Ab imo pectore z całym sercem Juliusz CezarPobieranie 125.91 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar125.91 Kb.
  1   2   3
ab imo pectore - z całym sercem - Juliusz Cezar

ab love principium - początek od Jowisza (zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej) - Wergiliusz, Eklogi

absens, carens - nieobecny traci (nieobecny sam sobie szkodzi)

absentem laedit, qui cum ebrio litigat - kto rozmawia z pijanymi rani niepijących

acta est fabula - historia się dokonała

adeat invito ne quis discedere amore - nie śmiej odchodzić, gdy spotka Cię odmowa miłości

ad futuram rei memoriam - na przyszłą rzeczy pamiątkę

ad Kalendas Graecas - do greckich kalend (odkładanie czegoś na termin nieokreślony, nigdy - greckie kalendy nie istniały) - Swetoniusz, Boski August

ad multos annos - wielu lat (życzenie długiego życia)

ad patres - do ojców (umrzeć; wybrać się na tamten świat)

ad perpetuam rei memoriam - na wieczną rzeczy pamiątkę

adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum - młodość jest czasem uczenia się, lecz żaden wiek nie jest na to za późny (nigdy nie jest na to za późno)

ad venerem quicumque voles attingere suam, si modo duraris, praemia digna feres! - ktokolwiek zechce dotknąć przedmiotu swej miłości, jeżeli tylko wytrwa, otrzyma należną nagrodę - Owidiusz

aegroto dum anima est, spes est - jak długo chory jest w dobrej formie, tak długo pozostaje nadzieja

aequam memento rebus in arduis servare mentem - pamiętaj o zachowaniu równowagi w trudnej sytuacji - Horacy, Pieśni

aequitas sequitur legem - sprawiedliwość idzie za prawem

age quod agis - rób co robisz (jak już coś robisz, rób to dobrze)

alea iacta est - kostka została rzucona (gra się rozpoczęła, - słowa, które miał wypowiedzieć 10 stycznia 49 r. p.n.e. J. Cezar przekraczając Rubikon i wbrew rozkazom senatu rozpoczynając wojnę domową; wyrażenie oznaczające śmiałą i nieodwołalną decyzję - Swetoniusz, Boski Juliusz

aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra - cudze winy mamy na oku, własne za plecami

alitur vitium vivitque tegendo - wada żywi się i wzrasta w ukryciu

alter alterum docet - jeden drugiego uczy

alteri vivas oportet, si tibi vis vivere - trzeba byś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć (z pożytkiem) dla siebie - Seneka

amantes amantes - zakochani obłąkani

amare humanum est, humanum ignoscere est - ludzką rzeczą jest kochać, ludzką rzeczą jest przebaczać

amici, diem perdidi - przyjaciele, straciłem dzień - słowa cesarza Tytusa, który uświadomił sobie, że w tym dniu nie spełnił żadneo dobrego uczynku - Swetoniusz, Boski Tytus

amicitia inter pocula contracta plerumquae vitrera est - przyjaźń zawarta przy kieliszku często kruchą jest

amicus certus in re incerta cernitur - przyjaciela pewnego poznaje się w niepewnej sytuacji (biedzie) - Enniusz, Hecuba.

amicus res secundae parant, res adversae prabant - rzeczy pomyślne przyjaciół przyciągają, niepomyślne ich sprawdzają

amicus verus rara avis est - prawdziwy przyjaciel jest jak rzadki ptak

amicus vitae medicamentum - przyjaciel jest życia lekarstwem - Cyceron

amor fati - miłość przeznaczenia

amor patriae nostra lex - miłość do Ojczyzny naszym prawem

amor vincit omnia - miłość zwycięża wszystko

anguis in herba - wąż w trawie (ukryte niebezpieczeństwo; uwaga! - niebezpieczeństwo) - Wergiliusz, Eklogi

animam debet - winien jest swą duszę (zadłużony po uszy)

anima vilis - podła dusza; nędzna istota

ardua prima via est - pierwsza droga jest (zawsze) stroma (trudna)

arrectis auribus - z nastawionymi uszami

ars amandi - sztuka kochania

ars est celare artem - sztuka polega na ukryciu (wysiłków) sztuki

ars longa, vita brevis - sztuka jest długa a życie krótkie

ars non habet osorem nisi ignorantem - sztuka nie ma wrogów oprócz ignorantów

artificem commendat opus - dzieło zachwala mistrza

asinus ad lyram - osioł przy lirze (pasuje jak wół do karety)

audaces fortuna iuvat - śmiałym szczęście sprzyja - Wergiliusz, Eneida

audi multa, dic pauca! - słuchaj dużo, mów mało!

audi, vide, sile! - słuchaj, patrz, milcz!

audiatur et altera pars - trzeba wysłuchać i drugiej (przeciwnej) strony (w sporze, procesie etc.) - starożytna zasada prawna przytoczona przez Senekę w tragedii Medea

aurea mediocritas - złoty środek, najlepsza droga pomiędzy skrajnymi sytuacjami - Horacy, Pieśni

ave, Caesar, morituri te salutant - witaj Cezarze, mający umrzeć pozdrawiają cię (słowa, którymi gladiatorzy rzymscy pozdrawiali Cezara wkraczając na arenę)

balbus melius balbi verba cognoscit - jąkała jąkałę lepiej zrozumie

balnea, vina, venus corrumpunt corpora nostra, sed vitam feciunt balnea, vina, venus - kąpiele, wino i miłość niszczą nasze ciała, lecz to one sprawiają, że żyjemy!

barba crescit, caput nescit - broda rośnie, rozumu nie przybywa (broda nikogo mędrcem nie czyni)

barba non facit philosophum - broda nie czyni nikogo filozofem

barbam video, sed philosophum non video - brodę widzę, filozofa nie (mądry z pozoru)

barbarus hic ego sum, qui non intellegor ulli - tu jestem barbarzyńcą, którego nikt nie zrozumie - Owidiusz

beata est vita non quae secundum voluptatem est sed secundum naturam - szczęśliwe życie to nie jest życie stosujące się do wymogów rozkoszy, lecz życie przebiegające zgodnie z naturą

beate vivere est honeste vivere - żyć szczęśliwie znaczy żyć uczciwie

beatius est magis dare quam accipere - przyjemniej jest dawać niż przyjmować

beatus qui tenet - szczęśliwy kto trzyma (ma)

bella gerant fortes, tu, Pari, semper ama! - niech mężni prowadzą wojny, ty, Parysie, kochaj niezmiennie! - Owidiusz

bella res est morte sua mori - piękną rzeczą jest umrzeć swoją własną śmiercią

belli causae (stant) - przyczyny wojny (są mocne)

bellum nec timendum, nec provocandum - nie trzeba ani bać się wojny, ani jej prowokować

bellum omnium contra /in/omnes - wojna wszystkich przeciw wszystkim

bellum, pax rursum (in amore) - wojna, za chwilę znowu pokój (w miłości)

bene diagnoscitur - to co dobrze zdiagnozowane, może być dobrze uleczone

bene meritus - dobrze zasłużony

bis dat, qui cito dat - dwa razy daje, kto szybko daje

bis repetita non placent - powtórki nie są mile widziane - Horacy, Ars Poetica 365

bona valetudo melior est quam maximae divitiae - dobre zdrowie jest więcej warte niż największy majątek

boni semper beati - dobrzy (ludzie) zawsze szczęśliwi - Cyceron

bono domino quot servi tot amici, malo domino quot servi tot inimici - dobremu panu ilu niewolników tylu przyjaciół, złemu panu ilu niewolników tylu nieprzyjaciół

caeca invidia est - zazdrość jest ślepa

Cael(um) ipsum petimus (stultita) - głupotą naszą sięgamy do niebios (zenitu)

Caesar non supra grammaticos - Cezar nie jest nad gramatykami (Cezar nie jest autorytetem dla gramatyków) - Kasjusz Dion

caesarem stantem mori decet - cesarzowi przystoi umrzeć, stojąc

calamitas virtutis occasio est - nieszczęście jest okazją do wykazania męstwa - Seneka

calamitosus est animus futuri anxius et ante miserias miser - nieszczęsna jest dusza pełna trosk o przyszłość i nieszczęśliwa już przed nadejściem zgryzoty

calcat iacentem vulgus - pospólstwo kopie leżącego

calvitum non est vitium, sed prudentiae indicium - łysina to nie ułomność, lecz oznaka mądrości

camelum videbis saltantem - zobacz tańczącego wielbłąda (usłysz bujdy)

captatio benevolentiae - zjednywanie sobie względów, życzliwości

carpe diem - chwytaj dzień (korzystaj z każdego dnia, nie marnuj mijających chwil) - Horacy, Pieśni

carpent tua poma nepotes - owoce twojej pracy będą zbierać wnuki - Wergiliusz, Eklogi

carum est, quod rarum est - drogie jest to co rzadkie

cave canem - strzeż się psa; uwaga, pies (napis spotykany na mozaikowych posadzkach w przedsionku domów rzymskich)

cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo - strzeż mnie panie przed przyjaciółmi, z nieprzyjaciółmi sam dam sobie radę

caveant consules (ne quid detrimenti respublica capiat) - niech konsulowie czuwają (aby rzeczpospolita nie doznała żadnego usczerbku); - pierwsze słowa formuły, którą senat rzymski nadawał konsulom władzę dyktatorską w momentach krytycznych dla państwa

cave ne cadas - strzeż się, abyś nie upadł

cedant arma togae - niech oręż ustąpi przed togą (niech władza wojskowa ustąpi przed władzą cywilną, niech nastanie pokój) - Cycero, O powinnościach

cernutur in agendo virutes - w działaniu rozpoznajemy cnoty

certum est, quia impossibile est - jest pewne, ponieważ jest niemożliwe

ceterum censeo Carthaginem delendam esse - poza tym uważam, że Kartaginę należy zniszczyć - słowa Katona, którymi kończył wszystkie swoje przemówienia w senacie

cessante causa, cessat effectus - gdy znika przyczyna znika skutek

charta non erubescit - papier się nie rumieni (papier jest cierpliwy, można pisać wszystko)

cibi condimentum est fames - głód jest przyprawą dla każdego posiłku

cogitationis poenam nemo patitur - nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli

cognosce te ipsum - poznaj samego siebie

concordia civium murus urbium - zgoda mieszkańców murem miasta

concordia domi, foris pax - zgoda w domu, pokój na zewnątrz

concordia res parvae crescunt, discordia vel maximae dilabuntur - zgodą małe rzeczy wzrastają, niezgodą choćby największe się rozpadają - Sallustius, Bellum Iugurthinum

conscientia mille testes est - sumienie jest tysiącem świadków

consensus facit legem - zgoda tworzy prawo

consuetudo est altera natura - przyzwyczajenie jest drugą naturą - Cycero, De finibus

contraria contrariis curantur - przeciwne leczy się przeciwnym (zasada medycyny klasycznej)

contra spem spero - wbrew obawom mam nadzieję

contra vim mortis non est medicamen in hortis - nie ma zioła na potęgę śmierci

contra vim non valet ius - prawo jest bezsilne wobec przemocy

crede, quod habes, et habes - wierz, że masz, a będziesz miał

credo, quia absurdum - wierzę, bo to jest niedorzeczność (wierzę, bo tego nie da się zrozumieć) - parafraza z dzieła Tertuliana, De carne Christi

crescit sub pondere virtus - prześladowana cnota rośnie

cui bono? - na czyją korzyść ?; komu to miało przynieść pożytek?

cui flavam religas comam, simplex munditiis? - dla kogo wiążesz płowozłotą grzywę, prosto odziana? - Horacy

cui prodest (scelus, is fecit) - komu przynosi (zbrodnia) korzyść (ten ją popełnił) - Seneka, Medea

cum debita reverentia - z należnym poważaniem, szacunkiem

cum grano salis - z ziarnkiem soli (z odrobiną rezerwy, sceptycyzmu)

cum tacent, clamant - milcząc wołają (milczenie jest wymowniejsze od mowy) - Cycero, In Catilinam

cuneus cuneum trudit - klin wypycha klin (klin klinem)

cupida sum vocem tuam audienti - jestem żądna słuchania twego głosu

cura, ut valeas! - trzymaj się

da daxtram misero - podaj prawicę nieszczęsnemu

da locum melioribus - ustąp miejsca lepszym (od siebie)

da mi basia mille, deinde centum - pocałunków daj mi tysiąc i setkę - Katullus

da mihi factum, dabo tibi ius - udowodnij fakt, a ja ci wskażę prawo

dabis improbe, poenas! - poniesiesz karę niegodziwcze - Wergiliusz

damnant quod non intelligunt - potępiają to czego nie pojmują - Kwintylian

damnosa quid non inminuit dies? - czegóż nieszczęsny czas nie wykoślawi? - Horacy

dare est docere reddere - dawać znaczy uczyć odwzajemniania

dat bene, dat multum, qui dat com munere vultum - daje dobrze, daje wiele, kto daje z podarkiem uśmiech

dat quae quisque potest - każdy daje, co może

dat veniam corvis, vexat censura columbas - cenzura wybacza krukom, a gnębi gołębie

data merces est erroris mei magna - wysoka była cena mojego błędu

de actu et visu - z doświadczenia i obserwacji

de gustibus non est disputandum - gusty nie podlegają dyskusji (w sprawach gustów nie należy się spierać)

de lana caprina - o kozią sierść (spór o 'byle co') - Horacy, Listy

de mortuis nihil nisi bene - o zmarłym nic, tylko dobrze (o zmarłych nie mówi się źle)

de te fabula narratur - o tobie się mówi w bajce (do ciebie stosuje się to, co powiedziano) - Horacy, Satyry

delenda Carthago - Kartagina musi zostać zniszczona - Katon Starszy

dente superbo - wzgardliwym zębem (z lekceważeniem, z wyższością) - Horacy, Satyry

deus ex machina - Bóg z maszyny (nadprzyrodzone zdolności dla widza)

dicere non est facere - mówić nie znaczy czynić

dictum acerbum - gorzkie powiedzenie (gorzka prawda)

dictum sapienti est - mądremu wystarczy to, co powiedziano - Plaut, Pers

dies diem docet - dzień uczy dzień

difficile est satiram non scribere - (w tych warunkach) trudno nie pisać satyry - Juwenalis, Satyry

difficilis in otio quies - w bezczynności trudno o odpoczynek (próżniactwo nie daje odpoczynku)

diligentia comparat divitias - pilność zestawia bogactwa - Cyceron

dira necessitas - okrutna konieczność - Horacy, Pieśni

dis aliter visum - bogowie inaczej uważali - Wergiliusz, Eneida

discipulus est proiris posterior dies - ostatni dzień jest uczniem pierwszego

displicuit nasus tuus - twój nos się nie spodobał (stałeś się ofiarą kaprysu) - Juwenalis, Satyry

divide et impera - dziel i rządź (siej niezgodę, byś mógł łatwiej rządzić)

do, ut des - daję, abyś (i ty mi) dał

docendo discimus - ucząc innych sami się uczymy - parafraza z dzieła Seneki: Listy

domus finis est usus - granicą domu jest doświadczenie - Cyceron

domus propria, domus optima - własny dom, domem najlepszym

donec eris felix multos numerabis amicos - tak długo jak jesteś szczęśliwy masz wielu przyjaciół - Owidiusz, Tristia I,9,5

dubia in meliora partem interpretari debent - wszelkie wątpliwości powinny być interpretowane na korzyść

dubito ergo sum - wątpię, więc jestem

duce et auspice - pod dowództwem i kierownictwem

dulce et decorum est pro patria mori - słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę - Horacy, Pieśni

dum spiro, spero - nie tracę nadziei, dopóki oddycham

dum vivimus, vivamum! - dopóki żyjemy, żyjmy!

duobus litigantibus tertius gaudet - gdzie dwóch się kłóci, trzeci się cieszy

duo cum faciunt idem, non est idem - gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo

dura lex, sed lex - twarde prawo, ale prawo

e cantu cognoscitur avis - każdy ptak po swojemu śpiewa (poznajemy go po śpiewie)

e fructu arbor cognoscitur - drzewo może być rozpoznane po jego owocach

ea est natura hominum - taka jest natura ludzka

eadem aut turpia aut honesta - te same postępki mogą być albo haniebne, albo szlachetne - Seneka

ebrietas est metropolis omnium vitiorum - pijaństwo jest siedzibą wszystkich wad

ebrietas est voluntaria insania - pijaństwo jest dobrowolnym szaleństwem

ecce homo! - oto człowiek!

ecce tibi lupus in sermone - o wilku mowa

edamus, bibamus, gaudeamus! Post mortem nulla voluptas - jedzmy, pijmy, radujmy się! Po śmierci nie ma już przyjemności

edimus ut vivamus , non vivimus, ut edamus - jemy po to by żyć, a nie żyjemy po to by jeść

effugere non potes necessitates, potes vincere - rzeczy koniecznych uniknąć nie możesz, ale możesz je przezwyciężyć - Seneka

effugiunt structos nomen honorque rogos - imię i godność unikną stosu

ego mitto vos sicut oves in medio luporum - ja was posyłam jako owce między wilki

ego nihil timeo, quia hihil habeo - nic nie mam, więc niczego się nie boję

ego pro domo mea oro - mówię w obronie mojego domu

errare humanum est - błądzić (mylić się) jest rzeczą ludzką

est mihi cura futura - gnębi mnie troska o przyszłość

est modus in rebus - mają rzeczy swą miarę (są granice, których nie należy przekraczać) - Horacy, Satyry

et hoc genus omne - wszyscy i inni do nich podobni (lekceważąco)

et tu Brute, contra me - i ty Brutusie, przeciwko mnie (słowa, które umierający Cezar miał skierować do Brutusa, jednego z zabójców, dawnego przyjaciela)

etiam sanato vulnere cicatrix manet - blizna zostaje także po wyleczonych ranach

ex iniurnia non oritur ius - z bezprawia nie rodzi się prawo

ex nihilo nihil - z niczego nic (nie powstaje) - Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy

ex oriente lux - światło ze wschodu (przychodzi)

ex unge leonem (pingere) - (malować) lwa według pazura (mistrz zdradza się w drobnym szczególe swego dzieła)

exceptio confirmat regulam - wyjątek potwierdza regułę

exegi monumentum, aere perennius - zbudowałem pomnik trwalszy od spiżu (napisałem dzieło nieśmiertelne) - cytat z Pieśni Horacego, w którym autor mówi o swojej poezji

extremis malis extrema remedia - na krańcowe zło - krańcowe środki

faber est quisque suae fortunae - każdy jest kowalem swego losu

fabula docet - bajka uczy (oto morał tej bajki)

fabulis non expletur venter - bajkami żołądka nie napełnisz

falsus utinam vates sim - obym był fałszywym prorokiem - Liwiusz

fac et extusa - najpierw zrób, potem usprawiedliwiaj się

fac et spera - działaj i miej nadzieję

fac fideli sis fidelis - bądź wierny temu, kto wierny tobie

fac simile - zrób podobnie

fac te ipse felicem - uczyń sam siebie szczęśliwym

facile dictu, difficile factu - łatwo powiedzieć, trudniej zrobić

facile est enim tenores adhuc animos componere, difficulter reciduntur vitia, quae nobiscum creverunt - łatwo bowiem kształtować jeszcze młode dusze, trudno natomiast ukrócić wady, które urosły wraz z nami - Seneka

facil(e) omnes, cum valemus, recta consili(a) aegrotis damus - my wszyscy, kiedy jesteśmy zdrowi, łatwo dajemy dobre rady chorym

facile remedium est ubertatis - z nadmiarem łatwo sobie poradzić (od przybytku głowa nie boli)

facilius oppresseris quam revocaveris (ingenia studiaque) - (talenta i nauki) łatwiej można stłumić, niż do życia przywrócić - Tacyt

facta est grando et ignis - powstał grad i ogień

facta loquuntur - fakty krzyczą (mówią same za siebie)

facta non praesumuntur, sed probantur - faktów się nie domniemywa, lecz je udowadnia

facta notoria - ogólne znane fakty

facta sunt verbis difficilora - czyny są trudniejsze niż słowa

factum est - stało się

factum est factum - zrobiono to co zrobiono

factum non fabula - fakt, nie bajka

faecem bibat, qui vinum bibit - kto pije wino, niech wypije osad (kto naważył piwa niech sobie je sam wypije)

fama crescit eundo - plotka rośnie rozchodząc się

fama nihil est celerius - nic nie jest szybsze od plotki

fames artium magistra - niedostatek jest nauczycielem rzemiosła

fata viam invenient - przeznaczenie znajdzie drogę - Wergiliusz

felix qui potuit rerum cognoscere - szczęśliwy (ten), który może zrealizować coś - Wergiliusz, Georgica 2.490

festina lente! - spiesz się powoli (nie działaj pochopnie) - maksyma Oktawiana Augusta cytowana przez Swetoniusza: Boski August

fide, sed qui, vide - ufaj, ale uważaj komu ufasz

fides punica - wierność punicka (wiarołomność)

finis coronat opus - koniec wieńczy dzieło

finis coronat opus - dzieło koronuje cel

fortuna dictur caeca - mówi się, że los jest ślepy

fortes fortuna adiuvat - śmiałym szczęście sprzyja - Terencjusz, Phormio

fugit hora - czas ucieka

Galia est omnis divisa in partes tres - Galia jako całość dzieli się na trzy części - Cezar, O wojnie galijskiej

Galilaee, vicisit! - Galilejczyku, zwyciężyłeś

galinarum lac - ptasie mleko

gallina scripsit - nagryzmolić jak kura pazurem (dosł. kura napisała)

gallus in suo sterquilinio plurium potest - kogut na swojej kupie nawozu wszechwładny

gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! - radujmy się więc dopóki jesteśmy młodzi - początek pieśni studenckiej

gaude sorta tua - ciesz sie ze swego losu

gaudet tentamine virtus - cnota raduje się, gdy jest wystawiona na próbę

gaudi maeror comes - towarzysz radości - smutek

gaudia principium nostri sunt saepe doloris - radości często są przyczyną naszego bólu

gaudium certaminis - radość walki

gaudium in litteris est - radość jest w nauce

gemma gemmarum - klejnot nad klejnotami

generosos animos labor nutrit - dla dusz szlachetnych trud jest pokrzepieniem

genius loci - duch miejsca

gens togata - obywatele rzymscy (dosł. lud w togach)

genus irritabile vatum - drażliwy ród poetów - Horacy, Listy

gladiator in arena consilium capit - gladiator podejmuje decyzję na arenie

gleatum sero dueli paenitet - uzbrojonemu nie czas narzekać na wojnę

gloriam qui spreverit, veram habebit - kto wzgardził sławą, zyskał sławę prawdziwą

gloria patriae - chwała ojczyznie

gloria victis - chwała zwyciężonym

gloria virtuti resonat - sława jest echem cnoty

gloriosae memoriae - sławnej pamięci

Graecia capta ferum victorem cepit - Podbita Grecja dzikich zwycięzców podbiła

Graecia victa victorem vicit - Grecja zwyciężona zwycięzcę pokonała

gradiam - stopniowo

grata novitas - miła [jest] nowość

gratia gratiam parti - uprzejmość rodzi uprzejmość

gratias tibi (maximas) ago - (serdecznie) dziękuję

graviora manent - trudniejsze dopiero przed nami - Wergiliusz, Eneida

gravissimum est imperium - najcięższa jest władza

gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym spadaniem - Owidiusz, Listy z Pontu

habeas tibi - zatrzymaj to sobie

habet suum venenum blanda oratio - zawiera swój jad i przymilna mowa

habent sua fata libelli - i książki mają swoje losy - Terentianus Maurus, De litteris, de syllabis, de metris

habita fides ipsam plerumque fidem obligat - okazane zaufanie zobowiązuje zwykle do wzajemnej ufności

habita tecum - wniknij w siebie

habita ut migraturus - mieszkaj, jakbyś miał odejść

hac urget lupus hac canis -z jednej strony grozi wilk, a z drugiej pies

hac via - tą drogą

haec est fides - oto wierność

haec habui dicere -to właśnie chciałem powiedzieć

haec hactenus - wystarczy już o tym

haec lex valet in omnes - to prawo dotyczy wszystkich

haec res tibi cordi sit - miej tę sprawę na sercu

haec Sibyllae foliis obscuriora - to mniej zrozumiałe od wyroczni Sybilli haeret res - w tym rzecz

hanc personam induisti, agenda est - wziąłeś na siebie tę rolę, więc ją graj

hanc tibi cane cantilenam - zaśpiewaj sobie tę piosenkę

Hannibal ante portas - Hannibal pod bramami - okrzyk trwogi Rzymian po klęsce pod Kannami (wyrażenie oznaczające bliskie niebezpieczeństwo)

haud equidem tali me dignor honore - co do mnie, nie czuję się godzien takiego zaszczytu

haud ignota loqur - nie mówię rzeczy nieznanych

haud semper errat fama - nie zawsze myli się powszechna opinia

haurit aquam cribo, qui discere vult sine libro - sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek

heu me miserum! - o, ja nieszczęśliwy!

helluo librorum - mól książkowy (dosł. pożeracz książek)

hic haeret aqua - tu zatrzymała się woda (w tym cała trudność)

hic et nunc - tu i teraz

hic esse et illic simul non possumn - nie mogę być tu i tam jednocześnie

hic est depositus - tutaj został złożony

hic iacet lepus - tu leży zając (w tym cała trudność)

hic sunt leones - tu przebywają lwy (oznaczenie na mapach nieznanych krain)

historia magistra vitae - historia (jest) nauczycielką życia

hoc erat in votis - to było w moich życzeniach - Horacy, Satyry  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna