Adres: ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów WlkpPobieranie 95.37 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar95.37 Kb.
Nazwa: Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp.

Adres: ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel/fax: 0-95 7279281/7279283
azsawf@poczta.onet.plSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych


( t.j. Dz. U. z 2004r Nr 19 poz. 177 z poźn. zm ) na:

DOSTAWĘ ŁODZI WIOŚLARSKICH


Zatwierdzam: ........................................


Data: ........................................

Zamawiający:

Nazwa: Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp.

Adres: ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel/fax: 0-95 7279281/7279283
azsawf@poczta.onet.pl


 1. zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:


Dostawę łodzi wioślarskich
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz.177 ze zm.).
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ, składa się z następujących części: • SIWZ

 • projekt umowy


   1. CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział I


    1. Informacje ogólne


Kod CPV: 35.12.23.00-8

I Przedmiotem zamówienia jest dostawa łodzi wioślarskich - jedynek sztuk cztery.

Dostawa musi być wykonana zgodnie z następującymi wytycznymi: 1. odpowiadać określonym standardom:

 • waga 14-15 kg

 • długość 800-830 cm

 • odsadnie aluminioweŁódź nr 1

Łódź nr 2

Łódź nr 3

Łódź nr 4

Wyporność

95 kg

75-85 kg

85-100 kg

85-100 kg

Kolor kadłuba

Biały

Ciemny

Ciemny

Ciemny 1. Łodzie muszą być dostarczone w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gorzowa Wlkp.

 2. Oferent musi zaproponować łodzie fabrycznie nowe.


II. Obowiązki Wykonawcy w ramach zamówienia.

 1. Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczoną łódź.

 2. Wykonawca dostarczy łodzie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego znajdujące się na terenie miasta Gorzowa.

III. Informacje dodatkowe.


 1. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ.

 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

 3. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami). Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział IIOpis sposobu przygotowania ofert


 1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

 3. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

 5. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.

 6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty ( tj. strony zapisane lub zadrukowane ) były ponumerowane oraz spięte w trwały sposób, a liczba stron stanowiących ofertę została wpisana w formularzu Oferty.

 7. Formularz i wszystkie oświadczenia Wykonawcy zostaną podpisane, przez osobę /osoby / podpisującą ofertę.

 8. Upoważnienie (oryginał) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

 9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę / osoby / podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. Nie dopuszcza się zmian i skreśleń ceny.

 10. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty oraz Szczegółowy formularz cenowy - Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

 11. Wykonawca umieści ofertę w jednej kopercie zewnętrznej i jednej kopercie wewnętrznej.

Koperty powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią
oferty.

Koperta zewnętrzna będzie zaadresowana na adres:

Nazwa: Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp.

Adres: ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów Wlkp.


oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

Dostawa łodzi wioślarskich – przetarg nieograniczony

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami jw. winna posiadać adres i nazwę Wykonawcy.
 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

 2. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 12, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

 3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 4. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia.

Rozdział III


     1. Oferty częściowe

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Rozdział IV
      1. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).


Rozdział V
     1. Warunki wymagane od Wykonawców
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 1. nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 2. spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz spełniający następujące warunki:
 1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale VI.

Rozdział VIDokumenty wymagane w ofercie

 1. Wykonawca w swojej ofercie przedstawi następujące dokumenty: 1. Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

 2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych, złożone na druku, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ – w przypadku spółki cywilnej oświadczenie podpisują wszyscy wspólnicy.

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku spółek cywilnych zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej składają wszyscy wspólnicy.

 4. Zaparafowany projekt umowy będący integralną częścią SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ.
 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.

Rozdział VII


      1. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne, konsorcjum)
 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

 2. Wykonawcy występujący wspólnie powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo (oryginał) dla podmiotu (lidera), który będzie ich reprezentował w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać nazwę postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania oraz wskazywać pełnomocnika, wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi podpisać się pod takim pełnomocnictwem.

 3. Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI.

Dokumenty winny wskazywać, iż Wykonawca spełnia warunki określone w Rozdziale V.

 1. Podmioty występujące wspólnie muszą spełnić łącznie warunki wymagane od wykonawców, o których mowa w Rozdziale V.

Rozdział VIII


      1. Podwykonawcy

Wykonawca winien podać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.


Rozdział IX
      1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Cenę oferty stanowi cena ryczałtowa brutto za wykonywanie dostawy łodzi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 2. W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym dostarczenie łodzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego znajdujące się na terenie miasta Gorzowa.

 3. Cenę ryczałtową za realizację zamówienia Wykonawca poda w PLN z dokładnością

do 1 grosza (dwóch miejsc po przecinku).

 1. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniach ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny zgodnie z art.88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział XKryteria oceny ofert


 1. Cena ofertowa – 100 %

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Najkorzystniejszą ofertą będzie taka, która nie podlega odrzuceniu i oferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.


Rozdział XI
      1. Wymagania co do wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


Rozdział XII

Termin związania ofertą


 1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania złożoną ofertą, Zamawiający może tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie tego terminu o kolejne 30 dni.

 2. Odmowa przychylenia się do prośby Zamawiającego ze strony Wykonawcy nie powoduje utraty wadium.

 3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium obejmującego przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział XIII


      1. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
Rozdział XIV

Miejsce i termin składania ofert 1. Miejsce:

Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp.

ul. Myśliborska 36

66-400 Gorzów Wlkp.


 1. Termin: 28.07.2006 r. , godz. 12.00

O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego potwierdzona pieczęcią . Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Rozdział XVMiejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Sekretariat 1 piętro, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 12.30
Rozdział XVI

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert


 1. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji o których mowa w pkt. 2 i 3. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

 5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 7. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych;

 2. jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ;

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczaniu ceny;

 7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny;

 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert. Zawiadomienie to będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Rozdział XVII


    1. Udzielenie zamówienia

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia , podając nazwę ( firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

 3. Zawiadomienie o wyborze oferty określające poza danymi, o których mowa w pkt 2 także miejsce i termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

 4. Ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa w pkt 2 Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej www.awf-gorzow.edu.pl

 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w Rozdziale XVIII pkt. 1.

Rozdział XVIII


    1. Unieważnienie postępowania

 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

  1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

  2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

  3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

  4. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.  1. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział XIXSposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ


 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

 2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

 3. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom , którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca.

 5. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwołać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

 6. Osoba uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Agnieszka Kowalczyk - kierownik biura, tel. 095 7279281
Rozdział XX
      1. Sposób przekazywania dokumentów

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, SIWZ oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną a protesty pisemnie. • nr faksu Zamawiającego: 095 7279281

 • e-mail: azsawf@poczta.onet.pl

Rozdział XXI

Zobowiązania wykonawcy związane z umową
Zostały określone w projekcie umowy – załącznik do SIWZ nr 3.
Rozdział XXII
    1. Pouczenie o środkach odwoławczych

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.


Rozdział XXIII

Postanowienia końcowe


 1. Załącznik do SIWZ stanowi projekt umowy jaka zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta uznana będzie za najkorzystniejszą.

 2. Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględnione.

 3. Umowa zostanie podpisana po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu lub odwołania, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 4. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.


W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązuje ustawia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19 poz.177 ze zm. ) oraz odpowiednie rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

pełna nazwa Wykonawcy

.......................................................................................

.......................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

.......................................................................................

.......................................................................................

Nr NIP ...........................................................................

Regon ...........................................................................

Nr konta bankowego

.......................................................................................

nr telefonu .....................................................................

nr telefaxu ....................................................................

e-mail...............................................................................
Zamawiający: Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp.

Adres: ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów Wlkp.


 1. oferta

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę łodzi wioślarskich
 1. Oferujemy wykonanie dostawy zgodnej z przedmiotem zamówienia określonego w SIWZ:

- za łódź nr 1 kwotę:

netto: ________________________PLN ( słownie : ______________________________ _________________________________________________________________________ ).

plus podatek VAT (.....%) w kwocie: ____________________ PLN

- za łódź nr 2 kwotę:

netto: ________________________PLN ( słownie : ______________________________ _________________________________________________________________________ ).

plus podatek VAT (.....%) w kwocie: ____________________ PLN

- za łódź nr 3 kwotę:

netto: ________________________PLN ( słownie : ______________________________ _________________________________________________________________________ ).

plus podatek VAT (.....%) w kwocie: ____________________ PLN

- za łódź nr 4 kwotę:

netto: ________________________PLN ( słownie : ______________________________ _________________________________________________________________________ ).

plus podatek VAT (.....%) w kwocie: ____________________ PLN

Łącznie kwota za wykonanie przedmiotu zamówienia brutto: _________________PLN

( słownie : _________________________


_________________________________________________________________________ )

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 1. Oświadczamy, iż na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji zgodnie z zapisami w SIWZ.

 2. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty otwarcia oferty.

 4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 1. Następujące zakresy zamówienia powierzymy do realizacji wymienionym podwykonawcom:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1..............................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................

3..............................................................................................................................................

4..............................................................................................................................................

5..............................................................................................................................................

6..............................................................................................................................................

7..............................................................................................................................................

8..............................................................................................................................................

9. Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach.

.................................................................

data pieczątka i podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

.............................................

/nazwa i adres Wykonawcy/  1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

................................................................................................................................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

Niniejszym oświadczam, że

 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności / jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ; 1. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004r.Nr 19 poz.177 ze zm.).

.......................................................... data pieczątka i podpis osoby /osób/ upoważnionej*

* UWAGI


W przypadku spółki cywilnej, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie składają (podpisują) wszyscy wspólnicy.

Załącznik nr 3

Projekt umowy

zawarta zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych dnia ..................... r.

w Gorzowie Wlkp. pomiędzy:
Klubem Sportowym AZS-AWF Gorzów Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

ul. Myśliborska 36 reprezentowanym przez:


Marka Zacharę – Dyrektora

Pawła Michalskiego – Głównego Księgowego

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
.....................................................................................................................

.......................................................................... reprezentowanym przez:

- ..............................................................

- ..............................................................

zwanym w dalszej treści umowy Dostawcą.
§ 1


 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu następujące łodzie wioślarskie:

- jedynka o wyporności 95 kg w cenie brutto ....................................................................

- jedynka o wyporności 75-85 kg w cenie brutto ..............................................................

- jedynka o wyporności 85-100 kg w cenie brutto ............................................................

- jedynka o wyporności 85-100 kg w cenie brutto ............................................................

 1. Odbiór łodzi przez Zamawiającego nastąpi w Gorzowie Wlkp. w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

§ 2 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy łącznie za dostarczone łódź/łodzie kwotę:

........................................................................................ brutto.


 1. Zapłata za dostarczone łodzie nastąpi po ich odbiorze nie później niż w ciągu 7 dni po dostarczeniu Zamawiającemu faktury przez Dostawcę.

 2. Zapłata następować będzie przelewem bankowym na rachunek Dostawcy:

...........................................................................................................................

 1. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 3
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości łodzi gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Dostawca.


§ 4
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalna będzie w granicach unormowań ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 5
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 6
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

 1. Zamawiający Dostawca


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna