Administracja samorządowa I finanse publiczne II rok III semestr organizacje międzynarodowePobieranie 15.85 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar15.85 Kb.
PRZEDMIOTY DO WYBORU - treści programowe

Administracja samorządowa i finanse publiczne II rok III semestr

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
Organizacje międzynarodowe jako podmiot stosunków międzynarodowych; Organizacja Narodów Zjednoczonych jako międzynarodowa organizacja uniwersalna; System ONZ – wybrane organizacje wyspecjalizowane NZ; Od GATT (Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu) do WTO (Światowa Organizacja Handlu); MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) i jego znaczenie w rozwiązywaniu problemów gospodarczych; Bank Światowy jako instytucja globalna o charakterze finansowym; EBOR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) – zasady działania i znaczenie dla krajów Europy Środkowo – Wschodniej; Europejski Bank Inwestycyjny jako agencja wyspecjalizowana Wspólnot Europejskich; Rada Europy i jej znaczenie w dziedzinie ochrony praw człowieka oraz tworzenia prawa europejskiego o charakterze społecznym; OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) – geneza, mechanizm funkcjonowania, struktura i działalność; NAFTA (Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu) w procesie integracji gospodarczej na kontynencie amerykańskim; ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo – Wschodniej) – geneza, przesłanki utworzenie i działalność; MERCOSUR (Wspólny Rynek Południa) – inicjatywa integracji gospodarczej w Ameryce Południowej; NATO (Pakt Północnoatlantycki) jako przykład międzynarodowej organizacji międzyrządowej o charakterze wojskowym; Amnesty International i MCK (Międzynarodowy Czerwony Krzyż) – międzynarodowe organizacje pozarządowe
MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU
Istota i rodzaje motywacji. Wybrane teorie motywacji – teorie treści: hierarchia potrzeb Maslowa, dwuczynnikowa teoria Herzberga, teoria ERG Alderfera oraz teoria potrzeb McClellanda; teoria Mc Gregora. Wybrane teorie motywacji – teorie procesu: teoria oczekiwań Grooma, teoria sprawiedliwości Adamsa ; teorie wzmocnienia: teoria B.F Skinnera. Modele motywacji. Zasady skutecznego motywowania pracowników. Instrumenty motywacyjne – środki przymusu , perswazji i zachęty. Płaca jako środek motywacji – zasady skutecznego wynagradzania pracowników, systemy wynagrodzeń. Motywowanie premią – istota premii, zasady skutecznego premiowania. Rodzaje premii, częstotliwość i rodzaj przyznawanej premii w zależności od zajmowanego stanowiska – premie uznaniowe, regulaminowe, grupowe i zespołowe, wbudowane w płacę zasadniczą, uzupełniające, wyspecjalizowane, kompleksowe, opcje na akcje. Pozapłacowe środki motywacyjne – istota świadczeń kafeteryjnych, wady i zalety ich stosowania, wzrost ich znaczenia na polskim rynku pracy, główne grupy docelowe świadczeń, wybrane świadczenia.; Polityka awansowania, poszerzanie procesu partycypacji pracowników. Wczesne rozwiązywanie konfliktów, doskonalenie wewnętrznej komunikacji. Zarządzanie zmianami w organizacji; Techniki motywacyjne. Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce – charakterystyka wybranych przypadków (Motorola Polska Sp.z o.o.; LUKAS Bank SA; BRE Bank SA).
ETYKA PRACOWNIKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Pojęcie i rola etyki w nauce; Etyka – ogólna, stosowana, zawodowa; Wartościowanie i wartość moralna; Normy moralne w obronie godności; Normy moralne w obronie niezależności; Normy moralne w obronie prywatności; Etyczny wymiar pracy; Etyczna zasada praworządności; Etyczna zasada słuszności; Etyczna zasada sprawiedliwości; Etyczna zasada umiaru; Etyczne zagadnienia systemów społeczno-gospodarczych; Etyczne aspekty funkcjonowania konkurencji i monopoli, protekcjonizmu, interwencjonizmu i etatyzmu oraz tzw. szarej strefy; Normy moralne w harmonizowaniu współżycia; Credo moralne
PISMA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
Uregulowania formalno – prawne związane z postępowaniem w zakresie tworzenia pism występujących w procesie postępowania administracyjnego. Układu pisma w korespondencji administracji publicznej. Pisma z zastosowaniem środków elektronicznego przekazu, zgodnie z uregulowaniami ustawy; Oznaczenia pism, ich rejestracja, zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z „Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych”. Układ formalno-prawny pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym. Decyzja administracyjna - wymogi formalno-prawne w toku postępowania administracyjnego. Odwołanie od decyzji - wymogi formalno-prawne. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji. Postanowienie - wymogi formalno-prawne. Zażalenie na postanowienie. Wniosek o uzupełnienie postanowienia. Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego. Wniosek o wyłączenie pracownika z udziału w postępowaniu administracyjnym. Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie. Skarga do sądu administracyjnego na decyzję organu, jako przykład pisma z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi.

PRZEDMIOTY DO WYBORU - treści programowe

Administracja samorządowa i finanse publiczne II rok IV semestr
WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE
Istota systemu politycznego; Konstrukcja metodologiczna systemu politycznego; Struktura i elementy systemów politycznych – geneza i ewolucja instytucji politycznych; Instytucje systemów politycznych – parlamenty i rządy; Funkcje systemów politycznych i ich ewolucja; Wybory – organizacja, systemy
i procedury wyborcze; Obywatele i wybory – zachowania wyborcze; Normatywne i regulacyjne podstawy współczesnych systemów politycznych – prawo, konwenanse, normy moralne i religijne; Konstytucja i jej znaczenie dla systemu politycznego – rodzaje i cechy szczególne konstytucji; Kontrola konstytucjonalności prawa; Komunikowanie w obrębie systemu politycznego i z jego otoczeniem; Społeczeństwo, system gospodarczy, otoczenie międzynarodowe; Systemy polityczne – funkcjonowanie; Współczesne systemy polityczne – kryteria oceny; Sprawność, efektywność i reprezentatywność systemów politycznych
MARKETING ELEKTRONICZNY
Internet jako istotny czynnik zmian w otoczeniu samorządu.Implikacje wynikające z nowej filozofii funkcjonowania instytucji – wykorzystanie Intranet i Ekstranetu. Internet jako element Systemu Informacji Marketingowej. Charakterystyka Internetu i rynku elektronicznego – integracja centrów telefonicznych
z siecią Internetową. Wykorzystanie poczty elektronicznej do integracji wszelkich aspektów komunikacji
z klientem.; Programy marketingowe zorientowane na indywidualne podejście do klienta; Systemy płatności
i bezpieczeństwa danych stosowane w Internecie; Analiza zachowań internautów instytucjonalnych
i indywidualnych. Przygotowanie treści witryny WWW. Badania marketingowe poprzez media elektroniczne. Implementacja Internetu do działań marketingowych; Kierowanie procesem marketingu przy użyciu narzędzi marketingu mix, przykładowy plan marketingowy. Planowanie nowego produktu z wykorzystaniem Internetu; Etyka działalności marketingowej w Internecie; Korzyści płynące z marketingu internetowego.
COMMERCIAL LAW
Introduction and overview; definition of the commercial law; sources of commercial law in Poland; legislation, custom, judicial decisions, works of legal scholars; Nature and legal framework of business conduction in Poland; business name, procuration; legal status of the participants of the commercial activity. Commercial organization – the major type of enterprises. General provisions of the foundation of the corporation. Registration of the corporation; Partnership and company. Legal status of the partnerships and companies in Poland. Registered partnership. Internal relationships and relationships with third parties. Liability of the partners. Dissolution of partnership. Professional partnership. Limited partnership. Limited Joint-Stock Partnership. Companies. Company in organization. Limited liability company. Joint-stock company. Organization of a limited liability company. Capital of the company. Shares. Rights and duties of shareholders. Company bodies, the management, supervision board, meeting of shareholders. Organization of a joint-stock company. Capital of the company. Shares. Rights and duties of shareholders. Company bodies, the management, supervision board, general of shareholders. Transnational forms of business activities. European company. European Economic Interest Grouping. Procedures on bankruptcy and liquidation of partnership and company ; Law on commercial contracts. Foundation, modification and termination of commercial contracts. Contract of commercial sales. Nature, forms and requisites. International sale of goods. Contract of leasing. Nature, forms and requisites. Contract of agency. The essence of Agency. Agent-Principal Relationship. Principal-Third Party Relationship. Agent-Third Party Relationship. Agency related contracts in business. Insolvency and bankruptcy forms.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Prawo ochrony środowiska w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. Pojęcie i zasady międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Udostępnianie informacji o środowisku, Udział społeczeństwa w ochronie środowiska. Organy ochrony środowiska. Instytucje ochrony środowiska; Polityka ekologiczna państwa oraz programy ochrony środowiska; Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna w ochronie środowiska. Odpowiedzialność za szkody w środowisku. Oceny oddziaływania na środowisko. Formy ochrony przyrody. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Ochrona powierzchni ziemi; Ochrona wód; Ochrona przed hałasem


Pobieranie 15.85 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna