A. Produkty odebrane (2 produkty)Pobieranie 17.48 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.48 Kb.
Okres sprawozdawczy: 01.10.2012 – 31.12.2012

Sprawozdanie: Dyrektor Pionu Projektu Wisła Janusz Granatowicz


W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

  1. Realizacja produktów w ramach umowy z Ove Arup (28 Produktów)

W IV kwartale 2012 roku Ove Arup pracował nad następującymi produktami:

A. Produkty odebrane (2 produkty)

- Raport zasoby ludzkie

- Raport pomocy publicznej i notyfikacyjnej przez Komisję Europejską dla inwestycji

WYKONANO: 100%
B. Produkty w fazie odbioru (15 produktów)

- Raport oddziaływania inwestycji dla analizowanych lokalizacji – wydanie VI

- Wielokryterialna analiza wariantów dla analizowanych lokalizacji i rozwiązań – wydanie VI

- Raport z rekomendacją dla dwóch najlepszych lokalizacji i wariantu realizującego cele- wydanie VI

- Raport ekonomiczny przedsięwzięcia wraz z modelami finansowymi dla wybranych wariantów – wydanie III

- Koncepcje Programowo – Przestrzenne – wydanie I

- Wstępne koncepcje docelowego układu dróg dla wybranych wariantów - wydanie I

- Analiza rynku dostawców turbin, maszyn i innych urządzeń dla wybranych

Wariantów – wydanie II

- Koncepcje możliwych tras przyłączenia dla wybranych wariantów – wydanie I

- Harmonogram realizacji projektu technicznego i budowy oraz plan przetargów – wydanie I

- Analiza kosztów pozyskania gruntów – wydanie I

- Kalkulacja kosztów projektu – wydanie I

- Analiza możliwości zastosowania schematów partnerstwa publiczno– prywatnego wydanie III

- Raport Wstępny Oddziaływania Inwestycji na Środowisko – wydanie I

- Wizualizacja 3D – wydanie I

- Makieta programowo – przestrzenna – wydanie I

WYKONANO: 95%
C. Produkty w fazie realizacji (11 produktów )

- Kalkulacja kosztów projektu

- Analiza ekonomiczna

- Analiza kosztów i korzyści (AKK)

- Analiza ryzyka

- Analiza finansowa

- Analiza wrażliwości

-Założenia i propozycje zasad dla kontraktów na energię, linie energetyczne, drogi , koleje i propozycje finansowania

- Raport prawny

- Raport końcowy ze Studium Wykonalności

- Ostateczny Raport Oddziaływania na Środowisko

- Projekt kompensacji przyrodniczejWYKONANO: 70%


  1. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego

W ramach współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a ENERGA odbyły się warsztaty poświęcone planom budowy drogi wodnej E-40, spotkania mające na celu wpisanie inwestycji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a także ustalono parametry techniczne, klasę drogi biegnącej po zaporze czołowej i powiązanie jej z układem drogowym województwa.


  1. Współpraca z Wojewodą Mazowieckim w ramach „Programu bezpieczeństwa powodziowego dla Wisły Środkowej”

W ramach współpracy pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a ENERGA, w ramach „Programu bezpieczeństwa powodziowego Wisły Środkowej” dokonano ustaleń w zakresie pomiarów batymetrycznych. Wyniki pomiarów zostaną wykorzystane na potrzeby Programu przeciwpowodziowego jak i dla potrzeb Programu ENERGA Wisła. W ramach konsultacji ww. Programu przekazano uwagi ENERGA, dotyczące konieczności uwzględnienia kwestii bezpiecznego stopnia wodnego Włocławek.


  1. Współpraca z RZGW Gdańsk

Odbyły się spotkania dotyczące omówienia możliwości współpracy w zakresie ustalenia obszarów niezbędnej kompensacji przyrodniczej oraz spotkanie w sprawie rozpoznania możliwości procedowania postępowania środowiskowego z RZGW Gdańsk jako partnerem publicznym.


  1. Spotkanie z Marszałkiem RP

Na spotkaniu z Panem Marszałkiem Senatu RP – Bogdanem Borusewiczem przedstawiono plany inwestycyjne ENERGA oraz omówiono projekt budowy II stopnia na Wiśle poniżej Włocławka, który spotkał się z jego zainteresowaniem. Ponadto przedstawiciele ENERGA wzięli udział w spotkaniu zespołu parlamentarnego na temat dróg wodnych w Polsce, które zainaugurował Marszałek Senatu RP.


  1. Wystąpienie w Parlamencie Europejskim w ramach sympozjum „Śródlądowe drogi wodne szansą dla Europy i Polski”

Na posiedzeniu w Parlamencie Europejskim w Brukseli w dn. 7.10.2012 r. podczas sympozjum „Śródlądowe drogi wodne– wszystkie ręce na pokład! Jak poprawić łączność w Europie?” zaprezentowano Projekt Wisła w kontekście umożliwienia realizacji drogi wodnej E-40”.


  1. Prace nad Koncepcją Progr. Przestrzenną i Studium Wykonalności oraz Raportem OOŚ

W ramach prac nad Koncepcją Programowo Przestrzenną oraz Raportem OOŚ zorganizowano 9 spotkań warsztatowych z Wykonawcą i ekspertami współpracującymi przy Programie, podczas których dokonano ustaleń dot. przyjętych rozwiązań projektowych oraz kształtu i zakresu Raportu OOŚ.


  1. Wskazanie lokalizacji II stopnia na Wiśle

W wyniku wielokrotnych dyskusji i spotkań, konsultacji zarówno z Wykonawcą jak i ekspertami podjęto decyzję o wskazaniu w Raporcie środowiskowym lokalizacji II stopnia poniżej Włocławka na odcinku km 706-707 Wisły poniżej Zielonej Kępy.


  1. Wydawnictwo Acta Energetica poświęcone Wiśle

Podjęto decyzję o wydaniu dwóch zeszytów Acta Energetica poświęconych Wiśle. Powołano zespół autorów, odbyły się spotkania z zespołem autorów i redakcją dotyczące ustaleń w zakresie tematyki poszczególnych numerów oraz kwestii technicznych.
Dnia 17.10.2012 roku ENERGA SA podpisała z ENERGA INVEST SA Umowę o Świadczenie usług w zakresie przygotowania inwestycji. Spółka ENERGA INVEST SA przejęła prowadzenie i realizację Programu Wisła.
O dalszych działaniach dotyczących przedsięwzięcia budowy drugiego stopnia na rzece Wiśle będę informował Pana Prezesa w formie syntetycznych raportów oraz w ramach bieżących spotkań i realizowanej współpracy.
: files -> file -> Materialy i Informacje -> Raporty i opracowania -> Enea
Enea -> Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu energa wisła wykonywanego przez energa invest sa
Enea -> Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu energa wisłA wykonywanego przez energa sa
Materialy i Informacje -> Instrukcja wypełnienia tabeli dotyczącej sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w 2014 r ujętych w akpośK 2010
Materialy i Informacje -> Wykaz opinii I uwag do akpośK 2015 r zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych wraz z informacją o sposobie ich uwzględnienia
Materialy i Informacje -> Instrukcja wypełnienia tabeli dotyczącej sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w 2013 r ujętych w akpośK 2010
Materialy i Informacje -> Instrukcja wypełnienia tabeli dotyczącej sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w 2015 r ujętych w kpośK

Pobieranie 17.48 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna