Agonu retorycznegoPobieranie 20.79 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar20.79 Kb.
R E G U L A M I N

AGONU RETORYCZNEGO
organizowanego w ramach

Miesiąca Języka Ojczystego

  1. ORGANIZATORZY§1 Organizatorem agonu retorycznego (dalej: AGON) jest Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia, Kołem Naukowym Metodyki Polonistycznej UJ, Stowarzyszeniem Polonistów, Fundacją na rzecz Muzeum Języka Polskiego i Towarzystwem Miłośników Języka Polskiego (dalej: ORGANIZATORZY).

§2 Agon jest organizowany w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego.
II. ZASADY UCZESTNICTWA, KATEGORIE I TRYB ZGŁOSZEŃ
§3 Agon ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do uczniów szkół średnich (dalej: UCZESTNICY).

§4 W imieniu niepełnoletnich uczestników konkursu zgłoszenia powinien dokonać rodzic, opiekun prawny, nauczyciel lub inny upoważniony pracownik szkoły (dalej: OPIEKUN).

§5 Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną (adres e-mail: miesiac.jezyka.ojczystego@gmail.com) do 21 lutego 2016 roku.

§6 W temacie e-maila ze zgłoszeniem prosimy umieścić tekst „Agon retoryczny” oraz imię i nazwisko uczestnika.

§7 Zgłoszenie powinno zawierać film z przemową oraz wypełniony przez ucznia bądź opiekuna formularz zgłoszeniowy (załącznik 1).

§8 Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone przez organizatorów e-mailem zwrotnym.

§9 Udział w agonie jest bezpłatny, a organizatorzy nie czerpią żadnych korzyści materialnych z tytułu jego organizacji.
III. PRZEBIEG AGONU I JURY
§10 Udział w agonie polega na skonstruowaniu mowy na temat : „Mała, choć bardzo ważna. O małych ojczyznach słów kilka”, nagraniu jej i w formie filmu przesłaniu na adres : miesiąc.jezyka.ojczystego@gmail.com.

§11 Czas nagrania nie może przekroczyć 10 minut.

§12 Mowa konkursowa powinna zostać zapisana w formacie AVI, WMV, MP4, AAC.

§13 Nad przebiegiem agonu czuwać będą wyznaczeni przez organizatorów w §35 koordynatorzy. §14 Prace oceniać będzie Jury obradujące pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Polonistyki UJ.
IV. SPRAWDZENIE PRAC, WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
§15 Prace konkursowe ocenione zostaną przez Jury po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń.

§16 Spośród nadesłanych filmów Jury wybierze pięć najlepiej zaprezentowanych mów i zaprosi ich twórców na finał do Krakowa. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do finału otrzymają o tym stosowną informację drogą e-mailową do 5 marca 2016 roku.

§17 W finale Jury wysłucha mów wygłoszonych przez zakwalifikowanych uczestników.

§18 Przedstawiona w finale udoskonalona wersja mowy nie może przekroczyć 8 minut.

§19 Finał odbędzie się 18 marca 2016r. podczas Dnia Otwartego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Auditorium Maximum na ul. Krupniczej 33.

§20 Kolejność wystąpień w agonie retorycznym będzie podana przed rozpoczęciem finału, a wybrana zostanie w drodze losowania.

§21 Tryb pracy jurorów reguluje Przewodniczący Jury.

§22 Prace niezgodne z regulaminem, naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe oraz zgłoszone bezpośrednio przez niepełnoletnich uczestników nie będą rozpatrywane.

§23 W przypadku wątpliwości co do oceny prac konkursowych lub rozstrzygnięcia konkursu, decydujący głos posiada przewodniczący Jury.

V. NAGRODY


§24 Jury nagrodzi jedną przemowę, przy czym zastrzega sobie prawo do przyznania nagród równorzędnych lub pozaregulaminowych

§25 Laureaci agonu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, których rozdanie nastąpi 18 marca 2016r.

§26 Jury podejmie decyzję o przyznaniu nagród opisanych w §26 na posiedzeniu bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań konkursowych i sporządzi werdykt, który zostanie ogłoszony bezpośrednio po obradach. 

§27 Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczestników i opiekunów, zapewniają jednak zaświadczenia o udziale w wydarzeniu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I KONTAKT Z KOORDYNATORAMI KONKURSU
§28 Udział w agonie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

§29 Złamanie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu skutkować będzie wykluczeniem z agonu.

§30 Przystąpienie do agonu i podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez organizatorów dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia, rozstrzygnięcia, dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§31 Przystąpienie do agonu wiąże się z nieodwołalną zgodą uczestnika na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu oraz utrwalenie za pomocą wszelkich technik na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych, a także na rozpowszechnianie wizerunku, danych oraz pracy konkursowej w materiałach służących pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu, bez ograniczeń czasowych i przy pomocy dowolnych mediów.

§32 Wszelkie informacje o agonie organizatorzy będą zamieszczać na stronach internetowych Miesiąca Języka Ojczystego (www.miesiacjezyka.wordpress.com) i Wydziału Polonistyki UJ (www.polonistyka.uj.edu.pl), a także fanpage’ach organizatorów na portalu Facebook.rectangle 3

§33Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w formule agonu oraz w niniejszym regulaminie, przy czym zmiany w regulaminie zostaną każdorazowo ogłoszone na stronach internetowych określonych w §32.

§34 Regulamin jest dostępny do wglądu na stronach internetowych określonych w §32 oraz na Wydziale Polonistyki

UJ (ul. Gołębia 14, 31-007 Kraków, p. 57) po uprzednim ustaleniu z koordynatorami.§35 Organizatorzy dla potrzeb przeprowadzenia konkursu powołują koordynatorów w składzie: Katarzyna Adamczyk, Monika Gogola.

§36 Kontakt z koordynatorami konkursu możliwy jest za pośrednictwem e-maila miesiac.jezyka.ojczystego@gmail.com.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna