Acta: patenty I innowacja, czyli cz. II odpowiedzi na pytania zgłoszone w czasie debaty 6 lutegoPobieranie 38.5 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar38.5 Kb.ACTA: patenty i innowacja, czyli cz. II odpowiedzi na pytania zgłoszone w czasie debaty 6 lutego

Oto kolejna porcja odpowiedzi na pytania zgłoszone przez internet w czasie debaty o ACTA 6 lutego. Dziś odpowiedzi przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki.

22 lutego opublikowaliśmy odpowiedzi przedstawione przez MSZ #debataACTA odpowiedzi I – MSZ (pdf)

W czasie debaty padło w sumie ok. 6 tys. komentarzy i opinii, w tym ponad tysiąc samych pytań. Część z nich była wielowątkowa. Podzieliliśmy je tematycznie i przekazaliśmy właściwym resortom. Najwięcej pytań jest z Facebooka i Twittera. Są też głosy z IRC oraz zgłoszone za pośrednictwem formularza na stronie mac.gov.pl .Jakie korzyści da nam ACTA poza ochrona praw autorskich wewnątrz kraju?

IRC
Które polskie podmioty zyskają na ACTA? Prosimy o jeden przykład.

IRC

Umowa ACTA mogłaby być korzystna z punktu widzenia polskich przedsiębiorców - eksporterów towarów - ponieważ przedsiębiorcom będzie łatwiej ocenić kwestie ochrony prawnej własności intelektualnej w państwach będących stronami tej umowy. Tak więc ACTA, niezależnie od tego, czy Polska ratyfikuje ten dokument, wydaje się być pomocnym porozumieniem. W przypadku eksportu towarów, podmiot i tak musi dostosować się do prawa państwa, do którego eksportuje. Polski przedsiębiorca będzie miał na podstawie ACTA wstępne, istotne rozeznanie odnośnie minimalnych, mogących mieć zastosowanie, środków prawnych wynikających z prawa własności intelektualnej, cywilnego oraz karnego w państwach, do których zamierza swój towar eksportować. Należy zaznaczyć, że w przypadku Polski liczba zgłaszanych wspólnotowych wzorów przemysłowych i znaków towarowych w UE ma ciągle tendencję wzrostową, co pokazuje, że polscy przedsiębiorcy są zainteresowani eksportem do krajów m.in. UE, a co za tym idzie ochroną własności przemysłowej poza granicami Polski.Jakie korzyści uzyskała Polska po podpisaniu umowy. Amerykańskie biuro handlu jasno komunikuje, że ACTA ma pomóc w obronie dóbr obywateli USA. Treść komunikatu tu: http://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2011/september/acta-meeting-us-objectives IRC

Z samego faktu podpisania umowy nie wynikają korzyści. W ocenie Ministerstwa Gospodarki umowa w odniesieniu do praw własności przemysłowej ma charakter neutralny dla polskiej gospodarki. Wynika to z tego, że ACTA nie będzie wymagała zmiany prawa unijnego, ponieważ standardy dotyczące egzekwowania praw własności przemysłowej określone w acquis communautaire są wyższe niż te, które zostały uzgodnione w ACTA. Podobnie ACTA nie będzie wiązała się z koniecznością dokonywania zmian w prawie polskim w tym zakresie, ponieważ odpowiednie przepisy również funkcjonują w polskim prawie.Skoro chcemy rozmawiać tylko o internecie, to dlaczego ACTA tyczy się tak wielu spraw gospodarczych?

michalgruca, Twitter
W ramach własności intelektualnej rozumie się nie tylko prawa autorskie i pokrewne, ale także sprawy odnoszące się do praw, do jakich zalicza się m.in. patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa z rejestracji oznaczeń geograficznych. Zagadnienia powyższe dotyczą spraw gospodarczych i występują niemal we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego.
To w końcu kto został zatrudniony dzieki ACTA, jak ruszyła gospodarka?

Pogezana, Twitter


Trudno odnieść się do kwestii pytania, ponieważ zawiera ono pewien skrót myślowy i wymagałoby uzupełnienia. Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, niezbędne byłoby rozwinięcie tego skrótu myślowego.
Jakie konkretne korzyści odniesie Polska po wprowadzeniu ACTA, proszę o wymienienie

WebOutLoud, Twister
Umowa ACTA może być korzystna z punktu widzenia polskich przedsiębiorców - eksporterów towarów - ponieważ przedsiębiorcom będzie łatwiej ocenić kwestie ochrony prawnej własności intelektualnej w państwach będących stronami tej umowy. Tak więc ACTA, niezależnie od tego czy Polska ratyfikuje ten dokument, wydaje się być pomocnym porozumieniem. W przypadku eksportu towarów podmiot i tak musi dostosować się do prawa państwa, do którego eksportuje. Polski przedsiębiorca będzie miał na podstawie ACTA wstępne, istotne rozeznanie odnośnie minimalnych, mogących mieć zastosowanie, środków prawnych wynikających z prawa własności intelektualnej, cywilnego oraz karnego w państwach, do których zamierza swój towar eksportować. Należy zaznaczyć, że w przypadku Polski liczba zgłaszanych wspólnotowych wzorów przemysłowych i znaków towarowych w UE ma ciągle tendencję wzrostową, co pokazuje, że polscy przedsiębiorcy są zainteresowani eksportem do krajów m.in. UE, a co za tym idzie ochroną własności przemysłowej poza granicami Polski.
Czy była przeprowadzona analiza długofalowego wpływu umowy ACTA na konkurenycjność polskiej gospodarki?

LukaszByczynski, Twitter
Mnie zadowoliłaby analiza wpływu przyjęcia ACTA na polską gospodarkę. Da się zrobić?

Konstanty_M, Twitter


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 79 poz. 891) skutki przystąpienia do każdej umowy międzynarodowej są każdorazowo wymienione w dokumencie odnoszącym się do uzasadnienia wniosku o udzielenie zgody na podpisanie umowy. Również w przypadku ACTA zostały określone skutki prawne, społeczne, gospodarcze, polityczne i finansowe. Informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej MKiDN w opublikowanych dokumentach.Jak jest racja stanu Polski, jeśli korporacje z USA będą mogły korzystać z ACTA w Polsce, a polskie firmy w USA nie?

MarekKab, Twitter

Nie bardzo wiadomo, na podstawie czego wyciągnięto wnioski, że polskie firmy nie mogą korzystać z jakiejkolwiek umowy międzynarodowej w jakimś innym państwie, której Polska jest stroną. Zgodnie z przyjętymi zasadami w prawie międzynarodowym obowiązuje zasada wzajemności. Tak wiec każdy z podmiotów korzysta z praw oraz obowiązków wynikających z umów międzynarodowych, której stronami są określone państwa.Czy na rynku własności intelektualnej interes ekonomiczny Polski jest zbieżny z interesów USA czy Japonii?

sieciobywatel, Twitter

W Polsce od wielu lat bezpośrednie inwestycje zagraniczne są dokonywane przez podmioty m.in. z USA, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii. W ramach przedmiotowych inwestycji zagranicznych utworzono wiele nowych miejsc pracy. Produkowane w Polsce towary trafiają na różne rynki. Zabezpieczone prawa własności intelektualnej w państwach trzecich poprzez odpowiednie zarządzanie tymi prawami pozwoli utrzymać docelowe miejsca eksportu innowacyjnych towarów za granicę i chronić w ten sposób miejsca pracy w Polsce.


ACTA będą miały zastosowanie wszędzie tam, gdzie zostanie naruszenia zasada rzekomej oryginalności. Narzuci to rozprowadzanie produktów opartych na konkretnych patentach. To od razu eliminuje konkurencje krajów rozwijających się takich jak Polska. Nie będziemy mogli niczego wyprodukować bez kupna licencji od korporacji zachodnich, inaczej będziemy odpowiadać za podrabianie, czyli będziemy biedni ponieważ licencje są tak drogie że nie sprzedamy niczego taniej od nich. To będzie miało wpływ na wiele gałęzi przemysłu jak na przykład przemysł około-samochodowy.

Nie znajdziemy tanich części zamiennych. To samo dotyczy przemysłu IT. Nie mamy żadnych patentów z tej dziedziny. Nawet przemysł rolniczy ucierpi ponieważ licencje na żywność modyfikowaną genetycznie mają tylko amerykanie.

Jednym słowem spowolni to lub nawet zatrzyma wzrost gospodarczy. Dlatego takie kraje jak Chiny Rosja czy Indie nie podpisały tego dokumentu.

Jak ratyfikujemy ACTA stracimy również całkowitą kontrole nad wydobyciem gazu łupkowego ponieważ licencje na technologie wydobycia mają tylko Amerykanie.

ACTA jest dobre dla takich krajów jak USA ponieważ to oni mają wszystkie patenty a takie kraje jak nasz doprowadzi do pozycji "wyrobników" dla zapewnienia ich dobrobytu. Ratyfikowanie ACTA będzie jednym z największych przekrętów w dziejach polski.

obywatel

Umowa ACTA ma charakter neutralny dla obowiązujących zasad prawnych z zakresu odpowiedzialności za naruszenie praw własności przemysłowej. ACTA nie będzie wymagała zmiany prawa unijnego, ponieważ standardy dot. egzekwowania praw własności przemysłowej określone w acquis communitaire są wyższe niż te, które zostały uzgodnione w ACTA. Podobnie ACTA nie będzie wiązała się z koniecznością dokonywania zmian w prawie polskim.

W odniesieniu do pytania o powiązanie licencji do technologii z koncesją na wydobycie gazu łupkowego na terenie Polski- nie należy mylić tych dwóch kwestii. Zakładając, że jakiś podmiot z zagranicy lub nawet z Polski posiada już obecnie opatentowany wynalazek z wyznaczeniem Polski jako kraju ochrony, który może służyć do wydobycia gazu – to umowa ACTA nie reguluje tych kwestii. Sytuacja z ochroną wynalazków na terenie Polski wynika z innych aktów prawnych takich jak m.in. ustawa - Prawo własności przemysłowej czy z innych niż ACTA umów międzynarodowych takich jak m.in. Konwencja o patencie europejskim do której Polska przystąpiła 1 marca 2004 r. czy Układ o współpracy patentowej, którego Polska również jest stroną. Warto pamiętać, że wynalazek („technologia”) może nie tylko być opatentowany, ale także utrzymany w tajemnicy. Decyzja w tym zakresie należy do podmiotu. Już teraz w obu przypadkach jeśli polskie firmy nie byłyby w stanie opracować własnego wynalazku na wydobycie gazu łupkowego musiałyby korzystać z licencji niezależnie czy ACTA wejdzie w życie czy też nie. Opracowanie takiego wynalazku wymaga czasu i nakładów finansowych i czasem łatwiej jest nawiązać współpracę w ramach umowy licencyjnej – co wśród podmiotów gospodarczych nie jest niczym nowym.
Co z dowolnością blokowania badań pod pozorem naruszania patentów? Jak walczyć ma polska uczelnia z np. GE

parakalein, Twitter

Kwestię badań prowadzonych m.in. na uczelniach w przypadku, gdy udzielony został patent na rzecz jakiegoś podmiotu (polskiego lub z zagranicy) reguluje art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z póź. zm.). Zgodnie z tym artykułem nie narusza się patentu przez stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania. Tak więc w tym przypadku sprawa została uregulowana w przepisach krajowych. Kwestii tej nie reguluje ACTA.


Czy rzad zamierza przewidzieć zagrozenia ACTA wobec przedsiebiorczosci i konkurencyjnosci firm polskich na rynku globalnym?,
Czy ACTA nie uderzy w Polską gospodarkę, konkurencyjność na globalnym rynku? Chińczycy nas gonią, oni nie betonują postępu.

krenglik, Twitter

Skutki przystąpienia do umowy ACTA zostały określone w uzasadnieniu wniosku o udzielenie zgody na podpisanie umowy. Obowiązek sporządzenia przedmiotowego wniosku wynika z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 79 poz. 891). W uzasadnieniu zostały wskazane potencjalne skutki, jakie wywoła umowa dla przedsiębiorczości oraz konkurencyjności. Informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej MKiDN w opublikowanych dokumentach. Z informacji tych wynika, że umowa ACTA nie będzie miała negatywnego wpływu na innowacyjność przedsiębiorstw.


Czy rząd zna pojęcie trolowania patentowego? Czy przeznalizowano to zagrożenie?

krenglik, Twitter

Kwestia troli patentowych jest znana i sprowadza się do patentowania w celu uzyskania odszkodowania za naruszenie patentu bez konieczności ponoszenia większego wysiłku w kwestie wdrożenia patentu. Takie sytuacje częściej występują w USA z uwagi na pewne odmienności systemu patentowego w porównaniu do systemu europejskiego.Czy rząd zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z zaostrzeniem prawa w stosunku do patentów i licencji? IRC

Umowa ACTA w zakresie patentów i licencji będzie miała charakter neutralny – zatem nie prowadzi do zaostrzenia prawa krajowego. Wynika to z tego, że ACTA nie będzie wymagała zmiany prawa unijnego, ponieważ standardy dotyczące egzekwowania praw własności intelektualnej określone w acquis communautaire są wyższe niż te, które zostały uzgodnione w ACTA. Podobnie ACTA nie będzie wiązała się z koniecznością dokonywania zmian w prawie polskim, ponieważ odpowiednie przepisy również funkcjonują w polskim prawie. Tak więc w tym zakresie nie wprowadza się zaostrzenia prawa w odniesieniu do patentów czy licencji.


Problemem w tej debacie jest to, że nikt nie widzi realnych konsekwencji po wprowadzeniu ACTA. Czy nikt naprawdę nie zauważył, że jest to ewidentne zatrzymanie postępu technologicznego? Mam wrażenie, że ACTA jest wprowadzona tylko po to, aby po wejściu Turcji do UE nie zostaliśmy zalani podróbkami.

Antek Radoń , Facebook
Jak premier odniesie sie do ograniczenia innowacyjnosci polskiej gospodarki przez acta?,

Bob Bod , Facebook

Umowa ACTA ma charakter neutralny dla obowiązujących w kraju regulacji z zakresu praw własności przemysłowej, które mają na celu stymulowanie postępu technologicznego. ACTA nie będzie wymagała zmiany prawa unijnego, ponieważ standardy dot. egzekwowania praw własności przemysłowej określone w acquis communitaire są wyższe niż te, które zostały uzgodnione w ACTA. Podobnie ACTA nie będzie wiązała się z koniecznością dokonywania zmian w prawie polskim.

Należy mieć na uwadze, że rozwiązania innowacyjne, które uzyskały ochronę z zakresu własności przemysłowej przyczyniły się do dużego postępu technicznego w krajach rozwiniętych. Jak pokazują statystyki Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) również polskie podmioty dostrzegają korzyści z ochrony znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, co widoczne jest we wzroście liczby zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych.
W raporcie "Polska 2030 - wyzwania rozwojowe" minister Boni zwracał uwagę na bardzo niską liczbę patentów naukowych polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów UE. Czy rząd zdaje sobie sprawę z tego, iż przyjęcie ACTA może w dużej mierze doprowadzić do "dryfu rozwojowego", przed którym przestrzegał minister Boni? Polskie firmy nie będą konkurencyjne względem zachodnich, gdyż umowa handlowa ACTA narzuci im konieczność zakupu licencji, co wywinduje koszty produkcji do nieopłacalnego poziomu. Proszę zwrócić uwagę na to, że ani Chiny, ani Rosja nie przystąpiły do podpisania traktatu ACTA - głównie z tych właśnie względów, czyli niskiej innowacyjności gospodarki.

Krótka wersja: Czy rząd zdaje sobie sprawę z tego, iż przyjęcie ACTA może w dużej mierze doprowadzić do "dryfu rozwojowego", przed którym przestrzegał minister Boni w raporcie "Polska 2030"?,

Marek Stenzel, Facebook

Umowa ACTA nie ma bezpośredniego powiązania z tzw. dryftem rozwojowym. Umowa ACTA ma charakter neutralny dla obowiązujących w kraju regulacji z zakresu praw własności przemysłowej, które mają na celu stymulowanie postępu technologicznego. Celem umowy jest ujednolicenie i poprawa międzynarodowych standardów w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej (dotychczas określonych przede wszystkim w Porozumieniu w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnych – TRIPS, będących załącznikiem do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu z dnia 15 kwietnia 1994 r.).

W odniesieniu do związania się Rosji przedmiotową umową podkreślić należy, że proces przynależności Rosji do WTO (Światowej Organizacji Handlu), nie został jeszcze zakończony, a jest on warunkiem koniecznym w kwestii możliwości przystąpienia do ACTA. Warunki członkostwa Rosji w Światowej Organizacji Handlu zostały oficjalnie zatwierdzone podczas 8. Konferencji Ministerialnej WTO, która odbyła się w dniach 15-17 grudnia 2011 r. w Genewie, niemniej Rosja oficjalnie przystąpi do WTO w 30 dni po tym jak Duma (niższa izba Parlamentu Rosji) ratyfikuje członkowstwo.
Czy pan Donald Tusk wie jak powstało Hollywood? Edison miał patent na film więc nikt nie miał pieniędzy żeby tworzyć. Co zrobiły obecne gigantyczne Koncerny? Przeniosły się do Kaliforni gdzie nie było patentów !,

Tobiasz Lewandowski , Facebook

Przeniesienie produkcji do kraju, w którym nie występuje ochrona patentowa określonego wynalazku może być jednym ze sposobów zarządzania własnością intelektualną oraz przedsiębiorstwem. Wynika to z okoliczności, że zakres ochrony patentowej ma charakter terytorialny tzn. obowiązuje w państwie, gdzie patentu udzielono i gdzie są wnoszone opłaty za jego utrzymanie. Podkreślić należy, że umowa ACTA spraw związanych z udzielaniem patentów nie reguluje. Kwestie te regulują przepisy krajowe poszczególnych państw oraz umowy międzynarodowe m.in. Konwencja o patencie europejskim. Kwestie związane z zarządzaniem należą do bardziej złożonych i zależą od wielu różnych czynników. Podmiot, który zamierza opatentować wynalazek w wielu państwach przede wszystkim powinien dokonać wstępnej oceny kosztów i korzyści związanych z wprowadzeniem produktu na rynki określonych państw.


Mamy malo patentów względem zachodu. Podpisujac utrudniamy nasz rozwój oparty często na nasladownictwie. Co na to Pan Premier DT?

kolorize, Twitter

.

To prawda, że polskie podmioty wciąż mało patentują poza granicami kraju, niemniej w odniesieniu do liczby uzyskanych patentów europejskich sytuacja stopniowo ulega poprawie. Umowa ACTA ma charakter neutralny dla obowiązujących w kraju regulacji z zakresu praw własności przemysłowej, które mają na celu stymulowanie postępu technologicznego

Pobieranie 38.5 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna