Agencja Celna „a-p” Sp z o oPobieranie 9.26 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar9.26 Kb.
Agencja Celna

A-P” Sp. z o.o.

UPOWAŻNIENIE

do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego / pośredniego
Upoważniam:

Agencję Celną „A-P” Sp. z o.o.

ul. Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin

Regon 812017510 NIP PL9551979929

Tel.: +48 91 462 44 53 Fax: + 48 91 430 82 46

e-mail: szczecin@acap.com.pl
do reprezentowania przed organami celnymi:
pełna nazwa i adres rejestrowy firmy (pieczęć)

w zakresie:  1. dokonywanie wszelkich czynności i formalności, wynikających z przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz Ustawy Prawo celne z dnia 19.03.2004 r. (Dz. U. 68 poz. 622 z późniejszymi zmianami), włącznie z dokonywaniem zgłoszenia celnego oraz sporządzaniem oraz przedkładaniem wniosków i wyjaśnień,

  2. występowanie w sprawach dotyczących podatku VAT oraz podatku akcyzowego, na podstawie art. 137 § 1a Ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. 8 poz. 60 z 2005 r. z późniejszymi zmianami),

  3. wnioskowanie oraz odbiór świadectwa pochodzenia, świadectwa przewozowego EUR 1 i A.TR,

  4. rejestracja w systemie PDR oraz PDR/Intrastat.

(Na podstawie niniejszego Upoważnienia, prawo do wykonywania działań objętych pełnomocnictwem oraz występowania w sprawach podatku VAT oraz podatku akcyzowego przynależy do wszystkich agentów celnych pracujących w Agencji Celnej „A-P” Sp. z o.o., wpisanych na listę agentów celnych, bez względu na rotacje kadrowe. Powyższe zastrzeżenie dotyczy wyłącznie czynności dokonywanych w związku z obrotem towarowym z zagranicą.)


Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do Art. 77 Ustawy Prawo Celne

z dnia 19.03.2004 r. (Dz. U. 68 poz. 622 z późniejszymi zmianami).


Niniejsze upoważnienie ma charakter: *
- stały

- terminowy do dnia:……………………..

- jednorazowy
*niepotrzebne skreślić

.......................................................................

…………………….……., dnia……..……… Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej

miejscowość do reprezentowania Podmiotu


______________________________________________________________________________________

....…..................................................................................(data i podpis osoby przyjmującej upoważnienie w imieniu „A-P” Sp. z o.o.)

Pobieranie 9.26 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna