Agenda Spotkania Polskich Organizacji Członkowskich feantsaPobieranie 29.69 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar29.69 Kb.Agenda Spotkania

Polskich Organizacji Członkowskich FEANTSA (Europejska Federacja Narodowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi)
17 kwietnia 2009

Miejsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5 - Warszawa
Harmonogram czasowy 14.00 – 16.00

Prowadzenie – Piotr Olech – PFWB


 1. Przyjęcie Agendy

 2. Prezentacja uczestników spotkania – „rundka wokół stołu”
 1. Projekt MPHASIS


Sprawozdawcy – Piotr Olech

Czas – 15 minut


Tło: Głównym celem projektu MPHASIS jest zapewnić progres i kontynuację studium opublikowanego przez Komisję Europejską w 2007 roku – „Mierzenie Bezdomności na Poziomie Unii Europejskiej”. Studium to proponuje metodologię dla zbierania danych o bezdomności oraz szereg rekomendacji w zakresie metodologii ich zbierania. Raport prezentuje propozycję harmonizacji definicji bezdomności w oparciu o typologię ETHOS, proponuje metodologię „mierzenia bezdomności” z wykorzystaniem przede wszystkim Baz Danych Usługodawców oraz Elektronicznych Rejestrów Klientów (osób bezdomnych). Raport ponadto prezentuje propozycję najważniejszych wskaźników, które mogłyby obowiązywać w całej Europie. Celem MPHASIS jest przetestowanie niniejszych metodologii i rekomendacji w różnych kontekstach narodowych. Rekomendacje te uwzględniają wspólną Europejską definicję, zestaw podstawowych wskaźników możliwych do wykorzystania do zbierania danych o krajowej bezdomności.
Cel: Zaplanowanie następnych kroków związanych z kontynuacja działań podjętych w MPHASIS
Rezultat: Ustalenie zakresu współpracy przy realizacji następnych działań w zakresie mierzenia zjawiska bezdomności.


 1. Europejskie Obserwatorium Bezdomności – prace w roku 2008 i 2009


Sprawozdawca – Julia Wygnańska

Czas – 15 minut


Tło: Europejskie Obserwatorium Bezdomności jest niezależnym ciałem eksperckim (akademickim, naukowym), funkcjonującym w strukturach FEANTSA. W skład EOB wchodzi 10 badaczy z wybranych krajów europejskich.
Cel: Zaprezentowanie zakresu oraz struktury prac w EOB, przybliżenie uczestnikom raportów z 2008 roku oraz planów na rok 2009.
Rezultat: Zwiększenie wiedzy i zrozumienia prac EOB


 1. Plan działania FEANTSA na rok 2009 – relacja z ostatniego spotkania Rady Administracyjnej


Sprawozdawca – Piotr Olech

Czas – 15 minut


Tło: FEANTSA od 2008 roku finansowana jest w perspektywie 3 letniej. Wymusza to budowanie planów działań FEANTSA na 3 lata. Podczas ostatniego spotkania zaprezentowany i zaakceptowany został plan na rok 2009 i 2010. Plan zawiera zarówno roczną tematykę pracy FEANTSA (partycypacja), plan pracy Obserwatorium oraz działania ukierunkowane na współpracę z sektorem publicznym. W roku 2009 FEANTSA zrealizuje wyboru nowych członków Rady Administracyjnej FEANTSA oraz Grup Eksperckich.
Cel: Przybliżenie uczestnikom planu działań na rok 2009 i 2010. Złożenie relacji z prac Rady Administracyjnej oraz ustalenie planu zgłaszania kandydatur do Rady Administracyjnej i Grup Roboczych.
Rezultat: Omówienie działań FEANTSA, zgłoszenie swoich uwag oraz akceptacja przez organizacje członkowskie. Zgłoszenie propozycji działań w roku 2010. Zgłoszenie kandydatur do Rady oraz Grup roboczych.


 1. Konferencja i stworzenie filmu „Partycypacja ludzi bezdomnych”


Sprawozdawca – Piotr Olech

Czas – 15 minut


Tło: Każdego roku FEANTSA obiera sobie temat roczny, który jest przedmiotem europejskiego raportu oraz konferencji europejskiej (rok 2006 – zdrowie; rok 2007 – zatrudnienie; 2008 – mieszkalnictwo). W roku 2009 tematem wiodącym jest zagadnienie partycypacji. FEANTSA oczekuje od organizacji członkowskich przygotowania materiału multimedialnego o najlepszych praktykach włączania ludzi bezdomnych w rozwiązywanie kwestii dotyczących ich życia.

Przy okazji spotkania w sprawie GSWB ustaliliśmy, że każdy z nas do czasu następnego spotkania zastanowi się nad własną koncepcją filmu (film ma mieć maksimum 5 minut, prezentować dobra praktykę, opisywać co, gdzie, kiedy, do tworzenia filmu powinny być zaangażowane same osoby bezdomne). PFWB chce zrobić materiał o Pomorskiej Radzie Osób Bezdomnych natomiast TPBA o Cinema Albert Production – tworzącej filmy przez i z udziałem osób bezdomnych.


Filmy muszą być gotowe do końca sierpnia 2009. Prezentacja ich nastąpi – 23 października podczas europejskiej konferencji FEANTSA poświęconej partycypacji, która odbędzie się w Kopenhadze.
Cel: Zaprezentowanie oczekiwań względem materiałów multimedialnych.
Rezultat: Ustalenie sposobu opracowania filmu, podział zadań, wyznaczenie terminów.


 1. Uczestnictwo w kampaniach europejskich o bezdomności


Sprawozdawca – Piotr Olech

Czas – 15 minut


Tło: Rok 2010 w Europie poświęcony zostanie tematyce Ubóstwa (Nędzy). W tym kontekście FEANTSA przygotowuje ogólnoeuropejską Kampanię ukierunkowaną “zakończenie bezdomności”. Kampania będzie miała dwa nurty – jeden poprzez materiały – broszury, plakaty, stronę www, deklarację, publikacje, konferencje, seminaria itp. Drugi nurt to objazdowa wystawa rzeźb duńskiego artysty prezentująca różne osoby bezdomne (ponad 20 różnych rzeźb). Ideą jest prezentacja tych rzeźb w przestrzeni publicznej (np. znane ulice, skwery, miejsca – może sejm? Itp.)
Cel: Ustalenie listy organizacji planujących udział w kampaniach
Rezultat: Podział ról, zadań i obowiązków 1. Europejski Lekki Rok – Bezdomność i Wykluczenie Mieszkaniowe


Sprawozdawca – Piotr Olech

Czas – 15 minut


Tło: Komitet Zabezpieczenia Społecznego Unii Europejskiej (Social Protection Committee) przyjął, że temat “bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego” w roku 2009 będzie tematem priorytetowym w kontekście Strategii Włączenia Społecznego Unii Europejskiej. Oznacza to, że każdy kraj członkowski UE zbierać będzie dane i informacje poświęcone zjawisku bezdomności oraz prezentować będzie zagadnienia związane z polityką zwalczania bezdomności. Każdy kraj członkowski jednocześnie przedłoży odpowiedni raport w tym zakresie (latem 2009 roku). Mianem "Lekki Rok" określany jest rok, w którym kraje członkowskie nie przygotowują Narodowych Planów Działań w zakresie Włączenia Społecznego. Jakkolwiek przedkładają roczny raport w zakresie wybranej tematyki społecznej. W tym roku będzie to właśnie temat Bezdomności.
Cel: Polskie organizacje FEANTSA otrzymały od MPiPS propozycję uczestnictwa w przygotowaniu raportu. Ustalenie planu partycypacji organizacji w tworzeniu polskiego raportu.
Rezultat: Zapoznanie się z kwestionariuszem i ustalenie sposobu wypełnienia kwestionariusza dla MPiPS.


 1. Konferencja Konsensusu


Sprawozdawca – Piotr Olech

Czas – 15 minut


Tło: FEANTSA wraz z Komisją Europejską w roku 2010 chce zorganizować Europejską Konferencję Konsensusu w zakresie problematyki bezdomności. Metoda ta (wzorem francuskiej) polega na zebraniu wszystkich najważniejszych aktorów w zakresie bezdomności w Europie i ustalenie wspólnie konsensusu w najważniejszych kwestiach związanych z problematyką (np. definicja, sposoby skutecznego zwalczania itp.) Konsensus zostanie ogłoszony po konferencji przez specjalnie w tym celu wybrane JURY –Radę mędrców. Metoda ta wymaga bardzo żmudnego procesu przygotowawczego. FEANTSA w tym celu właśnie tworzy Komitet Przygotowujący tą konferencję. Polskie organizacje członkowskie powinny wskazać osobę reprezentującą nas w tym Komitecie. Zadaniem komitetu będzie wybranie tematów konsensusu, ustalenie programu oraz wybranie Jury.
Cel: Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w takim Komitecie (osoba zaangażowana w działania ogólnopolskie, wymagana bardzo dobra znajomość francuskiego lub angielskiego, dyspozycyjność na 4 wyjazdowe spotkania – 1 w 2009 i 3 w 2010)
Rezultat: Wybranie przedstawiciela polskich organizacji


 1. Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym


Sprawozdawca – Piotr Olech

Czas – 15 minut


Tło: Rok 2010 – Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Zgodnie z Decyzją Parlamentu i Rady UE nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r., rok 2010 ustanowiono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Celem ustanowienia Europejskiego Roku 2010 jest potwierdzenie i umocnienie pierwotnego zaangażowania politycznego Unii Europejskiej, zapoczątkowanego przy okazji rozpoczęcia realizacji Strategii Lizbońskiej, w podjęcie działań, które w zdecydowany sposób przyczyniłyby się do wyeliminowania problemu ubóstwa. Idea Europejskiego Roku stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w UE w ramach otwartej metody koordynacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej.
Działania i inicjatywy związane tematycznie z Europejskim Rokiem 2010 będą realizowane zarówno na poziomie całej UE, jak i w poszczególnych państwach członkowskich.
Polska dysponuje z komisji europejskiej kwotą 700 tyś euro, drugie tyle dołoży polski rząd aby zrealizować działania towarzyszące obchodom roku Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego
Cel: Ustalenie planu działań i propozycji dla MPiPS działań w zakresie bezdomności
Rezultat: Podjęcie działań w kierunku wystosowania stanowiska polskich organizacji FEANTSA


 1. Inne kwestie

Termin następnego spotkania – czy warto?
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna