Acht klubu polskiPobieranie 45.35 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar45.35 Kb.
YACHT KLUB POLSKI
PROTOKÓŁ

z I –go zebrania kadencji 2015-2020, Zarządu Głównego

YACHT KLUBU POLSKI

w dniu 21 listopada 2015 r. na terenie YACHT KLUBU POLSKI WARSZAWA

w Warszawie ul. Wał Miedzeszyński 377
Zebranie otworzył Komandor Zarządu Głównego YACHT KLUBU POLSKI

Janusz Marek Taber, witając przybyłych Członków Prezydium Zarządu Głównego YKP,

Komandorów Klubów oraz zaproszonych Gości. Komandor oświadczył, że wymogi zawarte w § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu Zarządu Głównego YKP zostały wypełnione i zgodnie z § 18 ust. 1 i zebranie rozpoczyna się w drugim terminie.
Następnie Komandor zwrócił się do zebranych, aby uczczono minutą ciszy, pamięć Koleżanek i Kolegów którzy od ostatniego zebrania odeszli na wieczną wachtę.

1. Janusz Radzimirski -wieloletni skarbnik PZŻ, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

YKP WARSZAWA, Kapitan Jachtowy.

2.Jan Krystian Zaliński- Członek YKP WARSZAWA, kapitan Jachtowy, były Kapitan Sekcji Morskiej YKP WARSZAWA,

3.Janusz Lempke- Członek YKP WARSZAWA, społeczny działacz żeglarski, konstruktor lotniczy, współorganizator Konkursów Chopinowskich,

4. Antoni jakubowski- Honorowy Członek YKP WARSZAWA, Motorowodny Mistrz Europy wielokrotny Motorowodny Mistrz Polski, konstruktor motorowodny,

5. Krzysztof Jędrzejewski - Członek Sekcji Śródlądowej YKP WARSZAWA,

6. Gabriel Stelmaszczyk - Członek Sekcji Śródlądowej YKP WARSZAWA,

7. Małgorzata Kucharska - Żona Członka Sekcji Śródlądowej YKP WARSZAWA,

8. Elżbieta Kwaśniewska - Żona Członka Sekcji Bojerowej YKP WARSZAWA,

9. Jerzy Sawicki – wieloletni Komandor YKP GDYNIA, Członek Prezydium Z. Gł. YKP,

odznaczony KOMANDORIĄ YKP,

10. Marek Pęksa – współzałożyciel i wieloletni Komandor YKP ZAKOPANE, odznaczony

KOMANDORIA YKP, Dyrektor ds. ochrony środowiska Tatrzańskiego Parku Narodowego, autor wielu publikacji naukowych na temat ochrony Tatr,

11. Bolesław Kowalski – były Członek YKP WARSZAWA, Brat Wybrzeża nr 1, Kapitan Jachtowy, inicjator i kapitan wypraw naukowych na Morze Czerwone na s/y Dar Opola

w latach 1959-60 oraz wokoło Ameryki Południowej na s/y Śmiały,


Następnie zabrał głos Komandor Marek Janusz Taber, który przypomniał postać Komandora Marka Pęksy, jego wieloletnią działalność dla YKP oraz naukową i społeczną pracę dla innych,za którą był z Honorami żegnany przez wiele organizacji społecznych i państwowych na cmentarzu na Pęksowym Brzysku w Zakopanem.

Kolega Komandor Jerzy Łyżwiński wręczył obrazy namalowane przez siebie Komandorowi YKP CZĘSTOCHOWA oraz dla YKP LUBLIN na ręce koleżanki Magdaleny Kotyry.
Przystąpiono do porządku obrad zebrania.

Komandor Z.Gł.YKP zarządził wybory do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, proponując na kadydatów:


 • Janusza Puchałę Komandora YKP ZAKOPANE

 • Stanisława Olszara Komandora YKP TYCHY

Osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Poddano głosowaniu wybrane kandydatury, które zostały przyjęte jednomyślnie.


Przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, na kadydatów zgłoszono:

 • Jerzego Karbownika YKP OLSZTYN

 • Jana GoździkowskiegoYKP

 • Wiesława Żytowieckiego Komandora YKP BIAŁYSTOK

Osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Poddano głosowaniu wybrane kandydatury które zostały przyjęte jednomyślnie.


Głos zabrał Komandor Z.Gł. YKP zgłaszając Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 17 a w sprawie przyznania Osobistych i Jachtowych Patentów Flagowych.

Wniosek poddano pod głosowanie, który został przyjęty jednomyślnie.


Przystąpiono do głosowania za przyjęciem proponowanego porządku zebrania, który przyjęto jednomyślnie wraz z proponowaną poprawką
Przystapiono do następnych punktów zebrania w których:

- Komandor Janusz Marek Taber poinformował o działalności Zarządu Głównego YKP w okresie kwiecień - listopad 2015 r.;

- Kolega Jerzy Karbownik przedstawił Protokół z zebrania z dnia 11.04.2015 r. informując że nie otrzymał Protokółów z poszczególnych Klubów;

- Wicekomandorzy:ds/ szkolenia i sportu, ds/morskich oraz poszczególni Członkowie Prezydium przedstawili Sprawozdania z podjętych zobowiązań.- Kol. BeataTrojanowska Skarbnik Klubu, przedstawiła Sprawozdanie z budżetu;

- Kol.Waldemar Bytner Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił skład Komisji, podział funkcji powolanych Członków oraz omówil spotkanie programowe ,,Szlaki wodne w Polsce. im. Króla Stefana Batorego, w którym bral udział wraz

z. Komandorem Z. Gł. YKP. Odniósł się również do tematu odznaczeń YKP, podkreślając że nie przestrzega się obowiązujących zasad składania Wniosków, jak również nie przestrzega się stopniowania wyróżnień np. J.P. Flag i O. P. Flag.

W dalszej części obrad Kolega Norbert Szymała Przewodniczący Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień, przedstawił złożone Wnioski z poszczególnych Klubów YKP, o odznaczenia dla swoich Członków.

W sprawie tej głos zabrał Komandor Z. Gł. YKP Janusz Marek Taber oświadczając, że nastąpiło złamanie obowiązujących zasad zapisanych w Regulaminie Komandorii YKP. Procedura dotycząca składania Wniosków jest jasno zapisana i obowiązująca od wielu lat, dotychczas była przestrzegana, natomiast przyjmowanie Wniosków bezpośrednio przez Przewodniczącego Kapituły bez dekretacji przez Sekretarza Generalnego YKP i sprawdzenie zasadności składanego Wniosku jest złamaniem zapisów Regulaminu. Siedzibą Z. Gł. YKP, podstawowym miejscem działalności

i archiwizowania całej dokumentacji są jak dotychczas gościnnie pomieszczenia

YKP WARSZAWA. Wszelką korespondencję dotyczącą YACHT KLUBU POLSKI, w zapisanych i obowiązujących terminach należy przesyłać na poniższy adres: YACHT KLUBU POLSKI

Zarząd Główny

03-980 Warszawa

ul. Wał Miedzeszyński 377.

Korespondencja nie odnotowana w dzienniku korespondencyjnym nie będzie rozpatrywana. Poprzednio jako Sekretarz Generalny a obecnie Komandor YKP, doprowadziłem przez wiele lat działalności do uporządkowania obowiązujących procedur, które obecnie zaczynają być łamane. To nie nadmiar biurokracji, natomiast uporządkowany i prawidłowy obieg obowiązującej dokumentacji. Natomiast wielokrotnie Panowie Komandorzy wypowiadali opinię o swobodnym rozdawnictwie odznaczeń ale i wyróżnień. Nieprzemyślana i przesadna ilość obniża wartość takiego odznaczenia.

W odpowiedzi Przewodniczący Kapituły powiedział, że tylko opiniuje przesłane Wnioski, które przedstawia na zebraniu do akceptacji przez wszystkich Członków

Z.Gł. YKP. Ponadto, że brak jest ograniczeń ilościowych odznaczeń. Wypowiedź zakończył stwierdzeniem,by przyjąć schemat przyznawania wyróżnień i orderów.

Komandor YKP WARSZAWA Władysław Kowalczyk zadał przedmówcy pytanie

o weryfikację przez Kapitułę otrzymywanych Wniosków.Przewodniczący Kapituły odpowiedział, że dokonywane jest to zgodnie z Regulaminem.

Przystąpiono do omówienia poszczególnych Wniosków zgłoszonych do odznaczenia:


 • Adam Góra YKP CZĘSTOCHOWA

 • Sławomir Rysiecki YKP KRAKÓW

 • Adam Wąsikowski YKP KRAKÓW

 • Stefan Wydziałkiewicz YKP KRAKÓW

Przystąpiono do głosowania tajnego, poprzez rozdanie kart z nazwiskami kandydatów do odznaczenia. W nastepnym punkie zebrania głos zabrała Sekretarz Generalny Kol. Iwona Szachogłuchowicz informując, że nie podjęto żadnych Uchwał z powodu ich braku. Ponadto omówiła dwa zebrania Prezydium Zarządu Głównego, które odbyły się w okresie kwiecień – listopad br.

Po wypowiedzi Sekretarza,głos zabrał kolega Władysław Kowalczyk Komandor YKP WARSZAWA, informując o prowadzonej kontroli Klubu przez Wydział Kontroli Podatkowej m. st. Warszawy (urząd nadzorujący Stowarzyszenia) w zakresie podatku od nieruchomości. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w YKP BIELSKO przeprowadzonych przez RZGW Kraków i ZUS przedstwił kolega Norbert Szymała Komandor Klubu. Do powyższch wypowiedzi dołączył również kolega JacekByner Komandor YKP INOWROCŁAW, mówiąc o kontroli przez RZGW Gdańsk z zakresu pomostów użytkowanych przez Klub.

Następnym punktem zebrania, który podjęto była informacja kolegi Jana Orzechowskiego Komandora YKP KRAKÓW o obchodach 60-lecia Klubu oraz

o wydarzeniach sezonu letniego. Na zakończenie Kolega Komandor odznaczł Kolegę Jerzego Łyżwińskiego Komandora Honorowego Odznaką 60-lecia YKP KRAKÓW.

W odniesieniu do swojego wyróżnienia głos zabrał kolega Jerzy Łyżwiński Komandor Honorowy, który powiedział o spotkaniu i zaprzyjaźnieniu się z Kapitanem Henrykiem Proszowskim. Ponadto na ręce Kolegi Jana Orzechowskiego Komandora YKP KRAKÓW na pamiątkę przekazał obraz i szkic wraz z listem Kapitana.

Po tych wydarzeniach nastąpiła dalsza część obrad, która dotyczyła przedstawienia przez Komandorów działalności w macierzystych Klubach. • YKP WARSZAWA - reaktywacja Sekcji Morskiej, zmianw trenerów

 • YKP GDYNIA – budowa nowych obiektów dla Klubów w Gdyni;

 • YKP BYDGOSZCZ - odczytano list przesłany przez nieobecnego Komandora Klubu Mieczysława Mikołajczyka,

 • YKP OLSZTYN - udziały w regatach, szkoleniach, bilans roczny i finanse

 • z konkursów oraz konferencji, pozyskiwanie młodzieży na kursy;

 • YKP SZCZECIN - zmiany formuły imprez;

 • YKP INOWROCŁAW - informacje o rejsie po Wielkiej Pętli Wielkopolskiej

 • i Klubowych iinwestycjach,

 • YKP LUBLIN – organizacja imprez, regat, Klubowe rejsy morskie

 • i mazurskie

 • YKP BIAŁYSTOK – organizacja zlotów, rejsy morskie i szkolenia;

 • YKP BIELSKO – szkolenia, nabór młodzieży, który przynosi małe rezultaty, rejsy zagraniczne;

 • YKP TYCHY – siedziba Klubu, sprawy sądowe dotyczące własności działki;

 • YKP NOWY TARG – kursy żeglarskie, remont pomostów, działania zwiazane z suszą współpraca z wędkarzami, imprezy dla dzieci niepełnosprawnych oraz inne działania statutowe, rejsy morskie;

 • YKP ZAKOPANE – nawiązanie współpracy z harcerstwem;

 • YKP CZĘSTOCHOWA – uregulowanie własnosci terenu Klubu, rejs Pętlą Wielkopolską;

 • YKP TORONTO – odczytano list od Komandora Jana Zamorskiego.Nastepnie podjęto dyskusję dotyczącą pozyskiwania środków finansowych na działalność Statutową Klubów. Poszczególni Komandorzy Klubów przedstawili propozycje by siegnąć do Programów Unijnych, których wykazy są przedstawione

w Urzędach Wojewódzkich. Ponadto można finansowanie uzyskać z Ministerstwa Sportu, które posiada również programy Unijne w zakresie sportu. Można również pozyskać fundusze ze stacji telefonii komórkowej poprzez instalację anten sieci poszczególnych operatorów..

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki tajnego głosowania , zgłoszonych kandydatów do odznaczenia KOMANDORIA YKP, którzy uzyskali 100 % głosów. Karty z głosowania przekazano Sekretarzowi Generalnemu do archiwum jako potwierdzenie zgodności wyniku głosowania.Następnie Komandor przedstawił Wnioski o nadanie Jachtowych i Osobistych Patentów Flagowych. Wniosek o Jachtowy Patent Flagowy dla jachtu s/y SEA WITCH Kapitan Monika Matis z YKP LONDYN. Przeprowadzono głosowanie jawne. Wniosek przyjęto jednomyślnie. Nadano Jachtowy Patent Flagowy o nr 196 . Następnie przedłożono Wnioski o Osobisty Patent Flagowy dla Kol. Dariusz Zadziłko i Andrzej Zawistowski z YKP BIAŁYSTOK, które również zostały przyjete przez zebranych jednomyślnie.Nadano Osobiste Patenty Flagowe a. Kol. Dariusz Zadziłko nr 483, Kol. Andrzej Zawistowski nr 484.

Następnie Komandor JanuszaMarka Taber przedstawił Sprawozdanie z dwóch posiedzeń Rady Programowej ,,Szlaki wodne w Polsce im. Króla Stefana Batorego”. Komandor przedstawił nakreślone założenia programowe dotyczące przyszłych dróg śródlądowych,

a zatem reaktywowania również przyszłych rejsów rzekami, i zawnioskował o podjęcie Uchwały dotyczącej przystąpienia YACHT KLUBU POLSKI do Projektu.

Po krótkiej dyskusji przeprowadzono głosowanie jawne w wyniku którego Uchwała

została przyjęta jednomyslnie.
W tym miejscu zostały wyczerpane wszystkie punkty porządku zebrania.
Komandor Janusz Marek Taber kończąc zebranie przekazał zgromadzonym nadesłane Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia od Komandorów YKP OLSZTYN oraz YKP BYDGOSZCZ.

Następnie w imieniu własnym przekazał Życzenia Wszystkim Członkom Klubów oraz ich Rodzinom, okolicznościowe Świąteczne Życzenia Rodzinnych ciepłych

i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2016 Roku.
Na tym zebranie zakończono i zaprotokołowano ogłaszając, że wiosenne zebranie zostanie zwołane na dzień 16 kwietnia 2016 r., a miejscem jego odbycia będzie

YKP BYDGOSZCZ.


załączniki:

a. Lista Obecności

b. Protokół Komisji Skrutacyjnej

c. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

d. Wnioski o odznaczenie KOMANDORIA YKP

e. Wnioski o Jachtowy i Osobiste Patenty Flagowe

f. Uchwała nr 5

g. Karty tajnego głosowania
Warszawa, 21 listopada 2015 r.
Sekretarz Generalny Z. Gł. Komandor Z. Gł.

YACHT KLUBU POLSKI YACHT KLUBU POLSKI

Iwona Szachogłuchowicz Janusz Marek Taber
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna