Agencja Rozwoju Miasta saPobieranie 15.28 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar15.28 Kb.

Agencja Rozwoju Miasta SA

/Kraków, 14 październik 2008

Do wszystkich wykonawcówDotyczy:

Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Bochni. Zadanie nr 1 i nr 2.


Działając w trybie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 16550, zwanej dalej „ustawą” lub Pzp, w odpowiedzi na Państwa protest z dnia 6.10.2008 r. (nr pisma ABM/http/HTP08062/08/27) wniesiony w dniu 06.10.2008 r. postanawiamy protest oddalić


Jednocześnie informuję, iż do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu pismem nr ARM/P/DI/BO/28/3248/08 z dnia 10.10.2008 r. po stronie Zamawiającego przystąpił Wykonawca, firma STRABAG

UZASADNIENIE

W dniu 6 października Wykonawca ABM SOLID S.A. (Protestujący) wniósł protest dotyczący pkt. 1 wyjaśnień Zamawiającego z dnia 2 października 2008 roku, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 38 ust. 5 Pzp.

Protest jest bezzasadny i zasługuje na oddalenie.

Zamawiający w pkt. 2b) części IV SIWZ określił jeden z warunków udziału w postępowaniu zażąda : „W okresie ostatnich pięciu lat przed datą wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali przynajmniej trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym jedne roboty budowlane wraz z opracowaniem budowlanej dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy), t.j. obejmujące budowę min 1 km drogi klasy co najmniej „Z” oraz obiektu mostowego, o wartości minimum 10 000 000 zł.” Warunek ten sformułowany został zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 2 Pzp oraz §1.2 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605) Jak zgodnie podnosi się w doktrynie i orzecznictwie Zamawiający formułując warunki udziału w postępowaniu ma doprecyzować pojęcia „ niezbędna wiedza i doświadczenie” oraz „ dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom, usługom lub robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia”. Przyjmuje się przy tym, że określenie to nie może być oderwane od przedmiotu zamówienia, zaś odpowiednie doświadczenie to pewna umiejętność zdobyta i ugruntowana w praktyce, co oznacza, iż Zamawiający nie może ograniczać się do wymagania zaledwie jednokrotnego wykazania tożsamych prac lub czynności (tak: T. Czajkowski w: Prawo Zamówień Publicznych Komentarz, UZP Warszawa 2006 r. wydanie drugie, str. 96; por. także Wyroki ZA: z 9.06.2005 r. sygn. akt UZP/ZO/0-1238/05, z 7.06.2005 r. sygn. akt UZP/ZO/0-1203/05, z 5.07.2006 r. sygn. akt UZP/ZO/0-1907/06 oraz z 3.07.2006 r. sygn. akt UZP/ZO/0-1881/06). Mając to na uwadze Zamawiający żąda wykazania się wykonaniem minimum trzech zamówień odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. o wartości minimum 10 000 000 obejmującym wykonanie min. 1 km drogi klasy Z oraz obiektu mostowego z tym, że jedno z nich musi obejmować także usługi projektowania. Zapis dotyczący usług projektowania jest zdaniem wtrąconym i nie powoduje, że wymogi dot. wartości i rodzaju nie dotyczą pozostałych zamówień wykazywanych przez Wykonawców. Postawienie takich wymagań ma ścisły związek z przedmiotem zamówienia, który obejmuje przebudowę odcinka ulicy Legionów Polskich i ul. Za Szybem oraz budowę odcinka ulicy od ul. Za Szybem do ul. Ks. Józefa Poniatowskiego w Bochni i nie może być uznane za warunek nazbyt wygórowany.

W oprotestowanych wyjaśnieniach wbrew twierdzeniom Protestującego Zamawiający dokonał jedynie interpretacji przedmiotowego warunku (nota bene bardzo korzystnej dla potencjalnych Wykonawców), w odpowiedzi na pytanie jednego z uczestników postępowania. Interpretacja ta jest zgodna z literalnym brzmieniem warunku zawartym w SIWZ i w żaden sposób nie ogranicza dostępu do zamówienia podmiotom, które rzeczywiście posiadają doświadczenie w wykonywaniu zamówień podobnych przedmiotowo i wartościowo do niniejszego zamówienia.

Z tych względów nie może być mowy o naruszeniu art. 38 ust. 5 Pzp. W konsekwencji protest należało oddalić.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje Państwu odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.

Oryginał niniejszego pisma wysłano pocztą.

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego faksu

Z poważaniem

ul. Floriańska 31, Zarząd: Janusz Jakubowski, Maciej Boczar,

31-019 Kraków Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia, KRS 146404
tel: (12) 429 2513 Kapitał Spółki: 1 540 000 zł


faks: (12) 429 1040 NIP 676 10 13 717


Pobieranie 15.28 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna