A podstawa opracowaniaPobieranie 263.55 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar263.55 Kb.

A Podstawa opracowania


  • Umowa z 19 maja 1992 roku między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych

  • Porozumienie z 18 listopada 1991 roku między Województwem Szczecińskim a Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody

  • Protokoły z narad polsko-niemieckiej Grupy Roboczej W-2 „Ochrona wód” Komisji ds. Wód Granicznych

  • Program badań jakości wód granicznych 2000 r.

  • Plan pracy 2001 polsko-niemieckiej Grupy Roboczej W-2 „Ochrona wód” (załącznik 6 do pro­tokołu z posiedzenia Komisji ds. Wód Granicznych – Dychów, 27.–29.06.2000 r.)

1 Program badań w ramach monitoringu jakości polsko-niemieckich wód granicznych

1.1. Lokalizacja punktów pomiaru jakości w przekroju podłużnym


W tabelach 1–3 zestawiono lokalizacje punktów pomiaru jakości wód granicznych.

Tab. 1: Wykaz punktów monitoringu jakości wód Nysy Łużyckiej oraz ich lokalizacja w przekroju podłużnym


Die Beschaffenheitsmeßstellen der Lausitzer Neiße und ihre Lage im Längsprofil

l.p.

lfd.Nr.

Lokalizacja punktów monitoringu jakości / Lage der Beschaffenheitsmeßstellen

po stronie polskiej / auf polnischer Seite

po stronie niemieckiej /auf deutscher S.

km rzeki Fluß-km

miejscowość
Ort

km rzeki Fluß-km

miejscowość
Ort

1

197,0

Trójpunkt graniczny (RP,RFN,CR)

197

Dreiländereck (RP, BRD, CR)

2

190,0

powyżej Turoszowa

190

Drausendorf

3

177,0

poniżej Turoszowa

177

powyżej Kloster Marienthal

4

158,0

powyżej Zgorzelca

158

powyżej Görlitz

5

150,0

poniżej Zgorzelca

150

poniżej Görlitz

6

135,0

Pieńsk

138

Deschka

7

108,0

Sobolice

108

Steinbach

8

75,0

powyżej Żarek Wielkich

75

poniżej Bad Muskau

9

55,0

poniżej Żarek Wielkich

55

powyżej Forst

10

45,0

poniżej Zasiek (Janiszowice)

45

poniżej Forst

11

22,0

powyżej Gubina (Sękowice)

22

powyżej Guben

12

12,0

poniżej Gubina

12

poniżej Guben

13

1,0

Ujście do Odry, Kosarzyn

1,8

Ratzdorf

Tab. 2: Punkty monitoringu jakości wód Odry granicznej i Odry Zachodniej oraz ich lokalizacja w przekroju podłużnym


Die Beschaffenheitsmeßstellen der Oder und Westoder und ihre Lage im Längsprofil

l.p. lfd. Nr.

Lokalizacja punktów monitoringu jakości / Lage der Beschaffenheitsmeßstellen

po stronie polskiej / auf polnischer Seite

po stronie niemieckiej / auf deutscher Seite

km rzeki Fluß-km

miejscowość
Ort

km rzeki
Fluß-km

miejscowość
Ort

Odra

1

530,6

Połęcko

542,5

Ratzdorf (Oder)

2

552,0

Kłopot (Eisenhüttenstadt)

552,0

powyżej Eisenhüttenstadt

3

566,0

Urad (pon. Eisenhüttenstadt)

566,0

Aurith

4

581,0

Świecko

585,0

Frankfurt (Oder)

5

615,0

Kostrzyn

615,0

Kietz

6

662,0

Osinów

662,0

Hohenwutzen

7

690,0

Krajnik Dolny

690,0

Schwedt (O.)

8

701,0

Widuchowa

701,0

Widuchowa

Odra Zachodnia

9

15,0

Mescherin

15,0

MescherinTab. 3: Lokalizacja punktów monitoringu jakości wód na Zatoce Pomorskiej


Lage der Beschaffenheitsmeßstellen in der Pommerschen Bucht

l.p. lfd. Nr.

nr punktu monit.
Meßstellen-Nr.

stanowisko
Station

terytorium
Hoheitsgebiet

współrz. szer.płn./dług.wsch.
Koordinaten n.Br./ö.L.

1

111090103

I

Niemcy

Polska


53°56,3‘ / 14°13,5‘

53°56,2‘ / 14°14,1‘2

111090111

I3

111090285

II

Niemcy

Polska


53°57,8‘ / 14°13,8‘

53°57,8‘ / 14°14,6‘4

111090218

II5

111090306

III

Niemcy

Polska


53°59,2‘ / 14°14,2‘

53°59,2‘ / 14°15,0‘6

111090314

III7

111090402

IV*

Niemcy

Polska


54°00,4‘ / 14°14,0‘

54°00,3 / 14°15,38

111090410

IV**reprezentatywny punkt pomiarowy
warstwa powierzchniowa
warstwa przydenna

Tab. 4: Lokalizacja punktów monitoringu jakości wód na Zalewie Szczecińskim


Lage der Beschaffenheitsmeßstellen im Stettiner Haff

Wielki Zalew / Großes Haff

Mały Zalew / Kleines Haff

stanowisko
Station

lokalizacja
Standort

stanowisko
Station

lokalizacja
Standort

B

C

DE

Brama Torowa I

Brama Torowa II

Brama Torowa III

Brama Torowa IVDroga Wodna Szczecin-Świnoujście

J

K

MO

Pława H-6

Mały Zalew Płn.

Pława H-3

Pława D


F

G


Pława W-4

Pława MO-S


P

Q


Pława H-1

Pława W-1


1.2. Wykaz analizowanych parametrów oceny jakości wód Nysy Łużyckiej, Odry i Odry Zachodniej


Jak wynika z tabel 5 i 6, programy badań wód granicznych nie są jednolite, różnice dotyczą zarówno niektórych parametrów jak i zakresu ilościowego przeprowadzonych badań. W tabelach zawarte są ponadto informacje o tym, które z poszczególnych parametrów badane są obowiązkowo lub nieobowiązkowo.

Tab. 5: Wykaz parametrów jakości wód badanych w monitoringu granicznym 2000 roku


Aufstellung der in der Grenzgewässerüberwachung 2000 untersuchten Parameter der Wasserbeschaffenheit

L.p. lfd. Nr.

Parametr
Parameter

Jednostka


Einheit

Oznaczenia obowiązujące w badaniach
Bestimmung verbindlich für

Nysy Łuż.
Lausitzer Neiße


Odry
Oder

Odry Zach.
Westoder

GRUPA PARAMETRÓW OGÓLNYCH / GRUPPE DER ALLGEMEINEN PARAMETER

1.

Temperatura powietrza


Lufttemperatur

° C

O

O

O

2.

Temperatura wody


Wassertemperatur

° C

O

O

O

3.

Tlen rozpuszczony


Gelöster Sauerstoff

mg O2 /l

O

O

O

4.

Nasycenie tlenem


SauerstoffsättigungO

O

O

5.

Odczyn wody


pH-Wert des Wassers

pH

O

O

O

6.

Przewodność wł.


spez. Leitfähigkeit

S/cm

O

O

O

7.

Przeźroczystość


Sichttiefe

m

-

-

-

GRUPA WSKAŹNIKÓW ZASOLENIA / GRUPPE DER SALZE

8.

Chlorki / Chloride


mg Cl/l

O

O

O

9.

Siarczany / Sulfate


mg SO4/l

O

O

O

10.

Zasolenie / Salinität


mg/l

-

-

-

GRUPA ORGANICZNYCH WSKAŹNIKÓW GOSPODARKI TLENOWEJ
GRUPPE DER ORGANISCHEN PARAMETER DES SAUERSTOFFHAUSHALTES

11.

BZT5 / BSB5


mg O2 /l

N

N

N

12.

ChZT-Mn / CSV-Mn


mg O2 /l

O

O

O

13.

Ogólny węgiel organ. TOC

mg C/l

N

N

N

GRUPA BIOGENÓW / GRUPPE DER NÄHRSTOFFE

14.

Azot amonowy


Ammoniumstickstoff

mg N/l

O

O

O

15.

Azot azotynowy


Nitritstickstoff

mg N/l

O

O

O

16.

Azot azotanowy


Nitratstickstoff

mg N/l

O

O

O

17.

Azot ogólny


Gesamtstickstoff

mg N/l

O

O

O

18.

o-fosforany rozp.


gelöste o-Phosphate

mg PO4/l*

O

O

O

19.

Fosfor ogólny


Gesamtphosphor

mg P/l

O

O

O

20.

Krzemionka


Siliziumdioxid

mg SiO2/l


-

-

-

GRUPA PARAMETRÓW POSZERZONEGO PROGRAMU PODSTAWOWEGO
GRUPPE DER PARAMETER DES ERWEITERTEN GRUNDPROGRAMMS

21.

Zasadowość Ks4,3 Säurekapazität


mmol/l

N

O

O

22.

Zawiesina ogólna


Schwebstoffe gesamt

mg/l

O

O

O

GRUPA METALI / GRUPPE DER METALLE

23.

Żelazo ogólne
Eisen gesamt


mg Fe/l

O

O

O

24.

Magnez / Magnesium


mg Mg/l

O

O

O

25.

Glin / Aluminium


mg Al/l

O*

O

-

26.

Wapń / Kalzium


mg Ca/l

O

O

O

27.

Sód / Natrium


mg Na/l

O

O

O

28.

Potas / Kalium


mg K/l

O

O

O

29.

Cynk / Zink


mg Zn/l

O

O

O

30.

Kadm / Kadmium


mg Cd/l

O

O

O

31.

Miedź / Kupfer


mg Cu/l

O

O

O

32.

Ołów / Blei


mg Pb/l

O

O

O

33.

Rtęć / Quecksilber


mg Hg/l

N

N

N

34.

Nikiel / Nickel


mg Ni/l

N

N

N

35.

Chrom / Chrom


mg Cr/l

N

N

N

WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE I INNE / BIOLOGISCHE UND ANDERE PARAMETER

36.

Biomasa i skł. gatunkowe


Biovolumen und Arten­spektrum

ml/l

-

-

-

37:

Indeks saprobowości


Saprobieindex
O

O

O

38.

Chlorofil a / Chlorophyll-a

g/l

O

O

O

39.

Chlorofil aktywny


aktives Chlorophyll

g/l

-

-

-

40.

Feofityna / Phaeophytin

g/l

N

N

N

41.

L.bakterii w 20°C po 48 h


Koloniezahl bei 20 °C nach 48 h

NPL/100ml

O

O

O

42.

Coli kałowe / Coli fäkal

NPL/100ml

O/N

O/N

O/N

43.

Coliforme – ogólne

Gesamtkoliforme


Kol./ml


44.

Fenole lotne


flüchtige Phenole

mg/l

N

N

N

O obowiązujące / verbindlich

O/N obowiązujące tylko stronę polską / nur für die polnische Seite verbindlich

O* obowiązujące nie we wszystkich próbach / nicht in allen Proben verbindlich

N nieobowiązujące, a zalecane / unverbindlich, aber empfohlen

– nie zalecane badania / nicht empfohlene Untersuchungen

O* badania należało wykonać w 2 przekrojach / die Untersuchungen waren in 2 Profilen durchzuführen

** dla fitoplanktonu – obowiązują badania składu gatunkowego, nie obowiązują oznaczenia biomasy

für Phytoplankton – Untersuchungen des Artenspektrums verbindlich, Bestimmungen des Biovolumens unverbindlich

dla zooplanktonu – obowiązują badania składu gatunkowego i nie obowiązują oznaczenia biomasyfür Zooplankton – Untersuchungen des Artenspektrums verbindlich und Bestimmung des Biovolumens unverbindlich

1.3. Wykaz analizowanych parametrów oceny jakości wód Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego


Tab. 6: Program pomiarowy na Zatoce Pomorskiej i Zalewie Szczecińskim w 2000 r.

Meßprogramm in der Pommerschen Bucht und Stettiner Haff im Jahr 2000

L.p.

Lfd. Nr.


Parametr
Parameter

Jednostka


Einheit

Oznaczenia obowiązujące w badaniach


Bestimmung verbindlich für

Zatoki Pomorskiej

Pommerschen BuchtZalewu Szczecińsk.

Stettiner HaffGRUPA PARAMETRÓW OGÓLNYCH / GRUPPE DER ALLGEMEINEN PARAMETER

1.

Temperatura powietrza


Lufttemperatur

° C

O

O

2.

Temperatura wody


Wassertemperatur

° C

O

O

3.

Tlen rozpuszczony


Gelöster Sauerstoff

mg O2 /l

O

O

4.

Nasycenie tlenem


SauerstoffsättigungO

O

5.

Odczyn wody


pH-Wert des Wassers

pH

O

O

6.

Przewodność wł.


spez. Leitfähigkeit

S/cm

O

O

7.

Przeźroczystość


Sichttiefe

m

=

O

-


GRUPA WSKAŹNIKÓW ZASOLENIA / GRUPPE DER SALZE

8.

Chlorki / Chloride


mg Cl/l

O

O

9.

Siarczany / Sulfate


mg SO4/l

-

-

10.

Zasolenie / Salinität

O

O

GRUPA ORGANICZNYCH WSKAŹNIKÓW GOSPODARKI TLENOWEJ
GRUPPE DER ORGANISCHEN PARAMETER DES SAUERSTOFFHAUSHALTES

11.

BZT5 / BSB5


mg O2 /l

O/N

O

12.

ChZT-Mn / CSV-Mn


mg O2 /l

-

-

13.

Ogólny węgiel organ. / TOC

mg C/l

O/N

-

GRUPA BIOGENÓW / GRUPPE DER NÄHRSTOFFE

14.

Azot amonowy


Ammoniumstickstoff

mg N/l

O

O

15.

Azot azotynowy


Nitritstickstoff

mg N/l

O

O

16.

Azot azotanowy


Nitratstickstoff

mg N/l

O

O

17.

Azot ogólny


Gesamtstickstoff

mg N/l

O

O

18.

o-fosforany rozp.


gelöste o-Phosphate

mg PO4/l*

O

O

19.

Fosfor ogólny


Gesamtphosphor

mg P/l

O

O

20.

Krzemionka


Siliziumdioxid

mg SiO2/l


O

O

GRUPA PARAMETRÓW POSYERYONEGO PROGRAMU PODSTAWOWEGO
GRUPPE DER PARAMETER DES ERWEITEREN GRUNDPROGRAMMS

21.

Zasadowość Ks4,3 Säurekapazität


mmol/l

O

-

22.

Zawiesina ogólna


Schwebstoffe gesamt

mg/l

N*

-

GRUPA METALI – GRUPPE DER METALLE

23.

Żelazo ogólne / Eisen gesamt


mg Fe/l

-

-

24.

Magnez / Magnesium


mg Mg/l

-

-

25.

Glin / Aluminium


mg Al/l

N

N/O

26.

Wapń / Kalzium


mg Ca/l

-

-

27.

Sód / Natrium


mg Na/l

-

-

28.

Potas / Kalium


mg K/l

-

-

29.

Cynk / Zink


mg Zn/l

N

O

30.

Kadm / Kadmium


mg Cd/l

N

O

31.

Miedź / Kupfer


mg Cu/l

N

O

32.

Ołów / Blei


mg Pb/l

N

O

33.

Rtęć / Quecksilber


mg Hg/l

N

O

34.

Nikiel / Nickel


mg Ni/l

N

O

35.

Chrom / Chrom


mg Cr/l

N

O

36.

Arsen / Arsen

-

N/O

WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE I INNE / BIOLOGISCHE UND ANDERE PARAMETER

37.

Biomasa i skł. gatunkowe


Biovolumen und Artenspektrum

ml/l

**

-

38:

Indeks saprobowości


Saprobieindex
**

-

39.

Chlorofil a / Chlorophyll-a

g/l

O

-

40.

Chlorofil aktywny


aktives Chlorophyll

g/l

N

-

41.

Feofityna / Phaeophytin

g/l

N

-

42.

L. bakterii w 20 °C po 48 h


Koloniezahl bei 20 °C nach 48 h

NPL/100ml

N

-

43.

Coli kałowe / Coli fäkal

NPL/100ml

O/N

-

44.

Coliforme og. / Gesamtkoliforme


Kol./ml
-

45.

Fenole lotne / flüchtige Phenole

mg/l

N

N

46.

BTX

N

-

47.

PCB

N

-

48.

HCH

N

-

49.

Triacyny / Triazine

N

-

50.

PAK

N

-

51.

węglowodory / KW
N

-

52.

AGX
N

-

53.

indeks fenol. / Phenolindex
N

-

O obowiązujące / verbindlich

O/N obowiązujące tylko stronę polską / nur für die polnische Seite verbindlich

O* obowiązujące nie we wszystkich próbach / nicht in allen Proben verbindlich

N nieobowiązujące, a zalecane / unverbindlich, aber empfohlen

– nie zalecane badania / nicht empfohlene Untersuchungen

O* badania należało wykonać w 2 przekrojach / die Untersuchungen waren in 2 Profilen durchzuführen

** dla fitoplanktonu – obowiązują badania składu gatunkowego, nie obowiązują oznaczenia biomasy

für Phytoplankton – Untersuchungen des Artenspektrums verbindlich, Bestimmungen des Biovolumens unverbindlich

dla zooplanktonu – obowiązują badania składu gatunkowego i nie obowiązują oznaczenia biomasyfür Zooplankton – Untersuchungen des Artenspektrums verbindlich und Bestimmung des Biovolumens unverbindlich

B Wyniki programu badań w ramach monitoringu jakości polsko-niemieckich wód granicznych


Podstawę oceny jakości wód stanowią analizowane w 2000 r. parametry zgodnie z programem zawartym w tabelach 5 i 6 oraz ich wartości minimalne, średnie i maksymalne jak również percentyle 10, 50 i 90. W dalszej ocenie uwzględniono następujące dyrektywy Unii Europejskiej:

  • Dyrektywa 75/440/EEC (dla wód stanowiących źródło wody do picia)

  • Dyrektywa 76/160/EEC (dla wód przeznaczonych do kąpieli)

  • Dyrektywa 78/659/EEC (dla wód stanowiących środowisko bytowania ryb)

(p. część z załącznikami).

Do porównania wyników badań (p. załącznik) z dopuszczalnymi normami służą wartości określone dla percentyla 90 (P 90).Pobieranie 263.55 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna