Ab imo pectore z całym sercem Juliusz CezarPobieranie 125.91 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar125.91 Kb.
1   2   3

hoc erit post me, quod ante me fuit - to samo będzie po mnie, co przede mną było

hoc fac - tak czyń

hodie mihi, cras tibi - dzisiaj mnie, jutro tobie

hominem non odi, sed eius vitia - nie człowieka nienawidzę, lecz jego błędów

hominem quaero - szukam człowieka - Fedrus, Bajki

hominem te memento - pamiętaj, że jesteś (tylko) człowiekiem - słowa, które powtarzał szeptem niewolnik, stojący na wozie za zwycięskim wodzem, odbywającym tryumf w Rzymie

homines quod volunt credunt - ludzie wierzą w to w co chcą wierzyć - Juliusz Cezar

homines sumus, non dei - jesteśmy ludźmi, nie bogami - Swetoniusz

hominis est errare, insipientis in errore perseverare - ludzką rzeczą jest błądzić, głupców rzeczą trwać w błędzie

hominum optimorum - spośród najlepszych ludzi

homo doctus in se semper divitias habet - człwiek uczony zawsze posiada bogactwo w sobie

homo est animal sociale - człowiek jest zwierzęciem towarzyskim

homo homini lupus est - człowiek człowiekowi jest wilkiem - Plaut, Asinaria

homo homini consulere debet - człowiek człowiekowi powinien pomagać

homo improbus beatus non est - człowiek nieuczciwy nie jest szczęśliwy

homo res sacra homini - człowiek dla człowieka świętością

homo sum, humani nihil a me alienum puto - jestem człowiekiem, nic, co ludzkie, nie jest mi obce - Terencjusz, Haeutontimorumenos

honesta fama melior pecunia - szczera opinia lepsza niż pieniądze

honesta vita beata est - zaszczytne życie jest szczęśliwe

honores mutant mores, sed raro in meliores - zaszczyty zmieniają obyczaje, lecz rzadko na lepsze

honos habet onus - zaszczyt pociąga za sobą obowiązki

horrible dictu - strach powiedzieć

hospes hospiti sacer - gość to świętość dla gospodarza

hospes, hostis - (każdy) obcy, (to) wróg

humana ferre - znosić cierpliwie przypadłości ludzkie

humana non sunt turpia - co ludzkie, to nie hańbi

iactantius maerent, qui minus dolent - wyrażają swój ból bardziej okazale ci, którzy mniej cierpią

ibi patria, ubi bene - tam ojczyzna, gdzie (jest) dobrze - Cyceron, Rozmowy tuskulańskie

ibi victoria, ubi concordia - tam zwycięstwo, gdzie zgoda

idem - ten sam

id est (i.e.) - to znaczy

id quod erat demonstrandum - to, co było do udowodnienia

id quod interest - to, co stanowi różnicę

ignavia corpus hebetat, labor firmat - nieróbstwo osłabia ciało, a praca je krzepi

ignavia est iacere, dum possis surgere - tchórzostwem jest leżeć, kiedy można powstać

ignavis semper feriae - dla leniwych zawsze święto

igni ferroque - ogniem i mieczem

ignis, mare, mulier - tria mala - ogień, morze, kobieta - trzy nieszczęścia

ignis non exstinguitur igne - ognia nie gasi się ogniem

ignoratia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi (nikt nie może się zasłaniać nieznajomością prawa)

ignoti nulla cupido - nieznane nie nęci (nie pragnie się czegoś, o czym się nie wie, że istnieje) - Owidiusz, Sztuka kochania

impos animi - słaby na umyśle (głupiec) - Plaut

imperare sibi maximum imperium est - rządzić sobą jest największą władzą

imbrobus est, qui amico non prodest quamquam potest - niegodziwcem jest ten co chociaż może, to nie pomaga przyjacielowi

in anima vili - na duszy lichej (np. o doświadczeniach naukowych przeprowadzanych na zwierzętach)

in aqua scribis - piszesz na wodzie (realizacja czegoś jest wątpliwa)

in arena aedificas - budujesz na piasku (plany oparte na nierealnych podstawach)

in articulo mortis - w obliczu śmierci

in Bellonae hortis nascuntur semina mortis - w ogrodach Bellony (bogini wojny) rodzą się nasiona śmierci

in cauda venenum - trucizna jest w ogonie (złośliwość zawarta jest na końcu niewinnie zaczynającego się listu, przemówienia, wiadomości)

incidis in Scyllam vitare Charybdim - wpadasz na Scyllę chcąc ominąć Charybdę (z deszczu pod rynnę) - według mitologii rzymskiej przesmyku pomiędzy Italią a Sycylią strzegły na jednym brzegu Scylla, na drugim Charybda

incredibile visu - niepodobna uwierzyć własnym oczom

ingrata patria, ne ossa quidem habebis - niewdzięczna ojczyzno, nie będziesz miała nawet (moich) kości - słowa przypisywane Scypionowi Afrykańskiemu, pogromcy Hannibala pod Zamą oskarżonego później o przekupstwo

in hoc signo vinces - pod tym znakiem zwyciężysz - te słowa pod świecącym krzyżem na niebie miał usłyszeć Konstantyn Wielki w czasie marszu na Rzym, przed stoczeniem bitwy z Maksencjuszem

in labore virtus et vita - w pracy cnota i życie

in magnis et voluisse sat est - w rzeczach wielkich wystarczy chcieć (wystarczającą zasługą w wielkich sprawach są już same dobre chęci) - Propercjusz

in medio stat veritas - prawda leży pośrodku

in merito - w rzeczy samej

in perpetuam rei memoriam - na wieczną rzeczy pamiątkę

in perpetuum - na zawsze

in saecula saeculorum - na wieki wieków

in summo gradu - w najwyższym stopniu

inter arma silent leges - w czasie wojny milczą prawa

inter arma silent Musae - wśród broni milczą Muzy (w czasie wojny nie rozwija się twórczość artystyczna)

invidia gloriae assiduus comes est - zawiść jest stałym towarzyszem sławy

invidia gloriae umbra est - zazdrość jest cieniem chwały

in vino veritas - w winie prawda (wino rozwiązuje język)

ipsa sua melior fama - lepszy od swej reputacji - Owidiusz. Listy z Pontu

ira furor brevis est - gniew jest krótkim szaleństwem - Horacy

ira initium insaniae est - gniew początkiem szaleństwa jest

ira odium generat - gniew rodzi nienawiść

irremeabilis unda - fala, od której nie ma powrotu (o Styksie - rzece umarłych); śmierć - Wergiliusz, Eneida

is fecit, cui prodest - ten zrobił, komu to przynosi korzyść

iucundi peracti labores - miłe są trudy przepędzone

iudex est lex loquens - sędzia jest mówiącym prawem

iurare in verba magistri - przysięgać na słowa nauczyciela (ślepo wierzyć) - Horacy, Listy

iustitia civitatis fundamentum - sprawiedliwość fundamentem państwa

iustitia omnibus - sprawiedliwość dla wszystkich

abor fallit curas - praca oszukuje troski

labor omnia vincit - praca wszystko przezwycięża - Wergiliusz, Georgiki

labores pariunt honores - -trudy przynoszą zaszczyty

labuntur anni - upływają lata

lacrimae celeriter arescunt - łzy szybko wysychają

lacrimis adamanta movebis - łzami nawet kamień skruszysz

laesa maiestas - zdrada stanu

laetificat stultum grandis promissio multum - wielka obietnica ogromnie głupca cieszy

lapsus memoriae - błąd pamięci

laetitia exsultare - skakać z radości

laetius est, quoties magno sibi constat honestum - Sukces tym słodszy, im więcej trudów włożono w jego osišgnięcie

lapsus lingue - przejęzyczenie

larga manu - szczodrą ręką

latet anguis in herba - wąż ukrywa się w trawie (ukryte niebezpieczeństwo) - Wergiliusz, Eklogi

latrante uno latrat statim et alter canis - gdy jeden pies zaszczeka, drugi natychmiast króluje

laudant, quod non intellegunt - chwalą to, czego nie rozumieją

laudator temporis acti - chwalca przeszłości (ten, kto gloryfikuje przeszłość nie doceniając czasów obecnych) - Horacy, O sztuce poetyckiej

lavare manus - umywać ręce

legem nocens veretur fortunam innocens - przestępca boi się prawa, niewinny - losu

leges ab omnibus intellegi debant - ustawy powinny być zrozumiałe przez wszystkich

lenior et melior fis accedente senecta - zbliżając się do starości stajemy się łagodniejsi i lepsi.

lex dilationes exhorret - prawo nie znosi zwłoki

lex est, quod notamus - to co piszemy, stanowi prawo

lex iubet ea, quaefacienda sunt, prohibetque contraria - prawo nakazuje to, co należy czynić, a wzbrania rzeczy przeciwnych

lex neminem cogit ad impossibilia - prawo nikogo nie zmusza do rzeczy niemożliwych

lex retro non agit - prawo nie działa wstecz

libri amici, libri magistri - książki przyjaciółmi, książki nauczycielami

littera docet, littera nocet - litera uczy, litera szkodzi

littera scripta manet - słowo zapisane pozostaje

longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla - dzięki radom droga jest długa, dzięki przykładom - krótka i skuteczna

lucidus ordo - jasny układ (treść) - przejrzysta konstrukcjia utworu - Horacy, O sztuce poetyckiej

lupus in fabula - wilk w bajce (o wilku mowa, a wilk tuż) - Terencjusz, Adelphi

macte animo! - chwała duchowi, odwadze; śmiało, odwagi! - Publiusz, P. Stacjusz

magister elegantiarum - mistrz wytworności

magna cum laude - z wielką chwałą

magna di curant, parva neglegunt - o wielkie rzeczy bogowie się troszczą, o małe nie dbają

magna est vis conscientiae - wielka jest siła opinii

magna ex parte -po większej części

magna neglegentia culpa est - wielkie niedbalstwo to wina

magna opera - wielkie dzieła

magna otia caelia - wielka jest obojętność nieb

magna pars - duża część

magna pars fui - byłem większą częścią, brałem czynny udział

magna petis - żądasz [zbyt] wielkich rzeczy

magna promittitis - wiele obiecujecie

magnas inter inops - nędzny pomiędzy skarbami

magnas it fama per urbes - fama idzie przez wielkie miasta - Wergiliusz, Eneida

magna servitus est magna fortuna - wielką niewolą jest majątek

magne res est amor - wielka to rzecz - miłość

magni nominis umbra - cień wielkiego imienia (cień dawnej świetności) - Lukan, Pharsalia

magnum bonum - wielkie dobro

magnum ignotum - wielka niewiadoma

magnum in parvo - wiele w małym (wiele treści zawartych w krótkiej wypowiedzi, utworze)

magnum opus - wielkie dzieło

magnum vectigal parsimonia - oszczędność to wielki dochód

magnus gubernator et scisso navigat velo - dobry sternik płynie nawet z poszarpanym żaglem

magnus ille, qui in divitiis pauper est - wielki ten, kto będąc bogatym, żyje jak ubogi

magnus in minimus - wielki [człowiek] w małych [sprawach]

magnus ope minorum - wielki [dzięki] pomocy mniejszych

maior e longinquo reverentia - oglądane z daleka wszystko wygląda ładnie - Tacyt, annals 1,47

maiores nostri - nasi przodkowie

maiori cede - ustąp większym

maiorque videtur et melior vicina seges - i lepsze, i większe wydaje się zboże sąsiada

mala herba cito cresit - złe zioło wyrasta szybko

manifesta non egent probatione - oczywiste nie wymaga dowodu

manus manum lavat - ręka rękę myje - Seneka, Apocolocynthiosis

mala emptio semper ingrata - zły zakup zawsze niemiły

mala fama - zła sława

mala fide - w złej wierze, nieuczciwie

mala gallina - malum ovum - marna kura - marne jajko

medicus curat, natura sanat - lekarz leczy, natura uzdrawia

maximae fortunae minime crede - największemu szczęściu wierz najmniej

medio tutissimus ibis - najbezpieczniej przejdziesz środkiem - Owidiusz, Przemiany

meliores, prudentiores, constantiores nos tempus facit - czas czyni nas lepszymi, roztropniejszymi i bardziej statecznymi

memento te hominem esse - pamiętaj, że jesteś człowiekiem

memini tui, memento mei - pamiętam o tobie, pamiętaj o mnie

mens sana in corpore sano - w zdrowym ciele zdrowy duch - Juvenalis, Satyry

mirabile dictu - aż dziw powiedzieć

modus vivendi - sposób życia

more antiquo - starym obyczajem

more maiorum - obyczajem przodków

mors certa, hora incerta - śmierć jest pewna, ale [jej] godzina nieznana

mors ultima ratio - śmierć jest ostatecznym argumentem

mos maiorum - obyczaj przodków (zastępujący starożytnym Rzymianom kodeks cywilny)

mos pro lege - zwyczaj zastępuje prawo

multi multa sciunt, nemo omnia - wielu wie dużo, wszystkiego nie wie nikt

multum in parvo - wiele w małym

multum, non multa - dużo, a niewiele (wiele pod względem ilości, niewiele pod względem jakości; mało, ale dokładniej)

mundus vult decipi, ergo decipiatur - świat chce być oszukiwany, więc niech będzie oszukiwany

muros erigunt, mores neglegunt - wznoszą mury, a lekceważą obyczaje

nam ita nobis placet - bo tak nam się podoba

nam numquam tacet - bo nigdy nie zachowuje milczenia

nam tua res agitur, paries cum proximus ardet - przecież o twoją sprawę chodzi, gdy pali się dom sąsiada

narrata refero - opowiadam usłyszane

nascuntur poetae, fiunt oratores - [ludzie] stają się mówcami, poetami się rodzą

natale solum dulce - rodzinna ziemia słodka

nati melioribus annis - urodzeni w lepszych czasach

natura aliud alii iter ostendit - druga natura inną drogę pokazuje

natura horret extrema - natura nie znosi skrajności

natura horret vacuum - natura wzdraga się przed próżnią

naturae convenienter vive! - żyj zgodnie z naturą

naturae lusus - wybryk natury

natura incipit, ars dirigit, usus perficit - natura zaczyna, sztuka kieruje, praktyka wygładza

naturales necessitates - naturalne potrzebny

naturalia non sunt turpia - to, co naturalne nie przynosi wstydu

nec Caesar supra grammaticos - nawet Cezar musi poddać się regułom gramatyki

nec Hercules contra plures - i Herkules nie poradzi przeciwko wielu

nec locus, ubi Troia fuit - nie ma śladu po miejscu, gdzie była Troja

nec plus ultra - nic nad to; do wyczerpania możliwości (szczyt możliwości)

nec tecum possum vivere, nec sine te - nie mogę żyć z tobą ani bez ciebie

nemo ignavia immortalis factus est - nikt nie stał się nieśmiertelny poprzez gnuśność

nemo iudex (testis) idoneus in propria causa - nikt nie jest odpowiednim sędzią (świadkiem) we własnej sprawie

nemo sapiens, nisi patiens - nie jest mądry ten, kto nie jest cierpliwy

nemo scit, ubi calceus urat, nisi qui eum portat - tylko ten wie, gdzie go trzewik ciśnie, kto go nosi

nemo sine vitiis est - nikt nie jest bez winy

nemo tenetur ad impossibile - nikt nie może być zmuszony do rzeczy niemożliwych

nemo timendo ad summum pervenit locum - nikt nie doszedł do celu poprzez strach

nemo usque ad mortem beatus mansit - nikt aż do śmierci nie był szczęśliwy

ne puero gladium - nie dawaj dziecku miecza

ne quid nimis - aby nie zanadto - Terencjusz, Andria

neglegentia culpa est - leksceważenie jest winą

nihil citius senescit quam gratta - nic nie starzeje się szybciej niż wdzięczność

nihil est ab omni parte beatum - nie ma rzeczy ze wszystkich stron szczęśliwej (nie ma całkowitego szczęścia) - Horacy, Pieśni

nihil est tam angusti animi quam amare divitias - nic tak nie świadczy o małostkowości jak umiłowanie bogactwa

nihil fit sine causa - nic nie dzieje się bez powodu

nihil homini certum est - nic człowiekowi nie jest pewne

nihil novi - nic nowego

nihil obstat - nic nie stoi na przeszkodzie

nil admirari - niczemu się nie dziwić - Horacy, Listy

nil desperandum - nie należy rozpaczać, nie trzeba tracić nadziei - Horacy, Pieśni

nil melius (est) quam cum ratione tacere - nie ma nic lepszego nad rozsądne milczenie

nil mirari, nil indignari, sed intellegere - nie dziwić się, nie oburzać, lecz zrozumieć

nil mortalibus ardui est - nic dla człowieka nazbyt strome

nil nisi bene - (mów) nie inaczej, tylko dobrze

nitimur in vetitum - dążymy do tego co zakazane - Owidiusz, Amores, III,4,17

nolens volens - chcąc nie chcąc

nomen omen - nazwisko [stanowi] wróżbę

nomina sunt odiosa - nazwiska są nienawistne (w pewnych okolicznościach nie należy wymieniać nazwisk)

non bis in idem - nikogo nie należy karać po raz drugi za to samo

non compos mentis - niespełna rozumu; nie przy zdrowych zmysłach

non fui, fui, non sum, non curo - nie byłem, byłem, nie ma mnie więc nie dbam o to (napis nagrobny)

non licet - nie wolno; nie godzi się

non licet omnibus adire Corinthum - nie każdemu jest dane odwiedzić Korynt - Horacy, epistles I,17,36

non liquet - nie jest jasne; nic stąd nie wynika (zwrot oznaczający niemożność rozstrzygnięcia wątpliwego zagadnienia)

non nova, sed nove - nie (jest to rzecz) nowa, ale w nowy (sposób podana)

non omnes omnia possumus - nie wszystko potrafimy (wiemy) - Wergiliusz

non omne quod licet honestum est - nie wszystko, co dozwolone, jest godziwe

non omne quod nitet aurum est - nie wszystko, co się świeci jest złotem

non omnis moriar - nie wszystek umrę (będę żył w moich utworach) - Horacy, Pieśni

non qui parum habet, sed qui plus cupiti pauper est - nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten kto pragnie więcej

non plus ultra - nic nadto, szczyt doskonałości

non satis unius opinio - nie wystarczy jedna opinia

non scholae, sed vitae discimus - uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia (zmienione słowa Seneki w Listach: nie uczymy się dla życia, ale dla szkoły)

non tam bene cum rebus humanis agitur, ut meliora pluribus placeant - sprawy ludzkie nie idą aż tak dobrze, żeby się podobało większości to, co lepsze

non ut edam vivo, sed ut vivam edo - nie żyję po to żeby jeść, lecz jem po to, żeby żyć

non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum - nie szata zdobi człowieka, ale człowiek szatę

nosce te ipsum - poznaj samego siebie

nostro periculo - na nasze ryzyko

nota bene - zwróć uwagę

novus fructus, novus luctus - nowe dzieci, nowy kłopot

nuda veritas - naga prawda - Horacy, Pieśni

nulla dies sine linea - ani jeden dzień bez kreski (słowa Piliniusza Starszego o greckim malarzu Apellesie)

nulla poena sine lege - nie ma kary bez przepisu prawa (zasada przyjęta przez nowożytne ustawodastwa karne, wg. której sąd może wymierzyć tylko taką karę, jaką przewiduje za to przestępstwo ustawa karna)

nulla res tam necessaria est quam medicina - nic nie jest tak potrzebne jak medycyna

nullum crimen sine lege - nie ma przestępstwa bez przepisu prawa (nie jest przestępstwem czyn, którego nie przewiduje ustawa karna)

numquam periculum sine periculo vincitur - niebezpieczeństwo nigdy nie zostanie pokonane bez ryzyka

nunc est bibendum! - pora pić! (czas uczcić niespodziewany sukces!) - Horacy, Pieśni nuptiae nuptiarum sunt occasiones - jedno wesele jest okazją do drugiego

ob eam rem - z tego powodu

obest plerumque iss, qui discere volunt, auctoritas eorum, qui docent - powaga tych, którzy uczą, staje się przeszkodą dla tych, którzy chcą się uczyć

obiectum quaestionis - przedmiot rozważania

obiit sine prole - zmarł bezpotomnie

obiter dictum - powiedziane mimochodem

obligatio impossibilium - zobowiązanie, którego nie można wypełnić

obligatio sub fide nobili - zobowiązany pod słowem honoru

oblivio signum neglegentiae - zapomnienie jest znakiem lekceważenia

obscura persona - wątpliwy człowiek

obsequium amicos, veritas odium parit - ustępliwość rodzi przyjaciół, szczerość - wrogów - Terencjusz, Andria

obtrectatio frequens - stała nieżyczliwość

ob turpem causam - z wstydliwego powodu

occasio furem facit - okazja czyni złodzieja

occidit, occidit spes omnis - upadła, upadła wszelka nadzieja

occurrunt homines, nequeunt occurrere montes - spotykają się ludzie, a góra z górą się nie spotka

oculus domini saginat equum - pańskie oko konia tuczy

oculis plus vident quam oculus - kilka oczu zobaczy więcej niż jedno

oderint, dum metuant - niech nienawidzą, byle tylko się bali - Lucjusz Akcjusz, Atreusz

odi et amo - kocham i nienawidzę

o fallacem hominum spem! - jak złudną jest nadzieja - Cyceron

officium officio provocatur - grzeczność jest powodowana grzecznością

o imitatores, servum pecus! - o naśladowcy, trzodo niewolników! - Horacy, Listy

oleum et operam perdidi - straciłem olej (w lampce oliwnej) i pracę; pracowałem nadaremnie - Plaut

omne ignotum pro magnifico - wszystko co nieznane, (wydaje się) wspaniałe - Tacyt, Żywot Agrykoli

omne trinum perfectum - wszystko, co potrójne (jest) doskonałe

omne vivum ex ovo - wszystko co żyje (powstaje) z jaja

omne vivum ex vivo - wszystko co żyje (powstaje) z istoty żywej

omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt - wszyscy chcą być zdrowi, ale często robią rzeczy, które szkodzą ich zdrowiu

omnia levi momento pendent - wszystko wisi na włosku - Liwiusz

omnia mea mecum porto - wszystko co moje noszę z sobą

omnia reliquit servare rem publicam - wszystko porzucił, by ratować republikę - dewiza orderu Cyncynata uważanego za wzór starorzymskich cnót obywatelskich

omnia vincit Amor et nos cedamus Amori - miłość wszystko zwycięża - i my ulegnijmy miłości - Wergiliusz, Eklogi

omnis ars naturae imitatio est - każda sztuka jest naśladowaniem natury

omnis conventio ius facit inter partes - każda umowa tworzy prawo między stronami

omnium artium mediciuna nobilissima est - medycyna jest najszlachetniejszą z nauk

optimum medicamentum quies est - spokój jest najlepszym lekarstwem

ore rotundo - zaokrąglonymi ustami (mówić z dobrą dykcją) - Horacy, O sztuce poetyckiej

o tempora! o mores! - o czasy! o obyczaje! - słowa Cycerona w jego mowie przeciw Katylinie (wyrażenie oburzenia na widok zepsucia, rozluźnienia obyczajów)

pacta clara, boni amici - [gdy] układy są jasne, [są] dobrzy przyjaciele

pacta sunt servanda - należy przestrzegać umów

pallida mors - blada śmierć

panem et circenses - chleba i igrzysk (hasło wyrażające żądanie oznaczające brak szlachetniejszych celów, oddawanie się zaspokajaniu zwykłych potrzeb)

parcus assidet insano - skąpiec bliski szalonemu

parentes carissimus habere debemus - rodziców, za najdroższych mieć musimy

pares cum paribus facillime congregnatur - równi z równymi łączą się najlepiej

parieti loqueris - mówisz do ściany

parturient montes, nascetur ridiculus mus - zległy w połogu góry, a rodzi się śmieszna mysz - Horacy, O sztuce poetyckiej

parva domus, parva cura - mały dom, mała troska

patriam amamus non quia magna est, sed quia nostra - ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka, ale dlatego, że nasza

pauperrimi non semper misserimi - najubożsi nie zawsze najbardziej nieszczęśliwi

pax melior est quam iustissimum bellum - pokój jest lepszy niż większość sprawiedliwych wojen

pecunia non olet - pieniądze nie śmierdzą - słowa przypisywane Wespazjanowi, który miał odpowiedzieć tak swemu synowi Tytusowi krytykującemu nałożenie podatków na kupowany przez farbiarzy mocz

pecuniae imperare non servire oportet - pieniądzom należy rozkazywać, a nie służyć

per aspera ad astra - przez ciernie do gwiazd

per fas et nefas - godziwymi i niegodziwymi sposobami (nie przebierając w środkach)

perfer et obdura - znoś i panuj nad sobą

per scientam ad salutem aegroti - uleczyć chorobę poprzez wiedzę

persona non grata - osoba niechciana

pereant qui ante nos nostra dixerunt - niech przepadną ci, którzy uwagi nasze wypowiedzieli już przed nami - Eliusz Donat

periculum in mora - niebezpieczeństwo w zwłoce (potrzebna szybka pomoc) - Liwiusz

piscem natare doces - rybę uczysz pływać

plaudite, cives! - oklaskujcie, obywatele! - wezwanie aktorów rzymskich do publiczności po odegraniu komedii

plenus venter non studet libenter - pełny brzuch niechętnie studiuje (najedzonemu nie idzie nauka)

plures crapula quam gladius perdidit - pijaństwo zabija więcej ludzi niż miecz (niż od miecza ginie)

plus dat, qui cito dat - (ten) daje więcej, kto szybko daje1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna