Achwaszczenie upraw zbóż w gospodarstwach ekologicznym, konwencjonalnym i intensywnym na wybranych przykładach zPobieranie 35.25 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar35.25 Kb.
TREŚĆ
1. t. dąbkowska, e. stupnicka-rodzynkiewicz, t. łabza – zachwaszczenie upraw zbóż w gospodarstwach ekologicznym, konwencjonalnym i intensywnym na wybranych przykładach z małopolski 5

2. a. dobrzański, j. pałczyński – porównanie zachwaszczenia w ekologicznej i nieekologicznej uprawie fasoli 17

3. k. domaradzki, m. badowski, h. rola, t. sekutowski – zróżnicowanie florystyczne agrofitocenoz zbóż na dolnym śląsku w różnych systemach gospodarowania 25

4. d. f. dostatny, e. małuszyńska – skład gatunkowy chwastów podczas wegetacji i w materiale ze zbioru w uprawach ekologicznych i konwencjonalnych 43

5. b. feledyn-szewczyk, i. duer, m. staniak – bioróżnorodność flory segetalnej w roślinach uprawianych w ekologicznym, integrowanym i konwencjonalnym systemie produkcji rolnej 61

6. m. grabowska-orządała, t. dąbkowska, t. łabza – zachwaszczenie upraw zbóż i bioindykacja wybranych właściwości glebowych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. I. wybrane wskaźniki zachwaszczenia w latach 1999 i 2005 77

7. m. grabowska-orządała, t. dąbkowska, t. łabza – zachwaszczenie upraw zbóż i bioindykacja wybranych właściwości glebowych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. II. ocena wybranych właściwości gleby w latach 1999 i 2005 za pomocą chwastów jako bioindykatorów 89

8. k. heller, k. adamczewski, p. baraniecki – zbiorowiska chwastów segetalnych w uprawach konopi 97

9. s. jakubiak, k. adamczewski – zachwaszczenie zbóż ozimych w warunkach intensywnej uprawy 105

10. a. jezierska-domaradzka, e. kuźniewski – zachwaszczenie upraw zbóż na polach wybranych gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych opolszczyzny 115

11. j. kapeluszny, m. haliniarz – flora chwastów w gospodarstwach intensywnych oraz nie stosujących herbicydów na glebach rędzinowych lubelszczyzny 123

12. m. korczyński, e. krasicka-korczyńska – struktura zachwaszczenia upraw gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych w gminie szubin (woj. kujawsko-pomorskie) 133

13. t. korniak – zachwaszczenie upraw wierzby w północno-wschodniej części polski 141

14. i. kutyna, t. leśnik – porównanie zachwaszczenia niektórych roślin uprawnych w ekologicznym i konwencjonalnym intensywnym systemie gospodarki rolnej w jesionowie na pomorzu zachodnim 151

15. j. rola, t. sekutowski, h. rola, m. badowski – bioróżnorodność zbiorowisk chwastów na plantacjach wierzby krzewiastej (salix viminalis l.) na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego 165

16. t. skrajna, j. skrzyczyńska – zachwaszczenie zbóż ozimych w różnych typach gospodarstw w powiecie mińskim 177

17. j. skrzyczyńska, z. rzymowska – zmiany w zachwaszczeniu zbóż w gospodarstwach ekologicznych i tradycyjnych podlasia zachodniego w latach 1999–2000 i 2005–2006 185

18. z. sobisz – porównanie zachwaszczenia zbóż na polach wybranych gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych w słowińskim parku narodowym 199

19. t. stosik – wpływ sposobu gospodarowania na strukturę zachwaszczenia pól centralnej części borów tucholskich 207

20. cz. trąba, j. majda, p. wolański – zbiorowiska roślinne towarzyszące plantacjom salix cordata „americana” hort. i salix viminalis l. na terenie województwa podkarpackiego 221

21. j. tyburski, b. rychcik – zachwaszczenie pszenicy ozimej w gospodarstwie ekologicznym i konwencjonalnym na pojezierzu ełckim 233

22. z. wnuk, m. ziaja – zbiorowiska towarzyszące uprawom roślin dla celów energetycznych w leszczawie dolnej gmina bircza 243

23. w. wojciechowski, j. zawieja – oddziaływanie płodozmianów specjalistycznych na dynamikę zachwaszczenia pól 255

CONTENTS
1. t. dąbkowska, e. stupnicka-rodzynkiewicz, t. łabza – weed infestation of cereals in organic, conventional and intensive farms in małopolska region 5

2. a. dobrzański, j. pałczyński – the comparison of weed infestation of bean in organic and non-ecological systems 17

3. k. domaradzki, m. badowski, h. rola, t. sekutowski – floristic differentiation of cereal agrophytocenosis in different farming systems in lower silesia re-gion 25

4. d. f. dostatny, e. małuszyńska – floral composition of weeds during the vegetation and in seed material on the organic and conventional fields 43

5. b. feledyn-szewczyk, i. duer, m. staniak – biodiversity of weed flora in crops cultivated in organic, integrated and conventional production systems 61

6. m. grabowska-orządała, t. dąbkowska, t. łabza – weed infestation of cereals and bioindication of selected soil properties in organic and conventional farming systems. I. selected indices of weed infestation in 1999 and 2005 77

7. m. grabowska-orządała, t. dąbkowska, t. łabza – weed infestation of cereals and bioindication of selected soil properties in organic and conventional farming systems. II. assessment of selected soil properties in 1999 and 2005 using weeds as bioindicators 89

8. k. heller, k. adamczewski, p. baraniecki – weed communities in hemp 97

9. s. jakubiak, k. adamczewski – weed infestation in winter cereals as a result of intensive cropping system 105

10. a. jezierska-domaradzka, e. kuźniewski – weed infestation of cereals in selected organic and conventional farms in opole region 115

11. j. kapeluszny, m. haliniarz – flora of weeds in the farms with intensive degree of chemical treatment and herbicides-free on rendzina soils in the lublin region 123

12. m. korczyński, e. krasicka-korczyńska – weed infestation structure in organic and conventional farms (szubin commune, kujawsko-pomorskie voivode-ship) 133

13. t. korniak – weed infestation of willow coppice plantations in north-eastern po-land 141

14. i. kutyna, t. leśnik – comparison of weeds infestation of some crops cultivated in organic and intensive farming systems at jesionowo on west pomerania 151

15. j. rola, t. sekutowski, h. rola, m. badowski – biodiversity of weed communities on willow (salix viminalis l.) plantation in the dolnośląskie and opolskie voivodeship 165

16. t. skrajna, j. skrzyczyńska – weed infestation of winter cereals in various types of farms in the mińsk mazowiecki administrative district 177

17. j. skrzyczyńska, z. rzymowska – changes in weed infestation of cereals in organic and traditional farms in western podlasie between 1999–2000 and 2005–2006 185

18. z. sobisz – comparison of weed infestation of cereal crops on selected organic and traditional fields in słowiński national park 199

19. t. stosik – influence of the farming system on weed of the fields in the central part of bory tucholskie 207

20. cz. trąba, j. majda, p. wolański – Plant communities accompanying plantations of salix cordata „americana” hort. i salix viminalis l. in the podkarpackie voi-vodeship 221

21. j. tyburski, b. rychcik – weed infestation of winter wheat grown in organic and conventional farm in the area of elk lakeland 23322. z. wnuk, m. ziaja – Weed communities in energetic crops in leszczawa dolna (bircza commune) 243

23. w. wojciechowski, j. zawieja – the influence of specialized crop rotations on weed infestation 255

Pobieranie 35.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna