Acer zgłaszanie reklamacjiPobieranie 23.69 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar23.69 Kb.
ZASADY REKLAMACJI U PRODUCENTA

ACER 1. Zgłaszanie reklamacji


Uszkodzenie sprzętu można zgłosić:

 • Drogą elektroniczną - kliknij tutaj, aby przejść do formularza zgłoszenia naprawy.

 • Kontaktując się z Acer Call Center pod numerem telefonu:

0801080650*
022 471 07 77

*Koszt za minutę rozmowy zgodnie ze stawką lokalnego operatora. Przykładowo, dla abonentów TP S.A. koszt wynosi 0,25 gr za minutę połączenia. 

Proszę przygotować następujące dane konieczne do utworzenia zlecenia serwisowego:


 • numer seryjny zgłaszanego sprzętu

 • datę jego zakupu

 • rodzaj gwarancji

 • adres odbioru przesyłki

 • dane osoby kontaktowej

 • nr telefonu do osoby kontaktowej (preferowany nr tel. komórkowego)

 • adres e-mail

 • NIP nadawcy przesyłki

 • REGON nadawcy przesyłki

 • szczegółowy opis usterki.

Niezbędne jest podanie aktualnego i działającego adresu e-mail !!! 
Po skompletowaniu powyższych informacji zostanie utworzone zlecenie naprawy, a operator poda numer zlecenia (Case ID).
Na podany wcześniej adres e-mail przesłana zostanie informacja zawierająca potwierdzenie utworzenia zlecenia naprawy oraz instrukcje dotyczące sposobu przygotowania i wysłania sprzętu do serwisu. 
Sprzęt należy odpowiednio zapakować i zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu. Preferowana jest przesyłka w oryginalnym opakowaniu. Do wysyłanego sprzętu należy załączyć kopię faktury zakupu i pozostałe dokumenty wymagane do uznania naprawy gwarancyjnej (np. Certyfikat Acer Advantage). Urządzenie nieodpowiednio zapakowane nie zostanie przyjęte przez kuriera. 
Proszę upewnić się, że przyczyną zgłaszanej usterki nie jest oprogramowanie (zaleca się wykonanie odtworzenia systemu operacyjnego przy pomocy Recovery CD lub systemu D2D). Przed wysłaniem sprzętu do Centrum Serwisowego należy wykonać kopie bezpieczeństwa danych znajdujących się na dyskach twardych. Przed wysłaniem sprzętu do Centrum Serwisowego należy wykonać kopię bezpieczeństwa danych znajdujących się na dyskach twardych. W celach testowych Centrum Serwisowe zastrzega sobie możliwość odtworzenia systemu operacyjnego do ustawień fabrycznych. 
Prosimy nie dołączać akcesoriów do wysyłanego sprzętu, jeśli uszkodzenie sprzętu tego nie wymaga. Jeżeli dołączenie akcesoriów jest konieczne prosimy o sporządzenie ich listy i potwierdzenie jej własnoręcznym podpisem.
 1. Reklamacje DOA


Brak
 1. Ogólne warunki gwarancji


1. Zakres Ograniczonej gwarancji

1.1 Niniejsza ograniczona gwarancja (patrz „wyłączenia” i „ograniczenia”

w pkt. 2) („Ograniczona Gwarancja”) przyznaje nabywcy określone prawa

i uprawnienia wobec Acer. Dokument ten powinien zostać przeczytany uważnie,

ponieważ w przypadku zgłaszania roszczeń na podstawie niniejszej Ograniczonej

Gwarancji, będzie uważane, że nabywca zrozumiał i zaakceptował jej warunki.

Niezależnie od niniejszej Ograniczonej Gwarancji, nabywcy przysługują inne oraz

dalej idące prawa oraz uprawnienia wobec kupca, który sprzedał mu produkt Acer.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie ogranicza tych praw.

1.2 Acer zapewnia, że każdy produkt Acer, łącznie z oryginalnymi częściami

i wyposażeniem (specjalne wyposażenie i akcesoria), które zostały zainstalowane

w produkcie Acer nabywcy, w czasie jego zakupu (zwanego dalej łącznie

„Systemem”), podczas pierwszej sprzedaży użytkownikowi końcowemu w kraju

Europejskiego Obszaru Gospodarczego („Obszar”), jest wolny od wad materiału

oraz wad dotyczących wykonania, pod warunkiem normalnego jego używania

w okresie obwiązywania gwarancji, który został określony w karcie dotyczącej

Ograniczonej Gwarancji, dostarczonej nabywcy łącznie z jego Systemem („Karta

Gwarancyjna”).

1.3 Oprogramowanie Systemu, łącznie z systemem operacyjnym, jest

dostarczone w stanie „takim jaki jest” (w stanie otrzymanym od producenta). Acer

nie gwarantuje, że praca oprogramowania dostarczonego z Systemem będzie

niezakłócona lub wolna od usterek, lub że oprogramowanie będzie spełniać

wymagania nabywcy.

1.4 W przypadku zgłaszania roszczeń z gwarancji, Acer, według własnego wyboru,

naprawi lub wymieni System lub jakąkolwiek jego część objętą gwarancją,

używając nowych lub fabrycznie odnowionych części lub Systemów. W sytuacji,

gdy Acer zdecyduje się użyć fabrycznie odnowionych części lub Systemów,

będą one posiadały taką samą charakterystykę operacyjną jak nowe produkty.

Wszystkie wymienione w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji części

i zastąpione Systemy stają się własnością Acer.

1.5 Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakupu. Oryginalny rachunek zakupu

(paragon sprzedaży) zawierający datę zakupu Systemu stanowi dowód daty

zakupu.

1.6 Serwis gwarancyjny będzie wykonany w oparciu o język podstawowyużywany w kraju należącym do Europejskiego Obszary Gospodarczego,

w którym żądany serwis jest wykonywany. Serwis gwarancyjny w odniesieniu do

językowych aspektów Systemu nabywcy (np. układ klawiatury, oprogramowanie)

nie może być wykonany w żadnym innym języku (językach), niż podstawowym

(-ych) używanych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których

żądany serwis jest wykonywany.

Ograniczona Gwarancja jest przedmiotem następujących wyłączeń

i ograniczeń:2. Wyłączenia i ograniczenia

2.1 Wyłączenia

Ograniczona Gwarancja nie obejmuje:

2.1.1 produktów nie wykonanych przez lub dla Acer lub sprzedanych po raz

pierwszy użytkownikowi końcowemu w kraju spoza Obszaru obowiązywania tej

Ograniczonej Gwarancji;

2.1.2 produktów, które zostały uszkodzone lub posiadały wady w wyniku:

2.1.2.1 używania Systemu w sposób inny niż wynikający z jego normalnego

przeznaczenia, w szczególności w wyniku używania Systemu niezgodnie

z Instrukcją Obsługi, załączoną do Systemu lub w wyniku innego rodzaju

wykorzystania lub zaniedbania w odniesieniu do Systemu;

2.1.2.2 modyfi kacji Systemu, w szczególności użycia części nie wyprodukowanych

lub nie sprzedanych przez Acer;

2.1.2.3 serwisu lub naprawy wykonanej przez kogokolwiek innego niż Acer lub

Dostawcę Serwisu Autoryzowanego przez Acer;

2.1.2.4 niewłaściwego transportu lub pakowania w przypadku dostarczenia

Systemu do Acer lub Dostawcy Serwisu Autoryzowanego przez Acer; lub

2.1.2.5 niewłaściwej instalacji produktów osób trzecich (np. kart pamięci);

2.1.3 utraty, uszkodzenia jakichkolwiek programów, danych lub wymiennych

nośników danych. Nabywca jest zobowiązany do zachowania (back up) wszelkich

programów, danych lub wymiennych nośników danych. Należy mieć na uwadze,

że Acer może zdecydować o zastąpieniu Systemu przekazanego do serwisu

gwarancyjnego produktem odnowionym o takiej samej jakości. Dlatego też dane

przechowywane w oryginalnym Systemie nabywcy mogą stać się na trwałe dla

niego niedostępne;

2.1.4 części zużywalnych, np. części, które wymagają okresowej wymiany podczas

normalnego używania Systemu, w szczególności baterii do notebooków;

2.1.5 nieznacznych wad monitorów LCD, powstałych w Systemie

wyposażonym w technologię LCD, o ile nie będzie stanowiło to więcej niż

cztery (4) uszkodzone piksele na milion pikseli w danym monitorze LCD

i o ile, w przypadku, gdy panel monitora jest podzielony na dziewięć (9) równych

prostokątnych części, nie będzie to więcej niż jeden uszkodzony piksel w części

środkowej monitora.2.2 Ograniczenia i zwolnienie z odpowiedzialności z gwarancji

2.2.1 Za wyjątkiem postanowień Ograniczonej Gwarancji okr eślonych

powyżej, Acer nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu rękojmi

oraz innych gwarancji określonych w sposób wyraźny, dorozumiany lub

wynikających z przepisów prawa, w szczególności z tytułu rękojmi za

wady lub przydatność dla określonego celu. Każda rękojmia wynikająca

z obowiązującego prawa jest ograniczona do zakresu niniejszej Ograniczonej

Gwarancji. Acer w żadnym przypadku nie jest odpowiedzialny za powstałe,

przejściowe, ostateczne lub następcze szkody, w szczególności utratę

„biznesu”, zysków, danych lub szkody wynikłe z lub w związku z używaniem

lub pracą Systemu lub oprogramowania dostarczonego przez Acer

i towarzyszącego Systemowi, bez względu na to, czy ich podstawą

jest odpowiedzialność umowna, deliktowa, czy też gwarancja, nawet

w przypadku, gdy Acer został wcześniej uprzedzony o możliwości takich szkód.

2.2.2 W przypadku zgłaszania roszczeń z niniejszej Ograniczonej Gwarancji,

uważa się, iż nabywca wyraził zgodę, że naprawa i wymiana (w przypadku

dostępności), zależnie od tego, co serwis gwarancyjny określi, jest jedynym

i wyłącznym środkiem wobec Acer, jej spółek powiązanych lub spółki macierzystej,

w związku z jakimkolwiek naruszeniem postanowień niniejszej Ograniczonej

Gwarancji udzielonej przez Acer i określonej powyżej.3. Korzystanie z serwisu gwarancyjnego

W celu zgłoszenia roszczeń i/lub skorzystania z serwisu gwarancyjnego, należy

zapoznać się z danymi kontaktowymi określonymi w Karcie Gwarancyjnej lub

odwiedzić stronę http://support.acer-euro.com.

„Acer” oznacza spółkę Acer świadczącą usługi na obszarze geografi cznym, na

którym produkt Acer został po raz pierwszy sprzedany użytkownikowi końcowemu.W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub

odwiedzić stronę http://support.acer-euro.com.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna