Action spółka AkcyjnaPobieranie 6.32 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar6.32 Kb.
ACTION Spółka Akcyjna

Z siedzibą ul. Jana Kazimierza 46/54

01-248 Warszawa

Miejsce prowadzenia działalności

Zamienie ul. Dawidowska 10

02-800 Warszawa


ogłasza rozpoczęcie postępowania w ramach SPO-WKP o udzielenie zamówienia na

kompleksowe wykonanie inwestycji i wyłonienie wykonawcy zamówienia

oraz zaprasza podmioty zainteresowane realizacją zamówienia do składania ofert

zgodnie z poniższymi ustaleniami:

Przedmiot i zakres zamówienia: Budowa Budynku Magazynowego w Zgorzale i w Zamieniu o powierzchni 4 700m2 i 68 000m3 z częścią usługowo - biurową

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


Termin wykonania zamówienia: 31 lipiec 2005 rok.
Miejsce składania ofert: Zamienie ul. Dawidowska 10, 02 – 800 Warszawa
Termin składania ofert: 4 03 2005r. Do godziny 10 00
Miejsce i termin otwarcia ofert: w dniu 4 03 2005 godzina 13 00 Zamienie ul Dawidowska 10, 02 800 Warszawa

Materiały ofertowe w cenie 1500zł+ 22% VAT można wykupić w sekretariacie w godzinach 9 00- 17 00Oferta powinna zawierać

  • nazwę, adres, NIP,REGON, status prawny oferenta

  • aktualny wypis z Rejestru Przedsiębiorców

  • harmonogram rzeczowo finansowy i oferowaną cenę

  • ksero kopia dowodu wpłaty wadium w wysokości 150 000zł potwierdzona przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy zgodnie z odpisem z Rejestru Przedsiębiorców.

  • udzielenie gwarancji dobrego wykonania w wysokości 10 % oferowanej ceny

  • udokumentowanie wiarygodności finansowej poprzez załączenie aktualnego zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami


Opis warunków udziału w postępowaniu: oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg”, przekazanie oferty może nastąpić za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej bądź osobiście.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyn.
: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania

Pobieranie 6.32 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna