Ag doradztwo Adam GórskiPobieranie 45.72 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar45.72 Kb.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Poznań 16.04.2012

AG Doradztwo Adam Górski
ul. Trąmpczyńskiego 4
61-414 Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE

AG Doradztwo w związku z realizacją projektu „Nowoczesna edukacja w subregionie poznańskim” POKL.09.04.00-30-008/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zrealizowanie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro netto.

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do realizacji zajęć dydaktycznych (zestawy tablic interaktywnych, kamery cyfrowe) oraz do prac biurowych personelu projektu (komputer przenośny).

1. Przedmiot zamówienia

Dostarczenie 6 zestawów tablic interaktywnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem zapewniającym prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystania technik multimedialnych w dydaktyce i instrukcją obsługi oraz 6 kamer cyfrowych i 1 szt komputera przenośnego oraz oprogramowania do komputera przenośnego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Termin realizacji zamówienia

Zleceniobiorca dostarczy sprzęt w terminie do 12 maja 2012r.3. Pozostałe informacje istotne dla Wykonawców

Zleceniobiorca pokryje koszt dostarczenia sprzętu do wskazanego przez zamawiającego miejsca.4. Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium oceny ofert będzie ich cena brutto. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę brutto. Prosimy o podanie cen brutto za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia.

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z dostawą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

5. Dokumenty wymagane od Wykonawcy

1. Złożenie oferty cenowej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Opis techniczny oferowanego sprzętu na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Osoba uprawniona do kontaktu

Adam Górski, nr tel: 501 012 0197. Miejsce, termin i sposób składania ofert

 1. Oferty należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres biura projektu:
  ul. Trąmpczyńskiego 4, 61-414 Poznań w terminie do dnia 04.05.2012 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie zawierającej nazwę Wykonawcy z dopiskiem: „Oferta dotycząca dostawy sprzętu” lub przesłać e-mailem na adres: biuro@agdoradztwo.pl

 2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 3. W ofercie należy podać ceny brutto uwzględniające wszystkie koszty Wykonawcy.


8. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

1) Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej w dniu 04.05.2012 r.

2) O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani mailem najpóźniej
w dniu 07.05.2012 r.

3) Sposób płatności za wykonanie ww. usług – płatność jednorazowa po wykonaniu usługi.9. Załączniki:

- załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 2 Formularz oferty

- załącznik nr 3 Oświadczenie


Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.

Z poważaniem

Adam Górski

Załącznik nr 1OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. 6 szt. zestawów tablic interaktywnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem zapewniającym prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystania technik multimedialnych w dydaktyce i instrukcją obsługi. Ponadto oprogramowanie powinno zapewnić kompatybilność i prawidłowe funkcjonowanie całego zestawu. Na jeden zestaw składa się:
 1. Tablica interaktywna – 6 sztuk
 • przekątna tablicy : min. 85'' (rozmiar całkowity)

 • obszar roboczy: min. 78" / min. 1642mm x 1159mm

 • technologia : pozycjonowanie w podczerwieni

 • zgodność z systemami operacyjnymi : Windows XP, Vista, 7 (32/64 bit)

 • podłączenie do komputera / zasilanie : USB

 • wymiary tablicy (mm) : min. 1800 mm x 1300 mm

 • akcesoria min.: 3 pisaki, wskaźnik teleskopowy, kabel USB.
 1. Rzutnik multimedialny – 6 sztuk • rozdzielczość : XGA 1024x768 px

 • technologia : LCD

 • żywotność lampy : min. 4000 godz.

 • jasność : min. 2100 ANSI lumen

 • kontrast : min. 300:1

 • zoom : min. 1,2x

 • złącza wejściowe: VGA, Composite

 • pilot 1. Komputer przenośny – 6 sztuk
 • przekątna ekranu : min. 15cali

 • nominalna rozdzielczość : min. 1366x768

 • typ procesora : min. 1.3 GHz

 • wielkość pamięci ram : 2GB

 • pojemność dysku twardego : min. 300GB

 • porty USB : min 2

 • system operacyjny : Windows 7 home premium

Kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne, 39292000-5 Tablice szkolne z powierzchniami do pisania lub rysowania, 38652120-7 Projektory wideo.

Termin dostawy do 12.05.2012r.


 1. Kamera cyfrowa – 6 sztuk
 • przetwornik - całkowita liczba pikseli : 1 500 000 pikseli

 • złącza : HDMI, USB

 • format zapisu : karta pamięci SD, karta pamięci Memory Stick

 • ogniskowa obiektywu : 2,5 - 62,5 mm

 • zoom optyczny : min. 24x

 • zoom cyfrowy : min. 275x

 • rozmiar ekranu LCD : min. 2,5 cali

 • waga : max. 170g

Kod CPV: 38651600-9 Kamery cyfrowe.

Termin dostawy do 12.05.2012r. 1. Komputer przenośny typu notebook – 1 sztuka
 • przekątna ekranu : min. 15cali

 • nominalna rozdzielczość: min. 1366x768

 • typ procesora : min. 2.0 GHz

 • wielkość pamięci ram : 6GB DDR3 1333 MHz

 • pojemność dysku twardego: min. 500GB

 • porty USB : min 2

 • waga: max 2,7 kg
 1. Oprogramowanie do komputera przenośnego typu notebook - 1 komplet

 • system operacyjny: Windows 7 home premium lub równoważny

 • pakiet MS Office (zawartość pakietu Excel, OneNote, Word, PowerPoint, Outlook)

 • oprogramowanie antywirusowe.

Kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne.

Termin dostawy do 12.05.2012r.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

……………………………..……., dnia ……..

(nazwa i adres firmy)

I. Oferta złożona przez Wykonawcę:

Nazwa

Adres


II. Osoba do kontaktu

Imię i Nazwisko
Telefon
e-mail
III. Oferta cenowa

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zrealizowanie zakupu sprzętu w ramach projektu „Nowoczesna edukacja w subregionie poznańskim” POKL.09.04.00-30-008/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam/y, że oferujemy wykonanie następującej usługi za cenę podaną w poniższej tabeli:I.

II.

III.

IV.

Zakup

Sztuka / zestaw

Cena za sztukę brutto w zł.

Kwota łączna brutto w zł.

Zestaw multimedialny (w skład każdego zestawu wchodzi tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, komputer przenośny)


6Kamery cyfrowe

6Komputer przenośny

1Zestaw oprogramowania (pakiet MS OFFICE, program antywirusowy)

1CAŁKOWITY KOSZT Brutto
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 1. Zestaw multimedialny (w skład każdego zestawu wchodzi tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, komputer przenośny) 1. Kamery cyfrowe 1. Komputer przenośny typu notebook 1. Zestaw oprogramowania (pakiet MS OFFICE, program antywirusowy)

.......................................................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy oraz pieczęć firmowa)
załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
Ja / My niżej podpisani:

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

z siedzibą: .....................................................................................................................

oświadczamy, że w związku z realizacją niniejszego zamówienia dot. dostarczenia 6 zestawów tablic interaktywnych wraz z niezbędnym oprogramowanie, 6 kamer cyfrowych i 1 sztuki komputera przenośnego oraz oprogramowania do komputera przenośnego nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.........................................................

........................................................

miejscowość i data

pieczęć i podpis Wykonawcy

lub osoby uprawnionej do reprezentowania WykonawcyAG Doradztwo Adam Górski

ul. Lelewela 28 61-409 Poznań

NIP 779-162-74-13 REGON 634158925

tel. 515 135 094 e-mail: ag doradztwo@gmail.com

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna