Agencja Oceny Technologii MedycznychPobieranie 212.03 Kb.
Strona1/4
Data10.05.2016
Rozmiar212.03 Kb.
  1   2   3   4Agencja Oceny Technologii Medycznych
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa
tel./22/ 56 67 200 fax./22/ 56 67 202

strona internetowa: www.aotm.gov.pl

adres email: sekretariat@aotm.gov.pl

NIP 525-23-47-183

Nr sprawy 6A/2012
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Tryb:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie oceny w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego-II”I. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych dotyczących ww. ustawy.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.II. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie oceny świadczenia opieki zdrowotnej:
  1. ,,Przeznaczyniowe zamknięcie uszka lewego przedsionka w leczeniu migotania przedsionków” - Temat nr 1,

  2. Zastosowanie znakowanych radioizotopowo peptydów w leczeniu chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne” – Temat nr 2,

  3. Chemioterapia perfuzyjna kończynowa w hipertermii (KCPH)” – Temat nr 3

  4. Protezowanie rogówki” – Temat nr 4

zwanej dalej „Oceną”.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 3. Każdy z tematów (od 1 do 4), o których jest mowa w ust. 1 stanowi odrębną część zamówienia.

 4. Ocena powyższych tematów zostanie dokonana w związku ze zleceniami Ministra Zdrowia w sprawie zakwalifikowania przedmiotowych świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych, na podstawie art. 31 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
  z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

 5. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać Ocenę będącą przedmiotem postępowania w oparciu o kryteria określone w art. 31 a ust. 1 pkt 4-6 Ustawy.

 6. Szczegółowy opis ocenianych świadczeń opieki zdrowotnej stanowią załączniki nr 7.1 do 7.4.

 7. Wykonawca zobowiązany będzie przenieść na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa do wykonanej Oceny, w tym autorskie prawa majątkowe, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

 8. Wykonawca zobowiązany będzie załączyć do oferty plan Oceny (oddzielnie dla każdego z Tematów, w których Wykonawca składa ofertę), w którym uwzględni wszystkie elementy wskazane w Tabeli nr 1 (kryteria oceny kompletności i metodycznej zasadności – roz. XIX SIWZ), kolumny 1-2, oraz jeden z czynników ocenianych, z kolumny 3. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty krótkiej charakterystyki każdego z deklarowanych czynników ocenianych, w tym do zamieszczenia wykazu Komparatorów, które zamierza uwzględnić w Ocenie, wraz
  z uzasadnieniem. Plan posłuży do oceny kompletności i metodycznej zasadności oferty i będzie oceniany zgodnie z kryteriami zawartymi w Tabeli nr 1.

 9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia (wersja ostateczna) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2012 roku dla każdej części zamówienia.

 10. Termin płatności: 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 11. Szczegółowe zestawienie warunków wykonania zamówienia znajduje się w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

 12. Osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (lub Wykonawców) oraz osoby wskazane przez niego do realizacji Oceny, zobowiązani są, najpóźniej w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, złożyć wypełnione i podpisane deklaracje konfliktu interesów (DKI). Nie złożenie DKI będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający informuje, iż wystąpienie konfliktu interesu w przypadku któregokolwiek ze zgłoszonych analityków może powodować konieczność wyłączenia takiej osoby z prac w zespole. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących, że konflikt interesu może wpływać w znaczący sposób na obiektywizm takiej osoby Zamawiający może zażądać wyłączenia jej z prac zespołu lub zażądać wymiany na inną spełniającą warunki wskazane w SIWZ.

 13. DKI zostaną przekazane do zaopiniowania Prezesowi AOTM lub Dyrektorowi Wydziału do Spraw Systemów Ochrony Zdrowia.

 14. Wzór DKI stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

 15. W przypadku zmiany składu zespołu analityków Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie do przedłożenia DKI dla nowo zaangażowanego analityka.III. Termin wykonania zamówienia


Od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2012 roku.IV. Informacja o podwykonawcach

Ze względu na konieczność zachowania faktycznego i bezpośredniego charakteru stosunku zobowiązaniowego z Wykonawcą związanego ze szczególną specyfiką i złożonością usługi będącej przedmiotem zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia podwykonawców.

V. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

VII. Oferta wariantowa

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. W postępowaniu można złożyć tylko jedną ofertę dla danej części zamówienia. Przez ofertę wariantową należy rozumieć ofertę przewidującą, tylko jeden, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego, prowadzący do osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem warunków granicznych o których jest mowa


w Rozdziale II i XIX SIWZ (Tabela nr 1). Sposób przedstawienia oferty wariantowej musi nastąpić zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale II i XIX SIWZ (Tabela nr 1).VIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni
warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji,         kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz kiedy złoży wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia - min. 2 analityków - z podaniem informacji na temat ich, doświadczenia – uczestnictwo w min. 5 analizach
z zakresu oceny technologii medycznych, każdy z analityków
, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami co gwarantuje znajomość metodologii wykonywania opracowań z dziedziny HTA (Health Technology Assessment) na minimalnym poziomie, niezbędnym do właściwej realizacji zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy


złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.


 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów oraz ich potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale X niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.X. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz pozostałych dokumentów ofertowych


 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. Oryginał dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwa), o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku pozostałych podmiotów, gdy odrębne przepisy nie wymagają wpisu do właściwego rejestru należy złożyć oświadczenie o podstawie i okolicznościach takiego wyłączenia.

 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – według wzoru załącznika nr 2 do SIWZ.

 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

 6. Wypełniony wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
  min. 2 analityków- z podaniem informacji na temat ich, z podaniem informacji na temat ich doświadczenia – uczestnictwo w min. 5 analizach z zakresu oceny technologii medycznych, każdy z analityków, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru załącznika nr 4 do SIWZ.

 7. Wypełniony dla każdego Tematu (jeżeli dotyczy) plan Oceny, o którym jest mowa
  w rozdziale II SIWZ pkt 7.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych dla poszczególnych rodzajów dokumentów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub te podmioty.
W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:


    1. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

    2. potencjał ekonomiczny, finansowy, techniczny i kadrowy Wykonawców w sumie musi spełniać wymagane od Wykonawców warunki,

    3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

    4. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,

    5. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
     z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

UWAGA ! - Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia
w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu,
w którym upłynął termin składania ofert.XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów przez Zamawiającego tj. pisemnie, faksem oraz drogą elektroniczną (email).

Każdy faks lub email, który wpłynie do Zamawiającego uważa się za dokument złożony w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu lub emaila.

Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.

Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie, na faks
/22/ 56 67 202 lub na adres email:
j.solecki@aotm.gov.pl.

Odpowiedź zostanie przekazana zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

od spraw formalno – prawnych: Jerzy Solecki

adres email: j.solecki@aotm.gov.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1600XII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ

 1. Zamawiający może w szczególnie uzasadnionym przypadku w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ.

 2. Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.aotm.gov.pl).

 3. W sytuacji, o której mowa w pkt. 2 Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.

 4. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 5. W sytuacji o której mowa w pkt. 4 Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

 6. W sytuacji o której mowa w pkt. 4 i jeżeli zmiana jest istotna, a w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

 7. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie niezwłocznie przekazana do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.aotm.gov.pl).

 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

XIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium.

XIV. Termin związania ofertą

 1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2 nie powoduje utraty wadium (jeżeli było wymagane).

XV. Opis sposobu przygotowania ofert
 1. Każdy Wykonawca może złożyć w danej części zamówienia tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert w danej części, zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

 2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.

 4. Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ, napisana czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

 5. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ. Dotyczy to również oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna).

 6. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie Pzp oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 7. Każda ze stron oferty i złożonego przy niej załącznika powinna być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby uprawnionej o której jest mowa w pkt. 4.

 8. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

 9. Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

 10. Wszystkie składane dokumenty załączone do niniejszej SIWZ w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 11. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy należy to zaznaczyć na dokumencie czyniąc dopisek nie dotyczy” opatrzony parafą osoby uprawnionej.

 12. Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złączone w sposób trwały, uniemożliwiający rozłączenie bez naruszenia integralności całości dokumentacji
  (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 8 niniejszego rozdziału). Każda wypełniona tekstem strona złożonego dokumentu stanowiąca ofertę powinna zostać opatrzona kolejnym numerem.

 13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 14. Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje umieszczając je
  w oddzielnej kopercie z napisem „zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec
  w szczególności informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

 15. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:


Oferta na „Wykonanie oceny w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego-II” sprawa nr 6A/2012”. (określić ile stron znajduje się w kopercie).XVI. Miejsce oraz termin składania ofert
 1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w Rozdziale XV pkt. 15 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 03-08-2012 r. do godz. 1400 w siedzibie Zamawiającego
  tj. Agencji Oceny Technologii Medycznych, ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (sekretariat - parter).

 2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

 3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

 5. Oferta złożona po terminie na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania jej na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej po upływie terminu przewidzianego na wnoszenie środków ochrony prawnej.

 6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (określonych w roz. XV) tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i nazwą postępowania którego zmiany dotyczą. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian
  i zostaną dołączone do oferty.

 7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
  z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”
  i nazwą postępowania, którego wycofanie dotyczy. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XVII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej
  w dniu 03-08-2012 r. o godz. 1415 w siedzibie Zamawiającego, tj. Agencji Oceny Technologii Medycznych, ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (sala konferencyjna).

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

 4. Informacje, o których mowa w pkt. 3 zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XVIII. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut

Cena netto podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności wynagrodzenie dla analityków, koszty dojazdów, koszty komunikacji z zamawiającym.


UWAGA !!!

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych obcych walutach.
Opis sposobu obliczania ceny oferty:

a) wartość brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi,

b) wartość brutto przedmiotu umowy winno się liczyć na podstawie następującego wzoru: „wartość netto” + „podatek od towarów i usług” = „wartość brutto”.

.XIX. Opis kryteriów oceny ofert

Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa dla wszystkich części zamówienia.


Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona stosując poniższe kryteria:
1. Cena - 60 %
Wartość procentowa dla kryterium „Cena” jest wyliczana według wzoru:
  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna