Abramów 05marca 2009r rf. 0911/1/2009Pobieranie 36.38 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar36.38 Kb.
Abramów 05marca 2009r

 

RF.0911/1/2009 

Pan dr Marek Poniatowski

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowejul. Karłowicza 4

20-027 Lublin

 

 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Nr RIO-II-601/56/2008 z dnia 2 lutego 2009 r. z przeprowadzonej w dniach 15.09.03.11 2008 r. kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy informuję o wykonaniu wniosków pokontrolnych. 

 

 1 W zakresie ustaleń ogólnoorganizacyjnych:

 

Ad. 1.1. Zgodnie z instrukcją kancelaryjną cała korespondencja wpływająca do UrzęduGminy w tym: wnioski o zwrot podatku akcyzowego, wnioski o wydanie zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych, oświadczenia, oferty przetargowe, sprawozdania

końcowe z realizacji zadania publicznego , są oznaczane datą wpływu oraz

numerem ewidencyjnym z rejestru kancelaryjnego.

 

2. W zakresie księgowości i sprawozdawczości budżetowej:

 

Ad 2.1 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2009 z dnia 6 lutego 2009 uzupełnionodokumentację opisującą zasady rachunkowości poprzez określenie aktualnych wersji

wykorzystywanych programów komputerowych oraz daty ich aktualizacji.

 

Ad 2.2 Księgi rachunkowe –kartoteki oznaczono nazwą jednostki – poprzez opieczętowaniekartotek pieczęcią Urzędu Gminy

Zapisów dokonuje się na podstawie dowodów księgowych ze wskazaniem jego daty.

Przestrzega się poprawności dokonywania poprawek z zachowaniem czytelności

zapisów zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

 

Ad.2.3 Przestrzega się zgodności zapisów w księgach rachunkowych zgodnie z dekretacjąwskazaną na dowodzie księgowym oraz zgodności numerów identyfikacyjnych

zamieszczanych na dowodach księgowych.

Ad 2.4 a) w odniesieniu do naliczenia wynagrodzeń i składek należnych pracodawcy oraz

refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w roku następnym w księgach

Urzędu Gminy zobowiązuję się do przestrzegania zasad funkcjonowania kont

określonych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia MF z 28 lipca 2006r w sprawie

szczegółowych zasad rachunkowości

b)Przelewy dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

w księgach Urzędu Gminy( w naszym przypadku dotacja do Klubu Sportowego )

została przeksięgowana w roku 2008 na konto Wn 224”Rozliczenie udzielonych

dotacji budżetowych” w korespondencji z kontem Ma 130 a rozliczenie tych dotacji

na koncie Wn 810 Ma 224  1. c)      została zaprowadzona ewidencja analityczna do dochodów z tytułu opłat za

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Ad 2.5 Zgodnie z przepisami § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca2006 r. zobowiązuje się osoby odpowiedzialne do terminowego sporządzania

sprawozdań finansowych

 


  1. 3        W zakresie wykonania budżetu

 

Ad 3.1.1Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi sporządzono skorygowane sprawozdania

Rb-PDP oraz Rb-27S za rok 2007 i wraz ze szczegółową informacją o wielkościach

dokonanych korekt przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dnia

19.02.2009r w formie elektronicznej i papierowej

Jednocześnie informuję, że za rok 2008 w sprawozdaniu Rb-PDP wykazano

rzeczywiste skutki obniżania górnych stawek podatków oraz udzielanych przez gminę

ulg i zwolnień.

Jednostki OSP oraz pozostałe jednostki organizacyjne (szkoły,GOPS, Biblioteka,UG)

terenu gminy złożyły deklaracje na podatek rolny i od nieruchomości.

 

Ad 3. 1.2 W celu zapewnienia ochrony danych ksiąg rachunkowych prowadzonych przyużyciu komputera w zakresie podatków tworzy się kopie zbiorów danych raz w

tygodniu na zewnętrznych nośnikach danych, które są przechowywane w

oddzielnym pomieszczeniu w szafie metalowej.

Ad 3.1.3 Wyjaśniono, że osoba prawna wskazana w zał. nr IV/9 pod poz. 7, figurująca w

ewidencji gruntów i budynków jako właściciel działki nr 885/2 o powierzchni 0,05

ha została wykreślona z rejestru przedsiębiorców (KRS) dnia 22.09.2008 roku.

Szkoły publiczne, będące zarządcami gminnych użytków rolnych złożyły 31.12.2008

roku wnioski o zwolnienie z podatku rolnego na 2009 rok.

Ad 3.1.4 Od 2008 roku dane zawarte w ewidencji podatkowej są zgodne z danymi ewidencji

geodezyjnej.

Wznowiono postępowanie podatkowe za lata 2006-2007: - Postanowienie nr

Fn.3111-1/2009 z dnia 27.02.2009 r., Fn. 3111-2/2009 z dn. 27.02.2009 r., Fn. 3111-

3/2009 z dn. 27.02.2009 r., Fn. 3111-4/2009 z dn. 27.02.2009 r. oraz Postanowienie:

Fn. 3112-1/2009 z dn. 27.02.2009 r Ad 3.1.3 , Fn. 3112-2/2009 z dn. 27.02.2009 r.

Ad 3.1.5 Od 2009 roku będzie się egzekwować od osób nie będących adresatami decyzji

adnotacje o zobowiązaniu do oddania pisma adresatowi.

Ad 3.1.6 W 2009 roku decyzje wymiarowe doręczone zostały przez sołtysów z zachowaniem

14 dni przed ustawowym terminem płatności zobowiązania podatkowego, natomiast

wysłane pocztą zgodnie z datą odbioru.

Ad 3.1.7 Dokonano rozliczenia wpłat zaległości podatkowej.

 

Ad 3.1.8 W przypadku otrzymania wniosku od osoby nie będących stroną postępowania wsprawie zaległości podatkowej będzie się przestrzegało przepisów art.165 § 1 w

związku a art. 165 §1 i 3 Ordynacji podatkowej o odmowie wszczęcia postępowania

 

Ad 3.1.9 Od 2009 roku weryfikowane będą wnioski o udzielenie ulgi żołnierskiej orazzwolnień z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym, w zakresie czy planowana

pomoc (ulga/zwolnienie ustawowe) jest pomocą publiczną.

Wyjaśniono, że materiały z faktury nr P/02/0204/03 z dn. 19.02.2003 r. na kwotę

144,50 zł dotyczą nakładów inwestycyjnych, które stanowią podstawę udzieleni ulgi

inwestycyjnej ( zostały wykorzystane w pomieszczeniu na zbiornik na mleko przy

oborze ) – oświadczenie podatnika oraz, że faktura nr 86/2006 z dn. 25.11.2006 r. na

kwotę 851,18 zł dotyczy podatnika, któremu udzielono ulgi inwestycyjnej.

Ad 3.1.10 W roku bieżącym będzie wyznaczany stronie siedmiodniowy termin do

wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem

decyzji odmawiającej udzielenia ulgi w zapłacie podatku.

Ad 3.1.11 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się po uzyskaniu

pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałami Rady Gminy.

Zezwolenia wydawane są za potwierdzeniem ich odbioru własnoręcznym podpisem

ze wskazaniem daty otrzymania.

Ad. 3.1.12. Umowa zawarta dnia 1 marca 2008 r. na wynajem lokalu użytkowego na II

piętrze budynku Abramowie zostanie zmieniona do końca listopada 2009 r.

Wcześniejsza zmiana nie jest możliwa ze względu na zapis w niej zawarty,

dopuszczający dokonywanie zmian w umowie do dnia 30 listopada każdego roku.

Ad. 3.1.13. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych zostanie opracowany w najbliższym czasie i przedłożony Radzie

Gminy w celu jego uchwalenia, natomiast taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

odprowadzania ścieków zostanie uchwalona na najbliższej zwyczajnej sesji Rady

Gminy Abramów.

Ad. 3.1.14. Zgodnie z aktualnie uchwalonym regulaminem dostarczania wody i

odprowadzania ścieków rozliczenie faktycznej ilości świadczonych usług dostawy

wody i odprowadzania ścieków dokonuje się raz na trzy miesiące na podstawie

wskazań wodomierzy, a w przypadku niesprawności wodomierza głównego lub braku

dostępu do wodomierza wskutek nie udostępnienia go przez odbiorcę, ilość pobranej

wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed

stwierdzeniem niesprawności lub wystąpieniem przeszkody, a gdy nie jest to możliwe

na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Ad.3.1,15 Wprowadzono do programu komputerowego aktualne stawki odsetek ustawowychza zwłokę. Przestrzega się obowiązku bieżącego pobierania odsetek za zwłokę.

W stosunku do zalegających z regulowaniem należności gminy zostały wysłane

wezwania do zapłaty.

Ad.3,1,16 Zgodnie z przepisami § 7 ust 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca

2006r przestrzega się zasady naliczania na koniec każdego kwartału należnych

odsetki od opłat za wodę i ścieki.

 

Ad 3.1.17 Uchwałą Rady Gminy Abramów Nr XIV /90/2008 z dnia 30 grudnia 2008rokreślono górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Ad 3.1.18 Przestrzega się zasady dokonywania przez skarbnika gminy kontrasygnat naumowach o świadczenie powodujących zobowiązania pieniężne stosownie do

przepisów art.46 Ustawy o samorządzie gminnym.

 

3.2 W zakresie wydatków budżetowych

 

Ad 3.2.1. Zgodnie z instrukcją określającą zasady sporządzania, obiegu i kontrolidokumentów księgowych (zał. nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy z dn.23.01.2007r)

wypłat wynagrodzeń dokonuje się wyłącznie na podstawie list płac zatwierdzonych

przez osoby do tego upoważnione.

Ad. 3.2.2. W projekcie uchwały budżetowej na 2009 r., i następnie w samej uchwale,

określono wyłącznie kwotę dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań

gminy, przekazywane z budżetu gminy podmiotom spoza sektora finansów

publicznych.

Ad. 3.2.3. Przy zlecaniu zadań i udzielaniu z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przestrzegamy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień zawartych umów : - w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert są zawarte elementy wymagane przepisami art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, -dotacje ubiegającym się podmiotom udzielane będą w oparciu o oferty sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem formularza oferty, zawierające wszystkie informacje i załączniki wskazane w tym formularzu,(wzór, stanowiący załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r., - przy rozpatrywaniu ofert będzie dokonywana ocena z uwzględnieniem wszystkich postanowień § 3 ust. 1 zarządzenia Wójta Gminy Abramów z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie regulaminu postępowania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego. Wypełniane będą wszystkie wymogi formalne, których mowa w postanowieniach § 4 tego zarządzenia,


-egzekwowany będzie, od podmiotów z którymi zawierane będą umowy dotacji, obowiązek załączania do umowy wszystkich załączników wymaganych ramowym wzorem umowy, stanowiącym załącznik Nr 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia,

 

Ad 3.2.4. Od podmiotu, któremu udzielono dotacji na realizację zadań własnych gminy, egzekwuje się obowiązek składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego na formularzach, zgodnych z wzorem załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, w związku z przepisami art. 19 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kontrolę i ocenę realizacji zadań publicznych dokonuje się poprzez kontrolę prowadzonej dokumentacji, faktur (rachunków) opłaconych z otrzymanej dotacji oraz weryfikację otrzymanych sprawozdań składanych przez dotowany podmiot.Dokonano szczegółowego rozliczenia dotacji przekazanej w 2007 r. Gminnemu Klubowi Sportowemu w Abramowie. Nie stwierdzono wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W postępowaniu o udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych, nie będą brały udziału osoby, które są jednocześnie członkami władz statutowych lub pełnią kierownicze funkcje w podmiotach ubiegających się o udzielenie dotacji, a więc pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

 

Ad 3.2.5 Przestrzega się – wynikającej z art. 35 ust. Ustawy o finansach publicznych – zasady dokonywania wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, w tym dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody te wykorzystywane będą wyłącznie na realizacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Kryteria wyboru osób korzystających z pomocy zostaną uszczegółowione na najbliższym spotkaniu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Ad. 3.2.6. Wynagrodzenie wykonawcy na roboty budowlane ustalane będą zgodnie z formamiprzewidzianymi w art. 629 i art. 632 Kodeksu Cywilnego tj. wynagrodzenie

kosztorysowe wg planowanych prac i przewidywanych kosztów lub wynagrodzenie

ryczałtowe które wyklucza dodatkowe wynagrodzenie

Ad. 3.2.7.W ogłoszeniach o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego będą

zamieszczane informacje wymagane przepisami art. 41 Prawo zamówień publicznych.

 

4. W zakresie mienia komunalnego

Ad.4.1. Prowadzimy prace mające na celu uregulowanie formy władania nieruchomościami

komunalnymi przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Do dnia 21 marca 2009 r.

zostaną zakończone w tych jednostkach walne zebrania, które mają doprowadzić między

innymi do uzupełnienia składów zarządów jednostek. Następnie Zarządy muszą dokonać

zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Ad 4.2 W ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 011 „Środki trwałe” uzupełnionozapisy dotyczące wskazania podgrup i rodzajów środków trwałych. Na bieżąco

przestrzega się obowiązku klasyfikowania środków trwałych zgodnie

z klasyfikacją rodzajową określoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia

30 grudnia 1999r.

 

Ad 4,3 Uzgodniono salda księgi głównej konto 013 „Pozostałe środki trwałe”z ewidencją analityczną prowadzoną do tego konta tj. z księgą inwentarzową

doprowadzając do zgodności sald.

Ad 4.4 Uzupełniono ewidencję analityczną prowadzoną do konta 013 „Pozostałe środki

trwałe” i 020 „Wartości niematerialne i prawne” poprzez wpisanie numerów

i rodzaju dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu w księgach za okres

od 2007r


Zobowiązano pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji analitycznej

do przestrzegania zasad prowadzenia tej ewidencji zgodnie z art.23 ust.2 pkt 2 ustawy

o rachunkowości

Ad 4.5 Na koniec 2008r dokonano zinwentaryzowania paliwa będącego w samochodach

strażackich, agregacie prądotwórczym i równiarce - wyceny dokonano w oparciu o cenę

paliwa z ostatniej faktury zakupowej dla danej jednostki zgodnie z zapisem w

Zakładowym planie kont dla Urzędu Gminy

 


  1. W zakresie zadań zleconych i realizowanych w ramach porozumienia

Ad 5.1 W odniesieniu do stypendiów socjalnych przyznawanych uczniom zamieszkałym na

terenie gminy w 2009r będzie się przestrzegać zasady wskazywania formy udzielanej

pomocy zgodnie z przepisami art.90 d ust.2 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991r oraz

postanowieniami „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Abramów”

 

Z-ca Wójta Gminy 

Lech Komsta 

Pobieranie 36.38 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna