Akademia wychowania fizycznegoPobieranie 56.69 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar56.69 Kb.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH

Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA

poziom pierwszy

tytuł zawodowy absolwenta: licencjat

Profil kształcenia: ogólno akademicki

Moduł / przedmiot:

Kwalifikowana pierwsza pomoc Medyczna


PO21

obowiązkowy

(O)

X

wybieralny


(W)

Liczba godzin w semestrze


1

2

3

I

II


III

IV

V

VI

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne


13ćw/13bk
Katedra Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych

Zakład Podstaw Fizjoterapii Klinicznej


Koordynator przedmiotu


Dr n. med. Elżbieta Kmiecik-Małecka

wykładowcy


Dr n. med. Elżbieta Kmiecik-Małecka

JĘZYK


polski

FORMA ZAJĘĆ

Wykłady, ćwiczenia

ECTS

1

FORMA ZALICZENIA:

CELE PRZEDMIOTU


C1. Przygotowanie studentów do udzielenia pierwszej pomocy medycznej

C2. Przygotowanie studentów do reagowania oraz skutecznego działania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowiaEFEKTY KSZTAŁCENIA

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW

KSZTAŁCENIA

Wiedza:

K_W 19 Zna zasady udzielania medycznej pomocy przedlekarskiejUmiejętności:

K_U09 Potrafi współpracować i współdziałać z przedstawicielami innych zawodów medycznych i administracji w zakresie ochrony zdrowia

Kompetencje społeczne:

K_K05 Potrafi współdziałać i pracować w grupie. Cechuje go koleżeńskość i chęć pomocy

Wiedza:

Test zaliczeniowyUmiejętności:

Sprawdzian umiejętności praktycznych


Kompetencje społeczne:

Zeszyt obserwacji studentaNAKŁAD PRACY STUDENTA

(w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**


Studia stacjonarne

udział w wykładach -

udział w ćwiczeniach - 12

udział w ćwiczeniach klinicznych

przygotowanie do ćwiczeń/ćwiczeń klinicznych -

przygotowanie do egzaminu - 13

realizacja zadań projektowych

e-learning

egzamin/zaliczenie - 1

inne (określ jakie)RAZEM: 26

Studia niestacjonarne

udział w wykładach -

udział w ćwiczeniach –

udział w ćwiczeniach klinicznych

przygotowanie do ćwiczeń/ćwiczeń klinicznych

przygotowanie do egzaminu -

realizacja zadań projektowych

e-learning

egzamin/zaliczenie -

inne (określ jakie)RAZEM:

WARUNKI WSTĘPNE

WW1 Podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii

TREŚCI PROGRAMOWE


nr

TREŚĆ ZAJĘĆ

liczba godzin

ST

BK

NST

BK

1.

Wprowadzenie do zagadnień z zakresu pierwszej pomocy medycznej

2


2.

Reanimacja a resuscytacja

2


3.

Zasady zaopatrywania ran, złamań i skręceń

2


4.

Zasady postępowania z osobą nieprzytomną. Zakrztuszenia, oparzenia, odmrożenia.

2

55.

Reanimacja krążeniowo-oddechowa. Defibrylacja

2

56.

RKO u dziecka

2

3


PODSUMOWANIE

13

3LITERATURA PODSTAWOWA

  1. Buchfelder M, Buchfelder A. Podręcznik pierwszej pomocy. PZWL, Waszawa 2008.

  2. Andres J. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa - podręcznik dla studentów. Kraków, 2006.

  3. Campbell J.E. International Trauma Life Support Ratownictwo przedszpitalne w urazach (ITLS). Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.

  4. Driscoll P., Skinder D., Earlam R., red. wyd. pol. Jakubaszko J.: ABC postępowania w urazach. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003.

  5. Colquhoun M.C., Handley A.J., Evans T.R., red. wyd. Pol. Jakubaszko J.: ABC resuscytacji. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. Cline D.M., Ma J., red. wyd. pol. Jakubaszko J.: Medycyna Ratunkowa. Urban & Partner, Wrocław 2003.

  2. Misiołek H., Knapik P.: Pierwsza pomoc medyczna z elementami postępowania specjalistycznego. Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 2007.

  3. Chrząszczewska A. Bandażowanie. PZWL, 2002.

METODY NAUCZANIA

instruktaż, ćwiczenia

POMOCE NAUKOWE

- fantomy do nauki masażu serca i sztucznego oddychania;

- defibrylator szkoleniowy

- rzutnik multimedialny


PROJEKT (o ile jest realizowany w ramach modułu zajęć)
FORMA ZALICZENIA

Test zaliczeniowy

Godziny bez kontaktu z nauczycielem zaliczane w teścieWARUNKI ZALICZENIA

Uzyskanie co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi

ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

kod efektu kształcenia

obszar kształcenia

treści programowe

cel przedmiotu

sposób oceny

K_W 19

M1_W05

1-6

C1, C2

T, U

K_U 09

M1_U03

5,6

C1, C2

T, U

K_K05

M1_K04

1-6

C1, C2

Z

T - test

P – ocena programu usprawniania, praca pisemna

O – odpowiedź ustna lub kolokwium

U – sprawdzian umiejętności praktycznychW – wolontariat, udział lub uczestnictwo w zajęciach dla osób niepełnosprawnych

Z – zeszyt obserwacji studenta

Pobieranie 56.69 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna