A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji przedsięwzięcia w imieniu oświadczam/y*, że przedsięwzięcie pn.: „Pobieranie 7.89 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar7.89 Kb.
(A14)
................................, dnia ...................r.

............................................

pieczątka jednostki

O Ś W I A D C Z E N I E


o terminach realizacji przedsięwzięcia

W imieniu .....................................................................................................................

oświadczam/y*, że przedsięwzięcie pn.: „…………………………………………………….……

………………………………………..…………………………………………………………………” zostanie/zostało* rozpoczęte w dniu ……………….. r. oraz zostało/zostanie* zakończone


w dniu ………………… r.
….………...............................................................

Podpisy i pieczątki osób reprezentującychJednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych


* niewłaściwe skreślićPobieranie 7.89 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna