Akademia muzyczna im. I. J. Paderewskiego w poznaniu wydział instrumentalnyPobieranie 73.69 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar73.69 Kb.
AKADEMIA Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w POznaniu

wydział instrumentalny


Moduł/Przedmiot:

Chór

Kod modułu:

xxx

Koordynator modułu:

prof. AM, dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

Punkty ECTS:

16

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Rodzaj zajęć:

Ćwiczenia

Ilość godzin:

240

Wydział:

Instrumentalny

Kierunek:

Instrumentalistyka

Specjalności:

instrumenty nieorkiestrowe

Profil studiów:

Ogólnoakademicki

Forma studiów:

Stacjonarne, pierwszego stopnia

Język:

polski

Umiejscowienie w siatce godzin:

(wymiar zajęć, forma zaliczenia, ECTS; dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/2013, wartości semestralne; ustala Dziekan)Semestr I:

60, Zal, 4 ECTS

Semestr II:

60, Zal, 4 ECTS

Semestr III:

60, Zal, 4 ECTS

Semestr IV:

60, Zal, 4 ECTS

Semestr V:
Semestr VI:Prowadzący zajęcia

Prof. AM, dr hab. Magdalena Wdowicka- Mackiewicz

Prof. AM, dr hab. Marek Gandecki

Wykł . Maciej Grosz

As. Marianna Majchrzak


Cele i założenia modułu

Celem przedmiotu jest poznanie różnorodnej stylistycznie literatury na chór a cappella oraz wokalno- instrumentalnej. Studenci poprzez wspólne śpiewanie uczą się współpracy w grupie i współodpowiedzialności za wykonywane dzieło. Poznają zasady pracy z dyrygentem. Podczas prób doskonalą emisję głosu. Doskonalą umiejętności słyszenia i wykonywania utworów wielogłosowych. Kształtują wrażliwość na brzmienie zespołu wokalnego. Nabywają umiejętności rozwiązywania problemów interpretacyjnych. Poznają metody organizacyjne prowadzenia zespołu muzycznego. Nabywają doświadczenia w zachowaniu na estradzie.Wymagania wstępne

1. Umiejętność czytania nut głosem

2. Umiejętność analizy partytury

3. Podstawowe umiejętności posługiwania się głosem

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU (przedmiotu)


Liczba godzin

Semestr I

60

Praca nad repertuarem na chór a cappella oraz wokalno- instrumentalnym.

Program dostosowany i zgodny z planami artystycznymi Akademii Muzycznej w Poznaniu ogłaszanymi na początku roku akademickiego.


Semestr II

60

Praca nad repertuarem na chór a cappella oraz wokalno- instrumentalnym.

Program dostosowany i zgodny z planami artystycznymi Akademii Muzycznej w Poznaniu ogłaszanymi na początku roku akademickiego.


Semestr III

60

Praca nad repertuarem na chór a cappella oraz wokalno- instrumentalnym.

Program dostosowany i zgodny z planami artystycznymi Akademii Muzycznej w Poznaniu ogłaszanymi na początku roku akademickiego.


Semestr IV

60

Praca nad repertuarem na chór a cappella oraz wokalno- instrumentalnym.

Program dostosowany i zgodny z planami artystycznymi Akademii Muzycznej w Poznaniu ogłaszanymi na początku roku akademickiego.
Kod efektu

EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU (przedmiotu)

Efekt kształcenia w obszarze kształcenia

Umiejętności (U)

U01

Student potrafi na wysokim poziomie artystycznym interpretować utwory muzyczne z uwzględnieniem cech stylistycznych

K_W07

U02


Wykazuje umiejętność sprostania okolicznościom towarzyszącym publicznej prezentacji artystycznej w utworach wokalnych a capella

K_U11

U03

Student posiada umiejętność rozumienia i korygowania wykonawstwa wokalnego.

K_U10

K_U18


Kompetencje społeczne (K)

K01


Student jest samodzielnym artystą oraz pedagogiem zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności.

K_K04

K02

Posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów chóralnych

K_K03

K03

Jest zdolny do współpracowanie w obrębie grupy wokalnej lub zespołu chóralnego

K_K07

K_K08


K04

Ma właściwą postawę wobec różnych form działań zespołowych

K_K11Metody kształcenia

wykład problemowy

wykład konwersatoryjny

praca z tekstem i dyskusja

rozwiązywanie zadań artystycznych

praca indywidualna

praca w grupach

prezentacja nagrań CD i DVD

sesje rozwiązywania problemu

inne metody stosowane przez prowadzącego
Metody weryfikacji efektów kształcenia


Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny

Nr efektu

przesłuchanie (wykonawstwo)

U01

U02

U03

K04


projekt, prezentacja

K01

K02

K03

K04


kontrola przygotowanych projektów

U01

U02

K03

K04
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia:
Zaliczenie przedmiotu uwarunkowane jest uczęszczaniem na zajęcia i udziałem w koncertach (kontrola obecności) oraz osiągnięciem wszystkich założonych efektów kształcenia (w minimalnym akceptowalnym stopniu – w wysokości powyżej 50%).Warunki egzaminu:Inne:


Semestr I:

Semestr II:

Semestr III:

Semestr IV:

Semestr V:

Semestr VI:

Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie

NAKŁAD PRACY STUDENTA – ILOŚĆ PUNKTÓW ECTS

Ilość godzin:

Punkty ECTS:

(ustala Dziekan)Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego

Zajęcia dydaktyczne:

240

8

Konsultacje (standardowo 1-2 na 15 tygodni zajęć):

8

0,27

Udział w koncertach:

12

0,4

Suma:

260

8,67

(54,17 %)


Ilość godzin samodzielnej pracy studenta w czasie trwania przedmiotu

Przygotowywanie się do zajęć (w tym rozśpiewanie):

220

7,33

Przygotowywanie się do ostatecznego zaliczenia/zdania egzaminu:
X

Ilość godzin egzaminu:
X

Przygotowywanie się do prezentacji w czasie trwania semestru:
X

Suma:

220

7,33

(45,83 %)
Inne:Sumaryczny nakład pracy:


480


16Literatura podstawowa

Utwory na chór mieszany a cappella pochodzące z różnych epok i stylów

Utwory wokalno – instrumentalne ( na chór i fortepian, chór i organy, chór i orkiestrę symfoniczną oraz dętą)


Literatura uzupełniająca


J. K. Lasocki – O prowadzeniu chórów

A. Bristiger - Związki muzyki ze słowem

St. Krukowski – Problemy wykonawcze muzyki dawnej

L. Laprus – Rozśpiewanie chóru

A. Szaliński – Muzykowanie zespołowe

J. Gałęska-Tritt – Kształcenie głosu dziecka w śpiewie zespołowym

T. Zieliński- style , kierunki i twórcy XX wieku

St. Krukowski- problemy wykonawcze muzyki dawnej

N. Harnoncourt- Muzyka mowa dźwięków

Bukofzer- Muzyka w okresie baroku

J. Chomiński- Formy muzyczne


Biblioteki wirtualne i zasoby on-line

(opcjonalnie)MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ


Student po zakończeniu kursu potrafi animować zadania artystyczne chórów amatorskich z uwzględnieniem jego rozśpiewania, podziału na głosy i przygotowywania do występów scenicznych.Pobieranie 73.69 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna