Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego WrocławiuPobieranie 58.83 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar58.83 Kb.

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego Wrocławiu


Wrocław, 10 stycznia 2007 roku

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

______________________________________________________________________

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365 ze zm.)I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

 1. Doktoranci Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, zwani dalej „doktorantami”, będący obywatelami polskimi, mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:
  1. stypendium socjalnego,

  2. zapomogi,

  3. stypendium za wyniki w nauce,

  4. stypendium na wyżywienie,

  5. stypendium mieszkaniowego,

  6. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
 1. Świadczenia, o których mowa w ust. 2, przysługują doktorantom studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

§ 2.

1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, przyznaje - ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów – Rektor, w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu studentów i uczelnianym organem samorządu doktorantów. 1. Środki z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczone na stypendia i inne świadczenia socjalne, o których mowa w § 1 ust 2 pkt 1-2 i 4-6, nie mogą być niższe niż środki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce, o których mowa w § 1 ust 2 pkt 3.

3. Po otrzymaniu dotacji na pomoc materialną dla doktorantów, Rektor - na wniosek Prorektora ds. Nauki

podstawę naliczania stypendium socjalnego. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe nie może być wyższa niż wynika to z przepisów art. 179 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wysokość lub przedziały, w których mieszczą się wysokości świadczeń i przedstawia je w załączniku do niniejszego zarządzania.

 1. Jeżeli środki finansowe będące w dyspozycji Uczelni nie wystarczą na pokrycie wszystkich przyznanych świadczeń, Rektor może podjąć decyzję o ich obniżeniu, z zastrzeżeniem ust.2.

5. Niewykorzystane w danym roku środki funduszu pomocy materialnej dla doktorantów przechodzą na rok następny.


§ 3.

Doktorant, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów lub został skreślony z listy doktorantów w trakcie trwania roku akademickiego, traci prawo do świadczeń pomocy materialnej z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły te fakty.§ 4. 1. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 3-5, nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w miesiącu poprzedzającym przyznanie świadczeń, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

 2. W przypadku, gdy łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 3-5, przekracza 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, wypłaca się stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wyżywienie w pełnych wysokościach, zaś stypendium za wyniki w nauce w takiej proporcji, aby łączna kwota wypłacanego stypendium socjalnego, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie nie przekroczyła wysokości określonej w ust. 1.

 3. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 3-6 przyznawane są na rok akademicki (do 10 miesięcy). Stypendia wypłacane są co miesiąc, z możliwością wyrównania od początku roku akademickiego, jeśli opóźnienie wypłat nie wynika z winy doktoranta.


§ 5.

 1. Doktoranci składają wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej określonych w § 1 ust. 2, w Dziale Domów Studenckich i Spraw Socjalnych Studentów w terminie określonym przez Rektora.

 2. Wnioski niekompletne - do czasu ich uzupełnienia - nie będą rozpatrywane. O odrzuceniu wniosku lub jego rozpatrzeniu po wymaganych uzupełnieniach decyduje Komisja.


II. ORGANY PRZYZNAJĄCE ŚWIADCZENIA

§ 6.

 1. Świadczenia określone w Regulaminie przyznaje Uczelniana Doktorancka Komisja Stypendialna, zwana dalej „Komisją” powoływana co roku przez Rektora. Ponadto Komisja zobowiązana jest do opiniowania odwołań doktorantów, składanych do Rektora.

 2. W skład Komisji wchodzą:

  1. Kierownicy Studiów Doktoranckich,

  2. Pracownik Działu Domów Studenckich i Spraw Socjalnych Studentów,

  3. doktoranci zasiadający w Radach Wydziałów,

  4. przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów,

  5. inni członkowie Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów, wskazani w uzasadnionych przypadkach przez przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów.


 1. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, którym powinien być pracownik Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz wiceprzewodniczącego z grona doktorantów.

 2. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem przypadków, w których Komisja postanowi inaczej.

 3. Decyzje Uczelnianej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej wymagają zatwierdzenia przez przewodniczącego Komisji lub działającego z jego upoważnienia wiceprzewodniczącego.

III. ODWOŁANIA
§ 7.

 1. Od decyzji Uczelnianej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej doktorantowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Dziale Domów Studenckich i Spraw Socjalnych Studentów.

 2. Tryb składania i rozpatrywania odwołań reguluje dział IV ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.. U. z 2005 r., nr 64, poz. 1365 ze zm.).IV. STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE,
STYPENDIUM MIESZKANIOWE§ 8. 1. Stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowe ma prawo otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

 2. Doktoranci przebywający na urlopie nie otrzymują pomocy materialnej.

 3. Przy określaniu dochodu doktoranta stosuje się zasady określone w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

 4. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny, za ostatni zamknięty rok kalendarzowy poprzedzający rozpoczęcie roku akademickiego. Dochód netto określany jest na podstawie art. 179 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 1365 ze zm.), przy czym stypendium wypłacane ze środków innych niż fundusz pomocy materialnej, o którym mowa w § 2 ust. 1, wliczane jest do dochodu otrzymującego je doktoranta.

 5. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowego Uczelniana Doktorancka Komisja Stypendialna uwzględnia także odległość miejsca zamieszkania studenta, oraz inne okoliczności - umotywowane przed doktoranta (mające wpływ na jego sytuację materialną).


§ 9.

 1. Uczelniana Doktorancka Komisja Stypendialna może przyznać stypendium mieszkaniowe z tytułu zakwaterowania w domu studenckim Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu lub innym obiekcie - po przedłożeniu dodatkowo umowy najmu lokalu.

 2. Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mieszkaniowego mają doktoranci zamieszkujący w domach studenckich Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Rozdział V. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 10.
 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

 2. W przypadku, gdy orzeczenie lub decyzja, o których mowa w ust. 1 wydane zostały na czas określony, wypłatę stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wstrzymuje się z dniem upływu tego czasu. W przypadku przedłożenia kolejnego orzeczenia lub decyzji wypłata zostaje wznowiona wraz z wyrównaniem od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie wydania kolejnej decyzji.

 3. W przypadku złożenia, w trakcie trwania roku akademickiego, prawidłowego orzeczenia o niepełnosprawności stypendium specjalne będzie przyznane od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku.


VI. STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

§ 11.


 1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać doktorant będący na I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich.

 2. W przypadku korzystania przez doktoranta przez okres czterech lat studiów z urlopu macierzyńskiego stypendium może być wypłacane w kolejnym roku - po ukończeniu IV roku studiów - po uzyskaniu zgody Rektora (w przypadku jej uzyskania student jest wliczany do puli rankingowej IV roku).

 3. Listę doktorantów, którzy otrzymają stypendium za wyniki w nauce tworzy się na podstawie malejącej liczby punktów przydzielonych w postępowaniu konkursowym. Doktorant otrzyma stypendium, jeżeli równocześnie:

  1. zajmie miejsce na liście konkursowej wyższe, niż ilość stypendiów,

  2. wypełni pozostałe wymagania stawiane przez Regulamin.

 4. Postępowanie konkursowe polega na przydzielaniu studentowi punktów za osiągnięcia w nauce, postęp w przygotowywaniu pracy doktorskiej, zaangażowanie w pracę katedry oraz uczelni, publikację oraz prace dydaktyczną. Lista punktacyjna zawarta jest we wniosku o otrzymanie stypendium naukowego.

 5. Listy rankingowe są oddzielne dla każdego roku studiów.

 6. Pula środków przeznaczonych na stypendia naukowe jest dzielona na poszczególne lata proporcjonalnie do ilości studentów na danym roku.

 7. Liczba punktów dla doktorantów na pierwszym roku studiów równa jest ocenie uzyskanej w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

 8. Liczbę punktów dla doktorantów na pozostałych latach studiów doktoranckich określa się na podstawie wniosku o przyznanie stypendium będącego załącznikiem do Regulaminu.

 9. Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium za wyniki w nauce może otrzymać doktorant, który:

  1. uzyskał wpis na semestr,

  2. znalazł się na odpowiednim miejscu na liście konkursowej realizuje pensum dydaktyczne poprzez prowadzenie bądź uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.

 10. Na kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium może otrzymać doktorant, który spełnił łącznie następujące warunki:

  1. w poprzednim roku akademickim zaliczył wszystkie kursy w przewidziane w ramowym programie studiów doktoranckich,

  2. wypełnił wszystkie wymagania stawiane przez Regulamin studiów doktoranckich i uzyskał wpis na kolejny semestr,

  3. realizuje pensum dydaktyczne poprzez prowadzenie bądź uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.

i uzyskał liczbę punktów według kryteriów podanych w załączonym wzorze wniosku lokującą go na odpowiednim miejscu na liście konkursowej.

§ 12.

Stypendium za wyniki w nauce zostaje wstrzymane w przypadku korzystania przez doktoranta z urlopu.§ 13.

Decyzje dotyczące szczegółowego podziału środków na stypendia za wyniki w nauce podejmuje Uczelniana Doktorancka Komisja Stypendialna


Rozdział VII. ZAPOMOGI

§ 14.

1. Zapomogę może otrzymać doktorant, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej zdarzeniem losowym.

2. Za trudną sytuację materialną uprawniającą doktoranta do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności:


  1. nieszczęśliwy wypadek,

  2. poważną chorobę doktoranta lub jego dziecka wymagającą dodatkowych nakładów finansowych,

  3. śmierć członka najbliższej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, dziecka, małżonka, rodzeństwa),

  4. szkody spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym (pożar, kradzież),

  5. urodzenie się dziecka doktoranta.3. Zapomoga może być przyznana na wniosek doktoranta. Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – wówczas doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne.


§ 15.

 1. Decyzję w sprawie przyznania zapomogi podejmuje Uczelniana Doktorancka Komisja Stypendialna.

 2. Doktorant może otrzymać zapomogę najwyżej dwa razy w roku akademickim.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16 .

1. Wypłaty stypendiów z funduszu pomocy materialnej odbywają się na konta bankowe doktorantów na podstawie list wypłat przygotowanych przez Dział Domów Studenckich i Spraw Socjalnych Studentów i zatwierdzonych przez przewodniczącego Uczelnianej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej.

2. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 ze zm.).


 1. W sprawach spornych decyzje podejmuje Rektor po konsultacji z Radą Uczelnianą Samorządu Doktorantów.

 2. Wzory obowiązujących dokumentów (wniosek o przyznanie stypendium naukowego, wniosek o przyznanie pomocy materialnej, wniosek o przyznanie zapomogi) stanowią załącznik do Regulaminu.

Wydział:……… Nr albumu:………….. Wrocław, dnia…….....………………………

Imię i nazwisko:………………............……….WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

za rok akademicki…………………


Obszar

Kryterium

Punkty lub ocena
Osiągnięcia naukowo-badawcze

1. Publikacje recenzowane
3 punkty za każdą zrecenzowaną publikację

2. Prace badawcze i rozwojowe
1 punkt za każdy projekt

3.Udział w konferencjach
1 punkt za każdą konferencję

4. Wyjazdy i staże zagraniczne
1 punkt za każdy wyjazd bądź staż

5. Postęp pracy naukowej
do 5 punktów

Osiągnięcia dydaktyczne

6. Średnia ocen z zaliczeń i egzaminów doktoranta wynikająca z realizacji programu studiów za poprzedni rok akademicki
Pieczęć i podpis dziekanatu…….......………..............

7. Zajęcia dydaktyczne
do 3 punktów
8. Pozostałe formy działalności dydaktycznej i naukowej
do 5 punktów

Osiągnięcia organizacyjne

9. Praca na rzecz rozwoju uczelni
do 5 punktów

10. Zaangażowanie w prace katedry
do 5 punktów
11. Łączna ocena

1,2,3,4,7,8,9

wypełnia wnioskodawca

5

wypełnia opiekun naukowy

10

wypełnia Kierownik katedry

11

wypełnia komisja stypendialna

6

wypełnia dziekanatInformacje:

 • uzasadnienie zawierające wykaz osiągnięć doktoranta w postaci publikacji, konferencji, stażów, projektów (w tym projektów dofinansowywanych ze środków UE) itp., należy załączyć do niniejszego wniosku

 • w pozycji 7 przyznaje się 0,5 punktu za każde prowadzone 15 godzin, w skali roku (jednak nie więcej niż 3 punkty). Ocenie podlegają godziny prowadzone na terenie lub na zlecenie AE. Realizowane pensum należy poświadczyć harmonogramem obciążeń

 • w pozycjach 5,10 wypełniający zobowiązany jest do załączenia pisemnego uzasadnienia oceny wyszczególniając wkład, pracę i osiągnięcia doktoranta

 • w pozycji 8 doktorant uwzględnia pozostałe (nie ujęte w poprzednich pozycjach) osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, wkład w rozwój uczelni i nauki wykazując je w załączonym uzasadnieniu


Kwota przyznanego stypendium…….……………
Podpis Przewodniczącego Doktoranckiej Komisji Stypendialnej

................................................................................Wrocław, dnia…………………………………….
: doktoranci
doktoranci -> Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
doktoranci -> Szanowny Pan Prof dr hab. Jacek Roliński Prorektor ds. Kształcenia Akademii Medycznej im prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
doktoranci -> Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
doktoranci -> Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
doktoranci -> Zał. nr 1 do zw 4/2015 wydział Architektury / studium doktoranckie
doktoranci -> Cele: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych I nieformalnyc
doktoranci -> Wydział Humanistyczny Studia doktoranckie w zakresie historii Rok I
doktoranci -> Na wydziale lingwistyki stosowanej uniwersytet warszawski
doktoranci -> Na wydziale lingwistyki stosowanej uniwersytetu warszawskiego
doktoranci -> Na wydziale lingwistyki stosowanej uniwersytet warszawski

Pobieranie 58.83 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna