A13 dnia r pieczątka jednostki Plan wystąpień o środki na zachowanie płynności finansowej projektu p n.:„ ”Pobieranie 50.73 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar50.73 Kb.
(A13)

……………………………. .…………………., dnia ………………… r.

pieczątka jednostki

Plan wystąpień o środki na zachowanie płynności finansowej projektu


p.n.:„………………………………………………………………………………….”Koszt przedsięwzięcia wg programu pomocowego netto/brutto* (kwalifikowalny) [zł]

Max kwota limitu pożyczki na zachowanie płynności finansowej [zł]

Źródła finansowania przedsięwzięcia

%

Ogółem
[zł]

Środki własne:Środki zagraniczne (bez uwzględnienia zaliczki):

………………………….

(podać program)
Kwota z WFOŚiGW na zbilansowanie wkładu własnego udzielona/planowana*:RAZEM netto/brutto*

100,00
[w złotych]
L.p.

Źródła finansowania

Razem

Rok ……

Razem rok …….

Rok ……

Razem rok …….

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Pożyczka z WFOŚiGW na zachowanie płynności finansowej (uruchomienie)


2

Planowany wpływ (na rachunek Beneficjenta) środków zagranicznych na spłatę pożyczki z WFOŚiGW
na zachowanie płynności finansowej**


3

Zaliczka w ramach programu pomocowego


4

Pożyczka z WFOŚiGW

na zbilansowanie wkładu własnego
5

Środki własne Beneficjenta


6

Ogółem (bez punktu 2)


Termin wyboru wykonawcy: ………………………………………


(podać dzień, miesiąc, rok)

Okres realizacji rzeczowej przedsięwzięcia (podać dzień, miesiąc, rok na podstawie zawartej umowy z wykonawcą): od…………………do ...……………

Okres realizacji finansowej przedsięwzięcia (podać dzień, miesiąc, rok): od…………………………………. do …………………………………….

(data poniesienia pierwszej płatności) ( data poniesienia ostatniej płatności)

Ostateczny termin zwrotu pożyczki z WFOŚiGW na zachowanie płynności finansowej: ………………………………………**
(podać dzień, miesiąc, rok)

……………………. ……………………………………………....

Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

(Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych* niewłaściwe skreślić

** termin zwrotu pożyczki na zachowanie płynności finansowej nie może być dłuższy niż 1 rok od poniesienia ostatniej płatności
: pub -> files -> file -> 2013
2013 -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
file -> A15 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o zabezpieczeniu środków na realizację przedsięwzięcia oraz o dokumentach przedstawianych do rozliczenia Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie p n
file -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
file -> A15 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o ujęciu przedsięwzięcia w planie finansowym/budżecie Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie pn.:„
2013 -> nazwa podmiotu) na dzień
2013 -> Dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e przykanaliki / Przyłącza / Kanały boczne Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:” ”
2013 -> O Ś wiadczeni e

Pobieranie 50.73 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna