A. 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Rozliczanie wynagrodzeńPobieranie 8.02 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar8.02 Kb.

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Rozliczanie wynagrodzeń

Uczeń:


 1. sporządza dokumentację pracowniczą;

 2. rozróżnia i sporządza umowy cywilnoprawne;

 3. oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania;

 4. rozróżnia elementy składowe listy płac;

 5. sporządza listę płac;

 6. rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych;

 7. stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych;

 8. oblicza składki na ubezpieczenia społeczne;

 9. ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość;

 10. oblicza wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

 11. stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego;

 12. oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne;

 13. oblicza wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

 14. stosuje oprogramowanie kadrowo-płacowe.

2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

Uczeń:


 1. posługuje się terminologią z zakresu finansów publicznych;

 2. stosuje przepisy prawa podatkowego;

 3. klasyfikuje podatki;

 4. rozpoznaje elementy konstrukcji podatków i opłat;

 5. rozlicza podatek VAT;

 6. rozlicza podatek akcyzowy;

 7. rozlicza podatki dochodowe z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania;

 8. przestrzega zasad określania i rozliczania innych danin publicznych;

 9. prowadzi ewidencje podatkowe;

 10. sporządza deklaracje podatkowe;

 11. przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej;

 12. stosuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych.

3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Uczeń:


 1. sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych;

 2. rozróżnia składki na ubezpieczenia społeczne;

 3. sporządza dokumenty rozliczeniowe;

 4. sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

 5. ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

 6. posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.


Pobieranie 8.02 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna