Administracja samorządowa Tematy szkoleńPobieranie 152.55 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar152.55 Kb.
  1   2   3
Administracja samorządowa

Tematy szkoleń:

1. Komunikacja interpersonalna.

2. Trening asertywności.

3. Język perswazji, obrona i stosowanie.

4. Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem.

5. Profesjonalna prezentacja i wystąpienia publiczne.

6. Pierwsza pomoc.

7. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.

8. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.

9. Zasady odpowiedzialności prawnej w przypadku niewłaściwej realizacji funkcji kierowniczych.

10. Prawo pracy, prawo cywilne, postępowanie cywilne, ochrona danych osobowych.

11. Bezpieczeństwo personelu i osób korzystających z pływalni miejskiej.


Opis szkoleń:

1. Komunikacja interpersonalna.
Cel szkolenia:
Doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej niezbędnej przy wykonywaniu pracy zawodowej oraz obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Proponowane bloki zajęć:

Część I
- Proces komunikacji
- Komunikacja werbalna
- Komunikacja niewerbalna
- Asertywność
- Prezentacja i autoprezentacja
- Rozwiązywanie konfliktów
- Problemy z komunikacją – bariery komunikacyjne
- Emocje w procesie komunikacji
- Słyszeć, słuchać, mówić
- Różne sposoby komunikacji w firmie
Część II
- Komunikacja w ujęciu NLP
- Budowanie korzystnych relacji ze współpracownikami
- Modelowanie w procesie komunikacji
- Zmiana etykiety w procesie komunikacji
Część III
Obrona przed manipulacją
Adresaci:
Pracownicy administracji samorządowej oraz rządowej.

2. Trening asertywności.
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności sprawności w komunikowaniu się oraz poprawa w efektywności pracy.

Proponowane tematy zajęć:

- Autotest asertywności,
- Obrona własnego „Ja”,
- Budowanie zaplecza,
- Monolog wewnętrzny,
- Cztery asertywne kroki,
- Etapy asertywnej samomodyfikacji,
- Pięć praw Fensterheima,
- Asertywna komunikacja,
- Reagowanie na krytykę i atak,
- Reagowanie na zakłopotanie,
- Obrona swoich praw,
- Inicjatywa w kontaktach towarzyskich oraz w pracy,
- Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych,
- Przyjmowanie uczuć i opinii innych osób,
- Przyjmowanie ocen,
- Stanowienie swoich praw,
- Wyrażanie osobistych opinii i przekonań,
- Wystąpienia na forum publicznym,
- Asertywność w kontakcie ze sobą,
Adresaci:
Pracownicy administracji samorządowej oraz rządowej.

3. Język perswazji, obrona i stosowanie.
Cel szkolenia:

Praktyczne wykorzystanie struktur językowych opisywanych i wykorzystywanych w nurcie Programowania Neurolingwistycznego.

Proponowane tematy zajęć:

- Rozpoznawanie preferowanych modalności sensorycznych u siebie i rozmówcy,
- Rozróżnianie struktur wprowadzających i wiodących,
- Dopasowanie predykatów do rozmówcy,
- Metamodel i pytania metamodelu,
- Praktyczne zastosowanie pytań metamodelu w życiu codziennym,
- Miltonmodel i jego struktury językowe,
- Praktyczne zastosowanie Miltonmodelu w życiu codziennym,
- Struktury językowe nazywane „językiem perswazji”,
- Język perswazji w praktyce,
Adresaci:
Pracownicy administracji samorządowej oraz rządowej.

4. Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Cel szkolenia:

Celem szkolenie jest nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie ze stresem, zapobieganie sytuacjom stresowym oraz radzenie sobie w sytuacjach nasilonego stresu.

Proponowane tematy zajęć:
- Wstęp, czyli kilka słów teoretycznych o stresie – geneza problemu,
- Źródła stresu,
- Reakcja organizmu na stres,
- Zły i dobry stres,
- Strategie radzenia sobie ze stresem,
- Świadome oddychanie i empatia,
- Relaksacja, wizualizacja oraz medytacja,
- Energetyzujące asany,
- Zwolnienie dzisiejszego tępa życia,
- Wzmocnienie własnej samooceny oraz odnalezienie w sobie najlepszych cech poprzez twórcze działanie,
- Poprawienie komunikacji,
- Teoria NLP, a radzenie sobie ze stresem,
- Analiza przypadku – wypracowanie przez uczestników indywidualnych strategii radzenia sobie ze stresem,
Adresaci:
Pracownicy administracji samorządowej oraz rządowej.

5. Profesjonalna prezentacja i wystąpienia publiczne.
Cel szkolenia:

Doskonalenie umiejętności prezentowania materiałów handlowych oraz umiejętności wystąpień publicznych.

Proponowane tematy zajęć:
- Wstęp teoretyczny, czyli korzyści poprawnej prezentacji i budowania wizerunku wystąpień publicznych,
- Prezenter, czyli przełamujemy bariery komunikacyjne,
- Audytorium, czyli o wywieraniu wpływu,
- Komunikacja – warsztat mówcy publicznego:
- Forma,
- Treści,
- Miejsce,
- Narzędzia (w tym tworzenie prezentacji multimedialnych),
Adresaci:
Pracownicy administracji samorządowej oraz rządowej.

6. Pierwsza pomoc.
Cel szkolenia:

Szkolenie to ma uświadomić istotę udzielania pierwszej pomocy, zapoznać uczestników szkolenia z procedurami postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy oraz poprzez przećwiczenia przez uczestników szkolenia procedur utwierdzić ich, iż pierwsza pomoc nie jest trudną umiejętnością.
Adresaci:
Pracownicy administracji samorządowej oraz rządowej.

7. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.
Cel szkolenia
:
Zgodne ze stosownymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
Adresaci:
Doskonalenie adresowane jest do pracodawców; osób kierujących pracownikami; pracowników administracyjno - biurowych.

8. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.
Cel szkolenia:

Zgodne ze stosownymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.
Adresaci:
Doskonalenie adresowane jest do pracodawców; osób kierujących pracownikami; pracowników administracyjno - biurowych.

9. Zasady odpowiedzialności prawnej w przypadku niewłaściwej realizacji funkcji kierowniczych.
Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami mobbingu, molestowania, pomówienia oraz łamanie prawa przez podległych pracowników itp.. Zapoznanie oraz praktyczne zastosowanie sposobów przeciwdziałania i algorytmy postępowania w powyższych sytuacjach.
Adresaci:
Doskonalenie adresowane jest do pracodawców, osób kierujących pracownikami.

10. Prawo pracy, prawo cywilne, postępowanie cywilne, ochrona danych osobowych.
Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z aktualnymi zagadnieniami prawnymi związanymi z tematami powyższymi. Orzecznictwem oraz interpretacją prawną za powyższych tematów.

Prawo pracy:
- rodzaje umów o pracę,
- nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę,
- prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika,
- wynagrodzenie za pracę,
- czas pracy,
- urlopy,
- odpowiedzialność materialna pracowników,
- uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem,

Prawo cywilne:
- prawo spadkowe,
- zobowiązania,
- umowy cywilnoprawne,
- prawo rzeczowe ( własność, posiadanie, służebności, zasiedzenie, ochrona własności),

Postępowanie cywilne:
- pisma procesowe ( pozwy, zażalenia, apelacje),
- postępowanie przed sądem cywilnym,
- postępowanie przed sądem pracy,
- postępowanie przed sądem gospodarczym,

Ochrona danych osobowych:
- ustawa o ochronie danych osobowych,
- dokumentacja przetwarzania danych osobowych,
- udostępnianie informacji gospodarczych,
- art. 22¹ kp – udostępnianie pracodawcy danych osobowych,

Adresaci:
Pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadrowych i personalnych, pracownicy administracji samorządowej oraz rządowej.
Uwaga:
Powyższe zagadnienia mogą być poruszana zarówno podczas jednego szkolenia (ogólnie) jak i na osobnych szkoleniach (bardziej szczegółowo).

11. Bezpieczeństwo personelu i osób korzystających z pływalni miejskiej.

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności prawidłowego wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na terenie pływalni miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego sporządzenia „Regulaminu Pływalni Miejskiej”


i egzekwowania jego postanowień. Zapoznanie z okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność karną: obrona konieczna, stan wyższej konieczności.

Adresaci:
Kierownicy i personel pływalni miejskich.

12. Bezpieczna kobieta.|


Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestniczek szkolenia z podstawowymi zasadami i technikami samoobrony oraz kształtowanie umiejętności fizycznych w tym zakresie. Zapoznanie z okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność karną tj. obrona konieczna, stan wyższej konieczność, działanie w błędzie. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie (fizyczna, psychiczna, materialna, seksualna) ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przeciwdziałania (w tym rola Policji, procedura „Niebieskich kart”, rola podmiotów środowiska lokalnego) i wskazanie algorytmu postępowania osoby uwikłanej w przemoc w rodzinie.
Adresaci:
Uczestniczki programu „Bezpieczna kobieta”.

Apteki

Tematy szkoleń:

1. Zasady postępowania personelu aptek w sytuacjach zagrożenia.

2. Pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia.

3. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.

4. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.
Opisy szkoleń:

1. Zasady postępowania personelu aptek w sytuacjach zagrożenia..
Cel szkolenia:
Doskonalenie umiejętności właściwego postępowania w sytuacjach awaryjnych mogących nastąpić w aptece.

Proponowane tematy zajęć:
- Podrobione lub przerobione recepty.
- Napad, kradzież, włamanie, groźby karalne – procedury postępowania w powyższych sytuacjach.
- Rozpoznawanie osób uzależnionych od leków i innych środków psychoaktywnych.
- Komunikacja interpersonalna – asertywność.
- inne w zależności od potrzeb.
Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do właścicieli oraz pracowników aptek.

2. Pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia.
Cel szkolenia:

Szkolenie to ma uświadomić istotę udzielania pierwszej pomocy, zapoznać uczestników szkolenia z procedurami postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy oraz poprzez przećwiczenia przez uczestników szkolenia procedur utwierdzić ich, iż pierwsza pomoc nie jest trudną umiejętnością.

Proponowane tematy zajęć: (z programu szkolenia 5 godzinnego):
- Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy, motywacja do czynności ratowniczych
- Triada przeżycia – elementy anatomii człowieka
- Bezpieczeństwo ratownika
- Stany zagrożenia życia
- Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa
- Wstrząs
- Uszkodzenie naczyń krwionośnych
- Uszkodzenie kończyn, obrażenia kręgosłupa
- Atak serca, cukrzyca, atak drgawek
- Apteczka pierwszej pomocy
- Wzywanie pomocy
Prowadzimy również, kursy i szkolenia z powyższego zakresu w szerszym wymiarze 7 godz., 12 godz. 16 godz. 24 godz. 40 godz.
Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do właścicieli oraz pracowników aptek.

3. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.
Cel szkolenia:

Zgodne ze stosownymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracodawców; osób kierujących pracownikami; nauczycieli, wychowawców we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych; pracowników administracyjno – biurowych i innych osób z obsługi szkół i placówek.

4. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.
Cel szkolenia:

Zgodne ze stosownymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.
Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników placówek oświatowych.

5. Szkolenia w przygotowaniu:

- Samoobrona dla kobiet.

Budownictwo

Tematy szkoleń:

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

2. Pierwsza pomoc.

3. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.

4. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.

5. Zasady odpowiedzialności prawnej w przypadku niewłaściwej realizacji funkcji kierowniczych6. Prawo pracy, prawo cywilne, postępowanie cywilne, ochrona danych osobowych.

Opis szkoleń:

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Cel szkolenia:
Doskonalenie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pełnienia funkcji kierowniczych i rozwiązywania konfliktów.
Adresaci:
Doskonalenie adresowane jest do kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla (menedżerowie, kadra kierownicza oraz dyrektorzy).

2. Pierwsza pomoc.
Cel szkolenia:
Szkolenie to ma uświadomić istotę udzielania pierwszej pomocy, zapoznać uczestników szkolenia z procedurami postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy oraz poprzez przećwiczenia przez uczestników szkolenia procedur utwierdzić ich, iż pierwsza pomoc nie jest trudną umiejętnością.
Adresaci:
Doskonalenie adresowane jest do osób kierujących pracownikami oraz do osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy na budowie lub innym miejscu pracy firmy budowlano - remontowych.

3. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.

Cel szkolenia:
Zgodne ze stosownymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
Adresaci:
Doskonalenie adresowane jest do pracodawców; osób kierujących pracownikami; pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; pracowników administracyjno - biurowych.

4. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.
Cel szkolenia:
Zgodne ze stosownymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.
Adresaci:
Doskonalenie adresowane jest do pracodawców; osób kierujących pracownikami; pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; pracowników administracyjno - biurowych.

5. Zasady odpowiedzialności prawnej w przypadku niewłaściwej realizacji funkcji kierowniczych.
Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami mobbingu, molestowania, pomówienia oraz łamanie prawa przez podległych pracowników itp.. Zapoznanie oraz praktyczne zastosowanie sposobów przeciwdziałania i algorytmy postępowania w powyższych sytuacjach.
Adresaci:
Doskonalenie adresowane jest do pracodawców, osób kierujących pracownikami.

6. Prawo pracy, prawo cywilne, postępowanie cywilne, ochrona danych osobowych.
Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z aktualnymi zagadnieniami prawnymi związanymi z tematami powyższymi. Orzecznictwem oraz interpretacją prawną za powyższych tematów.

Prawo pracy:
- rodzaje umów o pracę,
- nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę,
- prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika,
- wynagrodzenie za pracę,
- czas pracy,
- urlopy,
- odpowiedzialność materialna pracowników,
- uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem,

Prawo cywilne:

- prawo spadkowe,
- zobowiązania,
- umowy cywilnoprawne,
- prawo rzeczowe ( własność, posiadanie, służebności, zasiedzenie, ochrona własności),

Postępowanie cywilne:

- pisma procesowe ( pozwy, zażalenia, apelacje),
- postępowanie przed sądem cywilnym,
- postępowanie przed sądem pracy,
- postępowanie przed sądem gospodarczym,

Ochrona danych osobowych:

- ustawa o ochronie danych osobowych,
- dokumentacja przetwarzania danych osobowych,
- udostępnianie informacji gospodarczych,
- art. 22¹ kp – udostępnianie pracodawcy danych osobowych,
Adresaci:
Pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadrowych i personalnych.
Uwaga:
Powyższe zagadnienia mogą być poruszana zarówno podczas jednego szkolenia (ogólnie) jak i na osobnych szkoleniach (bardziej szczegółowo).

Finanse

Tematy szkoleń:

1. Bezpieczny bank/kantor – klienci potencjalnie niebezpieczni.

2. Procedury bezpieczeństwa w banku - zagrożenia wewnętrzne, zewnętrzne.

3. Szkolenie konwojentów i kierowców samochodów przystosowanych do przewozu wartości pieniężnych i samochodów specjalnych (bankowozów).

4. Komunikacja interpersonalna.

5. Trening asertywności.

6. Język perswazji, obrona i stosowanie.

7. Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem.

8. Pierwsza pomoc.

9. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.

10. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.

11. Zasady odpowiedzialności prawnej w przypadku niewłaściwej realizacji funkcji kierowniczych.

12. Ochrona danych osobowych.

13. Doskonalenie umiejętności komputerowychOpis szkoleń:

1. Bezpieczny bank/kantor – klienci potencjalnie niebezpieczni.
Cel 1 szkolenia:
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania działań przestępców specjalizujących się w przestępstwach przeciwko mieniu oraz przestępstwach gospodarczych w szerokim zakresie; zapoznanie uczestników z procedurami bezpieczeństwa, sprawdzania wiarygodności klientów, rozpoznawanie podrobionych i przerobionych dokumentów.

Cel 2 szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciami prawny i społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie, obrona konieczna, stan wyższej konieczności, działanie w błędzie, charakterystyka działań sprawców napadów, prewencja kryminalna, współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości, prawa i obowiązki świadka (ochrona danych osobowych, zasady składania zeznań).
Adresaci:
Pracownicy banków oraz kantorów.

2. Procedury bezpieczeństwa w banku - zagrożenia wewnętrzne, zewnętrzne.
Cel szkolenia:
Opracowanie i wdrożenie w banku procedur bezpieczeństwa, które mają uchronić przez utratą danych poufnych, tajnych oraz tajemnic banku, jego klientów oraz zasobności ich kont. Sprawdzenie procedur ochrony fizycznej obiektu, wskazaniu "niedoskonałości" w zabezpieczeniach.
Adresaci:
Doskonalenie adresowane jest do osób kierujących pracownikami, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w banku oraz do wszystkich pracowników banku.

3. Szkolenie konwojentów i kierowców samochodów przystosowanych do przewozu wartości pieniężnych i samochodów specjalnych (bankowozów).
Cel szkolenia:
Doskonalenia zawodowe dla pracowników ochrony wykonujących konwoje wartości pieniężnych, przygotowujące do prawidłowego wykonywania zadań służbowych także w sytuacji zagrożenia.

Proponowane tematy szkoleniowe:
- zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym (w tym algorytmy postępowania w czasie kontroli drogowej, kolizji i wypadku.)
- charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa konwojów.
- taktyczne aspekty wykonywania konwoju wartości pieniężnych (w tym szyki i kolumny eskortowo – konwojowe, zasady jazdy defensywnej i ofensywnej z uwzględnieniem taranowania).
- zagadnienia prawne – ogólne wiadomości o przestępstwie i wykroczeniu, okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną (obrona konieczna, stan wyższej konieczności, działanie w ramach uprawnień i obowiązków, działanie w błędzie), ujęcie sprawcy przestępstwa lub wykroczenia.
Adresaci:
Doskonalenie adresowane jest do konwojentów i kierowców pojazdów przystosowanych do przewozu wartości pieniężnych oraz pojazdów specjalnych (bankowozów) instytucji finansowych posiadających wewnętrzne służby ochrony.

4. Komunikacja interpersonalna.
Cel szkolenia:
Doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej niezbędnej przy wykonywaniu pracy zawodowej oraz obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Proponowane bloki zajęć:
Część I
- Proces komunikacji
- Komunikacja werbalna
- Komunikacja niewerbalna
- Asertywność
- Prezentacja i autoprezentacja
- Rozwiązywanie konfliktów
- Problemy z komunikacją – bariery komunikacyjne
- Emocje w procesie komunikacji
- Słyszeć, słuchać, mówić
- Różne sposoby komunikacji w firmie
Część II
- Komunikacja w ujęciu NLP
- Budowanie korzystnych relacji ze współpracownikami
- Modelowanie w procesie komunikacji
- Zmiana etykiety w procesie komunikacji
Część III
Obrona przed manipulacją
Adresaci:
Przedstawiciele handlowi, pracownicy biur obsługi klienta, agenci ubezpieczeniowi, sprzedawcy, pracownicy działów sprzedaży i zamówień, pracownicy serwisów.

5. Trening asertywności.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności sprawności w komunikowaniu się oraz poprawa w efektywności pracy.

Proponowane tematy zajęć:
- Autotest asertywności,
- Obrona własnego „Ja”,
- Budowanie zaplecza,
- Monolog wewnętrzny,
- Cztery asertywne kroki,
- Etapy asertywnej samomodyfikacji,
- Pięć praw Fensterheima,
- Asertywna komunikacja,
- Reagowanie na krytykę i atak,
- Reagowanie na zakłopotanie,
- Obrona swoich praw,
- Inicjatywa w kontaktach towarzyskich oraz w pracy,
- Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych,
- Przyjmowanie uczuć i opinii innych osób,
- Przyjmowanie ocen,
- Stanowienie swoich praw,
- Wyrażanie osobistych opinii i przekonań,
- Wystąpienia na forum publicznym,
- Asertywność w kontakcie ze sobą,
Adresaci:
Pracownicy banków oraz kantorów.

6. Język perswazji, obrona i stosowanie.
Cel szkolenia:
Praktyczne wykorzystanie struktur językowych opisywanych i wykorzystywanych w nurcie Programowania Neurolingwistycznego.

Proponowane tematy zajęć:
- Rozpoznawanie preferowanych modalności sensorycznych u siebie i rozmówcy,
- Rozróżnianie struktur wprowadzających i wiodących,
- Dopasowanie predykatów do rozmówcy,
- Metamodel i pytania metamodelu,
- Praktyczne zastosowanie pytań metamodelu w życiu codziennym,
- Miltonmodel i jego struktury językowe,
- Praktyczne zastosowanie Miltonmodelu w życiu codziennym,
- Struktury językowe nazywane „językiem perswazji”,
- Język perswazji w praktyce,
Adresaci:
Pracownicy banków oraz kantorów.

7. Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Cel szkolenia:
Celem szkolenie jest nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie ze stresem, zapobieganie sytuacjom stresowym oraz radzenie sobie w sytuacjach nasilonego stresu.

Proponowane tematy zajęć:
- Wstęp, czyli kilka słów teoretycznych o stresie – geneza problemu,
- Źródła stresu,
- Reakcja organizmu na stres,
- Zły i dobry stres,
- Strategie radzenia sobie ze stresem,
- Świadome oddychanie i empatia,
- Relaksacja, wizualizacja oraz medytacja,
- Energetyzujące asany,
- Zwolnienie dzisiejszego tępa życia,
- Wzmocnienie własnej samooceny oraz odnalezienie w sobie najlepszych cech poprzez twórcze działanie,
- Poprawienie komunikacji,
- Teoria NLP, a radzenie sobie ze stresem,
- Analiza przypadku – wypracowanie przez uczestników indywidualnych strategii radzenia sobie ze stresem,

  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna