Abg sp z o o. Katowice dn. 07. kwiecień. 2015 r 40-732 Katowice, ul. Mazowiecka 11 zapytanieofertow ePobieranie 11.88 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar11.88 Kb.


ABG Sp. z o.o. Katowice dn. 07. kwiecień.2015 r

40-732 Katowice ,

ul. Mazowiecka 11

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Firma ABG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mazowieckiej 11

działając jako Generalny Realizator Inwestycji Przemysłowej Pt. „ Budowa wytwórni wełny

mineralnej skalnej” zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Konstytucji ogłasza :


pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie prac i usług których zakres określony został w poniżej zmieszczonym „przedmiocie zamówienia” :


  1. Przedmiot zamówienia

- dostawa i montaż :

a) zestawu do podnoszenia ciśnienia typ Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 406/VR-P – 1 kpl.

b) zestawu do podnoszenia ciśnienia typ Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 406/VE-EB – 1 kpl.

c) zestawu do podnoszenia ciśnienia typ Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 406/VR-P – 1 kpl.


  1. Termin realizacji zamówienia

Termin zawarcia ważnej umowy : do 20.04.2015 r.

Termin rozpoczęcia zadania : 20.04.2015 r

Termin zakończenia : 20.05 .2015 r.

  1. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca musi dysponować doświadczoną kadrą inżynieryjno techniczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zapewniające prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ wraz z załącznikami można otrzymać bezpłatnie na podstawie zgłoszenia złożonego telefonicznie / tel. 606 220 272 / lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy :

bogdan.guzy@petrolana.eu

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest :mgr inż. Bogdan Guzy tel. 606 220 2725.Kryteria wyboru ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:


zamówienia - 95 %

  • termin gwarancji nie krótszy od 36 miesięcy - 5%


6. Sposób , miejsce i termin składania ofert :


  • Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej na „formularzu ofertowym” a wszelkie dodatkowe informacje na papierze firmowym oferenta. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Technologia”

  • Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego : ABG Sp. z o.o. ,

40-732 Katowice , ul. Mazowiecka 11


7. Uwagi końcowe


  • Oferta winna mieć charakter oferty techniczno – cenowej

  • Dodatkowe informacje niezbędne do opracowania oferty uzyskać można w siedzibie firmy ABG Sp. z o.o. Katowice

  • Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert i możliwość unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyny


Zatwierdzam :
…………………………………….
Pobieranie 11.88 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna