Akademii Wychowania Fizycznego im Eugeniusza Piaseckiego w PoznaniuPobieranie 45.69 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar45.69 Kb.

Załącznik nr 1


do zarządzenia nr 20/10 Rektora

z dnia 27.04.2010r.
REGULAMIN

DOMU STUDENCKIEGO

Akademii Wychowania Fizycznego im Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu§ 1


 1. Postanowienia ogólne.

  1. Dom Studencki AWF jest integralną jednostką organizacyjną Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

  2. Dom Studencki jest miejscem zamieszkania, nauki, pracy i wypoczynku uprawnionych do tego studentów, słuchaczy studiów doktoranckich oraz innych osób, którym przyznano miejsce w DS AWF.

  3. Rada Mieszkańców Domu Studenckiego jest współgospodarzem Domu Studenckiego. W ramach posiadanych kompetencji Rada Mieszkańców reprezentuje mieszkańców, troszczy się o ich sprawy, rozwiązuje problemy wewnętrzne mieszkańców oraz odpowiedzialna jest za zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie Domu Studenckiego. Szczegółowe kompetencje Rady Mieszkańców określa regulamin, stanowiący załącznik do Regulaminu Samorządu Studenckiego w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

  4. Mieszkańcy Domu Studenckiego są zobowiązani do współdziałania z Radą Mieszkańców, w szczególności do przestrzegania jej postanowień.

  5. Całokształtem działalności organizacyjno-administracyjnej i gospodarczej DS kieruje Kierownik DS AWF. Jest on również dysponentem przydzielonych miejsc w Domu Studenckim.

  6. Dom Studencki jest własnością Uczelni i powinien być przedmiotem szczególnej ochrony i troski mieszkańców.

  7. Nadzór nad działalnością Domu Studenckiego AWF sprawuje prorektor ds. studiów AWF lub upoważniona przez niego osoba.

  8. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich mieszkańców domu studenckiego oraz inne osoby przebywające na terenie obiektu.§ 2

 1. Postanowienia szczegółowe.

  1. Zakwaterowanie w Domu Studenckim AWF następuje na podstawie list przydziału sporządzonych przez wydziałową komisję ds. pomocy materialnej lub skierowania wydanego przez prorektora ds. studiów AWF lub upoważnioną przez niego osobę.

  2. Dowodem zamieszkania w Domu Studenckim jest karta mieszkańca, którą student zobowiązany jest okazać na życzenie pracownika ochrony, kierownika Domu Studenckiego AWF, pracownika administracji, przedstawiciela Rady Mieszkańców lub osoby wizytującej Dom Studencki.

  3. Przed zakwaterowaniem student podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Domu Studenckiego oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów Regulaminu, BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych, ochrony mienia i innych zarządzeń porządkowych, podpisuje także umowę najmu miejsca w pokoju studenckim.

  4. Osoba zakwaterowana w Domu studenckim zobowiązana jest dopełnić formalności z zakwaterowaniem i zameldowaniem w ciągu 7 dni od ustalonego terminu kwaterowania.

  5. Przy zakwaterowaniu student otrzymuje kartę mieszkańca oraz niezbędne wyposażenie, za które odpowiada materialnie do chwili ich zwrotu.

  6. Mieszkańcowi Domu Studenckiego przysługuje w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany pokoju wyłącznie za zgodą kierownika Domu Studenckiego oraz Rady Mieszkańców Domu Studenckiego.

  7. Student dokonuje płatności za zamieszkanie w DS w terminie do ostatniego dnia miesiąca za bieżący miesiąc na konto Akademii lub w kasie znajdującej się w budynku głównym Akademii.

  8. Mieszkańcy Domu Studenckiego są zobowiązani do bezwzględnej dbałości o stan wyposażenia, czystość i estetykę wszystkich pomieszczeń Domu Studenckiego.

  9. Za wszelkie uszkodzenia i braki w wyposażeniu pokoju, łazienek oraz korytarzyków w segmencie mieszkalnym , odpowiadają indywidualnie mieszkańcy, a w przypadku niemożliwości ustalenia sprawcy łącznie, na zasadach odpowiedzialności solidarnej, chyba że wykażą oni, iż szkoda powstała wyłącznie w związku z działaniem przestępczym lub siłą wyższą.

Za wszelkie zawinione szkody powstałe na terenie DS. mieszkańcy odpowiadają materialnie. W przypadku nie ustalenia sprawcy, odpowiedzialnością materialną zostaną równomiernie obciążeni mieszkańcy piętra lub całego DS., w zależności od rodzaju i zakresu strat, a decyzje w tej sprawie podejmie Prorektor ds. Studiów na wniosek kierownika DS. i Rady Mieszkańców.

Mieszkaniec zobowiązany jest do naprawienia powstałych z jego winy podczas trwania umowy najmu szkód w mieniu znajdującym się w Domu Studenckim w pełnej wysokości.  1. W dniu zakwaterowania zostaje uiszczona kaucja zabezpieczająca. Kaucja o której mowa zostanie zwrócona mieszkańcowi w dniu opuszczenia przez niego przedmiotu najmu z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń z tytułu zabezpieczenia roszczeń Akademii względem mieszkańca wynikających z umowy, wraz z oprocentowaniem zgodnym z oprocentowaniem lokaty bankowej, na której Akademia złoży otrzymaną od mieszkańca kaucję.

  2. Dekoracje i zmiany w pokojach o charakterze trwałym wymagają uzgodnienia z kierownikiem Domu Studenckiego.

  3. Zabrania się używania w pokojach kuchenek elektrycznych, gazowych i urządzeń grzewczych, z wyjątkiem sprzętu określonego przez kierownika Domu Studenckiego.

  4. Wnoszenie do Domu Studenckiego sprzętu audiowizualnego oraz elektrotechnicznego wymaga uzyskania zgody kierownika Domu Studenckiego oraz załatwienia niezbędnych formalności rejestracyjnych.

  5. Mieszkańcy Domu Studenckiego zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p. poż. i innych zaleceń obowiązujących na terenie Domu Studenckiego.

  6. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe zainstalowane w Domu Studenckim, służące ochronie życia i zdrowia jego mieszkańców oraz ochronie mienia, stanowią własność społeczną. Osoba, która mienie społeczne zagarnie lub zniszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa karnego. Wobec studenta może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne, może zostać on także pozbawiony prawa do zamieszkania w Domu Studenckim.

  7. Mieszkańcom Domu Studenckiego zezwala się na palenie tytoniu wyjątkowo w pokojach za zgodą wszystkich współmieszkańców.

  8. W Domu Studenckim obowiązuje cisza nocna w godzinach od 2300 do 600. Decyzję o odstępstwie od tej zasady podejmuje w wyjątkowych sytuacjach kierownik Domu Studenckiego. Nie przestrzeganie ciszy nocnej może być między innymi podstawą do wydalenia z Domu Studenckiego.

  9. Imprezy towarzyskie, rozrywkowe oraz kulturalno-oświatowe na terenie Domu Studenckiego oraz w pomieszczeniach barowych mogą być organizowane wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika Domu Studenckiego.

Przepis powyższy nie dotyczy Klubu „Trops”.

  1. Odwiedziny w pokojach (za zgodą współlokatora) mogą odbywać się w godzinach od 700 do 2300 . Osoby odwiedzające pozostawiają w portierni dokument tożsamości oraz dokonują wpisu do książki odwiedzin. Za zachowanie się gości odpowiedzialna jest osoba odwiedzana.

  2. Udzielanie noclegów w pokojach mieszkalnych osobom niebędącym mieszkańcami Domu Studenckiego jest zabronione.

  3. Mieszkańcy Domu Studenckiego mogą być zobowiązani do pełnienia dyżurów porządkowych, jeżeli takie zostaną ustalone przez kierownictwo Akademii w porozumieniu z Radą Mieszkańców Domu Studenckiego.

  4. Mieszkaniec Domu Studenckiego opuszczający Dom Studencki zobowiązany jest każdorazowo pozostawić klucz od pokoju w portierni.

  5. W uzasadnionych przypadkach kierownik lub upoważnione przez niego osoby mają prawo wejść do pokoju pod nieobecność jego mieszkańców. W skład komisji powinien wchodzić przedstawiciel Rady Mieszkańców lub Samorządu Studentów.

Akademia zastrzega sobie prawo przeprowadzania w obecności mieszkańca okresowych kontroli stanu przedmiotu najmu w terminie uprzednio z nim uzgodnionym.

  1. Każdorazowe korzystanie z uprawnienia zawartego w ust. 23 należy odpowiednio udokumentować.

  2. Na terenie Domu Studenckiego bezwzględnie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych z wyłączeniem baru oraz Klubu „Trops”.

  3. Przewinienia dokonane pod wpływem alkoholu karane są ze szczególną surowością: pozbawieniem prawa do zamieszkania w Domu Studenckim w trybie natychmiastowym aż do skreślenia z listy studentów włącznie.

  4. Na terenie Domu Studenckiego zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej i handlowej z wyłączeniem punktów do tego przeznaczonych.

  5. Zabronione jest wprowadzanie na teren Domu Studenckiego pojazdów mechanicznych.

  6. Przechowywanie rowerów na terenie Domu Studenckiego jest możliwe w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu.

  7. Zabronione jest przetrzymywanie w pokojach mieszkalnych oraz pozostałych pomieszczeniach jakichkolwiek zwierząt, w tym szczególnie zwierząt egzotycznych.

  8. Utrata prawa do zamieszkania w Domu Studenckim następuje w przypadku:

   1. ukończenia studiów, skreślenia z listy studentów lub urlopu;

   2. cofnięcia przez dziekana lub rektora przydziału miejsca w Domu Studenckim;

   3. zalegania przez okres dwóch miesięcy z opłatą za mieszkanie w Domu Studenckim;

   4. nie korzystanie z przydzielonego miejsca w Domu Studenckim przez okres 15 dni bez uzgodnienia i uzasadnienia istotnymi przyczynami;

   5. udostępniania miejsca w pokojach mieszkalnych osobom bez skierowania;

   6. nie przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zarządzeń porządkowych władz uczelni oraz kierownictwa Domu Studenckiego.

  9. Student, który utracił prawo do zamieszkania w Domu Studenckim zobowiązany jest do uregulowania wszystkich zobowiązań i opuszczenia pokoju w ciągu trzech dni. Po upływie terminu następuje wykwaterowanie w trybie administracyjnym w obecności przedstawiciela Rady Mieszkańców.

§ 3

 1. Postanowienia końcowe.

  1. Mieszkańcy Domu Studenckiego mają prawo do zgłaszania postulatów, wniosków wiążących się z funkcjonowaniem Domu Studenckiego.

  2. Dla zachowania właściwych form życia zbiorowego i zapewnienia w Domu Studenckim odpowiedniej atmosfery do nauki i wypoczynku wymagane jest ścisłe i bezwzględne przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz zarządzeń władz Akademii, kierownika Domu Studenckiego i Rady Mieszkańców.

  3. Rektor Uczelni w uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego korzysta z prawa ograniczeń praw mieszkańców przewidzianych niniejszym Regulaminem w sytuacji rażącego naruszenia Regulaminu Domu Studenckiego.

  4. Jednorazowe ograniczenie praw mieszkańców, jak w ust. 3 nie może przekraczać jednego miesiąca.


W uzgodnieniu:

 1. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego;

 2. Rada Mieszkańców Domu Studenckiego.UMOWA NAJMU
Dnia …………………………………………….w Poznaniu pomiędzy:
Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, zwaną w dalszej części "Akademią", reprezentowaną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez:

……………………………………………………………- Kierownika Domu Studenckiego


a

Panem/Panią …………………………………………….., zamieszkałym/zamieszkałą w ………………………………………. , legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym nr ………………….., PESEL …………………….., nr albumu …………………………………………………

zwanym/zwaną w dalszej części umowy Studentem/Studentką


zawarta została umowa o następującej treści:
§ 1

 1. Akademia oddaje a Student/Studentka bierze w najem miejsce wskazane przez administrację Domu Studenckiego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu przy ul. Św. Rocha 9, 61-142 Poznań w pokoju studenckim nr …………… wraz z prawem korzystania z pomieszczeń wspólnych, zwanych dalej przedmiotem umowy na okres roku akademickiego ……………., lecz nie dłużej niż do końca letniej sesji egzaminacyjnej.

 2. Przekazanie oraz zwrot przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony umowy.


§ 2

Student/Studentka nie ma prawa podnajmowania lub oddania w użytkowanie przydzielonego miejsca w pokoju, o którym mowa w § 1 ust. 1 osobom trzecim.
§ 3

Student/Studentka zakwaterowany w przedmiocie umowy zobowiązany/zobowiązana jest do przestrzegania obowiązującego Regulaminu Domu Studenckiego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.


§ 4

 1. Z tytułu najmu miejsca w pokoju Student/Studentka płaci miesięcznie Akademii kwotę zatwierdzoną przez właściwe organy Akademii. Na dzień zawarcia umowy kwota ta wynosi …………… zł brutto (słownie:………………..).

 2. W przypadku:

  1. zakwaterowania się i podpisania umowy w dniu innym niż pierwszy dzień miesiąca naliczana będzie odpłatność za zamieszkanie będąca wynikiem przemnożenia liczby dni przypadających do końca miesiąca (z dniem zakwaterowania wyłącznie) przez odpłatność dobową. Na dzień zawarcia umowy odpłatność ta wynosi ….. zł na dobę brutto (słownie: ………).

  2. zakończenia roku lub studiów odpłatność za zamieszkanie w miesiącu, którego dotyczy wykwaterowanie nalicza się mnożąc liczbę dni, których dotyczyło zakwaterowanie (z dniem wykwaterowania włącznie) przez odpłatność dobową, określoną w pkt. 1.

 1. Student/Studentka dokonuje płatności, o których mowa w ust. 1 i 2 w terminie do ostatniego dnia miesiąca za bieżący miesiąc na konto Akademii ……………………………………………………………………………………………… lub w kasie znajdującej się w …………………………………………………………..

 2. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy za dzień płatności przyjmuje się dzień zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym.


§ 5

 1. W dniu ………………………… zostanie uiszczona kaucja zabezpieczająca w wysokości jednomiesięcznej kwoty określonej w § 4 ust. 1.

 2. Kaucja, o której mowa w ust. 1 zostanie zwrócona Studentowi/Studentce w dniu opuszczenia przez niego/nią przedmiotu najmu z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń z tytułu zabezpieczenia roszczeń Akademii względem Studenta/Studentki wynikających z niniejszej umowy, wraz z oprocentowaniem zgodnym z oprocentowaniem lokaty bankowej, na której Akademia złoży otrzymaną od Studenta/Studentki kaucję.

§ 6

 1. Student/Studentka zobowiązany jest do naprawienia powstałych z jego/jej winy podczas trwania umowy najmu szkód w mieniu znajdującym się w Domu Studenckim w pełnej wysokości.

 2. Akademia zastrzega sobie prawo przeprowadzania w obecności Studenta/Studentki okresowych kontroli stanu przedmiotu najmu w terminie uprzednio z nim/nią uzgodnionym.


§ 7

 1. Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 2. W przypadku skreślenia z listy studentów, skierowania na urlop losowy, dziekański lub zdrowotny, czy tez zawieszenia w prawach studenta, umowa ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od daty wystawienia zaświadczenia potwierdzającego ten stan przez właściwy dziekanat.

 3. Umowa może zostać rozwiązana również za porozumieniem obu stron w terminie przez strony uzgodnionym.


§ 8

  1. Akademia ma prawo do rozwiązania umowy ze Studentem/Studentką bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku gdy Student/Studentka:

   1. rażąco łamie postanowienia Regulaminu Domu Studenckiego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;

   2. w inny sposób narusza porządek lub spokój w Domu Studenckim;

   3. uporczywie nie stosuje się do poleceń Administracji Domu Studenckiego;

   4. niszczy sprzęt i urządzenia znajdujące się na terenie Domu Studenckiego;

   5. nie reguluje należności wynikających z niniejszej umowy w terminie w niej wskazanym i dotyczy to przynajmniej dwóch terminów płatności.

  2. W przypadku rozwiązania umowy ze Studentem/Studentką w trybie natychmiastowym z powodów określonych w ust. 1 Student/Studentka jest zobowiązany/zobowiązana do uiszczenia pełnej opłaty miesięcznej wynikającej z niniejszej umowy za rozpoczęty miesiąc zajmowania miejsca objętego niniejszą umową niezależnie od daty usunięcia z Domu Studenckiego.


§ 9

 1. W związku z rozwiązaniem umowy w trybie § 7 lub 8 umowy, Student/Studentka ma obowiązek opuścić miejsce objęte umową i to nie później niż w terminie 3 dni od jej zakończenia, usuwając mienie wniesione na teren Domu Studenckiego.

 2. Wobec nieopuszczenia przedmiotu najmu w terminie wskazanym w ust. 1, Akademia naliczać będzie opłaty karne w wysokości dotychczas ponoszonej – podwojonej opłaty.

 3. Student/Studentka nie ma prawa do lokalu zastępczego.


§ 10

 1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Spory wynikłe na gruncie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.

 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………. ………………………………………..Akademia Student/Studentka©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna