Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział: Filologiczno-historyczny, Instytut Filologii Obcych Rok akademicki: 2015/2016Pobieranie 104.65 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar104.65 Kb.
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydział: Filologiczno-historyczny, Instytut Filologii Obcych

Rok akademicki: 2015/2016

Nazwa modułu:
Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego


Studia

kierunek

stopień

tryb

specjalność

specjalizacja

Filologia


II

stacjonarny


Filologia germańska

literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa / językoznawstwo teoretyczne i stosowane / nauczycielska

*zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku: filologiaPlanowane efekty kształcenia w zakresie modułu:

Wiedza:

Ma podstawową wiedzę językową z języka niemieckiego na poziomie C1, potrafi opisać zjawiska dnia codziennego i potrafi zastosować środki językowe w komunikacji dnia codziennego. Streszcza teksty użytkowe. Charakteryzuje zjawiska np. klimatyczne. Wyciąga proste wnioski i potrafi posłużyć się prostą argumentacją w języku niemieckim.


Student zna terminologię gramatyczną oraz ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na płaszczyźnie morfologicznej, składniowej, semantycznej i pragmatycznej na poziomie językowym C1/C2. Student zna podobieństwa i różnice w strukturze języka niemieckiego i polskiego.

Student wyodrębniać części tekstu oraz elementy decydujące o spójności wewnętrznej tekstu,

definiować wybrane pojęcia pojawiające się w tekście, objaśnić interakcje między postaciami występującymi w omawianych utworach literackich, scharakteryzować sposoby postępowania bohaterów literackich, używać synonimów na podstawie słownictwa zawartego w tekście.
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą komunikowania interpersonalnego i społecznego i potrafi odnieść ją do codziennych sytuacji komunikacyjnych
Umiejętności:
Potrafi wypowiadać się w języku obcym wybranej specjalności płynnie, spontanicznie rozpoznać intencje innych uczestników rozmowy i odpowiednio do sytuacji zareagować na nie, wysunąć propozycję oraz ustalić termin, uzyskać potrzebne informacje. Student potrafi jasno i rzeczowo przedstawić problem, potrafi nawiązując do wypowiedzi rozmówców odeprzeć ich argumenty oraz argumentować swój punkt widzenia, potrafi formułować wnioski. Student potrafi wygłosić wystąpienie.

Student rozumie teksty niemieckojęzyczne pochodzące z prasy, literatury pięknej czy dzieł popularnonaukowych, potrafi je analizować formalnie, interpretować i przetwarzać informacje zawarte w nich oraz formułować hipotezy na temat treści tekstu oraz streścić takie teksty ustnie i pisemnie.

Student rozumie ze słuchy wykłady o charakterze naukowym, audycje radiowe, rozmowy i wywiady.

Student potrafi streścić ustnie i pisemnie dłuższe teksty napisane zarówno w języku standardowym jak i specjalistycznym. Student potrafi jasno wyrazić swoje myśli i uczucia, potrafi argumentować swój punkt widzenia, potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji, zająć stanowisko wobec opinii innych uczestników dyskusji oraz bronić własnego zdania. Student potrafi wygłosić dobrze zbudowany referat.

Student potrafi formułować dłuższe wypowiedzi pisemne, jak esej, rozprawka, wypracowanie.
Kompetencje społeczne:
Student rozumie konieczność doskonalenia kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego i polskiego, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Potrafi pracować samodzielnie. Zna podstawowe zasady pracy w grupie i potrafi je zastosować. Student wykazuje kreatywność w pracy w zespole oraz wykazuje odpowiedzialność za zadanie grupy.

Wykazuje otwartość wobec obcych kultur. Student zachowywać krytycyzm w wyrażaniu opinii na dany temat.
Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w obszarach:

W*

U*

K*

1. Sprawności zintegrowane


FL2_W02 FL2_W11

FL2_U06

FL2_U08


FL2_U10

FL2_U11


FL2_U12


FL2_K01

FL2_K02


FL2_K06


2. Analiza i pisanie tekstów akademickich

FL2_W02 FL2_W03 FL2_W07 FL2_W08 FL2_W12

FL2_U01

FL2_U03


FL2_U04

FL2_U05


FL2_U07

FL2_U10


FL2_K01

FL2_K02


3. Konwersacje

FO_W03

FO_W05


FO_U09

FO_U10


FO_U12

FO_U14


FO_U15

FO_U16


FO_K01

FO_K02


FO_K05

FO_K06Przedmiot 1

 1. Nazwa przedmiotu:

PNJN – Sprawności zintegrowane


 1. Język wykładowy: Język niemiecki

 1. Semestr:

Sem. 1, 2, 3, 4

 1. Liczba punktów ECTS:

Sem. 1 i 2 – po 6 punktów ECTS

Sem. 3 i 4 – po 4 punkty ECTS

W sumie: 20 punktów ECTS


(5) Nakład pracy studenta:

Liczna godzin

 • Zajęcia dydaktyczne

120

40

 • Studiowanie literatury

40

 • Udział w konsultacjach

10

 • Przygotowanie prac pisemnych

30

 • Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

40

 • inne
 • Łączny nakład pracy studenta w godzinach

280

(6) Forma zajęć, liczba godzin dydaktycznych:

A. laboratorium językowe

B. np. I sem. - 30 godzin, II sem. – 30 godzin, III sem. – 30 godzin, IV sem. – 30 godzin

(7) profil: ogólnoakademicki


(8) Sposób zaliczenia:

po semestrach I, II, III i IV – zaliczenie na ocenę

po semestrach II i IV - egzamin


(9) Wymagania wstępne:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1(10) Autor programu: dr Beata Rusek

(11) Prowadzący zajęcia: Beata Rusek, Małgorzata Niemiec-Knaś, Elżbieta Pawlikowska-Asendrych, Przemysław Sznurkowski, Hanna Kaczmarek, Joanna Koper

(12) Cele kształcenia:

Zajęcia mają na celu systematyczne pogłębianie kompetencji studentów w zakresie wszystkich sprawności językowych, rozbudowując ich znajomość słownictwa i niuansów gramatycznych. Studenci doskonalą sprawności rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem różnorodnych tekstów autentycznych oraz doskonalą własne wypowiedzi ustne i pisemne pod względem poprawności oraz użycia właściwych form w różnorodnych obszarach tematycznych i sytuacjach komunikacyjnych.(13) Efekty kształcenia

(13 A) Wiedza

Student


ma uporządkowaną wiedzę gramatyczną i leksykalną na poziomie C1/C2 (FL2_W11;)

zna terminologię z obszaru językoznawstwa oraz kulturoznawstwa niemieckiego na poziomie rozszerzonym (FL2_W02)

(13 B) Umiejętności

Student


 • potrafi jasno i rzeczowo przedstawić problem oraz jasno wyrazić swoje myśli i uczucia, potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji, zająć stanowisko wobec opinii innych uczestników dyskusji oraz bronić własnego zdania potrafi nawiązując do wypowiedzi rozmówców odeprzeć ich argumenty oraz argumentować swój punkt widzenia, potrafi formułować wnioski. (FL2_U06)

 • potrafi porozumiewać się wykorzystując różne kanały i techniki (rozmowa, dyskusja, rozmowa telefoniczna) (FL2_U08)

 • Student potrafi formułować dłuższe wypowiedzi pisemne, jak esej, rozprawka, wypracowanie. (FL2_U10)

 • potrafi wygłosić wystąpienie na różne tematy (FL2_U11)

 • Student rozumie teksty niemieckojęzyczne pochodzące z prasy, literatury pięknej czy dzieł popularnonaukowych, potrafi je analizować formalnie, interpretować i przetwarzać informacje zawarte w nich oraz formułować hipotezy na temat treści tekstu oraz streścić takie teksty ustnie i pisemnie. Student rozumie ze słuchy wykłady o charakterze naukowym, audycje radiowe, rozmowy i wywiady. (FL2_U12)

 • Student potrafi streścić ustnie i pisemnie dłuższe teksty napisane zarówno w języku standardowym jak i specjalistycznym. (FL2_U12)
(13 C) Kompetencje społeczne

Student


 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (FL2_K01)

 • pracuje samodzielnie, potrafi współdziałać w grupie i wykazuje odpowiedzialność za zadanie grupy (FL2_K02)

 • ma świadomość potrzeby systematycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym (FL2_K06)
(14) Metody dydaktyczne i kryteria zaliczenia przedmiotu:

A. Konwersacje, praca w parach i w małych grupach, praca z całością uczących się oraz praca samodzielna, gry interakcyjne, symulacje, dyskusje, praca techniką stacjiB. Obecność, przygotowanie się do zajęć oraz aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach. Przygotowanie do zajęć obejmuje przeczytanie tekstów i zapoznanie się z nowym słownictwem, przygotowywanie prezentacji

Pozytywnie napisane prace kontrolne.

Wykonane zadania online.

Pozytywne oceny z pisemnych oraz ustnych prac domowych.(15) Treści programowe w semestrze

Themen:

 1. Alltägliches

Die Zeit läuft

Engagement in Vereinen

Chaos im Wohnzimmer – Geräte Fernseher, DVD-Spieler, Handy

Lebensphasen – Leben im Mehrgenerationenhaus
 1. An die Arbeit

Berufe

Ein bunter Lebenslauf

Studium oder Berufsausbildung

Multitasking

Soft Skills


 1. Hast du Worte?

Immer erreichbar – Handy, Mail, Chat

Gibt contra!- Schlagfertigkeit trainieren

Sprachen lernen – Wege zur Sprache

Dialekte 1. Wirtschaftgipfel

Gewissensfragen

Die Welt ist ein Dorf – große Konzerne, billige Arbeitskräfte

Gründerfieber – einen guten Handwerker finden – Geschäftsideen entwickeln


 1. Ziele

AB morgen – gute Vorsätze

Der Weg ist das Ziel – berufliche Ziele

Jeder kennt jeden – Networking

Freiwilligendienst, Ehrenamt und Engagement
 1. Gesund und munter

Zu Risiken und Nebenwirkungen – Tipps geben, Hausmittel, Placebo-Effekt, Nocebo-Effekt

Gesünder leben – Was macht krank? Frauen leben länger als Männer, warum?

Allergien

Mythen der Medizin - Referate vorbereiten
 1. Recht so!

Dumm gelaufen – unglaubliche Kriminalfälle

Kriminalität von Jugendlichen

Alltag im Knast

Krimis – Krimi-Hörspiel schreiben
 1. Du bist, was du bist

Interessantes aus der Psychologie

Von Anfang an anders – Gene oder Umwelt?

Voll auf Zack – Radiosendung – Hochbegabung

Alles nicht so einfach – Erziehung
 1. Die schöne Welt der Künste

Kreativität

Film ab! – Filmproduktion, ein guter Film, ein guter Videoclip

Ein Leben für die Kunst – Künstleralltag

Leseratten
 1. Erinnerungen

Erinnern und Vergessen – Gedächtnis

Falsche Erinnerungen

Kennen wir uns? – Gesichter kaum unterscheiden können

Weißt du noch? – „Mein Jahrhundert“ von Günther Grass, das Jahr 1952,


Grammatik:

 • Adjektivdeklination nach Artikelwörtern

 • Wortbildung bei Substantiven

 • Attribute

 • Weiterführender Nebensatz

 • Redewiedergabe: Präpositionen, Sätze mit wie, Konjunktiv I

 • Nominal- und Verbalstil

 • Nominalisierung und Verbalisierung: Temporalsätze

 • Nominalisierung und Verbalisierung: Modal- und Konditionalsätze

 • Nominalisierung und Verbalisierung: Kausal-, Konzessiv-, Final- und Konsekutivsätze

 • Nominalisierung und Verbalisierung: Präpositional-Ergänzungen

 • Infinitivsätze

 • Besonderheiten des Passivs: Passivsatz ohne Subjekt; Passiv mit Modalverben im Nebensatz

 • Präpositionen mit Dativ und Genitiv, Verben mit Genitiv

 • Modales Paertizip

 • Subjektive Modalverben zum Ausdruck einer Behauptung

 • Subjektive Modalverben zum Ausdruck einer Vermutung

 • Trennbare und untrennbare Verben

 • Konnektoren (andernfalls, demnach, folglich, ...)

 • Partizipialgruppen

 • Vermutungen ausdrücken: Futur I und II
(16) Sposób walidacji efektów kształcenia:

Egzamin ustny z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego.(17) Wykaz literatury:

  1. Literatura podstawowa

Koithan, U./ Schmitz, H./ Sieber, T./ Sonntag, R./Lösche, R.-P. (2013): Aspekte Mittelstufe Deutsch C1, Lehr- und Übungsbuch 3, Teil 1

Koithan, U./ Schmitz, H./ Sieber, T./ Sonntag, R./Lösche, R.-P. (2013): Aspekte Mittelstufe Deutsch C1, Lehr- und Übungsbuch 3, Teil 2  1. Literatura uzupełniająca

DUDEN - Deutsches Universalwörterbuch

niemieckojęzyczne artykuły prasowe, np.: Zeit, FAZ, Welt, Spiegel, Focus, Süddeutsche Zeitung, Tagesspiegel


Przedmiot 2

 1. Nazwa przedmiotu:

PNJN – Analiza i pisanie tekstów akademickich

 1. Język wykładowy:

Język niemiecki

(3) Semestr: I i II

(4) Liczba punktów ECTS: 3

(5) Nakład pracy studenta:

1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak: uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych, przygotowanie się do zajęć, samodzielne przygotowanie się do egzaminu, przygotowanie i prezentacja projektu bądź referatu itp.


Liczna godzin

 • Zajęcia dydaktyczne

60

 • Przygotowanie do zajęć

15

 • Studiowanie literatury

15

 • Udział w konsultacjach

4

 • Przygotowanie projektu, eseju, itp.

10

 • Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

 • Łączny nakład pracy studenta w godzinach

84

(6) Forma zajęć, liczba godzin dydaktycznych:

A. laboratorium językowe

B. I sem. - 30 godzin, II sem. – 30 godzin

(7) profil: ogólnoakademicki


(8) Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę po semestrze I i II, treści nauczania obowiązują również na egzaminie z PNJN po II semestrze

(9) Wymagania wstępne:

Znajomość zasad pisania pracy licencjackiej, zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym.

Kompetencja językowa na poziomie B2/C1


(10) Autor programu: dr Beata Rusek
(11) Prowadzący zajęcia: dr Przemysław Sznurkowski, dr Joanna Ławnikowska – Koper, dr hab. Anna Szyndler,

 1. Nazwa przedmiotu:

PNJN – Analiza i pisanie tekstów akademickich

(12) Cele kształcenia:

Główne cele kursu to:

- rozwinięcie u studentów umiejętności krytycznego myślenia, czytania ze zrozumieniem tekstów akademickich, jak również krytycznego komentowania oraz analizowania. Ważnym elementem kursu jest krytyczna ocena źródeł (zwłaszcza internetowych) oraz problematyka plagiatu. Kurs pełni funkcję pomocniczą przy pisaniu pracy magisterskiej.

- poszerzenie sprawności językowych o struktury i zwroty typowe dla tekstu akademickiego

- rozwinięcie umiejętności potrzebnych do napisanie artykułu naukowego i pracy magisterskiej


(13) Efekty kształcenia

(13 A) Wiedza

Student


 • jest w stanie wyodrębniać części tekstu oraz elementy decydujące o spójności wewnętrznej tekstu naukowego (FL2_W07)

 • potrafi definiować wybrane pojęcia pojawiające się w tekstach akademickich (FL2_W02, FL2_W03)

 • potrafi rozpoznawać różne rodzaje tekstów naukowych (FL2_W07)

 • rozumie zasady prawa autorskiego oraz stosuje je (FL2_08)

 • dysponuje szczegółową wiedzą z zakresu morfologii, składni i semantyki języka niemieckiego (FL2_W12)
(13 B) Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: • analizować formalnie teksty akademickie (FL2_U03)

 • interpretować i przetwarzać informacje zawarte w tekście akademickim oraz formułować krytyczne wnioski (FL2_U01)

 • czytać teksty oryginalne oraz posługiwać się słownictwem w nich zawartym (FL2_U12)

 • dyskutować o przeczytanym tekście, wymieniać i porównywać punkty widzenia, wypowiadać własne opinie, myśleć krytycznie (FL2_U07)

 • posługiwać się słownikami jedno- i dwujęzycznymi, słownikiem synonimów i antonimów (FL2_U01)
(13 C) Kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć student: • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (FL2_K01)

 • wykazuje kreatywność w pracy w zespole (FL2_K02)
(14) Metody dydaktyczne i kryteria zaliczenia przedmiotu:

A.

• Dyskusja

• Ćwiczenia do tekstu

• Praca indywidualna, grupowa, w parach

• Praca z tekstem

B. Kryteria zaliczenia przedmiotu:


  • Kontrola bieżąca:

   • Obecność i dobre przygotowanie do zajęć

   • Aktywne uczestnictwo w zajęciach

   • Wykonywanie prac domowych

   • Ocenę semestralną stanowi średnia następujących ocen cząstkowych:

  • Ocena za testy

  • Ocena za pisemne prace domowe

  • Ocena za pisemne prace podczas zajęć

  • Ocena za aktywne uczestnictwo w zajęciach
(15) Treści programowe:

B. Problematyka ćwiczeń:

Semestr I

Pojęcie tekstu oraz klasyfikacja tekstów naukowych. Istota pisania naukowego.

Cechy tekstu naukowego: jasność, przejrzystość, jednoznaczność, konkluzywność, obiektywizm

Rodzaje tekstu naukowego: artykuł, recenzja, monografia, podręcznik akademicki, leksykon,

Techniki czytania naukowego

Dowodzenie w wywodzie naukowym, uzasadnianie twierdzeń - typy argumentacji: dedukcyjna, indukcyjna, obdukcyjna, z przykładu; analiza (danych) i synteza (formułowanie reguły) w działaniu badawczym

Język tekstu naukowego - wyrażenia opisujące a wyrażenia wartościujące, sąd a przypuszczenie, typowe struktury gramatyczne, typowe sformułowania


Semestr II

Praca podczas kursu koncentruje się na następujących dziedzinach: 1. Słownictwo (zwroty i wyrażenia typowe dla tekstów akademickich: sposoby referowania faktów, opisywania procesów, przytaczania opinii, argumentowania i definiowania

 2. Gramatyka: struktury gramatyczne używane w tekstach naukowych, zdania złożone, strona bierna, konstrukcje bezokolicznikowe, mowa zależna i niezależna

 3. Umiejętności: Cytowanie dosłowne a parafrazowanie, Streszczanie i formułowanie abstraktów, Budowa sprawozdań i recenzji, wizualizacja – czytanie i opisywanie diagramów i tabel

(16) Sposób walidacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia sprawdzane są podczas prac kontrolnych oraz zaliczeniowych(17) Wykaz literatury:

     1. Literatura podstawowa

Bünting, Karl-Dieter: Schreiben im Studium. Ein Trainingsprogramm. Berlin 1996.

Bünting, Karl-Dieter/ Bitterlich, Axel / Pospiech, Ulrike: Schreiben im Studium: mit Erfolg. Ein Leitfaden; mit CD-ROM. Berlin 2002.

Starke, Günter / Zuchewicz, Tadeusz: Wissenschaftliches Schreiben im Studium von Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt am Main u.a. 2003.

Burchert, Heiko / Sohr, Sven: Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens. Eine anwendungsorientierte Einführung. München / Wien 2005.

Hoffmann, Monika: Deutsch fürs Studium. Grammatik und Rechtschreibung. Paderborn 2005.

Rico, Gabriele: Garantiert Schreiben lernen. Sprachliche Kreativität methodisch entwickeln – ein Intensivkurs auf der Grundlage der modernen Gehirnforschung. Hamburg 2004.     1. Literatura uzupełniająca

Ehlich, Konrad / Steets, Angelika (eds): Wissenschaftlich schreiben – lehren und lehren. Berlin / New York 2003.

Franck, Norbert: Handbuch wissenschaftliches Arbeiten. Frankfurt am Main 2004.

Krämer, Walter: Wie schreibe ich eine Seminar-, Examens- oder Diplomarbeit. 4. Aufl., Stuttgart / Jena 1994.

Lieber, Maria/ Posset, Jürgen (red.): Texte Schreiben im Germanistik-Studium. München 1988.

Narr, Wolf-Dieter / Stary, Joachim (eds.): Lust und Last des wissenschaftlichen Schreibens. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer geben Studierenden Tips. Frankfurt am Main 1999.

Nussbaumer, Markus: Argumentation und Argumentationstheorie. Heidelberg 1995.

Pyerin, Brigitte: Kreatives wissenschaftliches Schreiben: Tipps und Tricks gegen Schreibblockaden. Weinheim / München 2001.

Schneider, Wolf: Deutsch für Profis. Wege zu gutem Stil. München 102001.

Stickel-Wolf, Christine / Wolf, Joachim: Wissenschaftliches Arbeiten und Lerntechniken. Erfolgreich studieren – gewusst wie! Wiesbaden 2001

Winter, Wolfgang: Wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Hausarbeiten / Diplom- und Magisterarbeiten / MBA-Abschlussarbeiten / Dissertationen. Frankfurt / Wien 2004.

Przedmiot 3


(1) Nazwa przedmiotu:

PNJN – Konwersacje

(2) Język wykładowy:

Język niemiecki

(3) Semestr: IV

(4) Liczba punktów ECTS: 3

(5) Nakład pracy studenta:

1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak: uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych, przygotowanie się do zajęć, samodzielne przygotowanie się do egzaminu, przygotowanie i prezentacja projektu bądź referatu itp.


Liczna godzin

 • Zajęcia dydaktyczne

30

 • Przygotowanie do zajęć

15

 • Studiowanie literatury

15

 • Udział w konsultacjach

4

 • Przygotowanie prezentacji/ dyskusji

10

 • Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

 • Łączny nakład pracy studenta w godzinach

84

(6) Forma zajęć, liczba godzin dydaktycznych:

A. laboratorium językowe

B. IV sem. - 30 godzin

(7) profil: ogólnoakademicki


(8) Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

(9) Wymagania wstępne:

Kompetencja językowa na poziomie B2/C1
(10) Autor programu: dr Beata Rusek
(11) Prowadzący zajęcia: dr Przemysław Sznurkowski, dr Joanna Ławnikowska – Koper, dr Anna Szyndler,

(12) Cele kształcenia
Dyskusja. Student powinien potrafić

 • jasno i rzeczowo przedstawić problem

 • reprezentować własne stanowisko

 • zapytać o zdanie innych oraz ustosunkować się do ich wypowiedzi

 • nawiązać do wypowiedzi rozmówcy, zgodzić się z nim bądź mu zaprzeczyć, przytoczyć stosowne argumenty, odeprzeć argumenty, przekonać innych o swojej racji.


Cele kształcenia w semestrach 5, 6:

 • Rozszerzenie słownictwa kwalifikowanego;

 • Rozwój strategii komunikacyjnych

 • Rozwój umiejętności występowania na forum publicznym: przygotowanie przemówienia/wystąpienia, również ustnej prezentacji naukowej z uwzględnieniem wszystkich jej aspektów, takich jak np. wizualizacja, media, język ciała

 • Rozwój umiejętności prowadzenia oraz uczestniczenia w dyskusji z uwzględnieniem następujących kompetencji:

 • jasne i rzeczowe przedstawienie problemu

 • reprezentowanie własnego stanowiska

 • pytanie o zdanie innych oraz ustosunkowanie się do ich wypowiedzi

 • nawiązywanie do wypowiedzi rozmówcy, aprobata bądź krytyka, przytaczanie argumentów, odpieranie argumentów, przekonywanie innych o swojej racji.


(13) Efekty kształcenia

(13 A) Wiedza

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dyscyplin filologicznych (FO_W03);

Student ma uporządkowaną wiedzę gramatyczną i leksykalną na poziomie C1 (FO_W05);


(13 B) Umiejętności

Student potrafi jasno i rzeczowo przedstawić problem, potrafi nawiązując do wypowiedzi rozmówców odeprzeć ich argumenty oraz argumentować swój punkt widzenia, potrafi formułować wnioski (FO_U09)

Student potrafi porozumiewać się wykorzystując różne kanały i techniki (rozmowa, dyskusja, rozmowa telefoniczna (FO_U10)

Student potrafi wygłosić wystąpienie oraz przygotować ustną prezentację naukową (FO_U12)

Student potrafi formułować w języku obcym dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi ustne dotyczące złożonych problemów ogólnospołecznych oraz kwestii naukowych (FO_U16);

Potrafi wypowiadać się w języku obcym wybranej specjalności płynnie, spontanicznie rozpoznać intencje innych uczestników rozmowy i odpowiednio do sytuacji zareagować na nie, (FO_U14, FO_U15)


Poddaje krytyce ogólnikowe sądy i opinie, potrafi przedstawić i uargumentować własne stanowisko (FO_U09, FO_U15).

(13 C) Kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (FO_K01)

Student pracuje samodzielnie, potrafi współdziałać w grupie przejmując różne w niej role i wykazuje odpowiedzialność za zadanie grupy (FO_K02)

Uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych mediów i różnych jego form. (FO_K06)

Student wykazuje otwartość na innych w grupie, jest wrażliwy na różnice kulturowe (FO_K05)


(14) Metody dydaktyczne i kryteria zaliczenia przedmiotu:

A. Konwersacje, praca w parach i w małych grupach, praca z całością uczących się oraz praca samodzielna, symulacje, dyskusja, prezentacja multimedialna

B.
Obecność, przygotowanie się do zajęć oraz aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach. Przygotowanie do zajęć obejmuje przeczytanie tekstów bądź wysłuchanie materiałów audio/ video, zapoznanie się z nowym słownictwem

Pozytywne oceny z pisemnych oraz ustnych prac domowych (również w trybie online)

Opracowanie jednego tematu, przygotowanie do niego prezentacji, materiałów dla grupy oraz poprowadzenie dyskusji w grupie
Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru w tym ocena przygotowanej prezentacji i prowadzonej dyskusji oraz aktywności na zajęciach


(15) Treści programowe:

B. Problematyka ćwiczeń:

Kurs obejmuje dwie części: 1. Dyskusja na temat aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie. Tematyka poszczególnych zajęć wybierana jest na podstawie najważniejszych wydarzeń w danym czasie i może dotyczyć polityki wewnętrznej i zagranicznej, gospodarki, sytuacji na świecie, świata kultury (muzyka, film, literatura), wydarzeń sportowych, transformacji społecznych itp. Studenci powinni mieć aktywny udział w doborze tematów.

 2. Prezentacje ustne dotyczące tematów naukowych wybranych przez studentów oraz dyskusja na ten temat.
(16) Sposób walidacji efektów kształcenia:

 • Przygotowanie i moderowanie dyskusji

 • Udział w dyskusji - właściwe zadawanie pytań, umiejętne nawiązywanie do wypowiedzi poprzedników, argumentowanie i odpieranie zarzutów.

 • Przygotowanie i prezentacja krótkich wystąpień problemowych.

 • Przygotowanie mini-projektów tematycznych w formie wprowadzenia do tematyki zajęć z wykorzystaniem wszelkich form kreatywnych i narzędzi multimedialnych

 • Przygotowanie prezentacji ustnej na wybrany temat naukowy

 • Egzamin ustny z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego.
(17) Wykaz literatury:

     1. Literatura podstawowa

 • Aktualne artykuły z czasopism : FAZ, Der Spiegel, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung , Frankfurter Allgemeine Zeitung

 • strony internetowe instytucji Unii Europejskiej

 • Deutsche Welle
Egzamin z PNJN po semestrze drugim składa się z

Części pisemnej, która obejmuje

- test gramatyczno-leksykalny na materiale podręcznikowym (Sprawności zintegrowane)

- tekst do analizy i wypowiedź pisemna (Analiza i pisanie tekstu)


Część ustna:

- Rozmowa z egzaminatorem na tematy realizowane w podręcznikuEgzamin z PNJN po semestrze czwartym składa się z

Części pisemnej, która obejmuje

- test gramatyczno-leksykalny na materiale podręcznikowym (Sprawności zintegrowane)
Część ustna:

- Rozmowa z egzaminatorem na tematy realizowane w podręczniku

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna