Absolwenci w powiecie radomszczańskim Załącznik do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie radomszczańskim w 2012Pobieranie 155.89 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar155.89 Kb.
Absolwenci w powiecie radomszczańskim - Załącznik do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie radomszczańskim w 2012

I.WSTĘP
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w ujęciu terytorialno – zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkookresowych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” opracowywany jest dwa razy w roku – raport roczny składa się z dwóch części: diagnostycznej i prognostycznej.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2012 roku według reprezentowanych przez nich zawodów oraz przewidywanej liczbie absolwentów w roku 2013. Kierunki kształcenia oraz liczba absolwentów uzyskujących kwalifikacje w poszczególnych zawodach są czynnikami w znacznym stopniu wpływającymi na charakter rynku pracy, ponieważ struktura kształcenia wpływa na zachowanie lub zachwianie równowagi pomiędzy podażą i popytem na pracę. Duży napływ absolwentów w poszczególnych zawodach może przyczynić się do znacznego wzrostu bezrobocia, ponadto brak doświadczenia zawodowego może powodować długotrwałe bezrobocie.

Wnioski wynikające z dokonanej analizy mogą być wykorzystane w celu:

· określenia kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych,

· planowania działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu,

· podnoszenia jakości poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy

· merytorycznego uzasadnienia realizacji projektów, które są współfinansowane ze

środków Unii EuropejskiejII. Wyniki badania w szkołach ponad gimnazjalnych w powiecie radomszczańskim

Część prognostyczna monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie radomszczańskim za 2012 rok dotyczy podaży absolwentów szkół ponad gimnazjalnych kończących szkoły na terenie powiatu radomszczańskiego w roku szkolnym 2011/2012. Dane zaprezentowane w niniejszej pracy zostały opracowane na podstawie wyników badań sondażowych przeprowadzonych

w szkołach ponad gimnazjalnych w powiecie radomszczańskim. Celem badania było uzyskanie informacji o liczbie absolwentów w poszczególnych szkołach w 2012r oraz przewidywanej liczbie w 2013r.W wyniku sondażu uzyskano również informację o absolwentach wg poziomu wykształcenia oraz wg zawodów, którzy ukończyli szkołę w 2012 roku oraz o przewidywanej liczbie absolwentów w roku następnym. Jednocześnie porównując jak wpływa zdobyty przez absolwentów zawód na ich sytuację na rynku pracy w kontekście rejestracji jako osoby bezrobotne.

W latach 2010 – 2012 liczba uczniów kończących szkoły ponad gimnazjalne z terenu naszego powiatu

była zmienna. Najpierw miała tendencję rosnącą – w roku 2010 zaobserwowano wzrost liczby absolwentów o 272 osoby w stosunku do roku poprzedniego oraz w 2011r wzrost o 106 osób.

W 2012r nastąpił jednak znaczny spadek liczby absolwentów, aż o 307 osób w stosunku do 2011r.

Przewiduje się jednak, iż liczba absolwentów w 2013r będzie dużo wyższa od roku 2012 i z materiałów otrzymanych ze szkół wynika wzrost absolwentów o 456 osób. Wpływ na rosnąca liczbę absolwentów ma na pewno rozwój kształcenia ustawicznego dorosłych. W 2012r podniosło poziom swojego wykształcenia 386 osób dorosłych. Z danych otrzymanych ze szkół wynika, iż liczba przewidywanych absolwentów szkół dla dorosłych w 2013r radykalnie się zwiększy w stosunku do roku 2012 o 627 osób. Z uwagi na nadchodzące niże demograficzne zmienia się więc proporcja kształcących się osób. Ubywa osób młodych kształcących się w systemie dziennym na rzecz kształcenia osób dorosłych. Coraz mniej młodzieży kształci się w szkołach zawodowych.

Absolwenci szkół ponad gimnazjalnych w powiecie radomszczańskim w latach 2010 - 2013

W 2012 r. szkoły ponad gimnazjalne z terenu powiatu radomszczańskiego ukończyło 1888 uczniów,

z tego 754 osoby (39,9 %) zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku. W 2011r na 1817 absolwentów zarejestrowało się 695 osób ( 38,2%). Wpływ na wzrost liczby zarejestrowanych absolwentów mają szkoły ponad gimnazjalne dla dorosłych. Bardzo często osoby bezrobotne podwyższają swoje wykształcenie, informując urząd o podniesieniu swoich kwalifikacji, bądź zdobyciu nowego zawodu . Dotyczy to zarówno osób kształcących się w szkołach ponad gimnazjalnych , jak i na uczelniach wyższych.

Tabela nr 1. Absolwenci według poziomu wykształcenia w powiecie radomszczańskim w latach 2010,2011,2012 oraz przewidywani absolwenci w 2013 roku
Typ szkołyAbsolwenci 2010r


Absolwenci 2011r


Absolwenci 2012r

Przewidywani

Absolwenci 2013r


Licea Ogólnokształcące


1044

1106

871

1075


Technika i szkoły policealne


711

770

701

1014


Zasadnicze Szkoły Zawodowe


334

319

316

255


Razem


2089

2195

1888

2344

Na terenie powiatu radomszczańskiego młodzież kształci się w szkołach na poziomie zasadniczym

zawodowym, średnim technicznym, ogólnokształcącym, policealnym oraz wyższym.

Funkcjonują dwa zamiejscowe ośrodki dydaktyczne uczelni wyższych - Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Osoby kształcące się na tych uczelniach mogą zdobywać wykształcenie wyższe na następujących kierunkach : fizjoterapia, zarządzanie, pedagogika, administracja, logistyka, informatyka, kulturoznawstwo, filologia, politologia. Na w/w uczelniach można zdobywać wykształcenie wyższe na studiach I i II stopnia. Ciekawostką jest możliwość kształcenia przez internet na studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych w Akademii Humanistyczno –Ekonomicznej.

Uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu, podobnie jak we wcześniejszych

latach, najchętniej wybierają naukę w liceach ogólnokształcących. Absolwenci tego typu szkół

stanowili dominujący odsetek ilości absolwentów kończących naukę : w roku 2010 – 49,9%, w 2011 – 50,3%,a w 2012 - 46,1 %. Szacuje się, że w roku 2013 mury liceów ogólnokształcących na terenie powiatu radomszczańskiego opuści 1075 absolwentów(wzrost o 204 osoby w stosunku do roku 2012), co według prognoz będzie stanowić przeszło 45,8% ogółu absolwentów kończących szkoły na terenie powiatu radomszczańskiego. Podobnie jak w latach poprzednich absolwenci liceów ogólnokształcących stanowili najliczniejszą grupę zarejestrowanych jako osoby bezrobotne absolwentów - w 2012r 309 osób. Z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej rozdzielono świadectwo ukończenia szkoły od świadectwa maturalnego, młodzież chętnie rejestruje się zaraz po szkole licząc, że uda im się znaleźć jakiś staż lub pracę na wakacje, zanim będą wyniki matur i rekrutacje na studia.
Tabela 2. Najczęściej oraz najrzadziej wybierane kierunki kształcenia w policealnych i średnich szkołach zawodowych w latach 2011 - 2013 :


Lp.

Nazwa zawodu

Absolwenci 2011

Absolwenci 2012

Przewidywani absolwenci

2013


Zmiana

2013 do 20121

Opiekunka środowiskowa

0

0

150

+ 150

2

Technik logistyk

56

55

125

+ 71

3

Florysta

0

0

75

+ 75


4

Technik administracji

33

60

96

+ 36

5

Technik mechanik

70

36

60

+ 24

6

Technik usług fryzjerskich

0

9

25

+16

7

Biomasażysta


0

0

14

+ 14

8

Technik usług kosmetycznych


0

31

41

+ 10

9

Technik

ekonomista

69

96

69

- 27

10

Technik agrobiznesu

7

27

6

- 21

11

Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia
16

0

- 16

12

Technik elektronik


27

35

23

- 15

13

Technik technologii drewna
17

6

- 11

14

Technik budownictwa
35

27

- 8

15

Technik masażysta
15

8

- 7Tabela 3. Najczęściej i najrzadziej wybierane kierunki kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych w latach 2011 - 2013 :


Lp.

Nazwa zawodu

Absolwenci 2011

Absolwenci 2012

Przewidywani absolwenci

2013


Zmiana

2013 do 20121

Stolarz


45

53

29

- 24

2

Ślusarz


12

23

5

- 18

3

Mechanik pojazdów samochodowych

36

45

28

- 17

4

Kucharz małej gastronomii

50

42

28

- 14

5

Sprzedawca


14

24

12

- 12

6

elektryk
16

34

+ 18

7

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
0

18

+ 18

8

Mechanik – monter maszyn i urządzeń

17

14

23

+ 9

III. WNIOSKI
W tabeli nr 4. zawierającej zawody nadwyżkowe w powiecie radomszczańskim w 2012

roku pochyłą kursywą zaznaczono zawody, które miały swoich reprezentantów wśród

absolwentów szkół ponad gimnazjalnych z terenu powiatu radomszczańskiego kończących edukację

w 2012 roku. Wśród 30 najbardziej nadwyżkowych zawodów w powiecie radomszczańskim, aż 18 zawodów ma reprezentantów wśród absolwentów, którzy dodatkowo nie posiadają doświadczeniazawodowego, co stanowi dodatkową barierę w podjęciu zatrudnienia. Jednocześnie widać już zmianę w wyborze kierunków kształcenia z tej grupy 18 zawodów nadwyżkowych wśród absolwentów, aż w 12 kierunkach odnotowujemy znaczny spadek osób kończących szkołę w 2013r,w przypadku 5 następuje wzrost liczby kształconych osób, ale są to nieduże ilości absolwentów. W przypadku 1 zawodu sytuacja kształtuje się na tym samym poziomie.

Tabela 4. Zawody nadwyżkowe w 2012r na podstawie 30 zawodów wg. wskaźnika intensywności nadwyżki.

Lp.

Nazwa zawodu

Kod zawodu

Nadwyżka podaży siły roboczej

1

Sprzedawca

522301

26,0000

2

Technik ekonomista

331403

15,4167

3

Stolarz

752205

18,3333

4

Robotnik placowy

961302

13,8333

5

Ślusarz

722204

13,500

6

Szwaczka

753303

12,0833

7

Robotnik budowlany

931301

12,4167

8

Technik mechanik

311504

9,5000

9

Stolarz meblowy

752208

8,5000

10

Fryzjer

514102

7,5833

11

Pedagog

235107

6,8333

12

Technik technologii drewna

311922

6,7500

13

Mechanik samochodów osobowych

723105

6,5833

14

Murarz

711202

6,5833

15

Kucharz

512001

6,3333

16

Kucharz małej gastronomii

512002

6,2500

17

Krawiec

753105

5,5833

18

Technik elektryk

311303

5,4167

19

cukiernik

751201

5,1667

20

kelner

513101

5,1667

21

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

322002

4,4167

22

Tokarz w metalu

722314

4,4167

23

Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych

723307

4,4167

24

Technik rolnik

314207

4,2500

25

Technik elektronik

311408

4,1667

26

Mechanik pojazdów samochodowych

723103

4,0833

27

Piekarz

751204

4,0833

28

Elektromonter(elektryk)zakładowy

741207

3,7500

29

Rzeźnik-wędliniarz

751105

3,6667

30

Ekonomista

263102

3,3333

W tabeli nr 5. zawierającej zawody deficytowe w powiecie radomszczańskim w 2012

roku pochyłą kursywą zaznaczono zawody, które miały swoich reprezentantów wśród

absolwentów szkół ponad gimnazjalnych z terenu powiatu radomszczańskiego kończących edukację

w 2012 roku. Wśród 30 najbardziej deficytowych zawodów w powiecie radomszczańskim, tylko 1 z zawodów ma reprezentantów wśród absolwentów - dotyczy to elektryka.
Tabela 5. Zawody deficytowe w 2012r na podstawie 30 zawodów wg. wskaźnika intensywności deficytu.

Lp.

Nazwa zawodu

Kod

zawodu


Deficyt podaży siły roboczej

1

Pracownik ochrony fizycznej bez licencji

541307

-7,0000

2

Betoniarz-zbrojarz

711402

-2,5833

3

Doradca finansowy

241202

- 2,5000

4

magazynier

432103

-2,1667

5

Kierowca operator wózków jezdniowych

834401

-2,0000

6

Robotnik gospodarczy

515303

-1,8333

7

Specjalista administracji publicznej

242217

-1,6667

8

Farmaceuta-farmacja apteczna

228103

- 1,1667

9

Kierowca samochodu ciężarowego

833203

-0,9167

10

Dziennikarz

264201

- 0,9167

11

Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych(telemonter)

742201

-0,7500

12

Doradca finansowy

241202

-0,7500

13

Operator koparki

811104

- 0,5833

14

Specjalista do spraw logistyki

242108

-0,4167

15

Sekretarka

412001

-0,3333

16

Sprzedawca w stacji paliw

524502

-0,3333

17

Kierownik działu produkcji

132103

-0,3333

18

Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury

814302

-0,3333

19

Kierownik działu sprzedaży

122102

-0,3333

20

Nauczyciel geografii

233005

-0,3333

21

Położna specjalista organizacji i zarządzania

223201

-0,3333

22

Fakturzystka

431102

- 0,2500

23

Opiekun w domu pomocy społecznej

341203

- 0,2500

24

Lakiernik wyrobów drzewnych

713205

- 0,1667

25

Zaopatrzeniowiec

332302

- 0,1667

26

Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

812105

-0,1667

27

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

722308

-0,0833

28

Elektryk

741103

- 0,0833

29

Tapicer meblowy

753403

-0,0833

30

Specjalista kontroli jakości

214109

-0,0833

W powiecie radomszczańskim w 2012 roku 492 osoby ukończyły edukację zdobywając zawód

nadwyżkowy na lokalnym rynku pracy. Osoby te stanowią 26 % wszystkich absolwentów z tego roku. Spośród absolwentów szkół ponad gimnazjalnych posiadających zawód nadwyżkowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2012 roku zarejestrowało się 85 osób z wykształceniem średnim i policealnym zawodowym oraz 121 osób z wykształceniem zawodowym – ogółem 206 osób i stanowili oni 27,3% ogółu zarejestrowanych absolwentów.

Warto również zwrócić uwagę, że 369 osób, czyli 15,7 % absolwentów kończących edukację

w roku 2013 nabędzie zawody uważane w roku 2012 za nadwyżkowe. Największą grupę będą

stanowić osoby reprezentujące zawód technik ekonomista (69 absolwentów), technik mechanik

(60 absolwentów), stolarz ( 29 osób). Ale już na podstawie powyższego porównania wynika spadek w stosunku do roku 2012 o 123 osoby zdobywające zawód nadwyżkowy.

Aktualna sytuacja gospodarcza ma bezpośrednie przełożenie na sytuację młodzieży na rynku pracy.

W czasie kryzysu w całej gospodarce spada zapotrzebowanie na pracowników, a szczególnie na tych bez doświadczenia. Pracodawcy wolą bowiem zatrudniać doświadczonych fachowców ponieważ nie mają czasu i pieniędzy na szkolenia dla wkraczających na zawodową ścieżkę. Nasz rynek pracy od lat dodatkowo zmaga się z problemem strukturalnego niedopasowania: szkoły produkują nikomu niepotrzebnych specjalistów lub ludzi z wykształceniem ogólnym. A firmy nie mogą się doczekać fachowców. Dodatkowo umiejętności zdobyte w trakcie nauki szkolnej nie pokrywają się często z wyzwaniami rynku pracy. Pojawia się problem niedopasowania struktury podaży i popytu na pracę pod względem kierunków kształcenia młodym ludzi. Doprowadziło to do nadprodukcji w niektórych zawodach i specjalnościach, przy jednoczesnym braku konkretnych fachowców.


Sporządziła :

Jadwiga JaguszewskaKierownik Referatu Pośrednictwa
: attachments -> article
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
article -> Unia europejska
article -> Informacja dot zasad realizacji zadań publicznych oraz sposobu ich rozliczania
article -> Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie z dnia 28. 05. 2014 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna