Administracja publiczna i prawo administracyjne Pojęcie i typowe cechy administracji publicznejPobieranie 132.08 Kb.
Strona2/2
Data08.05.2016
Rozmiar132.08 Kb.
1   2

Art. 9. 1. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Dziennikiem Ustaw", ogłasza się:

1) Konstytucję,

2) ustawy,

3) rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

4) rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,

5) teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4,

6) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw,

7) uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra.

2. W Dzienniku Ustaw ogłasza się również akty prawne dotyczące:

1) stanu wojny i zawarcia pokoju,

2) referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego,

2a) skrócenia kadencji Sejmu,

3) wyborów do Sejmu i Senatu,

4) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

5) powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

6) stanu wojennego,

7) stanu wyjątkowego,

8) stanu klęski żywiołowej,

9) stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu oraz ważności referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego.

3. W Dzienniku Ustaw ogłasza się ponadto inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.Art. 10. 1. W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zwanym dalej "Monitorem Polskim", ogłasza się:

1) zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy,

2) uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy,

3) teksty jednolite aktów określonych w pkt 1 i 2,

4) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone.

2. W Monitorze Polskim ogłasza się również:

1) uchwały Zgromadzenia Narodowego dotyczące:

a) regulaminu Zgromadzenia Narodowego,

b) uznania trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia,

c) postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu,

2) uchwały Sejmu dotyczące:

a) regulaminu Sejmu,

b) (skreślona),

c) uchwalenia wotum zaufania Radzie Ministrów oraz absolutorium dla Rady Ministrów,

d) uchwalenia wotum nieufności Radzie Ministrów lub ministrowi,

e) pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu,

f) rozwiązania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,

g) wyboru, powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe; uchwałę o powołaniu lub odwołaniu wymagającym zgody Senatu ogłasza się po wyrażeniu takiej zgody,

3) uchwały Senatu dotyczące:

a) regulaminu Senatu,

b) wyboru, powoływania, odwoływania, a także wyrażenia zgody na powoływanie lub odwoływanie przez Sejm na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe,

4) akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące:

a) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,

b) (skreślona),

c) zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

d) desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów,

e) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,

f) dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów,

g) odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,

h) powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe,

i) powoływania sędziów,

j) nadawania tytułu naukowego profesora,

k) mianowania na stopień generała i równorzędny,

l) nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

5) postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

6) postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.

3. W Monitorze Polskim ogłasza się uchwały Sejmu i Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego inne niż wymienione w ust. 2, wyroki Trybunału Stanu, a także postanowienia Marszałka Sejmu, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Polskim jest przewidziane w tych uchwałach lub postanowieniach albo jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

4. W Monitorze Polskim ogłasza się również inne akty prawne, a także ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

5. Prezes Rady Ministrów może zarządzić:

1) ogłoszenie w Monitorze Polskim również innych niż określone w art. 9 oraz w ust. 1 aktów prawnych,

2) ogłoszenie innych niż określone w ust. 2 aktów prawnych, ogłoszeń i obwieszczeń.

Art. 11. 1. W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", zwanym dalej "Monitor Polski B", ogłasza się:

1) sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości,

2) ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

3) inne akty prawne, a także informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

2. Ogłaszanie obwieszczeń i ogłoszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest odpłatne.

3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, kierując się rzeczowymi i osobowymi kosztami wydawania Monitora Polskiego B.Art. 12. 1. W dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz w dziennikach urzędowych urzędów centralnych ogłasza się:

1) akty normatywne organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów centralnych,

2) uchwały Rady Ministrów uchylające zarządzenia ministra wydającego dziennik urzędowy,

3) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach aktów normatywnych, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. W dziennikach urzędowych, o których mowa w ust. 1, mogą być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia organów wymienionych w ust. 1 pkt 1.

3. W dziennikach urzędowych nie zamieszcza się aktów prawnych, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Monitorze Polskim B, jak również, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1, aktów prawnych organów innych niż ten, który wydaje dziennik urzędowy.Art. 13. W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:

1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,

2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy,

3) statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów,

4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,

5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy,

6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:

a) między jednostkami samorządu terytorialnego,

b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,

7) uchwałę budżetową województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu województwa,

8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy,

9) statut urzędu wojewódzkiego,

10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

Podstawową zasadą ogłaszania aktów normatywnych jest ich obowiązkowe obwieszczanie o czym mówi ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych. Ustawa ta ma możliwość zdjęcia obowiązku ogłaszania aktu, jeżeli nie zawiera on przepisów powszechnie obowiązujących.

Kolejną istotną zasadą jest niezwłoczność ogłaszania aktów normatywnych oraz te akty, które zawierają przepisy powszechnie obowiązujące wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich ogłoszenie. Możliwe jest w danym akcie wydłużenie tego terminu bądź jego skrócenie, wtedy mamy do czynienia z wsteczna mocą obowiązującą.

Termin wejścia w życie przepisów porządkowych ustanowionych przez wojewodę i organy samorządu powiatu i gminy normuje ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych. Przepisy te zaczynają obowiązywać po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia. Za dzień ogłoszenia przyjmuje się dzień wskazany w obwieszczeniu. Termin ten może zostać skrócony jedynie, gdy zwłoka mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenie życia, mienia lub zdrowia. Przepisy te ogłaszane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym, jak również w drodze obwieszczeń, przez środki masowego przekazu oraz w zwyczajowo przyjęty sposób na danym terenie.

Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych reguluje również, taką sprawę jak obliczanie terminu wejścia w życie aktu normatywnego. Przy obliczaniu tego terminu nie bierze się pod uwagę dnia ogłoszenia, chyba że chodzi o akt normatywny wchodzący w życie z dniem ogłoszenia. „Zaś terminy wejścia w życie określone w tygodniach, miesiącach lub latach kończą się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada dniowi ogłoszenia, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.”32

Ta ustawa również porusza kwestię ogłaszania aktów wykonawczych do ustawy przed dniem obowiązywania jej i stanowi, iż akt ten może zostać ogłoszony w okresie ogłoszenia danej ustawy, ale przed jej wejściem w życie. Akty wykonawczy nie może obowiązywać wcześniej niż ustawa.

Podstawowym warunkiem ogłoszenia aktów normatywnych jest oryginalny podpis przez upoważnionych do ich wydania organ. Natomiast w przypadku orzeczenia sądu bądź Trybunału Konstytucyjnego potrzebny jest odpis takiego orzeczenia. Akt normatywny lub odpis orzeczenia zostaje skierowany do upublicznienia, wtedy gdy zamieszczona zostanie na nich wiza.
5.3. Teksty jednolite i sprostowania błędów, redagowanie i rozpowszechnianie aktów normatywnych.
Nowelizacja ustawy, rozporządzenia lub innego aktu normatywnego oznacza, że akt późniejszy, zwany nowelą, zmienia treść aktu wcześniejszego. Z tym zagadnieniem wiąże się opracowywanie i ogłaszanie tekstów jednolitych aktów normatywnych, gdy występuje dość obszerna nowelizacja bądź jest kolejnych kilka lub kilkanaście.

Regulacje tej kwestii zawiera ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych, której art. 16 ust.1 brzmi następująco: „Jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione, Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy.”

Teksty jednolite aktu normatywnego ogłaszane są w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowy, który zawiera już ogłoszony dany akt. Natomiast teksty jednolite inne niż ustaw ogłaszane są przez organ właściwy do wydania danego aktu normatywnego.

Jeżeli w ogłoszonym akcie normatywnym występują błędy to dokonuje się sprostowania błędu w formie obwieszczenia.

Błędy w aktach ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i Monitorze Polskim B prostuje Prezes Rady Ministrów z własnej inicjatywy albo na wniosek właściwego organu. Natomiast błędy w tekstach aktów ogłoszonych w innych dziennika prostują te organy, które wydają te dzienniki. Błędy w tekście jednolitym aktu normatywnego prostuje organ ogłaszający ten tekst. Sprostowania muszą być ogłoszone w tym samym dzienniku urzędowym, w którym ogłoszono sprostowany akt.

Dzienniki urzędowe nie mają określonych terminów ich wydawania. Ich wydawanie zależy od nagromadzonego materiału i pilności aktów. Każdy dziennik jest numerowany kolejno przez cały kalendarzowy rok. Każdy ogłaszany akt prawny ma swoją pozycję w dzienniku, a akty normatywne są wyraźnie wyodrębnione.

Art. 20 ust. 1 tej ustawy określa, że dziennik musi być wydawany z zachowaniem kolejności numerów, pozycji i stron w roku kalendarzowym. Jako dzień wydania określa się datę nie wcześniejszą od dnia udostępnienia dziennika do sprzedaży w siedzibie organu wydającego dziennik. Dzień wydania jest dniem ogłoszenia aktów zamieszczonych w danym numerze.

„Nazwy: Dziennik Ustaw, Monitor Polski i Monitor Polski B oraz wzór graficzny pierwszych stron tych dzienników mogą być wykorzystywane jedynie przez organ wydający te dzienniki. Nazwy oraz wzór graficzny pierwszych stron tych dzienników nie mogą być wykorzystywane przez inne podmioty w celach handlowych w publikacjach, wydawnictwach lub innych formach upowszechniania aktów prawnych.” Taki wymóg jest zapisany w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych w art. 24 ust. 1.

Obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzionków urzędowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1289).

Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych nakazuje organom wydającym dzienniki urzędowe takie ustalenie ceny egzemplarza oraz warunków wydawania, rozpowszechniania i prenumeraty dziennika, aby dziennik urzędowy mógł być powszechnie dostępny.

Rozpowszechnianie dzienników urzędowych odbywa się przede wszystkim w systemie prenumeraty, a także przez sprzedaż w stałych punktach sprzedaży, które mieszczą się również w siedzibach niektórych organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz sądów.

Urzędy terenowych organów administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego prowadzą zbiory Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Monitora Polskiego B i udostępniają je nieodpłatnie do powszechnego wglądu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i w godzinach pracy urzędu.

Organy wydające dzienniki urzędowe prowadzą zbiory tych dzienników i są zobowiązane udostępnić je do nieodpłatnego, powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędu oraz w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.

Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat, zaś urząd gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych (chodzi o akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę), który udostępnia do powszechnego wglądu w siedzibie urzędu.Zbiory dzienników urzędowych z aktami prawnymi zawierającymi informacje niejawne można udostępniać jedynie przy zastosowaniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.


1 Por. „Nauka administracji i polskie prawo administracyjne”, cz. I; Wykłady Dra Mariana Zimmermanna, profesora Uniwersytetu Poznańskiego, oprac. K. Skubiszewski, Poznań 1949 r., s. 1

2 E. Ochendowski, „Prawo administracyjne”, Toruń 2002, s.18

3 W. Dawidowicz „Wstęp do nauk prawno-administracyjnych”, Warszawa 1974, s. 19

4 S. Kaszanicy „Polskie prawo administracyjne”, Poznań 1946

5 T. Bigo „Prawo administracyjne. Instytucje ogólne.”, Wrocław 1948

6 E. Ochendowski „Prawo administracyjne”, Toruń 2002, s. 21

7 H. Izdebski, M. Kulesza „Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne.” Wyd. 2, Warszawa 1999, s. 79

8 E. Ochendowski „Prawo administracyjne”, Toruń 2002, s. 23

9 E. Ochendowski „Prawo administracyjne”, Toruń 2002, s. 34

10 J. Łętowski, „Prawo administracyjne, Zagadnienia podstawowe.” Warszawa 1990, s.18

11 E. Ochendowski „Prawo administracyjne”, Toruń 2002, s. 35

12 J. Łętowski, „Prawo administracyjne, Zagadnienia podstawowe.” Warszawa 1990, s. 21

13 J. Jabłońska-Bonca, „Wstęp do nauk prawoznawczych”

14 Art. 121. Konstytucji

15 „Prawo Administracyjne”, pod red. M. Wierzbowskiego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999

16 Art. 118 ust. 3 Konstytucji

17 Art. 119 Konstytucji

18 Dz. U. Nr 58, poz. 524

19 Art. 91 ust. 2 Konstytucji

20 Dz. U. Nr 39, poz. 443

21 E. Ochendowski „Prawo administracyjne”, Toruń 2002, s. 107

22 Dz. U. Nr 32, poz. 131

23 Dz. U. Nr 129, poz. 1441

24 Art. 165 ust. 2 i art. 171 ust. 1 Konstytucji

25 E. Ochendowski „Prawo administracyjne”, Toruń 2002, s. 122

26 Dz. U. Nr 162, poz. 1149

27 E. Ochendowski „Prawo administracyjne”, Toruń 2002, s. 127

28 E. Ochendowski „Prawo administracyjne”, Toruń 2002, s. 128

29 H. Maurer, „Allgemeines Verwaltungsrecht”, Munchen 1986, s.334 i n.

30 E. Ochendowski „Prawo administracyjne”, Toruń 2002, s. 132

31 E. Ochendowski „Prawo administracyjne”, Toruń 2002, s. 135

32 E. Ochendowski „Prawo administracyjne”, Toruń 2002, s. 139

Pobieranie 132.08 Kb.

1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna