Akademia medyczna w warszawie przewodnik dydaktyczny


PIŚMIENNICTWO OBOWIĄZUJĄCEPobieranie 278.42 Kb.
Strona10/11
Data07.05.2016
Rozmiar278.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

PIŚMIENNICTWO OBOWIĄZUJĄCE

 1. Z. Jańczuk: „Zarys stomatologii” – podręcznik dla studentów medycyny. PZWL 1979

 2. Z. Jańczuk, J.Banach: „Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1995.

 3. F. Łabiszewska-Jaruzelska: „Ortopedia szczękowa”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1995.

 4. L. Kryst (red.): „Chirurgia głowy i szyi”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1996.

 5. L. Kryst (red.): „Chirurgia szczękowo-twarzowa”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 1999.REHABILITACJAKATEDRA I KLINIKA REHABILITACJI AM

Konstancin-Jeziorna, ul.Wierzejewskiego 12, tel.757 66 80, 757 67 58 (sekret.)Kierownik Kliniki: prof. dr hab.n. med. Jerzy Kiwerski


Godziny przyjęć w sprawach studenckich: 900-1400 tel.754-08-14

Dojazd do Kliniki - autobus: 710, 700 z Dworca Południowego, lub Wilanowa - autobus 700 z Dworca Centralnego.


Odpowiedzialny za dydaktykę: dr n. med. Marek Krasuski
Zajęcia odbywają się w semestrze wiosennym, 20 godz. ćwiczeń i 10 godz. seminariów – razem 30 godz.

PROGRAM NAUCZANIA

Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej działa na bazie Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa w Konstancinie.


Program nauczania obejmuje zapoznanie się z problematyką rehabilitacji medycznej , poznanie jej definicji i założeń polskiej szkoły rehabilitacji.

Celem zajęć praktycznych jest poznanie elementów badania klinicznego dla potrzeb rehabilitacji, ustalenie programu kompleksowego leczenia. W trakcie zajęć seminaryjnych następuje zapoznanie studenta z problematyką kompleksowej rehabilitacji chorych z dysfunkcjami narządu ruchu, leczenia chorych po ostrym urazie kręgosłupa z powikłaniami neurologicznymi, leczenie chorych po urazach narządu ruchu, kompleksowe leczenie zachowawcze i operacyjne zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu, leczenie zachowawcze, operacyjne i pooperacyjne osób z chorobami kręgosłupa, leczenia usprawniającego w schorzeniach dróg oddechowych i układu krążenia.LITERATURA OBOWIĄZKOWA


    1. Kiwerski J. „Rehabilitacja medyczna” 2002

    2. Kiwerski J. (red). „Rehabilitacja”, skrypt AM, 2003

    3. Kiwerski J., Krasuski M., Kowalski M. „ Schorzenia i urazy kręgosłupa” PZWL 1999

    4. Kuch J. (red.) „Rehabilitacja. Podręcznik dla studentów medycyny” PZWL 1989

    5. Milanowska K., Dega W. „Rehabilitacja medyczna” PZWL 1983


FARMAKOLOGIA KLINICZNA

KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ AM


Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, tel/fax 826-21-16

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n.med. Andrzej Członkowski

Godziny przyjęć w sprawach studenckich 1000-1400
Odpowiedzialny za dydaktykę: lek. Maciej Niewada, tel.828-10-55, 0 691745377

Wykłady w rocznym wymiarze 10 godz. odbywają się w sali wykładowej , w Gmachu Medycyny Teoretycznej, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w semestrze zimowym V roku (IX semestr).

Seminaria w rocznym wymiarze 15 godz. - w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
CEL NAUCZANIA I ZAKRES PRZEDMIOTU
Celem zajęć jest przygotowywanie studentów do prowadzenia racjonalnej terapii farmakologicznej oraz zapoznanie z zasadami prowadzenia badań klinicznych (GCP), medycyny opartej na aktualnych i wiarygodnych publikacjach (EBM) i analizą farmakoekonomiczną.

PROGRAM NAUCZANIA

Tematy wykładów – zgodne z planem wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Katedrze Farmakologii.


Tematy seminariów:
1. Terapia monitorowana.

2. Farmakoterapia geriatryczna.

3. GCP (dobra praktyka kliniczna) – zasady prowadzenia badań klinicznych. Kliniczna ocena leków.

4. Kinetyka leków w wybranych sytuacjach klinicznych.5. Evidence-based medicine (medycyna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach. Farmakoekonomika.

ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW

Obowiązuje zaliczenie sprawdzianu obejmującego tematy wykładów i seminariów i wykładów.

Zalecana literatura zostanie podana podczas zajęć.

Sprawdzian pisemny w terminie ustalonym przez asystenta prowadzącego.ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Zajęcia fakultatywne "Postępy farmakologii klinicznej" - organizują: dr n.med. Dagmara Mirowska i lek. Maciej Niewada. Odbywa się cykl tematyczny seminariów dla 12 osób.

Zajęcia odbywać się będą w bibliotece Katedry Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, ul.Krakowskie Przedmieście 26/28, raz w tygodniu, w czwartki w godz.1400-1600, zapisy w sekretariacie.
Tematyka cyklu: zgodne z planem wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Katedrze Farmakologii.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Opiekun Koła: prof. dr hab. med. Adam Płaźnik

Studenci biorą udział w pracach doświadczalnych prowadzonych w ramach programów naukowych Katedry. Opracowują wyniki korzystając z technik komputerowych, przygotowują prace do publikacji, biorą aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

ZDROWIE PUBLICZNE
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INSTYTUTU MEDYCYNY SPOŁECZNEJ

Warszawa, ul. Oczki 3, tel. 621 02 43


Kierownik Zakładu: p.o. dr n. med. Piotr Tyszko

Sekretariat studencki jest czynny codziennie w godz. 10.00 - 14.00, II p.


Odpowiedzialny za dydaktykę: dr n. med. Piotr Tyszko

przyjmuje w sprawach studenckich w poniedziałki i czwartki w godz. 12 – 14.


Zajęcia obejmują 20 godz. wykładów i 10 godz. seminariów. Wykłady odbywają się w terminie i miejscu wskazanym na planie zajęć dla VI r., seminaria w Instytucie Medycyny Społecznej, ul. Oczki 3.
PROGRAM NAUCZANIA
Celem nauczania jest zapoznanie z problematyką zdrowia publicznego, a w szczególności ukazanie czynników oddziaływujących na strukturę i proces opieki zdrowotnej z uwzględnieniem regulacji prawnych i mechanizmów ekonomicznych.
Tematy wykładów obejmują:


 1. Geneza zdrowia publicznego

 2. Postawy nauki o organizacji w ochronie zdrowia.

 3. Zakres i formy działania współczesnej ochrony zdrowia.

 4. Systemy opieki zdrowotnej na świecie (organizacja, finansowanie, efektywność).

 5. Ochrona zdrowia w systemie ubezpieczeniowym

 6. Jakość opieki zdrowotnej – standardy i ewaluacja

 7. Aktualne problemy polityki zdrowotnej w Polsce.


Tematy seminariów obejmują:


 1. Zdrowie publiczne jako element systemu ochrony zdrowia

 2. Zdrowie publiczne jako specjalność medyczna

 3. Organizacja ochrony zdrowia w Polsce

 4. Narodowy Fundusz Zdrowia

 5. Prawa i obowiązki lekarza.

 6. Odpowiedzialność zawodowa i cywilna lekarza (rola samorządu zawodowego).

 7. Orzecznictwo o czasowej i trwałej niezdolności do pracy oraz niepełnosprawności.

 8. Regulacje prawne dotyczące wybranych, kierunków działań zdrowotnych: zwalczania chorób zakaźnych, wenerycznych i gruźlicy, opieki nad matką i dzieckiem, ochrony pracy kobiet, młodocianych i zatrudnionych w warunkach uciążliwych dla zdrowia itp.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Seminaria rozpoczną się po zakończeniu wykładów, wg planu zajęć. Pierwsze seminarium (3 godz.) rozpoczyna się w poniedziałek o godz. 14.00. Następne dwa seminaria odbywają się w tym samym tygodniu w terminach uzgodnionych z Zakładem.
ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA
Warunkiem zaliczenia są: aktywny udział we wszystkich seminariach i zdanie kolokwium. Kolokwium odbywa się w ostatnim dniu zajęć, w formie ustnej lub pisemnej, uzgodnionej z Zakładem. Prosimy o składanie indeksów do podpisu w dniu zakończenia zajęć.
Literatura zalecana
Włodarczyk C. W.: Systemy zdrowotne. Kraków, 2001.

Kautsch M., Whitfield M., Klich J.: Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Kraków, 2001.

Wskazane lektury z czasopism: Prawo i Medycyna, Zdrowie Publiczne, Problemy Medycyny Społecznej

Wilmowska-Pietruszyńska A.: Orzecznictwo lekarskie. Warszawa, 2000.Ekonomika Medycyny, praca zb. pod red. J. Fedorowskiego i R. Niżankowskiego, Warszawa, 2002.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna