Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktoratPobieranie 23.42 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.42 Kb.
dr Dariusz Maciak
absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat Między konfliktem a kompromisem. Dylematy ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 1888-1899 (1997, promotor – prof. dr hab. Szymon Rudnicki), pracownik Instytutu Historycznego UW (1990-1992), ekspert w Ośrodku Studiów Wschodnich (1996-2000), pracownik Wyższej Szkoły Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza (2002-2004), od 1992 r. w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego;

Zainteresowania badawcze: historia polityki i kultury Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności dziejami Ukrainy od XVI do XX wieku (przede wszystkim dzieje Ukraińców w Galicji oraz stosunki polsko-ukraińskie od 1848 roku do 1947 roku); dzieje Warszawy, spuścizna stalinizmu i komunizmu w architekturze i urbanistyce stolicy Polski; literatura fantastyczno-naukowa epoki stalinowskiej i gomułkowskiej w Polsce, stosunki polsko-kaukaskie w latach 1917-1945, geografia historyczna i polityczna; popularyzacja nauki („Więź”, „Przegląd Powszechny”, „Przegląd Humanistyczny”, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Stolica”, „Uniwersytet Kulturalny”, „Uniwersytet Warszawski” i inne czasopisma.Współtwórca Fundacji „Historia pro futuro”, Towarzystwa Polska-Kaukaz oraz Towarzystwa Polska-Kalabria. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego”.
Publikacje
Druki zwarte
Próba porozumienia polsko-ukraińskiego w Galicji w latach 1888-1895. Warszawa 2007, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 408
Sejm polski w połowie XVII wieku. Organizacja i działanie systemu parlamentarnego dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa 1983, 72 ss. [współautor - Henryk Litwin];
Marsz wojsk Jagiełły na Malbork. Lipiec 1410. Grunwaldzkie szlaki turystyczne. Warszawa 1988, Wyd. PPTK "Kraj", 14 ss. + 19 ss. [współautor - Waldemar Mierzwa];
Uroczystości z okazji 65. rocznicy Bitwy o Monte Cassino,[...] Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino, 18 maja 2009 roku, [oprac. Adrian Fijewski, Dariusz Maciak], Warszawa 2009, Nakładem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, [20 s., nlb]

Prace redakcyjne i edytorskie, bibliografie
A. Jobert: Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1648. Warszawa 1994, 333 ss. [opracowanie naukowe i przypisy redakcyjne];
Mikołaj II i Aleksandra: nieznana korespondencja. Wybór: Andriej Maylunas, Siergiej Mironenko, Warszawa 1998, Wydawnictwo Amber, 688 s. [konsultacja].
Peter Andrews, Carowie Rosji. Warszawa 1998, Wyd. Amber, seria "Skarby Świata", 176 s. [konsultacja naukowa]
Adam Uziembło, Wspomnienia lwowskie. "Przegląd Wschodni", t. VI, z. 4 (26), 2001, s. 429-516 [opracowanie redakcyjne].
David Kolbaia, D. Maciak [Wyd.] Sergjusz Kuruliszwili, Gruzja, Warszawa 1921 „Pro Georgia” No 15, 2007 [2008], s. 101-134;
Informator Wschodni 1996. Warszawa 1996, Ośrodek Studiów Wschodnich, Instytut Wschodni UAM, Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej UW, 65 ss. [współautorki - A. Magdziak-Miszewska, M. Szmyt];
Bibliografia wschodnia 1994. Warszawa - Wilno - Mińsk - Lwów - Moskwa 1997, ["Bibliografia Europy Wschodniej", T. IV], 196 s., [redakcja i współopracowanie].
Bibliografia litewska 1991-1994. Warszawa - Wilno - Mińsk - Lwów - Moskwa 1997 ["Bibliografia Europy Wschodniej", T. III], 83 s. [redakcja naukowa];
Bibliografia polska 1995. Warszawa - Wilno - Mińsk - Lwów - Moskwa 1998 ["Bibliografia Europy Wschodniej", T. VIII], 206 s.
Bibliografia litewska 1995-1997. Warszawa - Wilno - Mińsk - Lwów - Moskwa 1998 ["Bibliografia Europy Wschodniej", T. VII], 112 s. [redakcja naukowa];
Bibliografia rosyjska 1992-1995. Warszawa - Wilno - Mińsk - Lwów - Moskwa 1998 ["Bibliografia Europy Wschodniej", T. V], 180 s. [redakcja naukowa];
Pakiet informacyjny Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1999/2000. Warszawa 2000, 171 s. [współautor]
J. Grzywacz-Borensztejn, J. Kloc-Konkołowicz, A. Kopiński, G. Kuczyński, P. Łojewski, D. Maciak, L. Wojciechowski (Komitet Redakcyjny), Warto być Polakiem. Idea i myśl Lecha Kaczyńskiego, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2010, 90 ss.

Artykuły (wybór)
Prawosławie a konfederacja warszawska. Próba rekonesansu, „Teka Historyka” 1983, s. 11-35;
Kształtowanie się ukraińskiego obozu narodowo-demokratycznego w Galicji do 1914 r. W: Studia i szkice z dziejów najnowszych, pod. red. M. Tantego, Warszawa 1987, s. 41-59;
Kazimierz Kelles-Krauz o problemie ukraińskim. W: Kazimierz Kelles-Krauz: życie i dzieło. [Radom 1988], ["Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego", R. XXIII, 1986 (druk 1988), s. 63-68];
Kazimierz Kelles-Krauz o kwestii białoruskiej. W: Studia i szkice z dziejów najnowszych [cz. II], pod red. M. Tantego, Warszawa 1989, s. 38-46;
Anna Wazówna. Zarys biografii. „Rocznik Teologiczny” R. 32, 1990, s. 287-306;
Polska a Ukraina w ukraińskich podręcznikach historii. „Biuletyn Ukraiński” 1996, nr 2, s.18-35;
Adam Uziembło (1885-1971). "Przegląd Wschodni", t. VI, z. 4 (26), 2001, s. 430-433 [współautor - Aniela Uziembło].
The Turkish and Muslim Wold in the Research and Academic Teaching of Centre for East European and Cebntralo Asian Studiies, Warsaw Universiy in the Years 1989-2005. W: Sudies in Oriental Art and Culture in Honour of Professor tadeusz Majda. Warsaw 2006, s. 137-145
Organizacje społeczne a rozwój ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji w latach dziewięćdziesiątych XIX stulecia. „Przegląd Wschodni” T. X, Z. 1(37), 2006 [2007], s. 83-105,
Dwie obręcze. Warszawa w wizualnym uścisku komunizmu. W: Z. Grębecka, J. Sadowski (red.), Pałac Kultury i Nauki. Między ideologią i masową wyobraźnią. Kraków 2007, s. 147-168.
Palace or People? Architekci z Hong Kongu w Warszawie w 1981 roku. Przyczynek do nieudanych dziejów dekonstrukcji Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, „Obóz” Nr 48, 2007 [2008], s. 185-200;
Gruziński szlak w łączności zagranicznej Związku Walki Zbrojnej w czasie II wojny światowej, „Pro Georgia” No 15, 2007 [2008], s. 215-239;
Sprostowanie do informacji o korespondencji Stanisława Korwin-Pawłowskiego przechowywanej w materiałach Jana Reychmana, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” Nr 50, 2009, s. 151-153
Studium Europy Wschodniej 1989-2010, w: Album studentów oraz absolwentów studiów wschodnich Studium Europy Wschodniej 2000-2010 w dziesięciolecie otrzymania dyplomów przez pierwszych absolwentów studiów wschodnich Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa 2010, s. [6-10].
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna