Ab ovo” rozdział I postanowienia ogólne §1Pobieranie 51.46 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar51.46 Kb.
STATUT

STOWARZYSZENIA WSPIERANIA ROZWOJU

OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH

,,AB OVO”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§1.
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych ,,Ab ovo”- zwane w dalszej części statutu ,,Stowarzyszeniem”- jest organizacją pozarządową, nie działającą w celu osiągnięcia zysku, prowadzącą działalność społecznie użyteczną na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych oraz osób pełnosprawnych popierających ideę integracji.
§2.
Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne i prawne na zasadach dobrowolności, zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.

§3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz.
§4.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zm./ oraz niniejszego statutu i z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną.
§5.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o podobnym celu działania.
§6.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
§8.
Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem swojej nazwy oraz logo.
§9.
Nazwa i logo Stowarzyszeni są prawnie zastrzeżone.
§10.
Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki
§11.
Celem Stowarzyszenia jest :

 1. Propagowanie szeroko pojętej idei integracji osób niepełnosprawnych umysłowo, fizycznie, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z pełnosprawnymi członkami społeczeństwa.

 2. Działanie na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 3. Organizowanie pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie.

 4. Wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i zaopatrzenie w sprzęt specjalistyczny.

 5. Przeciwdziałanie powstawaniu patologii wśród dzieci i młodzieży.

 6. Rozwijanie zainteresowań i promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

 7. Rozwijanie świadomości lokalnej, obywatelskiej i kulturowej młodego pokolenia.


§12.
Cele, o których mowa w §11 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Współpracę i współdziałanie z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, administracja publiczną, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

 2. Organizowanie konkursów, wycieczek, przeglądów, festiwali, i innych imprez o charakterze artystycznym, kulturalnym, rozrywkowym, turystyczno-krajoznawczym, rekreacyjnym, ekologicznym.

 3. Organizowanie kół zainteresowań oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży w celu rozwijania zainteresowań i doskonalenia posiadanych umiejętności.

 4. Prowadzenie i wspieranie wszelkiej działalności edukacyjnej.

 5. Udzielanie pomocy specjalistycznej ( psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej, zaopatrzenia w sprzęt specjalistyczny).

 6. Włączanie dzieci i młodzieży do życia społecznego i umożliwienie korzystania z dóbr kultury.

 7. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 8. Pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia.

 9. Sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzonej działalności statutowej stowarzyszenia.

 10. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej w środowisku lokalnym.

 11. Prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

 12. Współpracę ze szkołami i placówkami oświatowo – wychowawczymi w celu budowania tolerancji i uwrażliwiania dzieci i młodzieży na potrzeby ich niepełnosprawnych rówieśników.


ROZDZIAŁ III

Członkowie – ich prawa i obowiązki
§13.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.§14.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych

 2. członków wspierających

 3. członków honorowych§15.


 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych podejmująca się realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 3. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym.


§16.
Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Wybierać lub być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

 2. Uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie,

 3. Zgłaszać wnioski i propozycje oraz wypowiadać opinie w sprawie działalności Stowarzyszenia,

 4. Korzystać z poradnictwa, szkolenia, instruktażu oraz innych świadczeń Stowarzyszenia, jeśli to możliwe ma warunkach preferencyjnych i ulgowych,

 5. Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.


§17.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,

 2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. Regularnie opłacać składki członkowskie,


§18.
Członkowie honorowi i członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego dla władz Stowarzyszenia. Członkowie ci nie mają obowiązku uiszczać składek członkowskich.

§19.
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

 2. Wykluczenie przez Zarząd z powodu:

 1. działalności sprzecznej ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia;

 2. nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;

 3. zalegania z opłatą składek członkowskich przez rok po poprzednim upomnieniu pisemnym;

 4. utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

 1. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.


ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia
§20.

Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zgromadzenie Członków

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna


§21.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§22.


 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwane dalej ,,Walnym

Zebraniem”.

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy /zwyczajne/ lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia albo Komisji Rewizyjnej /nadzwyczajne/, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami, lub w każdy inny, skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

 2. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia- może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

 3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

  1. uchwalenie statutu, podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Stowarzyszenia,

  2. uchwalenie planów działania Stowarzyszenia,

  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

  5. wybór i odwoływanie członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  6. uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,

  7. podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa Stowarzyszenia w innych organizacjach,

  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

  9. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

  10. ustalanie wysokości składek członkowskich,

  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

 2. Każdemu członkowi przysługuje jeden glos.

 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.

 4. Uchwalenie i zmiana statutu, zmiana władz Stowarzyszenia oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd obowiązany jest zwołać w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w §22 pkt.2 i obraduje ono wyłącznie nad sprawami, do których zostało zwołane.§23.


 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 2. Zarząd składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika.

 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie, Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.

 4. Tryb i zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż raz na 6 miesięcy.

 6. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej 3/5 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, Sekretarza i jednego z członków Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są większością co najmniej 3/5 głosów.

 7. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania,

  2. planowanie i realizacja budżetu Stowarzyszenia,

  3. sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

  4. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,

  5. zwoływanie Walnego Zebrania,

  6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,

  7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

  8. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

  9. reprezentowaniem Stowarzyszenia,

 1. Prezes Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje pracą Zarządu.

 2. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie, organowi temu przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 pochodzących z wyboru.


§24.


 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli

 3. składanie na Walnym Zebraniu wniosków w przedmiocie absolutorium,

 4. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,

 5. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie

ustalonym statutem

 1. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

  3. członek Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

 1. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków organu, w tym Przewodniczącego. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są większością co najmniej 2/3 głosów.

 2. W przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej organowi przysługuje prawo dokooptowania nowego członka spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia
§25.


 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. funduszu założycielskiego w kwocie 220 zł,

 2. składek członkowskich,

 3. darowizn,

 4. spadków,

 5. zapisów,

 6. loterii,

 7. aukcji,

 8. wpływów z działalności statutowej,

 9. dotacji,

 10. ofiarności publicznej.

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 2. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism, w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu oraz jednego z członków Zarządu.

 3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu, Wiceprezesa lub Sekretarza.

 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz.873/ zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, i członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi''

 2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 1. Dochód uzyskany z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.Rozdział VI

Postanowienia końcowe
§26.


 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa likwidatora, sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


§27.

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

: img
img -> Prospekt emisyjny obligacji 1-rocznych na okaziciela
img -> Policealne Studium Logistyki „Edukacja” Wydział zaoczny Plan zajęć 26 – 27 marca 2011 r. Sobota 26 marca 2011r
img -> Policealne Studium Logistyki „Edukacja” Wydział zaoczny Plan zajęć 9 – 10 kwietnia 2011 r. Sobota 9 kwietnia 2011r
img -> W jakim trybie prowadzona jest korespondencja w inmarsat c, jakie są wady?
img -> Rodzaje łĄczności w morskiej słUŻ-bie ruchomej
img -> Prospekt emisyjny obligacji 1-rocznych na okaziciela
img -> Bezzałogowy harpy
img -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
img -> Temat: Emisja Obligacji Serii A9 Banku Millennium S. A
img -> Ludowy historyk
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna