Agencja bezpieczeństwa wewnętrznego departament bezpieczeństwa teleinformatycznegoPobieranie 37.29 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar37.29 Kb.

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO

00-993 WARSZAWA ul. Rakowiecka 2A

tel.: (22) 58-57-567, fax: (22) 58-58-232(Wypełnia właściwa Komórka Organizacyjna ABW)
Wniosek spełnia wymogi pod względem formalnym
..................................................

Podpis osoby odpowiedzialnej za weryfikację poprawności wypełnienia wniosku
W N I O S E K WS-01o wyznaczenie Sprzętowej Strefy Ochrony Elektromagnetycznej
SSOE
Wniosek zarejestrowanopod Nr …..................................
Data rejestracji............................
ZATWIERDZAM

do realizacji
..................................................

Kierownik Komórki Organizacyjnej ABW właściwej do realizacji Wniosku 1. Wnioskodawca (nazwa i adres):

       

 2. Upoważniony przedstawiciel Wnioskodawcy:

     

Tel.      

Fax      

e-mail      
 1. Regon Wnioskodawcy:

     
 1. NIP Wnioskodawcy:

     
 1. KRS Wnioskodawcy:

     
 1. Podstawowe informacje dotyczące pomieszczeń dla których ma zostać wyznaczenie SSOE:

a) Miejscowość, kod pocztowy:

     

b) Ulica, numer budynku:

     

c) Numery pomieszczeń:

     

d) Ogólne informacje dotyczące pomieszczeń, dla których ma zostać wyznaczona SSOE: (położenie, granice strefy kontrolowanej, w której znajdują się te pomieszczenia itp.).

     

 1. Informacje dotyczące budynku, w którym znajdują się pomieszczenia, dla których ma zostać wyznaczona SSOE: (właściciel, liczba pięter, charakterystyka pomieszczeń znajdujących się nad i pod pomieszczeniami, dla których ma zostać określona SSOE).


      1. Otoczenie pomieszczeń, dla których ma zostać wyznaczona SSOE: (opis terenu i budynków znajdujących się na sąsiednich posesjach, inf. na temat znaków zakazu zatrzymywania i postoju, jeżeli znajdują się na drogach przylegających do posesji, parkingów).
Strona północna:

     
     
Strona południowa:

     
     
Strona wschodnia:

     
     
Strona zachodnia:

     
      1. Czy Wnioskodawca zajmuje cały budynek?

TAK


NIE
Jeżeli nie, proszę opisać, w jakiej części zajmuje go Wnioskodawca: (kto jest współużytkownikiem pomieszczeń sąsiadujących w poziomie i w pionie z pomieszczeniami,
dla których ma zostać określona SSOE)
.


 1.      
  Klauzula informacji, które będą przetwarzane w pomieszczeniach, dla których ma być wyznaczona SSOE:

poufne:


tajne:ściśle tajne:


informacje niejawne NATO lub UE (oznaczone klauzulą CONFIDENTIAL lub wyższą):

Wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów, zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 10.182.1228) zwanej dalej UOIN, przeprowadzenia przez ABW czynności, o których mowa w art. 50 ust. 1 UOIN.


Z opłat tych zwolnione są jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi (art. 53 ust. 2 UOIN).
Wymagane załączniki1:

 1. Mapa zasadnicza z podaną skalą (optymalnie 1: 500) z zaznaczonymi kierunkami

świata: liczba załączników      

 • na rysunkach należy wyraźnie zaznaczyć strefę ochronną, w której przetwarzane będą informacje niejawne,

 • jeżeli w pobliżu pomieszczeń dla których ma zostać określona SSOE znajdują się parkingi ogólnodostępne to należy je zaznaczyć na mapie.
 1. Zwymiarowane szkice budynku i pomieszczeń : liczba załączników      

 • na rysunkach należy wyraźnie zaznaczyć strefę ochronną, w której przetwarzane będą informacje niejawne,

 • na rysunkach należy wyraźnie zaznaczyć pomieszczenia znajdujące się w strefie ochronnej dla których ma zostać wyznaczona SSOE.

 • szkice powinny zawierać rozmieszenie okien, drzwi itp.

 • szkice obowiązkowo muszą zawierać numery pomieszczeń, które są niezbędne do wyznaczenia i prawidłowego opisania SSOE.
 1. Schematy instalacji w pomieszczeniach, dla których ma zostać wyznaczona SSOE: (linie elektryczne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, inst. p.poż., instalacje alarmowe itp.):

liczba załączników      


………………………………………………………. ..........…………………………………………………….(pieczęć firmowa Wnioskodawcy) (data i podpis Wnioskodawcy)OBJAŚNIENIA I UWAGI


1. Wniosek w jednym egzemplarzu z załącznikami, należy przesłać
do Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW. Wszelkie odciski pieczęci Wnioskodawcy umieszczane na Wniosku powinny być wyraźne i czytelne.


2. ABW zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub materiałów niezbędnych do wyznaczenia Sprzętowej Strefy Ochrony Elektromagnetycznej.

3. Warunkiem rozpoczęcia czynności, o których mowa w art. 50 ust. 1 UOIN jest kompletność dokumentów wymaganych do przeprowadzenia tych czynności. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku lub załączonych dokumentach, Wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia ze wskazaniem terminu ich uzupełnienia. W przypadku nie usunięcia braków
lub nie uzupełnienia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie, wniosek zostanie odesłany
do Wnioskodawcy bez rozpatrzenia.


4. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów przeprowadzenia przez ABW badań i oceny bezpieczeństwa w ramach certyfikacji, Wnioskodawca otrzyma certyfikat
po opłaceniu rachunku za przeprowadzone czynności certyfikacyjne.


1 Rozmiar załączonych map/szkiców nie może przekraczać formatu A3 w przeciwnym razie wniosek zostanie odesłany bez rozpatrzenia do wnioskodawcy


Strona zWS-01
Obowiązuje od dnia: 24.09.2014 r.
Pobieranie 37.29 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna