A14 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji przedsięwzięcia w imieniuPobieranie 8.01 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar8.01 Kb.
(A14)
................................, dnia 27 kwietnia 2016 r.

............................................

pieczątka jednostki

O Ś W I A D C Z E N I E


o terminach realizacji przedsięwzięcia

W imieniu .....................................................................................................................

oświadczam/y*, że przedsięwzięcie pn.: „…………………………………………………….……

………………………………………..…………………………………………………………………” zostanie/zostało* rozpoczęte w dniu ……………….. r. oraz zostało/zostanie* zakończone


w dniu ………………… r.
….………...............................................................

Podpisy i pieczątki osób reprezentującychJednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych


* niewłaściwe skreślićPobieranie 8.01 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna