Ab-7 zgłoszenie budowy obiektóW lub wykonywania robót budowlanychPobieranie 39.71 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar39.71 Kb.

AB-7

ZGŁOSZENIE BUDOWY OBIEKTÓW

lub WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


(bez projektu budowlanego)

Załącznik nr 13 do Regulaminu wewnętrznego Wydziału AB – Zarządzenie Starosty Nowodworskiego Nr 43 z dnia 11 września 2015 r.
Nowy Dwór Gdański, dnia............................


STAROSTA NOWODWORSKI
Wydział Architektury i Budownictwa

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwór Gdański

Znak sprawy – wypełnia organ

AB.6743.
WYPEŁNIĆ CZYTELNIE

A

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY - INWESTORA

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji / pieczęć


 

Miejscowość


Kod pocztowy


Ulica / Gmina


Nr domu


Nr lokalu

Nr telefonu
B

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA (jeżeli został ustanowiony)

Imię i nazwisko

Miejscowość


Kod pocztowy

Ulica / Gmina


Nr domu


Nr lokalu

Nr telefonu

Na podstawie art. 30 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

ZGŁASZAM ZAMIAR BUDOWY OBIEKTU / WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH*
przewidywany termin rozpoczęcia
**

* * zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych; do wykonania robót budowlanych można przystąpić,

jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
C

DANE IDENTYFIKACYJNE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGONazwa i rodzaj obiektu budowlanego bądź robót budowlanych

  Miejscowość


Kod pocztowyUlica / Gmina

 Nr działki

 


 Obręb ewidencyjny
-ODWRÓĆ-

E

DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZAM – dotyczy budowy obiektów i robót

budowlanych, wymagających zgłoszenia bez projektu budowlanego


Ilość

Opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót,
Szkice i rysunki, fragment mapy określającej lokalizację obiektu,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, (druk PB-3),
Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
Dot. przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych:

Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane


Dot. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,


Dot. budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych:

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane,


Pełnomocnictwo - jeżeli zostało udzielone osobie, działającej w imieniu inwestora,
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana)
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana);

Oświadczam, że wszelkie roboty budowlane będą wykonywane z zachowaniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, z zapewnieniem spełnienia wymagań art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Oświadczam, że niniejsze zgłoszenie nie dotyczy:


  • budowy i przebudowy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych – art. 29 ust. 1 pkt 1a , art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane;

  • wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zabudowy do 35 m2 - art. 29 ust. 1 pkt 2b ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane;

  • sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych – art. 29 ust.1.pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.  • obiektów tymczasowych do 120 dni – art. 29 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;  • Zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części oraz robót budowlanych wymagających zgłoszenia, związanych z tą zmianą – art. 71 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane;  • Rozbiórki budynków i budowli, wymagających zgłoszenia – art. 31 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane;  • przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 - art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;  • robót budowlanych, wykonywanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 19994 r. – Prawo budowlane.


 
podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej


Adnotacja urzędu

 
* niepotrzebne skreślić

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna