Adama mickiewicza w udaninie na lata 2009-2014 przyjęta uchwałĄ rady pedagogicznej z dnia 05. 05 2010rPobieranie 175.5 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar175.5 Kb.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W UDANINIE NA LATA

2009-2014
PRZYJĘTA UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ Z DNIA 05.05 2010r

Nowelizacja wrzesień 2012

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:
1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).

3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r.

nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.Uwzględnia priorytety określone w :


Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie

Programie wychowawczym

Program profilaktycznym

Spis treści:


Rozdział I
Opis i diagnoza stanu wyjściowego ..............................................str.3
Rozdział II
Misja i wizja szkoły ……………………………………………str. 7

Rozdział III
Analiza i ocena sytuacji ............................................................. str. 10
Rozdział IV
Cele strategiczne......................................................................... str. 14

Rozdział V
Plan działania i sposoby realizacji...............................................str. 17

Rozdział I

Opis i diagnoza stanu wyjściowego
Środowisko
Gmina Udanin leży w powiecie średzkim, województwie dolnośląskim. Obejmuje obszar 11,070 ha i liczy niespełna 6 tys. mieszkańców. Centralnie położoną miejscowością i ośrodkiem administracyjnym jest Udanin Teren gminy jest atrakcyjny pod względem turystyczno – rekreacyjnym: lasy, stawy, boiska sportowe, trasy rowerowe sprzyjają wypoczynkowi.

Gmina ma charakter rolniczy, choć ludność pracuje głównie poza rolnictwem. Wskaźnik bezrobocia jest bardzo wysoki, stąd duża liczba rodzin objęta jest pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są Wielu mieszkańców podejmuje się prac sezonowych oraz wyjeżdża za granicę w celach zarobkowych. Niestety, wiąże się to z dłuższą nieobecnością osób dorosłych (rodziców) w domu. Jest to zjawisko szczególnie niekorzystne dla pozostających w domu dzieci.

Dominującą rolę w życiu społecznym i gospodarczym odgrywają miejscowości Udanin i Ujazd Górny. W tych miejscowościach znajdują się szkoły: gimnazjum w Ujeździe Górnym i Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Udaninie .

Początki szkolnictwa w sięgają odległych czasów. Pierwsza szkoła powstała w 1945r. W 1995 roku oddano do użytku wybudowaną, nową szkołę.
Baza szkoły
Szkoła funkcjonuje od 1995roku. Baza szkoły to 16 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe z podłączeniem do Internetu, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, biblioteka z centrum multimedialnym, świetlica, kuchnia, stołówka, gabinet pielęgniarski. Przy szkole znajduje się zespół boisk do piłki siatkowej, ręcznej, koszykowej i nożnej.

W ostatnich latach w budynku dokonuje się remontów. Wymieniono częściowo okna, dokonano uszczelnień dachu.. Sukcesywnie wymieniane jest oświetlenie sal, malowane są klasy i korytarze. Wykonuje się też szereg prac na placu przyszkolnym z uwzględnieniem bezpieczeństwa przebywających tam osób.

Jest jeszcze jednak wiele do zrobienia. Obecnie trwa kapitalny remont budynku szkolnego, który po remoncie będzie pełnił funkcję gminnego przedszkola, w miejscowości Ujazd Górny. Wymiany wymaga sprzęt szkolny i sportowy. Istnieje pilna potrzeba zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Remonty prowadzone są z funduszy organu prowadzącego szkołę, natomiast wyposażenie i pomoce zakupywane są z funduszy rady rodziców oraz pieniędzy wygospodarowanych przez pracowników szkoły, rodziców i przyjaciół szkoły w czasie loterii, kiermaszy i festynów.

Dobrze wyposażona jest biblioteka szkolna. Posiada ona lektury, książki dla dzieci, pozycje metodyczne dla nauczycieli, księgozbiór podręczny- encyklopedie, atlasy, słowniki. Zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz na pełnym etacie. Prowadzi on zajęcia edukacji czytelniczej, konkurs czytelniczy, pasowanie na czytelnika i inne działania mające na celu rozwój czytelnictwa. W bibliotece funkcjonuje też centrum multimedialne- 8 komputerów z dostępem do Internetu.

Gabinety przedmiotowe bloku matematyczno– przyrodniczego wyposażone są w zbiory pomocy dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia lekcji, ale są one dosyć zużyte i przestarzałe. Część klas jest dosyć liczna, co sprawia duży kłopot przy próbie prowadzenia zajęć w grupach i zespołach – szczególnie tych doświadczalnych. Wyposażenie w meble, stoliki, krzesełka jest standardowe, sprzęt jest zużyty i podlega sukcesywnej wymianie.

Szkoła dysponuje kilkoma telewizorami i odtwarzaczami DVD, dwoma rzutnikami multimedialnymi. Brakuje natomiast oprogramowania dydaktycznego do poszczególnych przedmiotów.

W szkole funkcjonuje świetlica czynna codziennie od godziny 7.15 do ostatnich odjazdów. Odbywają się w niej zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla młodzieży oczekującej na rozpoczęcie zajęć lub na odwozy.

Szkoła współpracuje z licznymi organizacjami i instytucjami z terenu gminy i powiatu. Są to OSP, Policja, Urząd Gminy, GOPS, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Środzie Śl, ZHP, Powiatowy Ośrodek Edukacji, Starostwo Powiatowe

Od lat współpracujemy ze szkołami z sąsiednich miejscowości. Daje to nam możliwość wymiany doświadczeń i organizowania wspólnych zawodów i konkursów. Uczniowie uczestniczą we wspólnych zajęciach, przedstawiciele szkół zapraszani są na szkolne uroczystości.
Kadra


Kadra pedagogiczna

Administracja

Obsługa

Stanowisko

Liczba osób

Stanowisko

Liczba osób

Stanowisko

Liczba osób

dyrektor

1

sekretarz szkoły

1

woźny

1

wicedyrektor

1

intendent

1

sprzątaczki

6

nauczyciele

26

pielęgniarka

1

konserwator

1

pedagog

1

księgowa

2

kucharki

3

logopeda

1

bibliotekarz

1
opiekun świetlicy

1

Razem

32
5
10

Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli kreatywnych, chętnych do doskonalenia swoich umiejętności. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów, wielu posiada kwalifikacje do nauczanie dwóch i więcej przedmiotów.


Uczniowie

Staramy się dać szansę rozwoju wszystkim uczniom. Na miarę ich potrzeb i możliwości. Rozpoznawanie tych potrzeb rozpoczynamy już w oddziale przedszkolnym. Prowadzona jest tam wstępna diagnoza ryzyka dysleksji i diagnoza logopedyczna. Współpracujemy w tym zakresie z poradnią psychologiczno- pedagogiczną Środzie Śląskiej , pedagogiem szkolnym oraz logopedą, a nauczyciele ukończyli kurs doskonalący zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzieci wymagające pomocy biorą udział w cyklicznych warsztatach, na których poznają ćwiczenia niwelujące zdiagnozowany problem. Następnie ćwiczenia te kontynuowane są w domu, co zwiększa ich efektywność. Dla uczniów z dysfunkcjami prowadzone są zajęcia terapii pedagogicznej. Ośmioro nauczycieli ukończyło w tym kierunku kursy kwalifikacyjne, do dyspozycji jest gabinet uzupełniany w nowe pomoce dydaktyczne. Dwóch nauczycieli ukończyło też kurs oligofrenopedagogiki i prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi z orzeczeniami o upośledzeniu.

Dla uczniów z trudnościami w nauce zorganizowane są zajęcia wyrównawcze, a dla uczniów z wadami postawy zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Po zajęciach lekcyjnych w szkole w Udaninie oraz niektórych miejscowościach funkcjonują świetlice finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzieci mają tam opiekę, zagospodarowany czas wolny, pomoc w nauce .

Opracowany został program „ Pomoc uczniom z trudnościami w nauce”, który kompleksowo ujmuje zadania szkoły w tym zakresie. W roku szkolnym 2008/2009 realizowany był projekt „Szkoła dla wszystkich” pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, którego głównym celem była realizacja nauczania włączającego w placówkach ogólnodostępnych.

Pamiętamy również o uczniach zdolnych. W szkole działa zespół ds. Wspierania uzdolnień i zainteresowań uczniów. Opracowany został program pracy w tym zakresie. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w licznych kołach zainteresowań. Działa koło matematyczne, polonistyczne, muzyczne, przyrodnicze, informatyczne ,sportowe oraz zajęcia rytmiczne. Prowadzony jest szkolny teatrzyk „Bajkowy zespół” ,Kółko taneczne, Klub Europejski .Ponieważ duża grupa uczniów dojeżdża do szkoły, istnieje problem dostępu do zajęć pozalekcyjnych dla tych uczniów. Wobec tego staramy się tak organizować zajęcia, aby przynajmniej część z nich odbywała się przed odjazdem uczniów. Liczba zajęć jak i ich różnorodność jest wystarczająca w stosunku do potrzeb. Wszyscy zainteresowani i potrzebujący uczniowie mogą więc z tych zajęć korzystać.

W szkole organizowane są konkursy w wielu dziedzinach, tak aby jak najwięcej uczniów miało szansę odnieść sukces. Są to konkursy : polonistyczny, matematyczny, przyrodniczy, znajomości zasad ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy, konkursy literackie, plastyczne, zawody sportowe Uczniowie biorą też udział w licznych konkursach i zawodach pozaszkolnych. Odnoszą w nich znaczące sukcesy. Sukcesy uczniów są prezentowane na forum szkoły i w środowisku lokalnym. Od stycznia 2011r swoją działalność rozpoczęło Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym, w związku z powyższym dokonano połączenia placówek. Powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny skład którego stanowi Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym oraz Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Udaninie.
W latach 2009 – 2014 liczba uczniów utrzyma się na podobnym poziomie i ilość oddziałów nie ulegnie zmianie.
Analiza demograficzna w latach 2010/2014 Szkoła Podstawowa


L.p

ANALIZA DEMOGRAFICZNA

Rok

szkolny


2010

2011


2011

2012


2012

2013


2014

2015


2015

2016


Liczba uczniów

325

335

336

340

347

Liczba oddziałów

16/+1oddz.

pięciolatków16/ +2oddz

pięciolatków16/+2 oddz.

pięciolatków16/+3oddz.

pięciolatków16/+3oddz.

pięciolatkówOddziały

pięciolatków1/25

2/ 51

2/43

3/64

3/61

Do szkoły uczęszcza ok. 330 dzieci z terenu gminy Udanin obejmującej 22 miejscowości. Duża grupa uczniów, bo aż ok.270 jest do szkoły dowożona. Stanowi to pewne utrudnienie w dostępie do zajęć pozalekcyjnych.Rozdział II
MISJA SZKOŁY

Hasło przewodnie naszych działań brzmi:

"Każdy jest odpowiedzialny za wszystkich,
A wszyscy są odpowiedzialni za każdego"
Jan Paweł II

Szkoła funkcjonuje w określonym miejscu i rzeczywistości, na które ma ograniczony wpływ. Zmiany i rozwój powinny się dokonywać wewnątrz szkoły. Dopiero szkoła, która osiąga wysoką jakość pracy, może oddziaływać pozytywnie na środowisko zewnętrzne.

Misję szkoły – zasadniczy cel naszej aktywności sprecyzowaliśmy, aby umożliwić wewnętrzną integrację programów nauczania, wszystkich programów i projektów edukacyjnych oraz postaw społeczności szkolnej i lokalnej, zgodnych przepisami prawa oświatowego, a także programem rozwoju naszej placówki i środkami finansowymi.

Mamy ambicję stworzyć warunki do rozwoju zainteresowań uczniów i samorealizacji nauczycieli oraz oczekiwań rodziców.


Nasza szkoła

 1. Zapewnia każdemu uczniowi zdobywanie wiedzy i umiejętności, dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów

 2. Zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, kształci postawy prozdrowotne i ekologiczne

 3. Wspiera rozwój i awans zawodowy nauczycieli dzięki czemu zapewniają oni wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 4. Budzi świadomość lokalną, narodową i europejską.

 5. Uczy dzieci demokracji ,tolerancji i samorządności.

 6. Uwzględnia prawa dzieci do wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju

 7. Organizuje dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnychABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY

Model absolwenta I etapu:


1. Umie czytać, pisać i liczyć.
2. Zna i stosuje się do zasad ruchu drogowego.
3. Zna zasady dobrego zachowania się i umie zachować się w miejscach publicznych.
4. Prawidłowo ocenia sytuacje i rozróżnia dobro i zło w życiu codziennym.
5. Zna tradycje szkoły, miasta i regionu.
6. Dba o czystość i higienę własną i otoczenia.
7. Potrafi współdziałać w grupie.
8. Umie rozpoznać i zachować się w sytuacjach trudnych.
9. Jest wrażliwy na potrzeby innych.


Model absolwenta II etapu ( absolwenta szkoły podstawowej):

Efektem edukacji w szkole podstawowej ma być uczeń wykształcony, ciekawy świata, kulturalny, umiejący korzystać z dóbr kultury narodowej i dziedzictwa światowego.
Szkoła będzie dążyć do tego, aby absolwent:
- miał poczucie przynależności do swojego narodu, umiał się z nim identyfikować;
- był wrażliwy na problemy innego człowieka oraz na problemy otaczającego świata;
- rozumiał istotę współżycia w zespole i praw rządzących życiem grupy (prawa i obowiązki);
- wiedział, gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia swoich praw;
- był propagatorem zdrowego stylu życia (wolny od uzależnień, odrzucający przemoc jako sposób na rozwiązywanie problemów);
- dążył do samodoskonalenia;
- posiadał umiejętności praktyczne przydatne w codziennym życiu;
- wyznawał w życiu ideę tolerancji;
- był świadomy ekologicznie, żyjący w zgodzie ze środowiskiem;
- był przygotowany do podejmowania decyzji;
- rozumiał istotę integracji europejskiej.


WIZJA SZKOŁY
Szkoła Podstawowa

im. Adama Mickiewicza

w Udaninie

stawia sobie następujące cele: 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju każdego dziecka.

 2. Wychowanie człowieka kreatywnego, otwartego na świat, świadomego swojej tożsamości narodowej i lokalnej.

 3. Kształtowanie umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych, dotyczących przyrody i społeczeństwa, czyli rozwijanie myślenia naukowego.

 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wszystkich uczniów.

 5. Uwzględnienie praw dzieci do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju.

 6. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie.

 7. Stworzenie zespołu nauczycieli stale podnoszących poziom swojej wiedzy i umiejętności.


Rozdział III
Analiza i ocena sytuacji
Analiza SWOT


MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

I. Baza szkoły

1.Miejsce na pracownię przyrodniczą z zapleczem na pomoce dydaktyczne

2. Spora ilość pomocy dydaktycznych, nauczania zintegrowanego

3. Dobrze wyposażone pracownie matematyczna i internetowa.

4. Centrum multimedialne w bibliotece szkolnej.

5. Dostęp do komputerów i Internetu poza szkołą- GCI, OSP.

6. Umiejscowienie szkoły na wsi, z dużym bezpiecznym otoczeniem, parkingiem na samochody

7.Szkoła wyposażona jest w zestaw materiałów edukacyjnych i powiększa swoje zasoby edukacyjne

8.Duże przestronne sale lekcyjne: nowy budynek szkoły

9. Pracownia do nauki języków obcych

10.Gabinet terapii pedagogicznej, logopedycznej
1. Zniszczone, zużyte meble i sprzęt szkolny, brak funduszy na zakup nowych.

2. Część pomocy przestarzała, uszkodzona, nieatrakcyjna dla uczniów.(oddziały przedszkolne)

3. Brak wyposażenia i warunków do przeprowadzania doświadczeń przez uczniów.

4. Mała ilość sprzętu multimedialnego w szkole, (rzutniki, tablice interaktywne) uczniowie muszą pracować „wymiennie”
II. Kadra i proces nauczania

1. Nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami.

2. Część kadry uczestniczyła w szkoleniach w zakresie stosowania aktywizujących metod nauczania.

3. Duża ilość nauczycieli ukończyła: kursy posługiwania się komputerem i TI oraz kurs terapii pedagogicznej

4. Praca zespołów nauczycielskich przedmiotowych i zadaniowych.

- zatrudniony nauczyciel logopeda, pedagog,oligofrenopedagog

5. Działalność szkolnego zespołu ds. wspierania uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz zespołu ds. wspierania uczniów z niepełnosprawnością i trudnościami w nauce (pomoc psychologiczno-pedagogiczna)

6. Realizacja programów i projektów dydaktyczno-wychowawczych o tematyce matematyczno-przyrodniczej.(Zrozumieć świat)7. Indywidualizacja nauczania- dostosowanie wiedzy do możliwości ucznia-realizacja projektu unijnego kl. I-III

8.Stosowanie różnorodnych metod aktywizujących

9 Diagnozowanie i monitorowanie osiągnięć uczniów. Modyfikowanie planów wynikowych


1. Brak doradztwa metodycznego w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

2. Trudności organizacyjne i problemy ze współpracą


3. Brak funduszy na dokształcanie nauczycieli.

4. Słaba wymiana doświadczeń z innymi szkołami.

5.Większość uczniów jest dowożona do szkoły – utrudniony udział w zajęciach pozalekcyjnych.


III. Uczeń

1. W szkole podstawowej uczeń posiada naturalną ciekawość świata i radość z jego odkrywania.

2. Prowadzona jest indywidualizacja procesu nauczania, dostosowanie programów nauczania do możliwości uczniów

3. Metody aktywizujące zwiększają zaangażowanie ucznia i mobilizują do pracy.

4. Nowe wyposażenie, pomoce dydaktyczne przyczynią się do uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego i zwiększą zainteresowanie przedmiotem.

5. Duża grupa uczniów rozwija swoje zainteresowania, biorąc udział w konkursach i zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań
1. Słaba motywacja do nauki.

2. Brak samodzielnej pracy, bardzo częste nie odrabianie zadań domowych.

3. Mała umiejętność pracy w grupie.

4. Duża liczba uczniów z rodzin dysfunkcyjnych oraz z orzeczeniami i opiniami z PPP.

5. Uczniowie na wsi mają ograniczony dostęp do Internetu w domu.

6. Dowożenie uczniów ogranicza dostęp do zajęć pozalekcyjnych w szkole.

7. Ograniczona ze względów finansowych oferta zajęć pozalekcyjnych.

8. Brak podręczników i zeszytów ćwiczeń powoduje iż zdobyta w szkole wiedza nie jest utrwalana w domach.IV. Rodzice i środowisko

1. Grupa rodziców zaangażowanych w działania szkoły.

2. Szkoła uzyskuje wsparcie organizacyjne od samorządu gminy, instytucji i organizacji działających na terenie gminy: GOPS, Policja, OSP, GCI1. Duża grupa rodziców niezaangażowana w życie szkoły,

2. Brak funduszy na wspieranie działalności szkoły, takiej jak organizacja konkursów, imprez, uroczystości.

3. Brak dostępu i umiejętności u wielu rodziców w posługiwaniu się technologią komputerową.

4. Brak odpowiedniej opieki rodziców nad dziećmi sprawia, że uczeń wykorzysta komputer da zabawy, często nie przygotowuje się do zajęćSzanse

Zagrożenia

1. Zwiększenie atrakcyjności procesu nauczania przez stosowanie nowych innowacyjnych metod nauczania i oceniania.

2. Poprawa efektów kształcenia głównie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

3. Stworzenie dobrych warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.

4. Wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych

5. Pobudzenie aktywności i samodzielnego działania poprzez prowadzenie doświadczeń, eksperymentów i badań.

6. Realizacja ciekawych programów i projektów edukacyjnych z zakresu szeroko pojętej przyrody.

7. Pokonanie barier przez wszystkie podmioty szkoły w zakresie posługiwania się TI

8. Stworzenie biblioteki materiałów dydaktycznych do wykorzystania przez uczniów, nauczycieli, rodziców.

9.Efektywne wykorzystanie godz. KN

10. Dostępność środków zewnętrznych
1. Niedostateczne wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz brak środków na ich zakup.

2. Czynnik ludzki: niechęć, strach, zmęczenie w podejmowaniu nowych wyzwań i dodatkowych obowiązków.

3. Trudności organizacyjne – dowożenie dużej grupy uczniów ogranicza równy dostęp do zajęć pozalekcyjnych.

4. Wielu mieszkańców wsi nie ma dostępu do Internetu.

5. Demografia

6. Brak możliwości wzrostu nakładów na oświatę.

7. Zmienność kadry.

8.Zmianowość pracy.

9.Praca rodziców za granicą.
Matryca krzyżowa do analizy SWOT :


Szanse generowane przez

otoczenie

Zagrożenia generowane przez otoczenie

Silne strony :

1

2

1

2

Baza szkoły

Baza szkoły pozwoli na prawidłową realizację podstawowych zadań edukacyjnych szkoły

Dobre wyposażenie w sprzęt i pomoce w placówce

pozwoli na zwiększenie atrakcyjności i unowocześnienie procesu nauczaniaSprzęt i pomoce ulegają ciągłemu zużyciu, stąd konieczne jest jego ciągła wymiana i unowocześnianie

Trudności finansowe, liczne wydatki szkoły nie pozwolą na wystarczający rozwój bazy

Kadra i proces nauczania

Dobrze przygotowana

i aktywna kadra umożliwi wprowadzanie innowacyjnych form i metod pracy z uczniemUstawiczne doskonalenie nauczycieli

i podnoszenie swoich kwalifikacji pozwoli

wdrożyć metody edukacji interaktywnej

i korzystać z platformy edukacyjnejZdobyte w czasie szkoleń wiadomości i umiejętności mogą nie zostać przeniesione na grunt szkoły i stosowane praktycznie.

Konieczność dodatkowych, ustawicznych kursów doskonalących, ponoszone na ten cel wydatki mogą zniechęcić nauczycieli do podejmowania wysiłku, zwłaszcza,

że towarzyszy temu zmęczenie i wypalenie zawodoweUczeń

Realizacja programu Rozwoju Szkoły pozwoli

na poprawę wyników w nauce zwłaszcza w zakresie przedmiotów matematyczno przyrodniczychUczniowie mający dobry i szeroki dostęp do bazy szkolnej mogą rozwijać swoją wiedzę, zdolności i zainteresowania

Ograniczenia organizacyjne (dowozy uczniów) oraz ograniczony dostęp do Internetu w domu stworzą nierówne szanse rozwoju wszystkich uczniów

Małe zaangażowanie nauczycieli może spowodować niewykorzystanie możliwości jakie daje wykorzystanie środków dyd.

Rodzice i środowisko

Dobra współpraca szkoły z domem rodzinnym ucznia będzie sprzyjać realizacji podstawowych

i dodatkowych zadań szkoły.Rodzice, instytucje i osoby wspierające szkołę przyczynia się do pełniejszej realizacji

jej zadań i pozwolą

na uzyskiwanie lepszych wyników nauczania przez dzieci


Wykorzystanie TI edukacyjnej może ograniczyć bezpośredni kontakt rodziców i opiekunów z kadrą pedagogiczną szkoły.

Rodzice nie będą mieli pełnego dostępu do informacji z powodu ograniczonego dostępu do sprzętu i Internetu na wsi


Słabe strony :


1

2

1

2

Baza szkoły

Brak dobrego sprzętu i stara baza dydaktyczna są dobrą inspiracją

do zmiany stanu faktycznego

na lepszy.


Organ prowadzący szkołę i rodzice uczniów będą dążyć do zmian bazy dydaktycznej szkoły.

Brak funduszy gminnych i kryzys ekonomiczny może

w istotny sposób ograniczyć zmianę bazy szkoły.Szkoła nadal będzie bazować na starym sprzęcie, przez co zajęcia będą mało atrakcyjne dla uczniów

Kadra i proces nauczania

Brak funduszy nauczycieli na dokształcanie może stymulować procesy samokształcenia

w ramach WDNRealizacja programu pozwoli na uzyskanie wsparcia metodycznego z zewnątrz

Rutyna i niechęć do wprowadzania nowości przyczyni się do słabego wykorzystania pomocy multimedialnych oraz nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych


Strach przed podejmowaniem nowych wyzwań, niska samoocena umiejętności n-la może być przyczyną małego zainteresowania

w wykorzystaniu nowoczesnego sprzetu
Uczeń

Nierówny dostęp do sprzętu i zajęć pozalekcyjnych zmobilizuje uczniów do większej aktywności w czasie zajęć w szkole

Ograniczenia organizacyjne

i techniczne w dostępie doTI mogą być dobrym argumentem do korzystania

przez ucznia z tradycyjnych źródeł informacji i dużej samodzielności twórczej


Nierówne szanse uczniów w dostępie do zajęć i sprzętu

nie pozwoli na właściwy

przyrost ich wiedzy

i umiejętnościBrak sukcesów, niepowodzenia szkolne będą powodem zniechęcenia uczniów do pracy

Rodzice i środowisko

Szkoła będzie kontynuować współpracę z rodzicami i instytucjami tradycyjnymi metodami

Rodzice i uczniowie mogą pozytywnie współpracować

w domu i szkole

przy realizacji obowiązków szkolnych za pomocą tradycyjnych metod

i środkówTradycyjne metody pracy w szkole

sprawią, że nic

nie zmieni się

w obrazie szkoły widzianej oczami rodziców i uczniów.Źle promowane działania szkoły, niska atrakcyjność zajęć mogą spowodować odpływ uczniów ze szkoły


Rozdział IV
1.Cele strategiczne :


- Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
- Szkoła doskonali efekty swojej pracy.
- Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji pracy.
- W szkole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
- Szkoła współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
- Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły.


2. Cele etapowe:

1. Szkoła doskonali efekty swojej pracy.

 • Do analizy wyników sprawdzianu wdrożyć EWD.

 • Dążyć do rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych.

 • Doskonalić umiejętności dydaktyczne i wychowawcze nauczycieli.


2. Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji pracy.


 • Analizować i modyfikować w razie potrzeby koncepcję pracy szkoły.

 • Zapoznać rodziców i uczniów z koncepcją pracy szkoły.

 • Modyfikować obowiązujący w szkole system oceniania tak, by wspierał indywidualny rozwój każdego ucznia.

 • Rozwijać współpracę między nauczycielami w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych.

 • Zaplanować i wdrożyć system pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Otoczyć szczególną opieką uczniów najmłodszych.

3. Szkoła współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 • Wypracować i wdrożyć plan promocji szkoły w środowisku lokalnym.

 • Wspierać inicjatywy rodziców w działaniach na rzecz klasy i szkoły.

 • Rozwijać współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami.

4. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły.

 • Opracować plan stopniowej modernizacji bazy szkoły.

 • Dążyć wzbogacenia wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce multimedialne.

 • Dążyć do wyposażenia biblioteki szkolnej w lektury, słowniki, ciekawe pozycje książkowe i multimedialne.

 • Dążyć do wyposażenia każdej klasy w komputer z dostępem do Internetu, projektor oraz programy multimedialne.

 • Dążyć do wyposażenia każdej pracowni przedmiotowej w podręczniki dla każdego ucznia.

 • Doskonalić umiejętności nauczycieli w zakresie przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej.

IV PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY NA LATA 2009 – 2014.

cel etapowy

zadania

rok realizacji
1. Szkoła doskonali efekty swojej pracy.
Do analizy wyników sprawdzianu wdrożyć EWD.

Przeszkolenie nauczycieli w zakresie wykorzystania EWD.

2012/2013
Wdrożenie EWD.

2012/2013

2013/2014


Dążyć do rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych.

Rozpoznawanie potrzeb uczniów i rodziców w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych.

każdego roku
Pozyskiwanie środków na organizację zajęć.

każdego roku
Doskonalić umiejętności dydaktyczne i wychowawcze nauczycieli.

Przeszkolenie rady pedagogicznej w zakresie wykorzystywania różnorodnych metod i form pracy na lekcji.

każdego roku
Mobilizowanie nauczycieli do samokształcenia.

każdego roku
2.Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji pracy.
Analizować i modyfikować w razie potrzeby koncepcję pracy szkoły.

Powołanie zespołu do opracowania koncepcji pracy szkoły.

2009/2014
Analizowanie i modyfikowanie w zależności od potrzeb koncepcji pracy szkoły.

każdego roku
Modyfikować obowiązujący w szkole system oceniania tak, by wspierał indywidualny rozwój każdego dziecka.

Przeprowadzenie ewaluacji WSO

2010/2011
Opracowanie systemu monitorowania realizacji nowej podstawy programowej klasach I – III

Opracowanie systemu monitorowania realizacji nowej podstawy programowej klasach IV2010/2011

2011/2012

2012/2013
Przeszkolenie nauczycieli w zakresie oceniania, w tym oceniania kształtującego.

2011/2012

2012/2013


Modyfikowanie przedmiotowych systemów oceniania.

każdego roku
Rozwijać współpracę między nauczycielami w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych.

Angażowanie wszystkich nauczycieli w prace zespołów stałych i doraźnych.

każdego roku
Zaplanować i wdrożyć system pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Zapoznanie nauczycieli z rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wdrożenie pomocy

2010/2011

2012/2013


Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

każdego rokuPowołanie zespołów i realizacja zadań zgodnie z rozporządzeniem.

2011/2012

2012/2013


Wdrożenie systemu.

2012/2013
3.Szkoła współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
Wypracować i wdrożyć plan promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Powołanie zespołu do spraw promocji szkoły w środowisku lokalnym.

2009/2010
Rozwijać współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami.

Wspieranie rodziców w działaniach na rzecz klasy i szkoły.

Uczestniczyć w życiu kulturalnym środowiska lokalnego, korzystać z jego zasobówkażdego roku
4.Zarządzenie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły.

Opracować plan stopniowej modernizacji szkoły.

Opracowanie planu modernizacji szkoły.

Kontrole budynku zapewniające bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom.każdego roku
Dążyć do wzbogacenia wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce multimedialne.

Zachęcania nauczycieli do udziału w szkoleniach dotyczących pisania projektów.

każdego roku
Pozyskiwanie środków.

każdego roku
Dążyć do wyposażenia biblioteki szkolnej w lektury, słowniki, ciekawe pozycje książkowe i multimedialne.

Pozyskiwanie środków.

każdego roku
Dążyć do wyposażenia każdej klasy w komputer z dostępem do Internetu, projektor oraz programy multimedialne.

Zachęcania nauczycieli do udziału w szkoleniach dotyczących pisania projektów.

każdego roku
Pozyskiwanie środków.

każdego roku
Doskonalić umiejętności nauczycieli w zakresie przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej.

Przeszkolenie nauczycieli w zakresie organizacji ewaluacji wewnętrznej.

2010/2011
Powołanie zespołów do spraw ewaluacji wewnętrznej.

każdego roku
Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej, przygotowanie raportu, wdrożenie wniosków i rekomendacji.

każdego roku


Rozdział V
MONITOROWANIE REALIZACJI KONCEPCJI PRACY SZKOŁY
Proces wdrażania koncepcji pracy szkoły będzie monitorowany poprzez analizę działań. Badanie stopnia osiągania celów strategicznych będzie prowadzone na bieżąco, zgodnie z przyjętym w każdym roku szkolnym rocznym planem pracy i planem nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
Podczas monitorowania zostaną zastosowane następujące metody i techniki:

 • obserwacja

 • analiza dokumentów

 • dane statystyczne

 • spotkania zespołów rady pedagogicznej

 • testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności uczniów

 • hospitacje zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych i środowiskowych

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie monitoringu są:

 • Dyrektor szkoły

 • Nauczyciele i RodziceL.p.

Działania

Terminy rozpoczęcia

i czas realizacji

Osoby odpowiedzialne za realizację, wykonawcy

UwagiAngażowanie wszystkich podmiotów szkoły do budowania koncepcji oraz realizacji określonych celów.

w każdym roku szkolnym

w latach


2009-2014

dyrektor,

Zespół nauczycieli

rodziceMonitorowanie oraz ewaluacja przyjętych celów i kierunków działania szkoły

   1. rocznych

   2. długofalowych (5 lat )
w każdym roku szkolnym

w latach


2009-2014

jw


Zbieranie rzetelnych i obiektywnych informacji o mocnych i słabych stronach szkoły. Wykorzystywanie ich do modyfikowania planu rozwoju placówki.


w każdym roku szkolnym

w latach


2009-2014

kadra pedagogicznaTworzenie nowych i modyfikowanie dotychczasowych aktów prawa wewnątrzszkolnego (m.in. WSO, Statutu Szkoły).


w miarę potrzeb

kadra pedagogicznaZapoznawanie wszystkich podmiotów szkoły z przyjętymi kierunkami działania oraz stopniem realizacji założonych celów.


w każdym roku szkolnym

w latach


2009-2014

dyrektor,Pobieranie 175.5 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna