Agencja Oceny Technologii MedycznychPobieranie 164.08 Kb.
Strona1/2
Data10.05.2016
Rozmiar164.08 Kb.
  1   2Agencja Oceny Technologii Medycznych
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa
tel./22/ 56 67 200 fax./22/ 56 67 202

strona internetowa: www.aotm.gov.pl

adres email: sekretariat@aotm.gov.pl

NIP 525-23-47-183

Nr sprawy 22/2013
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Tryb:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

Przedmiot zamówienia:
Dostawa 8 wieczystych licencji na użytkowanie oprogramowania do tworzenia i weryfikacji modeli ekonomicznych zawartych w raportach HTA - TreeAge Pro Healthcare 2011 dla Agencji Oceny Technologii Medycznych
CPV 48.44.10.00-1, 48.46.00.00-0, 48.46.10.00-7


I. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych dotyczących ww. ustawy.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania (8 licencji wieczystych)
  do tworzenia i weryfikacji modeli ekonomicznych zawartych w raportach HTA TreeAge Pro Healthcare 2011 zwanego dalej „Oprogramowaniem”.

 2. Wykonawca przekaże i przeniesie na rzecz Zamawiającego prawa do pełnowartościowego korzystania z 8 licencji na czas nieokreślony na użytkowanie Oprogramowania bez konieczności corocznej odnowy, zgodnie z treścią pierwotnie brzmiącej umowy licencyjnej producenta Oprogramowania.

 3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia Umowy, jednorazowej dostawy (przekazania) plików instalacyjnych Oprogramowania do siedziby Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawę (przekazanie) plików instalacyjnych w formie pudełkowej (box), elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub umożliwienia pobrania Oprogramowania bezpośrednio ze strony internetowej producenta Oprogramowania oraz innej dopuszczonej przez producenta gwarantującej skuteczne przeniesienie licencji na użytkowanie Oprogramowania.

 4. Licencja na Oprogramowanie musi w okresie min. 12 miesięcy liczonym od daty aktywacji Oprogramowania przez Zamawiającego w szczególności gwarantować :
  1. dostęp do świadczenia usługi bezpłatnego zdalnego wsparcia technicznego (infolinia lub droga mailowa) przez producenta Oprogramowania,

  2. dostęp do bezpłatnych aktualizacji Oprogramowania publikowanych przez producenta Oprogramowania od dnia aktywacji programu; Zamawiający dopuszcza przekazywanie aktualizacji w formie CD-ROM lub
   on-line.
 1. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Za równoważne Zamawiający uzna Oprogramowanie posiadające następujące cechy:

  1. możliwość tworzenia modeli decyzyjnych wykorzystywanych w farmakoekonomice (drzewo decyzyjne, model Markowa, probabilistyczna
   analiza wrażliwości, symulacje Monte_Carlo),

  2. możliwość prezentacji wyników w postaci graficznej (wykresy, tabele),

  3. możliwość generowania raportów,

  4. możliwość edycji plików z rozszerzeniami: *.tre, *.trex,

  5. możliwość tworzenia modeli w formacie: *.trex,

  6. kompatybilność z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP lub późniejszym,

  7. wieczysta licencja na użytkowanie oprogramowania,

  8. dostęp do świadczenia usługi bezpłatnego zdalnego wsparcia technicznego (infolinia lub droga mailowa) przez producenta Oprogramowania w okresie min. 12 miesięcy liczonych od dnia aktywacji Oprogramowania,

  9. dostęp do bezpłatnych aktualizacji Oprogramowania publikowanych przez producenta Oprogramowania od dnia aktywacji programu. Zamawiający dopuszcza przekazywanie aktualizacji w formie CD-ROM lub
   on-line w okresie min. 12 miesięcy liczonych od dnia aktywacji Oprogramowania.

 2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego Oprogramowanie równoważne spełnia wymagania równoważności określone przez Zamawiającego.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


III. Termin wykonania zamówienia


7 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia Umowy.IV. Informacja o podwykonawcach


Zamawiający dopuszcza składanie ofert z udziałem podwykonawców – załącznik nr 2 do SIWZ.V. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

VII. Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni
warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów oraz ich potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, oraz pozostałych dokumentów ofertowych
 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. Wypełniony formularz dotyczący podwykonawców – załącznik nr 2.

 3. Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

 4. Wypełniony formularz z parametrami oprogramowania – załącznik nr 4 do SIWZ.

 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwa), o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

 6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SIWZ.


Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu.


 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – według wzoru załącznika nr 5 do SIWZ.


W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:


 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru załącznik nr 6 do SIWZ.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt. 9 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych dla poszczególnych rodzajów dokumentów.
Dokumenty są składne w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 8-9 niniejszego rozdziału SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno uwzględniać następujące informacje dotyczące:

 1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

 2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

 3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

 4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: 1. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

 2. potencjał ekonomiczny, finansowy, techniczny i kadrowy Wykonawców w sumie musi spełniać wymagane od Wykonawców warunki,

 3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

 4. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,

 5. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
  z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

UWAGA! - Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia
w wyznaczonym terminie (z wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów przez Zamawiającego, tj. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (email).

Każdy faks lub email, który wpłynie do Zamawiającego, uważa się za dokument złożony w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu lub emaila.

Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.

Przed wyznaczonym terminem do składania ofert Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie, na faks
/22/ 56 67 202 lub na adres email:
j.solecki@aotm.gov.pl.

Odpowiedź zostanie przekazana zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

w sprawach formalno–prawnych: Jerzy Solecki

adres email: j.solecki@aotm.gov.pl

tel. kom.: 660 333 644

od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500XII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ

 1. Zamawiający może w szczególnie uzasadnionym przypadku w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.

 2. Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.aotm.gov.pl).

 3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.

 4. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

 6. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 i jeżeli zmiana jest istotna, a w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

 7. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie niezwłocznie przekazana do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.aotm.gov.pl).

 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

XIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium.

XIV. Termin związania ofertą

 1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium (jeżeli było wymagane).

XV. Opis sposobu przygotowania ofert
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

 2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.

 4. Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ, napisana czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

 5. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ. Dotyczy to również oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna).

 6. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie Pzp oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 7. Każda ze stron oferty i złożonego przy niej załącznika powinna być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby uprawnionej, o której jest mowa w ust. 4.

 8. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

 9. Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

 10. Wszystkie dokumenty załączone do niniejszej SIWZ składane w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 11. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy, należy to zaznaczyć na dokumencie czyniąc dopisek nie dotyczy” opatrzony parafą osoby uprawnionej.

 12. Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złączone w sposób trwały, uniemożliwiający rozłączenie bez naruszenia integralności całości dokumentacji
  (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 14 niniejszego rozdziału). Każda wypełniona tekstem strona złożonego dokumentu stanowiąca ofertę powinna zostać opatrzona kolejnym numerem.

 13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 14. Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje umieszczając je
  w oddzielnej kopercie z napisem „zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec
  w szczególności informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem: Oferta na Dostawa 8 wieczystych licencji na użytkowanie oprogramowania do tworzenia i weryfikacji modeli ekonomicznych zawartych w raportach HTA - TreeAge Pro Healthcare 2011 dla Agencji Oceny Technologii Medycznychsprawa nr 22/2013” (określić, ile stron znajduje się w kopercie).XVI. Miejsce oraz termin składania ofert
 1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w Rozdziale XV ust. 15 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 29-11-2013 r. do godz. 1500 w siedzibie Zamawiającego
  tj. Agencji Oceny Technologii Medycznych, ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (sekretariat - parter).

 2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

 3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

 5. Oferta złożona po terminie na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania jej na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej po upływie terminu przewidzianego na wnoszenie środków ochrony prawnej.

 6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (określonych w roz. XV) tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i nazwą postępowania, którego zmiany dotyczą. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian
  i zostaną dołączone do oferty.

 7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
  z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”
  i nazwą postępowania, którego wycofanie dotyczy. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XVII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej
  w dniu 29-11-2013 r. o godz. 1515 w siedzibie Zamawiającego, tj. Agencji Oceny Technologii Medycznych, ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (sala konferencyjna).

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

 4. Informacje, o których mowa w ust. 3, zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XVIII. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut

1. Cena brutto podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie za granicą i w kraju do czasu przekazania Zamawiającemu, koszt załadunku, rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT, udzielenia licencji na czas nieokreślony na użytkowanie oprogramowania, 12 miesięczną usługę aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne, koszty pośrednictwa przy odsprzedaży licencji.


UWAGA !!!
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych, obcych walutach.
Opis sposobu obliczania ceny oferty:


 1. wartość brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi,

 2. wartość brutto przedmiotu umowy winno się liczyć na podstawie następującego wzoru: „wartość netto” + „podatek od towarów i usług” = „wartość brutto” ,

 3. wartość netto przedmiotu umowy należy wyliczyć na podstawie następującego wzoru: „Ilość” X „Cena jednostkowa netto” = „Wartość netto”,

 4. całkowita wartość netto stanowi sumę wartości netto za poszczególne pozycje w formularzu asortymentowo cenowym,

 5. całkowita wartość brutto stanowi sumę wartości brutto za poszczególne pozycje w formularzu asortymentowo cenowym.

XIX. Opis kryteriów oceny ofert

Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa dla przedmiotu zamówienia.


Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona stosując poniższe kryteria:
1. Cena - 100 %
Wartość procentowa dla kryterium „Cena” jest wyliczana według wzoru:
C min

P1 = ────────────── x 100 x 100%

C n
P1 – wartość procentowa danej oferty

C min – najniższa cena spośród oferowanychC n – cena danej oferty
UWAGA !!!

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska największą wartość procentową
W przypadku zastosowania przez Wykonawcę w Planie parametru określonego jako „czynnik dyskwalifikujący” oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.XX. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia
    1. Komisja Przetargowa dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących warunków:

 1. czy Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tym samym nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

 2. czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Pzp, jak również w
  niniejszej SIWZ i tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie
  art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

    1. Komisja Przetargowa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp i które były wymagane w Rozdziale X SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

    2. Komisja Przetargowa dokona, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp, w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:

 1. widoczna mylna pisownia wyrazu,

 2. ewentualny błąd gramatyczny,

 3. niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

 4. rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie - Zamawiający przyjmie, że prawidłowo wpisana jest cena liczbą.

    1. Komisja Przetargowa dokona, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, w obliczeniach zawartych w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), takich jak:

 1. błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług (VAT),

 2. błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług (VAT),

 3. błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia (w celu ustalenia prawidłowego wyniku działań matematycznych, za poprawne Zamawiający uzna ceny jednostkowe netto wskazane w ofercie, które posłużą do dalszych obliczeń zgodnie
  z formułą określoną w pkt XVIII SIWZ).

Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.

    1. Komisja Przetargowa dokona, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, w ofercie poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

    2. O wszystkich dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w pkt. 3, 4 i 5, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca, którego oferta została poprawiona na podstawie pkt. 4, jest zobowiązany wyrazić zgodę na poprawnie omyłki w ciągu 3 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w niniejszym punkcie zdaniu pierwszym, pod groźbą odrzucenia jego oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

    1. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert w toku ich badań Zamawiający będzie żądać od Wykonawców wyjaśnień na podstawie 26 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczących oświadczeń lub dokumentów), 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczące treści oferty) lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia).

    2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

    3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł sobie w odniesieniu od tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

    4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp.

XXI. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

XXII. Formalności , które zostaną dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię
  i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa
  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,

 5. unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia

oraz zamieści oferty na stronie internetowej Zamawiającego (www.aotm.gov.pl)


i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia zabezpieczenia wykonania umowy.


XXIV. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia, które będą wprowadzone do umowy

Obowiązki Stron określa projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.


Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, takich jak:


  1. wydłużenie terminu świadczenia usług wsparcia technicznego lub przekazywania bezpłatnych aktualizacji,

  2. zmiana ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu stanowiącego
   przedmiot zamówienia, w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od towarów,
   i usług (VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

  3. zmiany cen jednostkowych netto i brutto poszczególnego asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, w przypadku wprowadzenia nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

  4. zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego
   przedmiotem zamówienia w przypadku zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz,

  5. zmiana parametrów technicznych oferowanego oprogramowania, w tym numeracji wersji Oprogramowania nadanej przez producenta, pod warunkiem, że proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne są lepsze od pierwotnie określonych w ofercie, bez zmiany wartości brutto Umowy,

  6. zmiana formy dostawy Oprogramowania, o której jest mowa w § 2 ust. 1,

  7. Wydłużenia terminu dostawy w przypadku realizacji dostawy w formie innej niż pudełkowa, w związku z awarią urządzeń komputerowych Zamawiającego niezbędnych do odbioru tej dostawy.

.XXV. Środki ochrony prawnej

Uczestnikom niniejszego postępowania oraz innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI cytowanej wyżej ustawy Pzp.

XXVI. Potwierdzenie pobrania lub otrzymania SIWZ

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda potwierdzenia pobrania ze strony internetowej Zamawiającego lub otrzymania niniejszej SIWZ na nr fax.


/22/ 56-67-202, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy, dokładnym adresem do korespondencji oraz numerem fax lub adresem email.

Załączniki do SIWZ:


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Parametry techniczne i warunki graniczne

Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp,

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 7 – Projekt umowy,

Załącznik nr 8 - Informacja o grupie kapitałowej


Podpisy Komisji Przetargowej:
 1. ................................................. Jerzy Solecki
 1. ………………………………….Anna Zawada
 1. ................................................. Konrad Pirek
 1. ………………………………. Jakub Borowy

Zatwierdził w dniu ............................................Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy


Formularz ofertowy

Pełna nazwa Wykonawcy:.......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.................................................................................................

.................................................................................................................................
Kontakt:

Adres do korespondencji:........................................................................................

.................................................................................................................................

tel.: ……….…………… fax.: ………..................

adres email: ……………………………………………………………………….
Zgłaszamy swój udział w przetargu nieograniczonym na:
Dostawę 8 wieczystych licencji na użytkowanie oprogramowania do tworzenia i weryfikacji modeli ekonomicznych zawartych w raportach HTA - TreeAge Pro Healthcare 2011 dla Agencji Oceny Technologii Medycznychsprawa nr 22/2013


    1. Oferujmy wykonanie dostawy, będącej przedmiotem zamówienia za cenę:

brutto ………………………… zł. (słownie: .................................................... ....................................…..….), w tym podatek VAT …..% tj. ……..…….… zł. (słownie: ………………………………………………………………………..)
 1. Akceptujemy 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 2. Oświadczamy, że zrealizujemy dostawę oprogramowania wraz z przekazaniem praw do 8 wieczystych licencji na oferowane oprogramowanie w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy.

 3. Oświadczamy, że przeniesienie praw do 8 wieczystych licencji na użytkowanie oferowanego przez Nas oprogramowania odbędzie się z poszanowaniem praw autorskich (umów licencyjnych) podmiotów trzecich w tym producenta, właściciela i autora oprogramowania.

 4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą w terminie wskazanym
  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni..

 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.

 6. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się
  w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń,
  w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 7. Oświadczamy, że dostawę objętą zamówieniem wykonamy siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców / przy udziale podwykonawców* (informację
  o podwykonawcach proszę zamieścić w Załączniku nr 2).

 8. Do niniejszej oferty załączamy:

 1. ..............................................................

 2. ..............................................................

 3. ..............................................................

 4. ..............................................................

 5. ..............................................................

 6. ..............................................................

 7. ..............................................................

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.

............................., dnia ...............................

……….…………………………………………….

Podpis uprawnionego przedstawiciela WykonawcyZałącznik nr 2 do SIWZ  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna