Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaPobieranie 28.89 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar28.89 Kb.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.16wog.wp.mil.plOleszno: Odstraszanie dzikiego ptactwa oraz innych zwierząt z wykorzystaniem metody sokolniczej i psów z terenu lotniska wojskowego Jednostki Wojskowej 4338 w Mirosławcu w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotów
Numer ogłoszenia: 330130 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno , ul. Główna 1, 78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie, tel. 261474572, faks 261474571.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.16wog.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: MON-Jednostka Wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odstraszanie dzikiego ptactwa oraz innych zwierząt z wykorzystaniem metody sokolniczej i psów z terenu lotniska wojskowego Jednostki Wojskowej 4338 w Mirosławcu w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odstraszanie dzikiego ptactwa oraz innych zwierząt z wy-korzystaniem metody sokolniczej i psów z terenu lotniska wojskowego Jednostki Wojskowej 4338 w Mirosławcu w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotów Wymagana ilość ptactwa drapieżnego w ciągłej dyspozycji, niezbędna do realizacji usługi - 4 sztuki spełniające wymagania będących przedstawicielami któregoś z następujących gatunków Jastrząb Gołębiarz Accipiter gentilis Raróg Falco cherrug Sokół Wędrowny Falco peregrinus Białozór Falco rusticolus Raróg Górski Falco biarmicus Jastrząb Harris Parabuteo unitinctuf. objętych Świadectwem zwalniającym z zakazu podejmowania działań komercyj-nych wydane przez Ministra Środowiska na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 rozporzą-dzenia rady WE nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi zarejestrowanych we właściwym dla miejsca ich utrzymywania starostwie powiatowym Wymagana ilość psów ułożonych do odstraszania ptaków - minimum 2 sztuki z grupy z rodziny płochaczy Ciumber Spaniel Cocer Spaniel Kooikerhondje Płochacz Holenderski Płochacz Niemiecki Field Spaniel Springer Spaniel Sussex Spaniel Golden Retriver Do realizacji usługi wymagana jest przynajmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia sokolnicze zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995r. Prawo Łowieckie Dz. U z 2013 r. poz.1226 ze zm. jak również minimum 5 letnie doświadczenie na lotniskach wojskowych. Zaleca się, aby Wykonawcy przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonali wizji lokalnej kompleksu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychII.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.60.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na przedmiot zamówienia w kwocie 5 137,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca, złoży oświadczenie wg. załącznika nr 8 do SIWZ, że posiada niezbędną wiedzę tj. posiada uprawnienia sokolnicze zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995r. Prawo Łowieckie Dz. U z 2013 r. poz.1226 ze zm. i minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie płoszenia ptactwa metodą sokolniczą na lotnisku wojskowym/cywilnym

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca, złoży oświadczenie wg. załącznika nr 2-formularz ofertowy do SIWZ, że posiada 4 sztuki ptactwa drapieżnego w ciągłej dyspozycji spełniające wymagania będących przedstawicielami któregoś z następujących gatunków Jastrząb Gołębiarz (Accipiter gentilis) Raróg (Falco cherrug) Sokół Wędrowny (Falco peregrinus) Białozór (Falco rusticolus) Raróg Górski (Falco biarmicus) Jastrząb Harris (Parabuteo unitinctuf). objętych Świadectwem zwalniającym z zakazu podejmowania działań komercyjnych wydane przez Ministra Środowiska na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi) zarejestrowanych we właściwym dla miejsca ich utrzymywania starostwie powiatowym - minimum 2 psy ułożone do odstraszania ptaków z grupy ( z rodziny płochaczy ) Ciumber Spaniel Cocer Spaniel Kooikerhondje Płochacz Holenderski Płochacz Niemiecki Field Spaniel Springer Spaniel Sussex Spaniel Golden Retriver

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Do realizacji usługi wymagana jest przynajmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia sokolnicze zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995r. prawo łowieckie (dz. u z 2013 r. poz.1226 ze zm.)jak również minimum 5 letnie doświadczenie na lotniskach wojskowych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70

 • 2 - wykorzystanie większej ilości ptaków i psów - 15

 • 3 - posiadanie powyżej 5 letniej praktyki na lotnisku wojskowym/cywilnym - 15

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.16wog.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie ul. Główna 1, 78-513 Oleszno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie ul. Główna 1, 78-513 Oleszno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
D O W Ó D C A

ppłk Paweł MELA

Pobieranie 28.89 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna