Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Instytut Pedagogiki Specjalnej Zakład RehabilitacjiPobieranie 18.21 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar18.21 Kb.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Instytut Pedagogiki Specjalnej

Zakład Rehabilitacji

zapraszają

na II-gą Konferencję Naukową z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji
ORIENTACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE W SZKOLE:

ZAŁOŻENIA A RZECZYWISTOŚĆ
Konferencja odbędzie się w dniu 21 maja 2015 r.

w godzinach 10.00-15.30w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie:

aula B
Konferencja adresowana jest do pracowników naukowo-dydaktycznych, doradców zawodowych, nauczycieli i wychowawców oraz studentów kierunków pedagogicznych, psychologii, socjologii,

którzy zainteresowani są problematyką poradnictwa zawodowego.
Cele konferencji:

  • prezentacja prawnych i organizacyjnych podstaw doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole;

  • upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie poradnictwa zawodowego dla młodzieży;

  • wymiana doświadczeń oraz budowanie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi

w obszarze poradnictwa zawodowego w systemie edukacji.

Komitet naukowy:

dr hab. prof. APS Bernadeta Szczupał

dr hab. prof. APS Franciszek Szlosek

dr hab. prof. APS Jacek Kulbaka

dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska

dr hab. Daniel Kukla

dr Barbara Trochimiak

Komitet organizacyjny:

dr Elżbieta Wojtasiak; mgr Piotr Krawczyk


Udział w konferencji jest bezpłatny

Kontakt:

Zakład Rehabilitacji, Instytut Pedagogiki Specjalnej

Akademia Pedagogiki Specjalnej

Ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Tel. (22)589-36-00 wew. 3512

Email: ewojtas@aps.edu.pl

10.00-10.15 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

SESJA I 10.15-11.45 prowadzi dr hab. prof. APS Bernadeta Szczupał
TEORETYCZNE I ORGANIZACYJNE ZAŁOŻENIA PORADNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE

(czas wystąpień 15 min.)
dr hab. prof. APS Franciszek Szlosek

Socjoekonomiczny model rozwoju i zachowań człowieka jako przesłanka współcześnie rozumianego poradnictwa zawodowego


dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska

Młodzież wobec wyzwań związanych z przeobrażeniami wzorców kariery zawodowej


dr hab. Daniel Kukla, Akademia im. J. Długosza Częstochowa

Doradztwo edukacyjno-zawodowe jako wyzwanie dla współczesnej szkoły


mgr Barbara Krępska Naczelnik Wydziału Szkół Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Ustawicznego m. st. Warszawy

Warszawski System Doradztwa Zawodowego jako przykład kompleksowego wsparcia uczniów w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej


dr Justyna Bluszcz

Doradca kariery w rozwoju zawodowym człowieka


mgr Barbara Kowalczyk

Zagadnienie pomocy i motywacji do pomagania w orientacji zawodowej


11.45-12.00 PRZERWA

SESJA II 12.00-13.30 prowadzi dr hab. prof. APS Jacek Kulbaka
PORADNICTWO ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

dr hab. prof. APS Bernadeta Szczupał

Studenci z niepełnosprawnością w systemie szkolnictwa wyższego w USA 
mgr Łukasz Bednarczyk

Postawy wobec osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim
dr Elżbieta Wojtasiak

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie poradnictwa zawodowego
mgr Izabela Baczyńska

Specyfika poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się


mgr Monika Zakrzewska

Planowanie kariery ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wyzwania rynku pracy
mgr Wioleta Duda

Otwarty rynek pracy szansą na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością13.30-13.45 PRZERWA

SESJA III 13.45-15.30 prowadzą dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska/

dr Elżbieta Wojtasiak
CELE I ZADANIA PORADNICTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO W SZKOLE

mgr Piotr Krawczyk

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w praktyce dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli przedmiotowych i pedagogów szkolnych


dr hab. prof. APS Jacek Kulbaka

Informacja edukacyjno-zawodowa w nauczaniu historii


mgr Monika Kieres

Działalność OHP w zakresie poradnictwa zawodowego dla młodzieży


dr Barbara Trochimiak

Edukacja zawodowa młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną


mgr Paweł Kolański

Od edukacji do samodzielności młodzieży niedostosowanej społecznie na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów
mgr Marcin Lerka

Poradnictwo zawodowe w szkole ponadgimnazjalnej z uwzględnieniem liceum ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi
mgr Grzegorz Siekierzyński-Dudek
Edukacja zawodowa młodzieży niewidomej
DYSKUSJA I PODSUMOWANIE KONFERENCJI
Pobieranie 18.21 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna