Administracja a strategie I polityki publicznePobieranie 22.28 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar22.28 Kb.


Konferencja naukowa

ADMINISTRACJA A STRATEGIE I POLITYKI PUBLICZNE

Rzeszów, 19-20 listopada 2015 r.

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Rzeszów, ul. Aleja Łukasza Cieplińskiego 4


Program
19 listopada 2015 r.

10.00 - 10.30 otwarcie konferencji (przedstawiciele WSIiZ/Urzędu Marszałkowskiego)

10.30 - 11.15 O możliwościach i pułapkach polityk publicznych opartych na dowodach

prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur (kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

11.15 - 11.45 przerwa kawowa

Sesja I. Wyzwania definicyjne polityki publicznej

11.45-13.30

O pojęciu polityki publicznej

dr Mariusz Maciejewski (Instytut Nauk Prawnych PAN)Interdyscyplinarność polityki publicznej – problemy teoretyczne, wyzwania praktyczne

Antoni Kolek (Instytut Polityki Społecznej, WDiNP UW)Problemy definicyjne: polityka publiczna a zadania publiczne

Barbara Zaręba-Teterycz (doktorant, Katedra Postępowania Administracyjnego, UMCS)Ocena adekwatności obecnych regulacji będących podstawą stosowania przez administrację formy nazywanej „polityką publiczną” w stosunku do oczekiwań i potrzeb społeczeństwa „wiedzy”, „sieci”, „zmiany"

dr Kamilla Kurczewska (Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ)

Dyskusja

13.30 -14.15 Lunch

Sesja II. Polityki publiczne a prawne formy działania administracji

14.15-16.15

Współzależność prawa i programowania

dr hab. Katarzyna Kokocińska (Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM)Programy rządowe jako instrument kształtowania polityki jednostek samorządu terytorialnego

Sebastian Gajewski (Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego WPIA UW)Formy prawne planowania strategicznego w systemie bezpieczeństwa państwa

dr Marta Pomykała (Politechnika Rzeszowska)

Charakter prawny rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo (Katedra Teorii Prawa, Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ)Rządzenie sieciowe w sektorze publicznym. Formy i specyfika współpracy jednostek samorządowych w zakresie realizacji zadań publicznych

dr Anna Kołomycew (Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Dyskusja


16.15-16.30 przerwa kawowa
Sesja III. Administracja a wybrane polityki publiczne

16.30-17.45

Polityka ochrony środowiska – polityka sektorowa czy zintegrowana?

dr hab. Anna Haładyj (KUL)Polityka administracyjna państwa w odniesieniu do autostrad i dróg ekspresowych

dr Dominik Tyrawa (KUL)

Efektywność realizacji celów strategicznych administracji miar w kontekście wprowadzonych i projektowanych zmian w jej strukturze organizacyjnej

dr Agnieszka Żywicka (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

Dyskusja
19.30 Kolacja konferencyjna
20 listopada 2015 r.

Sesja IV. Administracja a wybrane aspekty polityk publicznych

9.00-10.45

Samorząd regionalny jako drugoplanowy aktor polityki zagranicznej RP

Marta Dobrzycka (doktorantka, Kolegium Ekonomiczno Społeczne, SGH)Zadania organów administracji publicznej w relacjach z organizacjami pożytku publicznego Łukasz Łukowski (doktorant, WPIA UŁ)

Ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych jako instrument działania w realizacji polityki publicznej

prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Skowronek (WSIiZ)Zarządzanie długiem publicznym jako rodzaj polityki publicznej

Ewa Lotko, dr Urszula K. Zawadzka-Pąk (WPIA UwB)

Wpływ polityki państwa na ograniczanie deficytu i długu publicznego w wybranych państwach europejskich

dr Urszula K. Zawadzka-Pąk, Ewa Lotko (WPiA UwB)

Dyskusja


11.00-11.20 przerwa kawowa
Sesja V. Wymiar lokalny polityk publicznych

11.20-13.15

Rekonstrukcja modelu/i zarządzania w gminach wiejskich - metody i techniki badania

dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska (Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ)

Współpraca międzygminna w Polsce – diagnoza, dynamika, perspektywy

dr Joanna Krukowska (Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW)Polityka wobec Romów jako polityka publiczna – pomiędzy poziomem lokalnym a regionalnym

prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk (Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ)Udział obywateli w kształtowaniu polityki publicznej. Od partycypacji do jakości życia

dr Agnieszka Michalska-Żyła (Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ)Partycypacja społeczna w lokalnej polityce publicznej na przykładzie konsultacji społecznych

Kinga Karaś (doktorant, Uniwersytet Śląski)

Dyskusja


13.15-14.00 Lunch
Sesja VI. Realizacja polityk publicznych na szczeblu lokalnym

14.00-15.45

Uwarunkowania polityki publicznej na poziomie lokalnym

dr Bogusław Kotarba (Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego)Prywatyzacja zadań publicznych jako przykład polityki lokalnej

dr Anna Wojtkowiak (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie)Rola kontroli i nadzoru w administracji na przykładzie polityki publicznej miasta Krakowa

Dawid Chaba (doktorant, Wydz. Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Centralizacja wykonywania usług publicznych gminy na przykładzie Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Piotr Schmidt (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Zakład Prawa Administracyjnego, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu)

Strategia rozwoju uzdrowisk – wybrane aspekty

dr Marek Stych (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie)

Dyskusja


15.45-16.00 przerwa kawowa
Sesja VII. Członkostwo w UE a krajowa polityka publiczna

16.00-17.00

Realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego UE w odniesieniu do informatyzacji administracji publicznej w Polsce

dr Agata Nodżak (Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)Ramy prawne szwajcarskiej polityki imigracyjnej wobec obywateli UE

dr Inga Kawka (Katedra Prawa i Nauk o Administracji, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)Dyskusja

Zakończenie konferencji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna