Akademia Liderów Samorządowych Konspekt do zajęć na temat: „Zgodność prawa lokalnego z ustawami” Prowadzący: sędzia nsa małgorzata Niezgódka – MedekPobieranie 12.31 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.31 Kb.


Akademia Liderów Samorządowych

Konspekt do zajęć na temat: „Zgodność prawa lokalnego z ustawami”

Prowadzący: sędzia NSA Małgorzata Niezgódka – Medek 1. Konstytucyjne uwarunkowania stanowienia prawa lokalnego (aktów prawa miejscowego) na tle dualistycznego systemu źródeł prawa wynikającego z ustawy zasadniczej:
 1. przepisy konstytucyjne wprost odnoszące się do prawa miejscowego – art. 87 ust. 2, art. 88 ust. 1 i 2, art. 94, art. 168, art. 169 ust. 4, art. 184, art. 241 ust. 7 i specyfika zawartej w nich regulacji w porównaniu z prawem powszechnie obowiązującym na terenie całego kraju,

 2. unormowania konstytucyjne pośrednio wpływające na prawo lokalne:

 • zasada pomocniczości (preambuła),

 • zasada decentralizacji władzy publicznej (art. 15, art. 16),

 • zasada jawności działania organów państwa (art. 61),

 • zasada władztwa podatkowego (relacja pomiędzy art. 84 i art. 217, art. 168),

 • zasada wyłączności ustawowej i jej znaczenie przy tworzeniu prawa miejscowego,

 • regulacje dotyczące nadzoru i kontroli (art. 171, art. 184, art. 203 ust. 2, art. 208 ust. 1).
 1. Warunki stanowienia aktów prawa miejscowego w świetle przepisów ustrojowych zawartych w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, na tle uprawnień prawotwórczych terenowych organów administracji rządowej,

dotyczące trzech kategorii aktów prawa miejscowego:
a) typowych aktów wykonawczych,

b) aktów odnoszących się do wewnętrznego ustroju jednostki samorządu terytorialnego (w zestawieniu z aktami kierownictwa wewnętrznego),

c) aktów zawierających przepisy porządkowe.
3. Dodatkowe wymogi obowiązujące przy stanowieniu prawa miejscowego wynikające z przepisów ustaw szczególnych np. art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854, ze zm.).


 1. Przykłady najczęstszych problemów związanych ze stanowieniem wskazanych wyżej kategorii aktów prawa miejscowego zgodnie z ustawami w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego.
 1. Warunki ogłaszania i udostępniania aktów prawa miejscowego w świetle przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95):

 1. problem vacatio legis i możliwości nadania mocy wstecznej przepisom aktu normatywnego na tle tej ustawy i w świetle orzecznictwa,

 2. specyfika wprowadzania w życie i ogłaszania przepisów porządkowych,

 3. wojewódzki dziennik urzędowy jako miejsce publikacji aktów prawa miejscowego,

 4. inne sposoby udostępniania aktów prawa miejscowego.
 1. Kontrola zgodności prawa miejscowego z ustawami:

 1. uprawnienia organów nadzoru i obowiązki organów jednostki samorządu terytorialnego w tym zakresie,

 2. sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego,

 3. uprawnienia wynikające z „actio popularis” do uruchomienia sądowej kontroli,

 4. uprawnienia organów Prokuratury, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

Zalecana literatura:

1. Dorota Dąbek, Prawo miejscowe, Wolters Luwers, Warszawa 2007 r.,

2. Bogdan Dolnicki, Przepisy porządkowe jako akty prawa miejscowego, Przegląd Prawa Publicznego 2008/12/6,

3. Marcin Bator, Jacek Dżezyk, Grzegorz Ninard, Akty prawne jednostek samorządu terytorialnego podlegające publikacji w wojewódzkich dziennikach urzędowych, Nowe Zeszyty Samorządowe 2008/2/42,

4. Jerzy Świątkiewicz, Prawo miejscowe pod rządem Konstytucji z 1997, Przegląd Legislacyjny 2001/1/79.

Pobieranie 12.31 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna