Agencja Oceny Technologii Medycznych i TaryfikacjiPobieranie 227.43 Kb.
Strona1/4
Data10.05.2016
Rozmiar227.43 Kb.
  1   2   3   4Agencja Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji

ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611 Warszawa
tel./22/ 56 67 200 fax./22/ 56 67 202

strona internetowa: www.aotm.gov.pl
NIP 525-23-47-183

Nr sprawy 06/2015
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Tryb:
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

Przedmiot zamówienia:
Dostawa rozwiązania analityczno-raportowego typu hurtownia danych wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji”
CPV 48610000-7 ; 48820000-2


I. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz w zakresie niesprzecznym z tą ustawą Kodeks cywilny.II. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja, integracja i wdrożenie rozwiązania analityczno-raportowego typu hurtownia danych, dla potrzeby prowadzenia analiz zwane dalej „Narzędziem analitycznym” wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych
  i Taryfikacji zwanej dalej „AOTMiT” oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego
  w zakresie użytkowania Narzędzia analitycznego.

 2. Narzędzie analityczne powinno zapewnić możliwość zautomatyzowanego gromadzenia
  i przetwarzania danych detalicznych oraz agregowanych, jednocześnie służąc prowadzeniu analiz statystycznych i tworzeniu dedykowanych zestawień analitycznych. Będzie miejscem wykonywania analiz statystycznych (podstawowe statystyki, opracowania tabelaryczne, agregaty, etc.), których wyniki będą wykorzystywane w realizacji zadań AOTMiT.

 3. Dane przekazywane do Narzędzia analitycznego, przygotowywane zgodnie ze wzorem określonym przez AOTMiT, będą przede wszystkim pochodzić od podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, niemniej jednak zakłada się możliwość wykorzystania również innych źródeł danych.

 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w szczególności następujących zadań:
    1. dostawy, instalacji, uruchomienia oraz wykonywania niezbędnej konserwacji sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sprzętowo-systemowej określonej w załączniku nr 6.2 do SIWZ;

    2. dostawy i instalacji Narzędzia analitycznego wraz z dokumentacją (w tym licencjami, odpowiednich do funkcjonowania zaoferowanego Narzędzia analitycznego, zgodnego z załącznikiem 6.1 do SIWZ tj. uwzględniając niezbędne licencje serwerowe, bazodanowe, aplikacyjne, czy klienckie), uprawniających do korzystania z dostarczonego oprogramowania, wraz z konfiguracją, i uruchomieniem dostarczonego Narzędzia analitycznego
     z uwzględnieniem istniejącej w AOTMiT infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej oraz z wykorzystaniem sprzętu, o którym jest mowa w załączniku nr 6.2 do SIWZ;

    3. przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z obsługi Narzędzia analitycznego według autorskiego projektu Wykonawcy z uwzględnieniem następujących wytycznych Zamawiającego:
 1. w ramach organizacji szkoleń Wykonawca przeszkoli określoną kadrę pracowniczą Wydziału Taryfikacji w formie laboratoryjnej wykorzystując liczne przykłady użycia oprogramowania w codziennej pracy oraz dołączając przykładowe przypadki użycia na podstawie danych dostarczonych przez Wykonawcę; szkolenia dla użytkowników oprogramowania będą opierały się na omówieniu i wykonaniu złożonych ćwiczeń komputerowych na podstawie ustalonego scenariusza szkoleń,

 2. szkolenie dla maksymalnie 25 osób skierowanych przez Zamawiającego; szkolenia odbędą się w dwóch grupach w terminie 3 dni po 8 godzin dziennie (co daje 48 godzin szkolenia),

 3. szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (ul. Ignacego Krasickiego 26 i ul. Seweryna Goszczyńskiego 9); Zamawiający zapewni dwie sale konferencyjne oraz dostęp do sieci Internet; Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia personelu szkolącego oraz pozostałego sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia;    1. świadczenia usług gwarancyjnych, konserwacyjnych, serwisowych
     i nadzoru autorskiego w terminie 12 miesięcy liczonych od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dostarczonego, uruchomionego
     i wdrożonego Narzędzia analitycznego.
 1. Narzędzie analityczne, z uwagi na konieczność przetwarzania danych wrażliwych (m.in. dotyczących stanu zdrowia i nałogów) powinno spełniać wymogi dla środków bezpieczeństwa na poziomie wysokim, określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, Nr 100, poz. 1024). Narzędzie analityczne powinno spełniać wymogi określone w § 7 ww. rozporządzenia oraz środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim określone w lit. C załącznika do ww. rozporządzenia. Narzędzie analityczne powinno spełniać środki bezpieczeństwa określone w lit. A i B załącznika do ww. rozporządzenia, o ile zasady określone w lit. C. nie stanowią inaczej.

 2. Szczegółowe zestawienie wymaganych funkcjonalności i parametrów technicznych Narzędzia analitycznego oraz sprzętu komputerowego zawiera załącznik nr 6.1 i 6.2 do SIWZ.

 3. Miejsce dostawy, instalacji, konfiguracji, integracji, wdrożenia oraz szkolenia: Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611 Warszawa oraz ul. Seweryna Goszczyńskiego 9, 02-610 Warszawa.

 4. Termin płatności: 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości przygotowania oprogramowania, o którym jest mowa w ust. 1 w formie dedykowanej (tworzonej od podstaw dla Zamawiającego). Oferowane Narzędzie analityczne, musi być kompletne, skompilowane i wyposażone w wymagane funkcje i parametry określone w załączniku nr 6.1 do SIWZ w dniu składania ofert. Jedynym dopuszczalnym odstępstwem od reguły wskazanej w zdaniu pierwszym może być konieczność dostosowania parametrów Narzędzia analitycznego w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 4 pkt 2.

 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Termin wykonania zamówienia


Termin wykonania zamówienia: w łącznym terminie od 21 do 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich czynności przewidzianych w rozdziale II SIWZ ust. 4 pkt 1-3 związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować łączny termin wykonania zamówienia, nie krótszy niż 21 dni liczonych od dnia zawarcia umowy i nie dłuższy niż 30 dni liczonych od dnia zawarcia umowy. Wykonawca dla wskazania terminu wykonania zamówienia zobowiązany jest wskazać w ofercie jedną wartość liczbową podaną w dniach wybraną z przedziału dni między 21 a 30. Podany w ofercie termin wykonania zamówienia stanowił będzie maksymalny termin wykonania przyszłej umowy. Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, o którym jest mowa w rozdziale XIX SIWZ.IV. Informacja o podwykonawcach


Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców – załącznik
nr 2 do SIWZ.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.V. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

VII. Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp ;

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz w przypadku kiedy wykaże,
   że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał,
   a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 2 główne dostawy polegające na dostawie rozwiązania analityczno-raportowego typu hurtownia danych o wolumetrii danych przetwarzanych
   w procesach analitycznych powyżej 100 mln obserwacji lub min. 3 TB,
   o wartości tych zamówień min. 400.000,00 zł brutto każde,


  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.


Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają załączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz pozostałych dokumentów ofertowych

Dokumenty składające się na treść oferty:


 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. Wypełniony formularz dotyczący podwykonawców – złącznik nr 2 do SIWZ.

 3. Podpisany i wypełniony opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi i funkcjonalnymi Narzędzia analitycznego - załącznik nr 6.1 do SIWZ.

 4. Podpisany i wypełniony formularz z wymaganiami odnoszącymi się do dostawy, instalacji, uruchomienia i warunków gwarancji sprzętu komputerowego oraz infrastruktury IT - załącznik nr 6.2 do SIWZ.


Dokumenty dotyczące reprezentacji wykonawcy:


 1. Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwa), o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.


Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:


 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – według wzoru z załącznika nr 3 do SIWZ.

 2. Wypełniony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. co najmniej 2 główne dostawy polegające na dostawie rozwiązania analityczno-raportowego typu hurtownia danych o wolumetrii danych przetwarzanych w procesach analitycznych powyżej 100 mln obserwacji lub min. 3 TB, o wartości tych zamówień min. 400.000,00 zł brutto każde – wg. wzoru
  z załącznika nr 8 do SIWZ.

Do przeliczenia na PLN wartość zrealizowanych dostaw a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych wyrażonych w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski


z dnia składania ofert.
W odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych uwzględniona będzie wartość dostaw wykonanych na dzień składania ofert. Za wykonane dostawy Zamawiający uzna zamówienia (dostawy) ostatecznie odebrane przez strony zobowiązania wskazanego w wykazie.
Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:


 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) – według wzoru – z załącznika nr 4 do SIWZ.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 4. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 5. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.

 6. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 7. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg. wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ.


Zobowiązanie podmiotu trzeciego (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp):


 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Pisemne zobowiązanie, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno uwzględniać następujące informacje dotyczące:
 1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

 2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

 3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

 4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

 5. solidarnej odpowiedzialności.


Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp):


 1. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wydruku testów wydajności SPECint_rate_base2006 dla oferowanego procesora w serwerze typ 1
  (załącznik nr 6.2 do SIWZ poz. 3).

 2. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia karty produktowej oferowanego serwera typ 1 potwierdzającej spełnienie oferowanych parametrów określonych w załączniku 6.2 do SIWZ pozycje 1-12.

 3. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wydruku testów wydajności SPECint_rate_base2006 dla oferowanego procesora w serwerze typ 2
  (załącznik nr 6.2 do SIWZ poz. 3).

 4. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia karty produktowej oferowanego serwera typ 2 potwierdzającej spełnienie oferowanych parametrów określonych w załączniku 6.2 do SIWZ pozycje 1-12.


Pozostałe informacje dotyczące dokumentów:


 1. Dowód wniesienia wadium (potwierdzenie przelewu lub kopia dokumentu, o którym jest mowa w rozdziale XIII SIWZ).

 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
   1. ust. 9, 11, 13 i 14 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

     1. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

     2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

     3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

   2. ust. 10, ust. 12 — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 22, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych dla poszczególnych rodzajów dokumentów.

 2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

 3. Dokumenty są składne w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
  w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 8-14 niniejszego rozdziału SIWZ.

 6. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:
 1. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz
  art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp,

 2. potencjał ekonomiczny, finansowy, techniczny i kadrowy Wykonawców w sumie musi spełniać wymagane od Wykonawców warunki,

 3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

 4. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,

 5. wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

UWAGA! - Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa: w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (zobowiązanie podmiotu trzeciego), art. 24 ust. 2d ustawy Pzp, lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w: art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (zobowiązanie podmiotu trzeciego), art. 24 ust. 2d ustawy Pzp zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia
w wyznaczonym terminie (z wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

       1. Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów przez Zamawiającego, tj. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail).

       2. Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest w myśl przepisu art. 82 ust. 2 ustawy Pzp – dla złożenia oferty.

       3. W myśl § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
        w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) – oświadczenia
        i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, są składne w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

       4. Każdy faks lub e-mail, który wpłynie do Zamawiającego, uważa się za dokument złożony w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

       5. Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu lub emaila.

       6. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.

       7. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie, na faks
        /22/ 56 67 202 lub na adres e-mail:
        j.solecki@aotm.gov.pl.


       8. Odpowiedź zostanie przekazana zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp bez ujawniania źródła zapytania.

       9. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.


Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

w sprawach formalno–prawnych: Jerzy Solecki

adres email: j.solecki@aotm.gov.pl

tel. kom.: 660 333 644

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500XII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ

 1. Zamawiający może w szczególnie uzasadnionym przypadku w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.

 2. Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.aotm.gov.pl).

 3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.

 4. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

 6. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 i jeżeli zmiana jest istotna, a w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

 7. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie niezwłocznie przekazana do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.aotm.gov.pl).

 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

XIII. Wymagania dotyczące wadium

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:


4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące i 00/100 )

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.


Wadium płatne do dnia i godziny składania ofert na konto w Bank Gospodarstwa Krajowego numer rachunku 18 1130 1017 0020 1234 2620 0009 (liczy się data wpływu na ww. konto) Do potwierdzenia wpłacenia wadium należy zamieścić kopie dokumentu w ofercie.
Forma wpłaty wadium

1. Wadium może być wnoszone w:

a) pieniądzu,

b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądze oryginał należy złożyć w sekretariacie AOTMiT do dnia i godziny składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie.
Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

3. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

XIV. Termin związania ofertą

 1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium (jeżeli było wymagane).

XV. Opis sposobu przygotowania ofert
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

 2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.

 4. Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ, napisana czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

 5. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ. Dotyczy to również oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna).

 6. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie Pzp oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 7. Każda ze stron oferty i złożonego przy niej załącznika powinna być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby uprawnionej, o której jest mowa w ust. 4.

 8. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

 9. Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

 10. Wszystkie dokumenty załączone do SIWZ składane w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 11. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy, należy to zaznaczyć na dokumencie czyniąc dopisek nie dotyczy” opatrzony parafą osoby uprawnionej.

 12. Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złączone w sposób trwały, uniemożliwiający rozłączenie bez naruszenia integralności całości dokumentacji
  (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 14 niniejszego rozdziału). Każda wypełniona tekstem strona złożonego dokumentu stanowiąca ofertę powinna zostać opatrzona kolejnym numerem.

 13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 14. Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje umieszczając je
  w oddzielnej kopercie z napisem „zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec
  w szczególności informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykazania najpóźniej w dniu składania ofert,
  że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa (stosowne wyjaśnienie należy załączyć do oferty).

 15. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem: Oferta na Dostawę rozwiązania analityczno-raportowego typu hurtownia danych wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji” sprawa 06/2015 (określić, ile stron znajduje się w kopercie oraz podać adres Wykonawcy).

XVI. Miejsce oraz termin składania ofert
 1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w Rozdziale XV ust. 15 SIWZ należy złożyć do dnia 29-10-2015 r. do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego
  tj. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (sekretariat - parter).

 2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

 3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

 5. Oferta złożona po terminie na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania jej na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej po upływie terminu przewidzianego na wnoszenie środków ochrony prawnej oraz po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy o złożeniu oferty po upływie terminu, o którym jest mowa w ust. 1.

 6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (określonych w roz. XV) tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i nazwą postępowania, którego zmiany dotyczą. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian
  i zostaną dołączone do oferty.

 7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
  z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”
  i nazwą postępowania, którego wycofanie dotyczy. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.XVII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej
  w dniu 29-10-2015 r. o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego, tj. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (sala konferencyjna).

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

 4. Informacje, o których mowa w ust. 3, zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XVIII. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut

Cena brutto podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT, a w szczególności koszty związane z dostawą i udzieleniem na okres 12 miesięcy licencji na użytkowanie Narzędzia analitycznego w ilości wskazanej w załączniku nr 6.1 do SIWZ, koszty instalacji i konfiguracji, integracji, wdrożenia Narzędzia analitycznego i przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie jego użytkowania oraz dostawy sprzętu komputerowego wskazanego w załączniku nr 6.2 do SIWZ, koszty związane z świadczeniem usług gwarancyjnych, konserwacyjnych, serwisowych i nadzoru autorskiego realizowanych w terminie 12 miesięcy liczonych od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.


UWAGA !!!

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych obcych walutach.

Opis sposobu obliczania ceny oferty:

 1. wartość brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi

 2. wartość brutto przedmiotu umowy winno się liczyć na podstawie następującego wzoru: „wartość netto” + „podatek od towarów i usług” = „wartość brutto”
XIX. Opis kryteriów oceny ofert


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna