Adr 2009 omówienie zmian istotnych dla przewoźnikóW, spedytoróWPobieranie 36.24 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar36.24 Kb.

ADR 2009

OMÓWIENIE ZMIAN ISTOTNYCH DLA PRZEWOŹNIKÓW, SPEDYTORÓWUwaga: niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjny
W dniu 1stycznia 2009 roku wchodzi w życie kolejna nowelizacja przepisów ADR, a konkretnie - załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (modernizacja wprowadzana jest regularnie w cyklu dwuletnim, z początkiem roku nieparzystego). Podobnie jak to miało miejsce przy poprzednich zmianach, wprowadzono sześciomiesięczny okres przejściowy. Oznacza to, że do 30 czerwca 2009 roku można będzie stosować przepisy ADR w wersji z 2007 roku albo przepisy ADR w wersji z 2009 (ADR 2009), a od 1 lipca – wyłącznie ADR 2009.

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych zmian do Umowy ADR, które dotyczą członków PSPD, czyli przewoźników i spedytorów. Z tego powodu nie będą przedstawione zmiany w wąskich specjalistycznych dziedzinach.

Dla przypomnienia:


 • każdy przedsiębiorca (lub inny podmiot), którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek (każdorazowo w ilościach, dla których umowa ADR wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu), jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć na swój koszt jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością (Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych dnia 28 października 2002 r., Dz. U. Nr 199, poz. 1671, art.21-26 oraz ADR 1.8.3),

 • od dnia 1 stycznia 2006 r (po okresie przejściowym) istnieje obowiązek szkolenia kursowego kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przewożących towary niebezpieczne w ilościach wymagających oznakowania jednostki transportowej,

 • od dnia 1 stycznia 2008 roku (po okresie przejściowym) obowiązuje wyposażenie jednostek transportowych w gaśnice zgodnie z poniższą tabelą

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Minimalna wymagana ilość środka gaśniczego* w jednostce transportowej (to znaczy w pojeździe z przyczepą)

(lub równoważna ilość innych odpowiednich środków gaśniczych)Minimalna wymagana wielkość gaśnic

Opcja uzupełniająca do wymaganej ilości podanej w kolumnie (2)

Gaśnica 2 kg

Gaśnica 6 kg

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

do 3,5 t

4 kg

X
2 kg

od 3,5 t do 7,5 t

8 kg

X

X
powyżej 7,5 t

12 kg

X

X

4 kg

I. Przedstawienie wybranych zmian


1. W części 1 („Przepisy ogólne”) - najbardziej istotne zmiany dotyczą:

 • uchylono zwolnienie dla niektórych towarów klasy 1 podklasy 1.4: UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 04441, 0455, 0456, 0500 ((podrozdział 1.1.3.6, wyłączenia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej ),

 • dodano definicję ruchomej jednostki do produkcji materiałów wybuchowych (MEMU),

 • rozszerzono wykaz towarów niebezpiecznych dużego ryzyka, dla których wymagane jest opracowanie planu ochrony przez nadawcę, przewoźnika oraz innych uczestników przewozu drogowego wymienionych pod 1.4.2. i 1.4.3.

2. W części 2 („Klasyfikacja”) – najistotniejsze zmiany dotyczą klasyfikacji odpadów oraz klasyfikacji materiałów zagrażających środowisku.


3. W części 3, w której został zmieniony tytuł na „Wykaz towarów niebezpiecznych, przepisy szczególne oraz zwolnienia dotyczące ilości ograniczonych i wyłączonych”, najważniejsze zmiany obejmują:

 • wprowadzenie nowej kategorii wyłączeń dla towarów pakowanych w małych ilościach : „towary pakowane w ilościach wyłączonych EQ” (omówienie w punkcie II.1 opracowania)

 • wprowadzenie oznakowania pojazdów przewożących towary na warunkach kodów „LQ” - dotychczas przy przewozie towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych („LQ”) nie było wymagane żadne oznakowanie jednostek transportowych. (omówienie w punkcie II.2 opracowania)

 • w dziale 3.2 w Tabeli A (wykaz towarów) w kolumnie 15 wprowadzono zmienione (bardziej zrozumiałe) oznaczenia kodów ograniczeń przewozu towarów niebezpiecznych przez tunele

4. W części 4 („Przepisy dotyczące stosowania opakowań i cystern”) najważniejsze zmiany dotyczą użytkowania pojazdów MEMU - dodano nowy dział 4.7 pod tytułem: „Stosowanie ruchomych jednostek do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU).


5. Część 5 („Procedury nadawcze”) - najistotniejsze zmiany to:

 • zastąpienie instrukcji pisemnych dla kierowców uniwersalną instrukcją dla załogi pojazdu (omówienie w punkcie II.3 opracowania)

 • wprowadzenie nowego znaku dla materiałów zagrażających środowisku; zgodnie z nowymi wymaganiami sztuki przesyłki zawierające materiały zagrażające środowisku (spełniające kryteria określone w nowym przepisie 2.2.9.1.10) powinny być trwale oznakowane znakiem dla materiałów zagrażających środowisku (wzór poniżej).Wymiary znaku: 100x100 mm (z wyjątkiem przypadków, gdy wielkość sztuki przesyłki uniemożliwia umieszczenie znaku tej wielkości)

Wymaganie to nie dotyczy opakowań pojedynczych i kombinowanych, zawierających w opakowaniach wewnętrznych nie więcej niż 5 l materiałów ciekłych, lub nie więcej niż 5 kg materiałów stałych.

Znak ten powinien być również naniesiony na kontenery, MEGC, kontenery-cysterny, cysterny przenośne i pojazdy przewożące materiały zagrażające środowisku, jeżeli zgodnie z przepisami działu 5.3.1 wymagane jest umieszczenie na nich nalepek. Znak powinien być umieszczony w pobliżu nalepek ostrzegawczych.


 • dodatkowe informacje, które powinny być umieszczone w dokumencie przewozowym: wprowadzono obowiązek wpisywania do dokumentu przewozowego informacji na temat zakazów przewozu danego towaru niebezpiecznego przez oznakowane tunele drogowe (wpisywanie zakazów nie jest wymagane, jeżeli przewidywana trasa przewozu nie przebiega przez tunele, w których obowiązują ograniczenia przewozów towarów niebezpiecznych). Kod ograniczeń przewozu przez tunele, przyporządkowany dla danego towaru niebezpiecznego (podany w kolumnie 15 tabeli A w dziale 3.2 ADR), powinien być umieszczony przez nadawcę bezpośrednio po grupie pakowania lub – w razie jej braku – po numerach nalepek ostrzegawczych.

 • uzupełnienie przepisu dotyczącego tablic barwy pomarańczowej o wymaganie dla tablic z wymiennymi elementami: wymienne cyfry i litery, wchodzące w skład znajdującego się na tablicy numeru rozpoznawczego zagrożenia i numeru UN, powinny pozostawać podczas przewozu na swoich miejscach, niezależnie od pozycji, w której znajduje się pojazd.

6. Część 6 („Wymagania dotyczące konstrukcji i badań opakowań, dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL), dużych opakowań i cystern”) – główna zmiana to dodanie nowego działu 6.12 wprowadzającego wymagania dotyczące jednostek do produkcji materiałów wybuchowych MEMU.


7. Część 7 („Przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem”) – najistotniejsze zmiany dotyczą warunków przewozu nadtlenków organicznych klasy 5.2: dopuszczony zostaje przewóz razem nadtlenków organicznych o właściwościach wybuchowych z pozostałymi nadtlenkami klasy 5.2 oraz ujednolicony zostaje limit ilościowy nadtlenków organicznych klasy 5.2 i materiałów samoreaktywnych klasy 4.1.
Nowością jest uwaga dodana w punkcie 7.5.7.1 wskazująca, że ładowanie, rozmieszczanie ładunku przy przewozie towarów niebezpiecznych należy wykonywać kierując się wytycznymi Komisji Europejskiej opublikowanymi w dokumencie p.t. „Wytyczne odnośnie europejskiej dobrej praktyki w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym”
8. Część 8 („Wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia i dokumentacji”) – istotne zmiany dotyczą:

 • wykazu wyposażenia awaryjnego pojazdów, który jest taki sam jak wykaz wyposażenia wymieniony w instrukcjach pisemnych dla załogi pojazdu, określonych w części 5 (omówienie w punkcie II.3 opracowania)

 • dla kierowców pojazdów MEMU wprowadzony został obowiązek szkolenia specjalistycznego w zakresie klasy 1

 • dostosowano wymagania w zakresie nadzorowania pojazdów z towarami klasy 1 (przepis szczególny S1) do wymagań dotyczących ochrony

 • zmieniono i uproszczono objaśnienia do kodów ograniczeń przewozu towarów niebezpiecznych przez tunele

9. Część 9 („Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów”) – główne zmiany to:  • nowe przepisy o wymaganiach technicznych dla pojazdów MEMU

  • we wzorze świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych dodanie pojazdu „MEMU”

II. Omówienie najbardziej istotnych nowości


1. Część 3 – nowy dział 3.5 pod tytułem: „towary pakowane w ilościach wyłączonych EQ” wprowadza nową kategorię wyłączeń dla towarów pakowanych w małych ilościach.
Towary niebezpieczne niektórych klas, które mogą być przewożone w ilościach wyłączonych (EQ : od Excepted Quantities) zgodnie z nowymi przepisami, wskazane są za pomocą kodów od E1 do E5 w kolumnie 7b Tabeli A w dziale 3.2.
W dziale 3.5 szczegółowo określone są zasady przyporządkowania kodów ilości wyłączonych do towarów niebezpiecznych. Określone są również wymagania, jakie muszą spełniać opakowania do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych (opakowania wewnętrzne, zewnętrzne i pośrednie) oraz wymagane badania wytrzymałościowe dla sztuki przesyłki.
Przewóz towarów niebezpiecznych, dla których wskazane są kody E1 do E5, pakowanych w ilościach wyłączonych i spełniających wymagania nowego działu 3.5, nie podlega wymaganiom ADR („bez ADR”), ale tylko wtedy jeżeli spełnione są pewne warunki. Jednym z nich jest przeszkolenie osób zatrudnionych przez uczestników przewozu wskazanych w dziale 1.4, (t.j. nadawcę, załadowcę, pakującego, napełniającego, przewoźnika, odbiorcę), których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych, zgodnie z wymaganiem działu 1.3
Kod E0 oznacza zakaz przewozu na warunkach ustalonych dla ilości wyłączonych.
Przykład oznakowania sztuk przesyłki zawierających towary niebezpieczne w ilościach wyłączonych:

nowy znak dla ilości wyłączonych we wszystkich rodzajach transportu


Opakowanie zbiorcze zawierające towary niebezpieczne w ilościach wyłączonych powinno być zaopatrzone w takie same znaki, jak wymagane dla sztuk przesyłki, chyba że odpowiednie znaki na sztukach przesyłki zawartych w tym opakowaniu pozostają dobrze widoczne.


Maksymalna ilość sztuk przesyłki zawierających towary niebezpieczne pakowane w ilościach wyłączonych, nie powinna przekraczać 1000 w pojeździe lub kontenerze.
Podczas przewozu towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach wyłączonych nie jest wymagany dokument przewozowy. Jeżeli jednak dokument przewozowy towarzyszy przesyłce (np. lotniczy list przewozowy lub list przewozowy CMR/CIM albo konosament), to powinien on zawierać zapis o treści: „Towary niebezpieczne w ilościach wyłączonych” (ang. „Dangerous Goods in Excepted Quantities”) oraz liczbę sztuk przesyłki.
2. Część 3 - wprowadzenie oznakowania pojazdów przewożących towary na warunkach kodów „LQ”
Znowelizowany dział 3.4 ADR wprowadza przepisy dotyczące oznakowania jednostek transportowych i kontenerów przewożących towary na warunkach kodów „LQ”.
Jednostki transportowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, przewożące sztuki przesyłki z towarami niebezpiecznymi pakowanymi w ilościach ograniczonych (w ilości powyżej 8 ton brutto na jednostkę transportową), powinny być oznakowane z przodu i z tyłu literami „LTD QTY” (ang. „LIMITED QUANTITY”= ilość ograniczona) koloru czarnego o wysokości nie mniejszej niż 65 mm umieszczonymi na białym tle.
Jednostki transportowe nie wymagają w/w oznakowania, jeżeli umieszczono na nich, z przodu i z tyłu, tablice ostrzegawcze barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami rozdziału 5.3.2.
Kontenery przewożące sztuki przesyłki powinny być odpowiednio oznakowane na wszystkich czterech ścianach bocznych literami „LTD QTY”. Jeżeli natomiast naniesiono na nie nalepki zgodnie z wymaganiami działu 5.3 (odpowiednio do przewożonych towarów), oznakowanie literami „LTD QTY” nie jest wymagane.

Jednostki transportowe użyte do przewozu kontenerów nie wymagają oznakowania, jeśli oznakowanie kontenerów jest widoczne na zewnątrz tych jednostek.


Uwaga:

- do dnia 31 grudnia 2010 r oznakowanie nie jest obowiązkowe (na podstawie przepisu 1.6.1.18 wprowadzającego okres przejściowy na stosowanie oznakowania)

- w przypadku przewozu w łańcuchu transportowym zawierającym przewóz morski, można zamiennie stosować oznakowanie określone w dziale 3.4 Kodeksu IMDG
3. Część 5 („Procedury nadawcze”) - zastąpienie instrukcji pisemnych dla kierowców uniwersalną instrukcją dla załogi pojazdu
Instrukcje pisemne dla kierowców wymagane na podstawie działu 8.5 (dla pojedynczych towarów lub grup materiałów stwarzających takie same zagrożenia, których przekazanie przewoźnikowi było obowiązkiem nadawcy) zastąpione zostały uniwersalną instrukcją dla załogi pojazdu, dotyczącą wszystkich towarów niebezpiecznych. Treść i forma nowych instrukcji określona jest w dziale 5.4 ADR.
Przed rozpoczęciem przewozu, przewoźnik powinien dostarczyć załodze pojazdu instrukcje sporządzone w języku zrozumiałym dla każdego członka załogi pojazdu w mowie i piśmie.
Forma i zawartość instrukcji pisemnych powinny odpowiadać wzorowi określonemu w ADR - wzór instrukcji dostępny będzie na stronie PSPD od 1 stycznia 2009 roku:

Każda jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne powinna posiadać wyposażenie ochronne, ogólne i indywidualne (określone pod 8.1.5.2.) wymienione w instrukcjach dla załogi i odpowiednie do nalepek ostrzegawczych wymaganych dla przewożonych towarów niebezpiecznych.
Uwaga; w okresie od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 roku (tj. w okresie przejściowym) mogą być jeszcze stosowane instrukcje pisemne dla kierowcy ale można również już stosować instrukcje pisemne dla załogi.
opracowanie:

DGSA


mgr inż. Bożena Konarska
Materiały źródłowe:

 1. tekst jednolity umowy ADR według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2007 roku

 2. dokumenty Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ

 3. www.unece.org/trans/trans/danger/danger.htm

 4. Krzysztof Grzegorczyk - Komentarz do znowelizowanej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA) - mgr inż. Bożena Konarskatel: 058 620 06 28, 0 602-318-248, www.adr.pomorze.pl, e-mail: biuro@adr.pomorze.pl

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna