„Akademia Liderów Samorządowych” Konspekt przedmiotu: Postępowanie administracyjne – Część IIPobieranie 10.43 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.43 Kb.


Prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe „Akademia Liderów Samorządowych”
Konspekt przedmiotu: Postępowanie administracyjne – Część II 1. Przerwanie toku postępowania.

  1. Zawieszenie postępowania (obligatoryjne zawieszenie postępowania, fakultatywne zawieszenie postępowania, forma zawieszenia postępowania, skutki prawne zawieszenia postępowania, podjęcie zawieszonego postępowania).

  2. Umorzenie postępowania (obligatoryjne umorzenie postępowania, fakultatywne umorzenie postępowania, forma umorzenia postępowania, stadia, w których postępowania można umorzyć).
 1. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

  1. Decyzja (pojęcie i istota decyzji, klasyfikacje decyzji, treść decyzji, konstrukcje decyzji w orzecznictwie NSA i SN, zajęcie stanowiska przez inny organ przy wydawaniu decyzji przez organ właściwy, rygor natychmiastowej wykonalności, forma decyzji, związanie organu wydaną decyzją, wadliwość decyzji).

  2. Postanowienie (istota i pojęcie postępowania, klasyfikacja postanowień, treść postanowienia, różnice między postanowieniem a decyzją).

  3. Ugoda administracyjna (przesłanki dopuszczalności zawarcia ugody, podmioty ugody, inicjatywa zawarcia ugody, fazy postępowania, termin zawarcia ugody, forma i treść ugody, zatwierdzenie ugody i odmowa zatwierdzenia ugody, skutki prawne odmowy zatwierdzenia ugody i zatwierdzenia ugody).
 1. Kontrola prawidłowości decyzji i postanowień w administracyjnym toku instancji.

  1. Założenia kontroli instancyjnej (środki prawne w postępowaniu administracyjnym, administracyjny tok instancji).

  2. Środki prawne (odwołanie od decyzji, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ, zażalenie na postanowienie).

  3. Postępowanie odwoławcze (postępowanie odwoławcze przed organem I i II instancji, cofnięcie odwołania, rozstrzygnięcia organu II instancji, reformatio in peius w postępowaniu odwoławczym).
 1. Weryfikacja decyzji ostatecznych.

  1. Zagadnienia wstępne.

  2. Wznowienie postępowania (przesłanki wznowienia postępowania, tryb postępowania wznowieniowego).

  3. Uchylenia lub zmiana decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 i 155 KPA.

  4. Stwierdzenie nieważności decyzji (przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji, tryb postępowania).

  5. Inne przypadki uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych (uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo bez zgody strony; zmiana, uchylenie i stwierdzenie wygaśnięcia decyzji na podstawie przepisów pozakodeksowych).

Literatura obowiązkowa: 1. M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne – ogolone, podatkowe, egzekucyjne i przed sadami administracyjnymi, Warszawa 2011

 2. M. Wierzbowski (red.), A. Wiktorowska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011

Literatura zalecana:

 1. R. Hauser (red.), M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna