Administracja samorządowa I finanse publiczne III rok V semestr zarządzanie kadramiPobieranie 13.84 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.84 Kb.
PRZEDMIOTY DO WYBORU - treści programowe

Administracja samorządowa i finanse publiczne III rok V semestr
ZARZĄDZANIE KADRAMI
Charakterystyka polityki personalnej w organizacji. Planowanie zatrudnienia. Tworzenie opisu stanowisk pracy. Przygotowanie procesu rekrutacji. Przeprowadzanie procesu rekrutacji. Wprowadzanie do pracy. Ocenianie pracowników. Szkolenia pracowników. Kariera zawodowa. Systemy wynagradzania pracowników. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Dodatkowe aspekty zarządzania personelem. Rozwiązanie stosunku pracy. Wspomaganie zwalnianych pracowników. Studia przypadków.
PRAGMATYKA PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO
Znaczenie pragmatyki pracowniczej w doktrynie prawa. Kategorie pracowników samorządowych według kryterium czynności prawnej, na której podstawie nawiązany jest stosunek pracy. Katalog wymogów stawianych pracownikom samorządowym. Prawa i obowiązki pracowników samorządowych. Formy naboru na stanowiska urzędnicze w urzędzie marszałkowskim, starostwie powiatowym oraz w urzędzie gminy (miasta). Pozycja prawna wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Akt wyboru. Normy prawne ograniczające działalność wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Katalog osób zatrudnionych na podstawie powołania na trzech szczeblach działalności samorządu. Podstawowe obowiązki. Procedura zastępowania wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z mianowania. Akt mianowania. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy z mianowania. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników samorządowych mianowanych – orzeczenia komisji dyscyplinarnych I i II instancji. Rola rzecznika dyscyplinarnego. Stosunek pracy zawarty na podstawie umowy o pracę. Tryb naboru. Kodeks etyczny pracowników samorządowych. Okresowe oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych. Uregulowania Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego w zakresie dotyczącym pracowników samorządowych.
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Organizacje pozarządowe w państwie demokratycznym (definicja, podstawowe pojęcia); Historia powstania organizacji pozarządowych. Typy organizacji pozarządowych. Rola i miejsce trzeciego sektora. Funkcje organizacji pozarządowych. Wartość organizacji pozarządowych.; Etyczne działania organizacji pozarządowych Fundacja- definicja i charakterystyka. Typy i cele fundacji działających w Polsce. Rola i miejsce fundacji w trzecim sektorze. Statut stowarzyszenia jako najważniejszy wewnętrzny akt regulujący jego działania. Działalność pożytku publicznego prowadzona przez organizacje pozarządowe. Współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Wolontariat- prawa i obowiązki wolontariusza i organizacji pozarządowych. Nadzór administracyjny nad stowarzyszeniami fundacjami i organizacjami pożytku publicznego.
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Zarządzanie– wprowadzenie do teorii (historia, metody, podejście do zarządzania metodą projektową, etapy zarządzania, podstawowe parametry projektu); Cykl życia projektu – inicjowanie projektu (metodyka ZCP i metodyka Prince II i In.), określanie wykonalności; Etap analiz: analiza problemu (metoda „drzewa problemu”, analiza celów (metoda „drzewa celów"); Analiza interesariuszy; Struktura projektu; Ryzyka w projekcie, zarządzanie ryzykiem; Technika CPM – ścieżka krytyczna w projekcie; Definiowanie projektu ; Macierz logiczna projektu (matryca logiczna); Organizacja zespołu projektowego – problemy i ryzyka zarządzania personalnego; Zarządzanie finansowe w projekcie – tworzenie budżetu; Realizacja, monitoring, ewaluacja projektu. Kontrola i audyt w projektach UE; Specyficzne elementy projektu z dofinansowaniem UE; Wymogi prawa polskiego i UE w zakresie realizacji projektów ; Projekt a wniosek o dofinansowanie. Specyfika projektów (twarde, miękkie, międzynarodowe, partnerskie itp.
PRZEDMIOTY DO WYBORU - treści programowe

Administracja samorządowa i finanse publiczne III rok VI semestr
ADMINISTRACJA WOBEC PRAW CZŁOWIEKA
Pojęcie praw człowieka; Geneza krajowej i międzynarodowej ochrony praw człowieka; Kodyfikacja prawa międzynarodowego praw człowieka; System międzynarodowej ochrony praw człowieka; Struktura normatywna praw człowieka; Dochodzenie roszczeń w dziedzinie praw człowieka; Prawa człowieka w systemie wartości; Granice korzystania z praw człowieka; Zasady ogólne prawa międzynarodowego praw człowieka; Istota i charakter praw obywatelskich i politycznych; Istota
i charakter praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych; Pracownik administracji w świecie praw
i wolności człowieka; Europejskie standardy administracyjne; Prawa człowieka w Konstytucji RP
i związanie się Polski zobowiązaniami międzynarodowymi; Polska wobec europeizacji standardów prawa i postępowania administracyjnego
WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA
Pojęcie, cele i zakres współpracy trans graniczne; Funkcje i etapy w rozwoju współpracy transgranicznej; Bariery we współpracy transgranicznej; Prawno -instytucjonalne uwarunkowania współpracy trans granicznej; Uwarunkowania gospodarcze współpracy trans granicznej; Funkcjonowanie euroregionów w Europie; Euroregiony z udziałem polskich podmiotów jako forma współpracy transgranicznej; Współpraca transgraniczna zachodniej granicy Polski ; Program Współpracy Transgranicznej Phare ( Polska – Niemcy); Współpraca transgraniczna na wschodniej granicy Polski; Współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim; Morska współpraca trans graniczna; Programy unijne we współpracy trans graniczne; Szanse
i zagrożenia we współpracy trans granicznej; Perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej
E-ADMINISTRACJA
Charakterystyka typów serwisów internetowych oraz typów relacji. Wybór typu instytucji i jej serwisu internetowego; Określenie typów usług publicznych realizowanych przez instytucję obieg dokumentów dla wybranej usługi; Ocena witryny pod kątem dostępności szukanych informacji (ocena witryny pod kątem dostępności usług publicznych dla obywateli oraz przedsiębiorstw); Określenie wizji witryny oraz grup odbiorców treści i działań, jakie będą podejmować na stronach serwisu; Badanie zapotrzebowania grup docelowych na e-usługi publiczne i inne (budowa kwestionariusza - klienci indywidualni lub klienci instytucjonalni); Analiza układu stron, ich zawartości. Projekt funkcjonalnego układu informacji na stronach witryny; Opracowanie mapy witryny; Tworzenie siatki powiązań pomiędzy jednostkami administracji publicznej; Analiza dostawców; Analiza TOWS/SWOT; Określenie strategii działania witryny; Promocja witryny w Sieci a indeksowanie, optymalizacja i pozycjonowanie stron WWW w Internecie; Pozostałe narzędzia komunikacji marketingowej wykorzystywane przez urzędy obecne w Internecie; Planowanie kampanii komunikacyjnej w Internecie; Analiza możliwości platformy ePUAP
INTERNATIONAL TAX LAW
History of taxation; International taxation theory; Jurisdiction to tax; Double Taxation Conventions; Tax treaties; Double tax relief I; Double tax relief II; Transfer pricing; Anti-avoidance measures; Tax competition; E-commerce taxation I; E-commerce taxation II; Corporate taxation in Europe; Corporate taxation in USA; Techniques of international tax planning


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna