Akademia Polonijna w Częstochowie Polonia University in CzestochowaPobieranie 240.44 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar240.44 Kb.
Akademia Polonijna w Częstochowie

Polonia University in Czestochowa

Tel: 00(48) 34 36 84 229, fax: 00(48) 34 32 49 662

e-mail : badania@ap.edu.pl

……………………………………………………….

Nazwa Jednostki
......................................................................................

Nazwisko i Imię


……………………………………………………......

Stanowisko


e-mail:……………………………………………………

ANKIETA

dotycząca działalności naukowej pracownika naukowego za ………………I. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE
1. Publikacje w czasopismach naukowych:
Brane są pod uwagę tylko te artykuły naukowe, które zostały zamieszczone w czasopismach wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra i zawierają afiliację w ocenianej jednostce. W wypadku wielu afiliacji autora w jednej publikacji, punkty otrzymać może tylko jedna, wskazana przez autora jednostka naukowa. Publikacjami nie są artykuły zamieszczane w suplementach, zeszytach specjalnych, materiałach konferencyjnych (z wyjątkiem pkt. 1.3.) oraz artykuły popularnonaukowe i o nienaukowym charakterze.
Jednostka otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji w zależności od liczby autorów z afiliacją jednostki: do 10 autorów z jednostki 100 % punktów, powyżej 10 autorów 100 % punktów – gdy co najmniej 20 % autorów jest z jednostki, 75 % punktów – gdy co najmniej 10 % autorów jest z jednostki i 50 % punktów gdy mniej niż 10 % autorów jest z jednostki.
1.1. Publikacja w czasopiśmie posiadającym Impact Factor (IF) określony w bazie Journal Citation Reports, wymienionym w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w §14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia. Punktacja wg wykazu od 20 do 50 pkt:


L.p.

Imiona, Nazwisko,

stopień lub tytuł naukowy, afiliacja Autora/AutorówPełna nazwa czasopisma naukowego

Nr pozycji w wykazie MNiSW

Tytuł publikacji

Język publikacji

Rok wydania, tom/numer,
numery stron
(od – do)

Liczba. punktów

Liczba punktów po uwzględnieniu liczby autorów z afiliacją jednostki


1.2. Publikacja w czasopiśmie naukowym, nieposiadającym określonego współczynnika wpływu IF, wymienionym w wykazie ogłaszanym przez ministra, o którym mowa w §14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia. Punktacja wg wykazu od 0,25 do 10 pkt:
L.p.

Imiona, Nazwisko,

stopień lub tytuł naukowy, afiliacja Autora/AutorówPełna nazwa czasopisma naukowego

Nr pozycji w wykazie MNiSW

Tytuł publikacji

Język publikacji

Rok wydania, tom/numer,
numery stron
(od – do)

Liczba. punktów

Liczba punktów po uwzględnieniu liczby autorów z afiliacją jednostki


1.3. Publikacja w recenzowanych materiałach konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science. Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w §14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia:
L.p.

Imiona, Nazwisko,

stopień lub tytuł naukowy, afiliacja Autora/AutorówPełna nazwa materiałów konferencyjnych

Tytuł publikacji

Język publikacji

Rok wydania, tom/numer,
numery stron
(od – do)

Liczba. punktów

Liczba punktów po uwzględnieniu liczby autorów z afiliacją jednostki

1.4. Publikacja w recenzowanym czasopiśmie innym niż wymienione w punktach 1.1. – 1.3. w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim:
L.p.

Imiona, Nazwisko,

stopień lub tytuł naukowy, afiliacja Autora/AutorówPełna nazwa czasopisma

Tytuł publikacji

Język publikacji

Rok wydania, tom/numer,
numery stron
(od – do)

Liczba. punktów


0


0

2. Monografie naukowe:

Przez monografię naukową należy rozumieć recenzowane, spójne tematycznie opracowanie naukowe zawierające bibliografię naukową (posiadające objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych*), opublikowane jako książka lub odrębny tom, przedstawiające określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. Do monografii zalicza się także publikowane tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, wydawnictwa źródłowe, leksykograficzne, tematyczne encyklopedie i leksykony, a także komentarze do ustaw, słowniki bio- i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków muzycznych. Za monografię uznaje się: edycje tekstów źródłowych, leksykografie oraz atlasy i mapy wieloaspektowe.

Do osiągnięć naukowych i twórczych nie zalicza się: monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników, dzienników oraz wznowień monografii naukowych.

W przypadku wieloautorskiej monografii o nieokreślonych autorach rozdziałów punkty przewidziane dla danej monografii przyznaje się w zależności od liczby autorów z afiliacją jednostki: do 10 autorów z jednostki 100 % punktów, powyżej 10 autorów 100 % punktów – gdy co najmniej 20 % autorów jest z jednostki, 75 % punktów – gdy co najmniej 10 % autorów jest z jednostki i 50 % punktów gdy mniej niż 10 % autorów jest z jednostki.

Jeśli ta sama osoba jest jednocześnie autorem rozdziału/rozdziałów w monografii naukowej wieloautorskiej lub współautorem monografii wieloautorskiej, w której nie określono poszczególnych rozdziałów i jednocześnie jej redaktorem naukowym, punkty przyznaje się za redakcję naukową.

* Arkusz wydawniczy wynosi:

  • 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami) prozy, lub

  • 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków), lub

  • 3000 cm2 powierzchni ilustracji (np. wzorów matematycznych, chemicznych, diagramów).

Rozbicie tekstu do trzech wierszy zwykłego tekstu liczy się jako wiersze teoretyczne, czyli takie, jakby były pełnymi wierszami wypełnionymi znakami. Ilustracje obłamane tekstem (o nieregularnym kształcie) liczy się jak ilustracje o powierzchni najmniejszego prostokąta, w którym taką ilustrację można pomieścić.
2.1. Autorstwo monografii naukowej w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – max. 25 pkt


L.p.

Imiona, Nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja Autora/Autorów

Nazwa Wydawcy

Tytuł monografii naukowej

Redaktor naukowy monografii

Język publikacji

Rok wydania, numery stron
(od – do);

objętość w arkuszach wydawniczychLiczba. punktów

2.2. Autorstwo monografii naukowej w języku polskim – max. 20 pkt
L.p.

Imiona, Nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja Autora/Autorów

Nazwa Wydawcy

Tytuł monografii naukowej

Redaktor naukowy monografii

Rok wydania, numery stron
(od – do);

objętość w arkuszach wydawniczychLiczba. punktów
2.3. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – max. 5 pkt


Przez rozdział w monografii rozumie się opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odrębną mapę.

Liczba punktów uzyskanych za rozdziały w monografii nie może przewyższać liczby punktów przyznawanych za monografię naukową.

Jeśli ta sama osoba jest jednocześnie autorem rozdziału/rozdziałów w monografii naukowej wieloautorskiej lub współautorem monografii wieloautorskiej, w której nie określono poszczególnych rozdziałów i jednocześnie jej redaktorem naukowym, punkty przyznaje się za redakcję naukową.


L.p.

Imiona, Nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja Autora/Autorów

Nazwa Wydawcy

Tytuł monografii naukowej

Redaktor naukowy monografii

Tytuł rozdziału

Język publikacji

Rok wydania

Objętość rozdziału w arkuszach wydawniczych

Liczba. punktów2.4. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim – max. 4 pkt
L.p.

Imiona, Nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja Autora/Autorów

Nazwa Wydawcy

Tytuł monografii naukowej

Redaktor naukowy monografii

Tytuł rozdziału

Rok wydania

Objętość rozdziału w arkuszach wydawniczych

Liczba. punktów2.5. Redakcja naukowa wieloautorskiej monografii naukowej w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim5 pkt.


L.p.

Imię/Imiona, Nazwisko redaktora naukowego będącego pracownikiem Jednostki

Nazwa Wydawcy

Tytuł monografii naukowej

Język monografii

Imię/Imiona, Nazwisko Autora/Autorów monografii

Rok wydania

Numery stron
(od – do);

objętość w arkuszach wydawniczych2.6. Redakcja naukowa wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim – 4 pkt.
L.p.

Imię/Imiona, Nazwisko redaktora naukowego będącego pracownikiem Jednostki

Nazwa Wydawcy

Tytuł monografii naukowej

Imię/Imiona, Nazwisko Autora/Autorów monografii

Rok wydania

Numery stron
(od – do);

objętość w arkuszach wydawniczych

3. Patenty i wdrożenia:
Do ankiety należy dołączyć skany następujących dokumentów:

  • potwierdzających uzyskanie patentu lub prawa ochronnego;

  • umowy wdrożeniowej z użytkownikiem wynalazku;

  • umowy dotyczącej zastosowania praw ochronnych lub praw autorskich;

  • zgłoszenia wynalazku.

3.1. Patent na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielony za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej, której pracownikiem jest twórca wynalazku – 25 pkt oraz w przypadku wdrożenia wynalazku do stosowania dodatkowe 25 pkt, punktowane jest tylko jedno wdrożenie wynalazku:
L.p.

Imię/Imiona, Nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja Twórcy lub Współtwórcy wynalazku

Numer patentu

Data jego udzielenia

Nazwa wynalazku

Informacja, czy wynalazek został wdrożony

(wpisać TAK/ NIE)Miejsce wdrożenia

Nazwa podmiotu

Rok wdrożenia
3.2. Patent na wynalazek udzielony za granicą lub udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu innego niż oceniana jednostka naukowa, której pracownikiem jest twórca wynalazku – 15 pkt:
L.p.

Imię/Imiona, Nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja Twórcy lub Współtwórcy wynalazku

Numer patentu

Data jego udzielenia

Nazwa podmiotu, któremu udzielono patentu na wynalazek

Nazwa wynalazku

Informacja, czy wynalazek został wdrożony

(wpisać TAK/ NIE)Miejsce wdrożenia

Nazwa podmiotu

Rok wdrożenia
3.3. Prawo ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za granicą na rzecz ocenianej jednostki – 10 pkt oraz w przypadku zastosowania wzoru dodatkowe 10 pkt, punktowane jest tylko jedno wdrożenie:


L.p.

Imię/Imiona, Nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja Twórcy lub Współtwórcy

Numer prawa ochronnego

Data jego udzielenia

Nazwa prawa ochronnego

Informacja, czy wzór został wdrożony

(wpisać TAK/ NIE)Miejsce wdrożenia

Nazwa podmiotu

Rok wdrożenia
    1. Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku – 2 pkt
L.p.

Imię/Imiona, Nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja Autora/Autorów

Numer zgłoszenia

Kraj zgłoszenia

Data zgłoszenia

Nazwa wynalazku

II. POTENCJAŁ NAUKOWY
4. Rozwój własnej kadry naukowej:
4.1. Stopień naukowy doktora uzyskany przez pracownika jednostki naukowej – 2 pkt


L.p.

Imię/Imiona, Nazwisko

Data uzyskania stopnia

(dd/mm/rr)Dziedzina i dyscyplina nauki

Nazwa jednostki naukowej, w której uzyskano stopień


4.2. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany przez pracownika jednostki naukowej – 7 pkt, (liczbę punktów zwiększa się o 2 pkt za stopień doktora habilitowanego uzyskany przed ukończeniem 40 roku życia)
L.p.

Imię/Imiona, Nazwisko

Data uzyskania stopnia (dd/mm/rr)

Dziedzina i dyscyplina nauki

Nazwa jednostki naukowej, w której uzyskano stopień

1.
4.3. Tytuł profesora uzyskany przez pracownika jednostki naukowej – 10 pkt (liczbę punktów zwiększa się o 4 pkt za tytuł naukowy profesora uzyskany przed ukończeniem 45 roku życia)
L.p.

Imię/Imiona, Nazwisko

Data uzyskania tytułu naukowego
(dd/mm/rr)

Dziedzina i dyscyplina nauki

1.
5. Udział w rozwoju naukowym osób niebędących pracownikami jednostki:
5.1. Pełnienie funkcji promotora przez pracownika jednostki naukowej w prowadzonym przez inną jednostkę naukową przewodzie doktorskim osoby niebędącej pracownikiem jednostki naukowej zakończonym uchwałą w sprawie nadania stopnia naukowego doktora – 1 pkt


L.p.

Imię/Imiona, Nazwisko osoby ubiegającej się o nadanie stopnia

Jednostka naukowa przeprowadzająca przewód

Imię/Imiona Promotora

Data nadania stopnia
(dd/mm/rr)

Dziedzina i dyscyplina nauki6. Inne osiągnięcia świadczące o potencjale naukowym jednostki naukowej:
Jednostka naukowa może uzyskać za wszystkie osiągnięcia w zakresie tego kryterium maksymalnie 50 pkt.
6.1. Członkostwo pracowników jednostki naukowej we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych, których członkowie pochodzą z co najmniej 10 państw – 1 pkt, a w przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego – 2 pkt
Dotyczy członkostwa we władzach lub pełnienia funkcji, a nie samego członkostwa w danej organizacji.


L.p.

Imię/Imiona, Nazwisko osoby, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja

Nazwa organizacji

Funkcja pełniona w okresie objętym ankietą
(z wyróżnieniem funkcji przewodniczącego)

Rok wyboru


6.2. Pełnienie przez pracownika jednostki naukowej funkcji redaktora naczelnego czasopisma umieszczonego na liście Journal Citation Reports (JCR) lub czasopisma naukowego nieposiadającego współczynnika wpływu Impact Factor (IF) , za publikację w którym przyznaje się co najmniej 8 pkt, zgodnie z wykazem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia – 2 pkt
L.p.

Imiona, Nazwisko,

stopień lub tytuł naukowy, afiliacja Autora/AutorówPełna nazwa czasopisma naukowego

Współczynnik wpływu IF
(w przypadku czasopisma umieszczonego w JCR)

Pozycja w wykazie MNiSW
(w przypadku czasopisma nieposiadającego IF)

Rok wyboru
6.3. Członkostwo pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych umieszczonych na liście Journal Citation Reports1 pkt,


L.p.

Imiona, Nazwisko,

stopień lub tytuł naukowy, afiliacja Autora/AutorówPełna nazwa czasopisma naukowego

Współczynnik wpływu IF

Pełniona funkcja

Rok wyboru6.4. Członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe – 2 pkt,
L.p.

Imiona, Nazwisko,

stopień lub tytuł naukowy, afiliacja Autora/AutorówNazwa zespołu eksperckiego

Nazwa instytucji powołującej

Opis zadań ekspertów – do 250 znaków


6.5. Wydawanie przez jednostkę naukową czasopisma naukowego wymienianego w części A lub C wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia – 3 pkt
L.p.

Tytuł czasopisma naukowego

Język, w jakim wydawane jest czasopismo

Aktualna wartość współczynnika wpływu Impact Factor (IF)

Nakład6.6. Członkostwo i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor, za publikację, w których przyznaje się co najmniej 8 pkt zgodnie z wykazem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, w tym funkcję redaktora naczelnego:
L.p.

Imiona, Nazwisko,

stopień lub tytuł naukowy, afiliacja Autora/AutorówPełna nazwa czasopisma naukowego

Pozycja w Wykazie MNiSzW

Pełniona funkcja

Rok wyboru


III. POZOSTAŁE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
Pozostałe efekty działalności naukowej jednostki naukowej ocenia zespół ewaluacji. Ocenie podlega nie więcej niż 10 najważniejszych osiągnięć o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym w okresie objętym ankietą przedstawionych przez jednostkę naukową w formie opisowej (opisy do 900 znaków każdy).
W ramach kryterium jednostka naukowa może uzyskać maksymalnie 100 pkt za wszystkie przedstawione osiągnięcia.

7.1. Zastosowanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych o dużym znaczeniu społecznym, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, ochrony miejsc pracy, jakości i bezpieczeństwa żywności, lub gospodarczym, w tym w zakresie nowych technologii i produktów, wdrożeń, licencji oraz działań zwiększających innowacyjność;

7.2. Efekty wynikające z rozwoju infrastruktury badawczej o znaczeniu ogólnokrajowym lub międzynarodowym i jej wykorzystania wykraczające poza daną instytucję, w tym naukowych baz danych;

7.3. Organizacja lub współorganizacja konferencji krajowych, w których wzięli udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych, lub konferencji międzynarodowych, w których co najmniej 1/3 uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe;

7.4. Upowszechnianie wiedzy, w tym organizacji festiwali nauki i innych form promocji i popularyzowania nauki, oraz działalności popularnonaukowej, w tym organizacji lub współorganizacji imprez popularnonaukowych i artystycznych, takich jak festiwale, konkursy i wystawy;

7.5. Publikacje lub monografie naukowe mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa narodowego, rozwoju kultury lub nauki.

Dodatkowo występujące w Ankiecie Jednostki Naukowej, a nie uwzględnione w Karcie Kompleksowej Oceny Jednostki Naukowej8. Konferencje naukowe
8.1. Wykaz i liczba konferencji międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkę naukową:


L.p.

Pełna nazwa konferencji

Rok organizacji

Miejsce i data konferencjiLiczba uczestników prezentujących referaty

Liczba uczestników prezentujących referaty reprezentujących zagraniczne jednostki naukowe

Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych


8.2. Wykaz i liczba konferencji krajowych zorganizowanych przez jednostkę naukową:
L.p.

Pełna nazwa konferencji

Rok organizacji

Miejsce i data konferencjiLiczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji9. Nagrody i wyróżnienia
9.1. Wykaz nagród i wyróżnień krajowych za działalność naukową, w tym

a) Prezesa Rady Ministrów,

b) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

c) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
L.p.

Nazwa nagrody lub wyróżnienia

Nazwa organu lub instytucji przyznającej nagrodę lub wyróżnienie

Imiona i Nazwisko laureata

Rok przyznania nagrody lub wyróżnienia

9.2. Wykaz nagród i wyróżnień krajowych za zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym:

a) Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,

b) Prezesa Rady Ministrów,

c) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

d) innych ministrów,


L.p.

Nazwa nagrody lub wyróżnienia

Nazwa organu lub instytucji przyznającej nagrodę lub wyróżnienie

Imiona i Nazwisko laureata

Rok przyznania nagrody lub wyróżnienia
9.3. Wykaz nagród i wyróżnień zagranicznych:
L.p.

Nazwa nagrody lub wyróżnienia

Nazwa organu lub instytucji przyznającej nagrodę lub wyróżnienie

Imiona i Nazwisko laureata

Rok przyznania nagrody lub wyróżnienia

UWAGA:


Przy wypełnianiu Ankiety należy uwzględnić tylko te punkty, które dotyczą danego Pracownika, pozostałe wykazy należy usunąć.
Lista czasopism recenzowanych wraz z punktacją znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-jednostek-naukowych/lista-czasopism-punktowanych/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/artykul/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych/
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/10/20108/20120917_CZESC_A_WYKAZU_CZASOPISM_NAUKOWYCH.pdf

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/10/20109/20120917_CZESC_B_WYKAZU_CZASOPISM_NAUKOWYCH.pdf

..........................................................................................................Data i podpis Pracownika
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna