Agencja zatrudnienia wg standardów Polskiego Forum hr” III edycjaPobieranie 21.95 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar21.95 Kb.
Agencja zatrudnienia wg standardów Polskiego Forum HR” III edycja

26 marca 2013 r.

Część I 9.00-12.00

Wprowadzenie do rynku agencji zatrudnienia, charakterystyka rynku, procedura otwarcia i prowadzenia agencji krok po kroku

prowadzący Agnieszka Bulik

 1. Wprowadzenie do rynku agencji zatrudnienia (praca tymczasowa) - rys historyczny;

 2. Rynek agencji zatrudnienia na świecie:

 • dane statystyczne,

 • segmentacja rynku.

 1. Rynek agencji zatrudnienia w Polsce:

 • dane statystyczne,

 • segmentacja rynku.

 1. Usługi oferowane przez agencje zatrudnienia i ich charakterystyka.

 2. Jak założyć agencję zatrudnienia.

 3. Jak wypełnić wniosek.

 4. Kiedy marszałek odmawia wpisu.

 5. Odwołanie od decyzji marszałka.

 6. Zasady prowadzenia agencji zatrudnienia (zadania agencji, czego robić nie wolno).

 7. Wypełnianie raportu dla marszałka województwa.

 8. Kontrola w agencji zatrudnienia.

Przerwa lunchowa 12.00 – 12.30

Cześć II 12.30-17.00

Ochrona danych osobowych w agencji zatrudnienia.

prowadzący Tomasz Osiej

 1. Wprowadzenie do tematu i wyjaśnienie podstawowych pojęć występujących w ustawie.

 2. Agencje pracy tymczasowej jako administrator danych:

 • Jakimi bazami danych administruje Agencja pracy tymczasowej?

 • Relacja Agencja pracy tymczasowej – pracodawca użytkownik/klient;

 • Zasady pozyskiwania i udostępniania danych (pracodawcy, banki, organy państwowe);

 • Obowiązek informacyjny i inne prawa przysługujące podmiotowi danych;

 • Zasady przetwarzania danych osobowych;

 • Przekazywanie danych do państwa trzeciego;

 • Obowiązek rejestracji zbiorów danych – kiedy obowiązuje i jak go wykonać?

 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych:

 • Jak prawidłowo przygotować umowę powierzenia i dlaczego jest tak ważna?

 • Kto odpowiada za naruszenia – studium przypadku;

 1. Wymagana struktura ochrony danych osobowych ze szczególną rolą Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - z doświadczeń Omni Modo jako zewnętrznego ABI.

 2. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO):

 • Uprawnienia GIODO;

 • Jako przygotować się do kontroli?

   5. Bezpieczeństwo danych:

 • Bezpieczeństwo fizyczne;

 • Bezpieczeństwo systemów;

 • Wymagana dokumentacja;

 1. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych:

 • Odpowiedzialność cywilna;

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna;

 • Odpowiedzialność karna;

 1. Najczęściej popełnianie błędy, przykłady naruszeń.

 2. Pytania.27 marca 2013 r.
9.00-17.00
Kompendium wiedzy na temat zatrudniania pracowników tymczasowych – regulacje szczególne, a Kodeks pracy


prowadzący:

Piotr Wojciechowski 1. Pojęcie trójstronnej formuły zatrudnienia: pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik, agencja pracy tymczasowej.

 2. Niezbędne uzgodnienia pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej przed zatrudnieniem pierwszego pracownika tymczasowego:

 • zasady sporządzania tzw. umów ramowych z pracodawcą użytkownikiem i załączników do nich,

 • zakres informacji niezbędnych od pracodawcy użytkownika,

 • forma odbierania informacji niezbędnych od pracodawcy użytkownika,

 • ustalenie zakresu przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy.

 1. Zasady zatrudniania przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych:

 • umowa zlecenia,

 • umowa o dzieło.

 1. Sporządzanie umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym:

wskazanie stron umowy, rodzaju umowy, długości czasu jej trwania, miejsca wykonywania umowy oraz rodzaju pracy, którą ma wykonywać pracownik tymczasowy.

 1. Zasady sprawowania nadzoru nad pracownikiem tymczasowym, rozdzielenie obowiązków pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej:

 • nadzór nad czasem pracy,

 • nadzór nad sposobem wykonywania przez pracownika tymczasowego powierzonych mu zajęć,

 • zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom tymczasowym:

 • sposób nabycia prawa do urlopu,

 • realizacja prawa do urlopu: dni wolne, ekwiwalent pieniężny,

 • odwoływanie i przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych,

 • urlop na żądanie.

 1. Zasada równego traktowania pracowników tymczasowych:

 • pojęcie niedyskryminacji,

 • weryfikacja sposobu zatrudniania u pracodawcy użytkownika w zakresie praktyk dyskryminacyjnych,

 • roszczenia pracownika tymczasowego z tytułu nierównego traktowania.

 1. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej przez pracowników tymczasowych;

 2. Zasady rozwiązywania umów o pracę z pracownikiem tymczasowym:

 • na mocy porozumienia stron,

 • z zachowaniem okresu wypowiedzenia,

 • bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 1. Zasady wydawania świadectw pracy pracownikom tymczasowym.

 2. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

 3. Przypadki wykreślenia agencji z rejestru.

 4. Odpowiedzialność za wykroczenia agencji.Pobieranie 21.95 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna