AkademiaPedagogikiSpecjalne j i m. MariiGrzegorzewskie j Wydział Nauk PedagogicznychPobieranie 11.3 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar11.3 Kb.

A k a d e m i a P e d a g o g i k i S p e c j a l n e j

i m. M a r i i G r z e g o r z e w s k i e j

Wydział Nauk Pedagogicznych

u l. S z c z ę ś l i w i c k a 40, 02 -353 WarszawaWarszawa, dnia …………. 201.… roku


......................................................................

imię i nazwisko

......................................................................

nr albumu

......................................................................

rok studiów, kierunek, forma

......................................................................

nr telefonu komórkowego lub domowegoPan


dr hab., prof. APS Maciej Tanaś

Dziekan

Wydziału Nauk Pedagogicznych

P o d a n i e

Zwracam się z uprzejma prośbą o .................................................................................................................................... .............................................................................................……………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
Z poważaniem
……………………………….

podpis studenta
ADNOTACJA DZIEKANATU

................................................

...............................................

data i podpis
DECYZJA DZIEKANA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.....................................

data i podpis Dziekana
Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych.


Zapoznałam/em się z decyzją ……………………………………………………………

data i podpis studenta
: media
media -> Regulamin otwierania I prowadzenia rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żĄdanie (A’vista) w złotych dla rad rodziców I innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
media -> Wywiad pielęgniarski I zaświadczenie lekarskie dane świadczeniobiorcy
media -> Formularz cenowy Pakiet 1
media -> Lab Inż. Biomed
media -> A19 zjazd I 19,20,21. 09. 2014 Nr zajęć
media -> I liga wojewódzka a1 junior (mljs) Runda jesienna 2015 Kolejka 1 w dniach 22-08-2015/23-08-2015
media -> I liga wojewódzka a1 junior "mljs" runda II 16 kolejka 19-03-2016/20-03-2016
media -> Runda wiosenna sezonu 2014/2015 Kolejka 14 w dniach 28-03-2015/29-03-2015
media -> Limanowa: I liga okręgowa – orliki – wiosna 2015 Kolejka 1 w dniach 20-26. 04. 2015
media -> Regulamin konkursu turystycznego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna