Activity monitoring card Karta działańPobieranie 44.92 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar44.92 Kb.


Activity monitoring card

Karta działańType of school:

Typ placówkiPrimary School No 40

in CzęstochowaLevel:

Klasa:

class: 2a i 2b


Date of report:

Data:

23 April 2014r.


Drafted by:

Sporządził/a:Grażyna Wolf

Joanna Misiak -Translation

ACTIVITY

1.4. Learning paths on MDG-7 for children and adolescents (3-14 years old) and activation of exchange activities with Burkinabe schools

1.4. Ścieżki edukacyjne dot. 7 celu milenijnego (dzieci i młodzież 3-14 lat) oraz zainicjowanie wymiany ze szkołami w Burkina Faso

1


PREPARATION/Przygotowania

DATE:

DATA:

please indicate here the dates / periods in which the various preparations activities has been applied.


The author of the report is kindly asked to briefly describe the preparation of this activity and the reasons of the choices done

Autor jest proszony o krótki opis przygotowań i przyczyn dokonanych wyborów
Opracowanie scenariusza zajęć i przygotowanie pomocy dydaktycznych do realizacji tematu “Ziemia nasz wspólny dom” wprowadzającego uczniów do tematu projektu “Młodzi dla świata” oraz obchodów Światowego Dnia Ziemi.
Drafting class scenario and preparing teaching aids to cover the topic “Earth – Our Common Home” which introduces pupils to the project “Youth for the World” and the celebrations of the World Earth Day.Staff

Realizatorzy (nazwiska, rola):

(name, surname and specific roles of the people involved in the preparation of this activity – please note that this part must be coherent with the time sheets)


Documents

Dokumenty

Please indicate here the names of the files that proof this activity. Such documents should be uploaded on the Drop Box folder

Należy podać nazwy dokumentów oraz zapisać je w Drop Box lub przesłać emailem wraz z niniejszą karta
Przygotowanie pomocy dydaktycznych: globus, mapa świata, ilustracje ludzi, roślin I zwierząt zamieszkujących różne środowiska, wiersz “Pogadanka” Małgorzaty Strzałkowskiej, płyta CD z nagraniem piosenki “Kocham świat”, karta pracy 1 – zaszyfrowane hasło, karta pracy 2 – płatki kwiatka z wpisanymi zdaniami.
Preparing teaching aids: a globe, map of the world, pictures of people, animals and plants living in different habitats, a poem by Małgorzata Strzałkowska “Talk”, a CD with the song “I Love the World”, worksheet 1 – encrypted motto, worksheet 2 – flower petals with inscribed sentences.
2


REALIZATION/RealizacjaDATE:


DATA:

please indicate here the dates / periods in which the various implementation activities has been applied.The author of this report is kindly requested to describe in details the implemented activities.

Autor jest proszony o opisanie w szczegółach zrealizowanych działań.
Temat: ZIEMIA NASZ WSPÓLNY DOM

Przygotowanie sali, rozpoczęcie zajęć od wprowadzenia uczniów do tematu projektu „Młodzi dla świata”.Zadania realizowane w klasach:

 1. Wprowadzenie - Rozwiązanie zaszyfrowanego hasła:

Nauczyciel rozdaje karty pracy z działaniami matematycznymi i kluczem do szyfru (karta pracy 1).

Odczytanie hasła i rozmowa na temat Światowego Dnia Ziemi, ustalenie daty święta –22 kwietnia.

Próby odpowiedzi na pytanie: Dlaczego ustanowiono święto Ziemi?

Uczniowie podają propozycje: …aby dbać o naszą Planetę, …aby pamiętać o jej ochronie. 1. Uświadomienie konieczności zachowań proekologicznych.

Nauczyciel prezentuje globus i wiesza na tablicy mapę świata.

Wyjaśnia czym jest globus i mapa.

Uczniowie odpowiadają na pytania: Co wiemy o naszej planecie?

Kto zamieszkuje Ziemię? Uczniowie przypinają na mapie ilustracje ludzi, roślin i zwierząt charakterystycznych dla danych rejonów świata.

Ustalenie i zapisanie wniosku:

ZIEMIA JEST WSPÓLNYM DOMEM LUDZI, ZWIERZĄT I ROŚLIN 1. Praca z tekstem

Odczytanie przez nauczyciela wiersza „Pogadanka”.

Uczniowie po wysłuchaniu wypowiadają się na temat:

Dlaczego Ziemia jest smutna?

Dlaczego należy dbać o naszą planetę?

Co możemy zrobić, żeby Ziemia była wesoła?

Uzupełnienie wniosku zdaniem:

KAŻDY Z NAS MUSI DBAĆ O NASZĄ PLANETĘ


 1. Zabawa ruchowa do piosenki „Kocham świat”

Uczniowie tańczą w parach i wyklaskują rytm.

 1. Klasyfikacja i ocena zachowań pozytywnych i negatywnych

(karta pracy 2).

Uczniowie otrzymują kartkę z płatkami kwiatów, na których są zapisane zachowania proekologiczne. Wycinają je i układają z płatków kwiatek dla Ziemi z okazji jej święta. Naklejają na kartkę i kolorują. 1. Podsumowanie:

Uczniowie ustawieni w kole przekazują sobie globus – symbol Ziemi i wypowiadają własne obietnice, co będą robiły, żeby Ziemia była szczęśliwa.
Subject: EARTH, OUR COMMON HOME

Preparing the classroom, starting the class by introducing pupils to the project “Youth for the World”.

 1. Introduction – Finding the encrypted motto: the teacher distributes worksheets with math operations and the cipher key (worksheet 1). Identifying the motto and talking about the Earth Day, eliciting the date of the holiday – 22nd April. Attempts to answer the question: Why were Earth Day celebrations established? Pupils provide such answers as: ... to care about our planet, ... to remember to protect the Earth.

 2. Making pupils aware of the necessity to display pro-environmental behaviours. The teacher presents the globe and hangs the map of the world on the blackboard, explains what the globe and the map are. Pupils answer the questions: What do you know about our planet? Who inhabits the Earth? Pupils put illustrations of people, animals and plants typical of specific regions of the world on the map. Eliciting and writing the conclusion: EARTH IS A COMMON HOME FOR PEOPLE, ANIMALS AND PLANTS.

 3. Working with text. The teacher reads aloud the poem “Talk”. Pupils listen and answer the questions: Why is the Earth sad? Why should we take care of our planet? What can we do to make the Earth happy?

The sheet is completed with the sentence: EACH OF US MUST TAKE CARE OF OUR PLANET.

 1. Physical skill game to the song “I Love the World”. Pupils dance in pairs and clap the rhythm.

 2. Classification and assessment of positive and negative behaviours (worksheet 2). Pupils are given a sheet with flower petals and inscribed pro-environmental behaviours. They cut out the petals and arrange them into a flower for the Earth on the occasion of its holiday. The petals are glued to a piece of paper and coloured.

 3. Conclusion:

Pupils standing in a circle pass around the globe – a symbol of the Earth – and make promises saying what they are going to do to make the Earth happy.


Staff

Realizatorzy (nazwiska, rola):

(name, surname and specific roles of the people involved in the implementation of this activity – please note that this part must be coherent with the time sheets)


Documents

Dokumenty

Please indicate here the names of the files that proof this activity. Such documents should be uploaded on the Drop Box folder

Należy podać nazwy dokumentów oraz zapisać je w Drop Box lub przesłać emailem wraz z niniejszą kartą
Scenariusz zajęć, karty pracy 1 i 2, wiersz „Pogadanka”

Liczba dzieci, które wzięły udział w zajęciach:

Klasa 2a: 18

Klasa 2b:18

Liczba godzin dydaktycznych: 1 godzina w każdej klasie

Razem 2 godziny

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Grażyna Wolf
Nauczyciel tłumaczący scenariusz: Joanna Misiak

Class scenario, worksheets 1 and 2, poem “Talk”.

Number of children that took part in the class:

Class 2a:18

Class 2b:18

Number of teaching hours: 1 hour in each class, a total of 2 hours

Teacher conducting the class: Grażyna Wolf

Teacher explaining the scenario:Joanna Misiak

3


EVALUATION/EwaluacjaDATE:


DATA:

please indicate here the dates / periods in which the involved staff discussed and self – evaluated the preparation and implementation of this activity.
Please summarize here the main elements emerged by the self – evaluation, concerning in particular:

 • obstacles met and how the staff tried to overcome them;

 • growing of scientific / technical / relational capacity of the staff itself;

 • reactions and behaviours by the stakeholders;

 • lessons learnt.

Proszę podsumować główne elementy uwzględniając:

- przeszkody w realizacji działania,

- rozwój naukowych, technicznych, społecznych umiejętności osób realizujących zadanie,

- reakcje i zachowania odbiorców,

- wnioski na przyszłość (czego się nauczyliśmy).
Uczniowie po zakończonych zajęciach :

- uświadamiają sobie potrzebę poszanowania otaczającego środowiska;

- rozumieją wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze;

- odczuwają odpowiedzialność za środowisko, w którym żyją

- wiedzą, że muszą postępować zgodnie z zasadami ekologii

Nie było przeszkód w realizacji zadania.

Uczniowie byli aktywni i zaangażowani w pracę.

Temat zajęć był interesujący dla dzieci, treści połączone były z elementami edukacji muzycznej, plastycznej i technicznej.


After the class:

-the pupils become aware of the need to respect the surrounding environment;

-they understand the influence people have on the environment;

-they become responsible for the environment in which they live:

-they know they must follow environmental rules.

There were no obstacles to the implementation of the task. Pupils were active and engaged in the work. The topic was interesting for children, the content was combined with elements of music, art and technical education.
Staff:

Realizatorzy (nazwiska, rola):
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna